Krvavý Měsíc a Bible

Pokud se podíváme úplně na začátek Bible (Genesis), mj. zjistíme, že Bůh umístil svítilny – světla (Slunce, Měsíc, hvězdy) na nebeskou klenbu a používá je jako znamení k určování období, dnů a let.

„I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.“
ČSP, Genesis 1,14

A také v Žalmech se píše…

„Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce ví, kdy má zapadat.“
Překlad 21. století, Žalm 104,19

Takže svítilny lidem slouží k určování období, dnů a let. Podle toho, co se odehrává na obloze, můžeme zjistit v jakém období žijeme. Jisté je, že žijeme v posledních časech (poslední době), protože poslední časy jsou tady od Ježíše.

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Překlad 21. století, 1.Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,19-20

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.“
Překlad 21. století, Skutky 2,1-4 a 12-17

Poslední doba (doba konce) je tady sice více než 2000 let, ale atmosféra ve společnosti desítky let „houstne“. Jsou tady nepřehlédnutelná znamení, která nám říkají, že Ježíš přijde brzy a v té souvislosti nastane konec světa (oheň z Nebe – likvidace stvoření). Častý krvavý Měsíc je jedním ze znamení, brzkého Ježíšova návratu. K tomu nutno dodat, že přesné datum Ježíšova druhého příchodu žádný člověk nemůže znát.

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Překlad 21. století, Marek 13, 32-33

Krvavý Měsíc
Krvavý Měsíc je poměrně vzácný jev, který se za posledních více než 500 let objevil pouze několikrát. Ovšem v předchozích letech byl viděn 4x, a to je opravdu extrémně vzácné. V roce 2014 se objevil 2x, v roce 2015 též 2x. Další zatmění Měsíce (krvavý Měsíc) nastalo v červenci 2018. V roce 2016 krvavý Měsíc sice nebyl, ale 14. listopadu 2016 byl superúplněk. Měsíc byl o 14 % větší a ve svém průměru o 30 % jasnější. Byl to největší úplněk za posledních 68 let. Další zatmění Měsíce bylo v lednu 2019.

Krvavý Měsíc a Bible
Pokud se podíváme do Písma, zjistíme, že o krvavém Měsíci se Bible několikrát zmiňuje, je to v souvislosti s druhým příchodem Ježíše…

„Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den.“
Překlad 21. století, Joel 3,3-4

„Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky.“
Překlad 21. století, Zjevení 6,12-13

Možné vysvětlení pro krvavé Měsíce (rozsuzujte)
V roce 2014 se po velmi dlouhé době objevil hned 2x, v roce 2015 též 2x… V roce 2014 vypukla válka na východní Ukrajině. V roce 2015 začala migrace muslimů do Evropy, rozmach Islámu a ústup křesťanství. V roce 2015 se Rusko vložilo do války v Sýrii a podpořilo Syrskou arabskou armádu (SAA) diktátora Asada. Autoritářský prezident Vladimir Putin ještě silněji začal útočit na evropské i mimoevropské země sofistikovanou propagandou podněcující ke konfliktům, nenávisti, válce. Tím nechci říct: to zlé Rusko a ta hodná Amerika. Obojí to jsou země, které oddaně slouží ďáblu.

Závěr
Ať se nám to líbí nebo ne, je pravděpodobné, že lidstvo se ocitlo na konci svých dějin. Vidíme to všude okolo sebe: země chřadne, lidé jsou plni arogance, nenávisti, homosexualita je vyvyšována a obdivována, bují falešná náboženství (Islám, římský katolicismus…)… Démonizace je zkrátka na samém vrcholu.

Doložitelná je i lhostejnost k důkazům blížícího se konce (mj. díky mnoha falešným prorokům). I to bylo předpovězeno:

„Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“
Překlad 21. století, Matouš 24,37-39

Je tady i mnoho posměvačů, kteří se nám křesťanům posmívají. Bible to předpověděla:

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,3-4

Všechno to do sebe zapadá a různá proroctví se plní přímo před našima očima. Je jenom na tobě, čemu věříš. Satan to s tebou nemyslí dobře, on moc dobře ví, že jeho čas se krátí, proto chce co nejvíc lidí strhnout k hříchu. Jeho lži jsou čím dál dokonalejší, satan nám lidem klade jen pasti a návnady, pokud mu podléháš, kráčíš po široké cestě, která vede do „pekla“. Satan šanci nemá, ty ano. Jak? Jediná cesta ke spáse je Ježíš Kristus.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21. století, Jan 14,6

Může vás zajímat:
Pravda o hypnóze
Satan v hudebním průmyslu
Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály
Antikrist, znamení šelmy