Trojjediný Bůh

Je učení o Trojici Boží je biblické? Co lidé, kteří v Boží Trojici nevěří, jsou to křesťané?

Trojjediný Bůh
Biblický Bůh existuje ve třech Osobách. Biblický Bůh rozhodně není žádná energie, vibrace apod.! Jakýsi „energetický bůh“, to je falešný bůh. Takový bůh je často spojován s okultismem. Co znamená Trojjediný Bůh? Ne tři bohy, ale jeden Bůh ve třech božských Osobách – Bůh Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Trojjediný Bůh v Písmu:

„Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus – nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři svědkové: Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 5, 5-8

„Kdo jest, ješto přemáhá svět, jediné, kdož věří, že Ježíš jest Syn Boží? Toť  jest ten, kterýž přišel vyznamenán jsa skrze vodu a krev, totiž Ježíš Kristus, ne u vodě toliko, ale u vodě a ve krvi. A Duch jest, jenž svědectví vydává, že Duch jest pravda. Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.“
Kralická, 1.Jan 5, 5-8


„Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zůstaneme u něj. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,23-26

„Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme. Kdož pak nemiluje mne, slov mých neostříhá; a slovo, kteréž slyšíte, neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal, Otcovo. Toto mluvil jsem vám, u vás přebývaje. Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.“
Kralická, Jan 14,23-26

Od samého počátku tady byl Otec, Syn i Duch Svatý (Trojjediný Bůh):

Bůh Otec, Boží Syn – Ježíš Kristus:

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Bible, překlad 21. století, Jan 1,1 a 14

Duch Svatý:

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,1-2

Biblická fakta o tom, že Ježíš Kristus je Bůh
Podle Svědků Jehovových je Ježíš archanděl Michael (stvořená bytost). Židé zase tvrdí, že Ježíš byl pouze prorok. Stejný názor zastávají i muslimové.

Pokud se podíváme do Bible, tak není pochyb o tom, že Ježíš byl, je a vždycky bude Bůh:

Já a Otec jsme jedno.“
Bible, překlad 21. století, Jan 10,30

„Já a Otec jedno jsme.“
Kralická, Jan 10,30


„Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“
Bible, překlad 21. století, Jan 10,38

„Pakliť činím, tedy byste pak mně nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v něm.
Kralická, Jan 10,38


„Říkali mu tedy: „Kde je ten tvůj otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte mě ani mého Otce. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce.“
Bible, překlad 21. století, Jan 8,19

Tedy řekli jemu: Kdež jest ten tvůj Otec? Odpověděl Ježíš: Aniž mne znáte, ani Otce mého. Kdybyste mne znali, i Otce mého znali byste.“
Kralická, Jan 8,19


„ale o Synu říká (pozn. Bůh): „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.“
Bible, překlad 21. století, Židům 1,8

„Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť  berla království tvého.“
Kralická, Židům 1,8


„Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván:
Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho hněv ještě nekončí Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce.“
Překlad 21.století, Izaiáš 9,5-6

„Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“
Kralická, Izaiáš 9,6


„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Překlad 21.století, Koloským 2,8-10

„Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů světa, a ne podle Krista. Nebo v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně. A vy v něm jste doplněni, kterýžto jest hlava všeho knížatstva i mocnosti,“
Kralická, Koloským 2,8-10

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21.století, Titus 2,11-13

„Zjevilať se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem, Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě, Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista
Kralická, Titus 2,11-13

A další biblická fakta, že Ježíš byl, je a vždycky bude Bůh:

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.
Bible, překlad 21. století, Židům 13,8

Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky.
Kralická, Židům 13,8


„Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa.
Bible, překlad 21. století, Jan 17,24

„Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo jsi mne miloval před ustanovením světa.“
Kralická, Jan 17,24

V následující pasáži Ježíš zdůrazňuje:
1. Jediná cesta k Bohu je skrz Něho.
2. On sám je Bůh – součástí božské Osoby.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!
„Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“
„Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,6-11

Ježíš je Bůh, autorita na vším stvořeným, je roven Bohu:

„Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
Bible, překlad 21. století,Filipským 2,6-11

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible, překlad 21. století,1.Petr 3,21-22

Biblická fakta o tom, že Duch Svatý je Bůh
Písmo nás učí, že Duch Svatý je Bůh!

„Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!
Bible, překlad 21. století, Skutky 5,3-4

„I řekl Petr: Ananiáši, proč naplnil satan srdce tvé lstí, tak abys lhal Duchu svatému a lstivě ujal částku peněz za to pole? Zdaliž nebylo tvé, kdybys ho byl sobě nechal? A když bylo prodáno, v moci tvé bylo. I proč jsi tuto věc složil v srdci svém? Neselhal jsi lidem, ale Bohu.“
Kralická, Skutky 5,3-4

Ježíš Kristus existoval vždycky
Pokud čteme Bibli pozorně (a pod vedením Ducha Svatého), tak se dopátráme faktu, že Ježíš neměl počátek (existoval vždycky – to Ho dělá Bohem) – ve verši:

„Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.
Bible, překlad 21. století, Jan 8,58

„Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem.“
ČSP, Jan 8,58

„Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já jsem.“
Kralická, Jan 8,58

Ve všech překladech Bible stojí: „já jsem“. Ježíš řekl: „já jsem“ (se nenarodil, existoval jsem vždycky). Jedině Bůh nemá počátek ani konec.

Křest
Ježíš učedníkům přikázal, že mají obrácené lidi křtít: „ve jméno Otce i Syna a Ducha Svatého“. Z tohoto textu je jasné, že jde o jedno jméno (Ježíš Kristus), v němž je zahrnuta Boží Trojjedinnost. Křest podle Matouše 28,19 je jediný správný a ukazuje na Boží Trojjedinnost. „Křtěte je ve jméno Otce i Syna a Ducha Svatého“ – v této formulaci křtíme obrácené lidi do Kristova Jména. Tato slova máme říkat během křtu. Tato formulace je jediná biblicky přesná!

„Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
ČSP, Matouš 28,19-20

Bůh o sobě hovoří v množném čísle
Proč Bůh o sobě na některých místech v Bibli hovoří v množném čísle? Protože máme Boží Trojjedinnost.

„Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,26

„I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi.“
CSP, Genesis 1,26

„Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.“
Kralická, Genesis 1,26

I v dalším verši Bůh o sobě hovoří v množném čísle:

„Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 3,22

„I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky!“
ČSP, Genesis 3,22

„Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.“
Kralická Bible, Genesis 3,22

Ježíš je Vševědoucí
Jen Bůh ví všechno!

„Řekl jemu po třetí: Šimone Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr proto, že jemu řekl po třetí: Miluješ-li mne? A odpověděl jemu: Pane, ty znáš všecko, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce mé.
Kralická, Jan 21,17

Ježíš odpouští hříchy
Jen Bůh může lidem odpouštět hříchy.

„Ale abyste věděli, žeť  má moc Syn člověka na zemi odpouštěti hříchy,“
Kralická, Matouš 9,6

Podobenství
Voda je pořád voda, i když je v různých skupenstvích (formách): Vodní pára (plynné skupenství), led (pevné skupenství), voda (tekuté skupenství). – Máme tři v jednom. Bůh Otec, Ježíš Kristus, Duch Svatý = Boží Trojjedinnost.

Trojjediný člověk
Někteří křesťané si neuvědomují, že i oni sami jsou trojjedinými bytostmi. I v tom je člověk obrazem biblického Boha.

„Sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,23

Křesťanská píseň
Ježíšovo Božství krásně vystihuje křesťanská píseň s názvem „Vzdáváme ti chválu“:

„Vždyť  Ty jsi Bůh,
Ty jsi náš veliký Bůh,
Ty jsi všemohoucí Bůh, Ježíši
Všechno můžeš, Ty jsi Bůh.
Jsi veliký, veliký a nádherný,
Není žádný jako Ty, Ježíši
Není žádný jako Ty!“

Trojici nezavedla Římsko-katolická církev
Bible jasně a neomylně hovoří o Boží Trojici! Boží Trojici rozhodně nezavedla Římsko-katolická církev, Boží Trojice je tady od počátku!

„Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! “
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,26

Někteří křesťané tvrdí, že všechny překlady Bible na světě zfalšovala Římsko-katolická církev. Prosím vás, Bibli Kralickou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské (protestanté). Český studijní překlad také nepřeložila Římsko-katolická církev, ale protestanté. Chce snad nějaký křesťan tvrdit, že Bible není Boží slovo? Pokud by chtěl někdo tvrdit, že výše uvedené verše neplatí, zeptal bych se ho, co dalšího v Bibli neplatí?

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

„Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 15,4

Někteří křesťané nepravdivě tvrdí, že Trojice byla stanovena (před tím takové učení nebylo) na Nikajském koncilu v roce 325 n. l. Prosím vás, než někdo začne papouškovat to, co někde slyší, měl by si ověřit fakta. Tenkrát nastal spor mezi biskupem Ariusem a biskupem Athanasiusem. Arius měl podobné učení dnešních Svědků Jehovových, které tvrdí, že Kristus je pouhá stvořená bytost (není roven Bohu). Athanasius tvrdil, že Kristus má stejnou podstatu s Otcem. Na základě tohoto sporu, císař Konstantin, svolal roku 325 koncil do Nikaje, který rozhodl (na základě Písem o Bohu) v Athanasiův prospěch – že Kristus je nestvořený – je stejné podstaty s Otcem. Nikdo ze zmíněných biskupů přímo neprosazoval Trojici! O Trojici byl spor později, a to v souvislosti s osobou Ducha Svatého. Tentokrát byl spor rozsuzován v Konstantinpoli. Císař Theodosius v roce 381 n. l. svolal Konstantinopolský koncil. Koncil, na základě rozsuzování Písem o Bohu, rozhodl, že Otec je Bůh, Syn je Bůh a Duch Svatý je Bůh; a přece to nejsou tři bohové, ale jeden Bůh. Tento výsledek jednání ale neznamená, že Konstantinopolský koncil zavedl Trojici! Učení o Trojici, stejně jako učení o Ježíšově Božství, samozřejmě bylo už dávno před tím. V Trojici samozřejmě věřili už první křesťané (plyne to z Písma). Konstantinopolský koncil (stejně jako Nikajský) rozsuzoval spor několika málo biskupů. Koncil konstatoval pouze to, co se učilo dávno před tím, a co stojí v Písmu.

Závěr
Z Bible tedy s určitostí víme, že Otec je Bůh, Syn je Bůh a Duch Svatý je Bůh. Bůh je jedna duchovní bytost, rozhodně se nejedná o tři (oddělené, samostatné) bytosti. Můžeme mezi nimi rozlišovat, ale v žádném případě je nemůžeme oddělovat!

Kdo někdo popírá Boží Trojjedinnost, nepřistupuje k Bohu Bible! Pokud někdo tvrdí, že Ježíš Kristus není Bůh, automaticky věří v bytost, která má počátek (jen Bůh nemá počátek ani konec). Pokud má nějaká bytost počátek, je stvořená. Pokud někdo zavrhuje Kristovo Božství, tvrdí, že spasení je závislé na stvořené bytosti, ne na Bohu. To je proti učení Bible, neboť  spása je výhradně u Boha. Takový člověk věří ve falešného Ježíše. Pokud někdo uctívá falešného Ježíše, uctívá falešného boha a dostává se do otřesné modloslužby (hříchu). To je pro Boha ohavnost. Kdo nepovažuje Ježíše Krista za Boha, není narozen z Boha, proto nemůže být spasen. Kdo nevěří v Kristovo Božství, nemůže být považován za křesťana! Může to být nevědomost, Duch Svatý by ho ale měl usvědčit, neboť je to Duch Pravdy. Pokud to ale někdo aktivně a dlouhodobě vydává za pravdu, vyučuje to (kázání, videa na YouTube, knihy…), má velký problém s Bohem!

Křesťané mají mít Boha na prvním místě, proto Bůh Ježíš řekl:

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,37-39

Někteří křesťané tvrdí, že Duch Svatý není Osoba jako Bůh. Strážná věž (Svědkové Jehovovi) tvrdí, že Duch Svatý je Boží činná síla – ovládaná síla, kterou „Jehova Bůh“ používá k uskutečnění rozmanitých cílů. Jehovisté odmítají fakt, že Duch Svatý je Božská Osoba. Totéž tvrdí i o Ježíši Kristu. Od takového učení určitě ruce pryč!

Amen.