Pozor na evangelium prosperity!

Co je prosperita v křesťanství? Co je evangelium prosperity? Jak poznám evangelistu prosperity?

Jako křesťané si musíme uvědomit, že evangelium je jenom jedno, neexistují náhražky!

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 11,7

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet! Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, nepochází od člověka. Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit.“
Bible, překlad 21.století, Galatským 1,6-13

Kázat evangelium je velmi důležité, je to povinnost (ne volba) každého křesťana.

„Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 1,16-18

„Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. “
Bible, překlad 21.století, Marek 16,15-18

Máme kázat evangelium pokoje.

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Bible, překlad 21.století, Efezkým 6,11-17

Písmo nás upozorňuje na falešné evangelisty prosperity.

„Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážek, zlých domněnek a neustálých třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Bible, překlad 21.století, 1.Timoteus 6,3-10

Význam slova „prosperita“
Slovo „prosperita“ pochází z latinského „pro-speró“ a znamená stav, kdy se všechno daří a lze očekávat, že vše bude příznivé i do budoucna. Současný „svět“ používá slovo „prosperita“ v souvislosti s finanční stránkou. V křesťanství je „prosperita“ myšlena nejen jako peníze, ale i tělesná prosperita (zdraví).

Evangelium prosperity
Evengelium prosperity je falešné učení, které učí, že máme od Boha zaslíbený úspěch, zdraví a bohatství. Chudoba je vnímána jako prokletí, které má být překonáno vírou. Evangelisté prosperity učí, že Bůh v žádném případě křesťanům nezaslíbil chudobu, ale finanční prosperitu. Podle těchto evangelistů má na bohatství nárok úplně každý křesťan. Evangelisté prosperity také velmi častou kladou velký důraz na zázraky (uzdravení, vzkříšení z mrtvých…). Díky tomuto učení je člověk je vyvyšován do pozice boha!

Evangelium výhradně zadarmo
Evangelium máme kázat/šířit výhradně zadarmo a ve vší skromnosti! Evangelisté prosperity často evangelium zpeněžují, což je nepopsatelně závažné. Evangelium nemůžeme ani nesmíme zpeněžovat!

„Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.
Bible, překlad 21.století, Matouš 10,7-10

Evangelium prosperity – Hnutí víry
Evangelium prosperity velmi často šíří křesťané, kteří spadají pod Hnutí víry  (velmi nebezpečné učení démonů). Co hlásá Hnutí víry? Prosperitu, úspěch, bohatství a zdraví (všechno pomíjivé). Toto všechno nám prý Bůh zaslíbil a na to máme nárok.  Hnutí víry velmi rouhavě učí o uzdravení: Když ti nepřišlo uzdravení, je to tvá chyba – máš malou víru. To může mnoho lidí dovést do depresí, potažmo k sebevraždě. Hnutí víry = touhy těla, pýcha, rouhání Bohu… Hnutí víry učí falešné křesťanství a křesťanům dává falešný pohled na Boha.

Naše kázání na téma Hnutí Víry: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

Jak poznám evangelistu prosperity?
1. Káže evangelium prosperity (dává velký důraz na zázraky nebo finanční prosperitu, nebo obojí).
2. Za svou kazatelskou činnost (šíření evangelia) pobírá plat, který  je složen z povinných „desátků“. Díky tomu v mnoha Církvích chybí peníze na šíření evangelia atd.
2. Má zisk z prodeje křesťanské literatury, která obsahuje evangelium. Evangelium musí být šířeno výhradně zdarma!
3. Je autor křesťanské literatury, která obsahuje evangelium, má zisk z prodeje této literatury – knihy, brožury, DVD… Nekupuj křesťanskou literaturu, ze které má její autor viditelný zisk! Takový křesťan to nemůže myslet vážně! V takové literatuře bývá nejoblíbenější satanův mix – 95% pravdy a 5% nepravdy. Křesťan, který to myslí opravdu vážně a upřímně, prodává své knihy bez zisku (za výrobní náklady nebo jen s minimální marží – do 10 Kč/kus) a knihu dá na Internet volně ke stažení (ve formátu PDF). Pozor, abys někoho nepodporoval v hříchu!
4. Evangelisté prosperity velmi často upřednostňují křesťanskou literaturu před Biblí. Hledají výklad Písma v knihách (spoléhají se na jiného člověka, upřednostňují člověka před Bohem). Proto ve sboru, který vede evangelista prosperity, nalezneme mnoho knih, ale chybí Bible (základ křesťanství).
5. Vytváří nepokoj. Falešný evangelista se mj. pozná podle toho, že vytváří nepokoj, chybí mu pokora. Co vidíme na některých křesťanských akcích, je velký nepokoj (křik, agrese, davová psychóza, praktikování kundalini…). Na takových akcích se velmi často káže falešné evangelium prosperity.

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.“
Bible, překlad 21. století,Matouš 11,28-29

„Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 4,2-3

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,22-26

6. Vybíra peníze za uzdravení. Jako např. Benny Hinn, kontroverzní evangelista, který na shromážděních často praktikuje kundalini.

Video: Benny Hinn vybírá peníze za uzdravení
Nahlásit nefunkční video

7. Mnoho evangelistů prosperity na shromážděních doslovně svazují démony atd. Nic takové Ježíš nikdy nedělal! Doslovně svazovat démony je naprosto nebiblické! Více náš článek Máme svazovat démony?.
8. Mnoho evangelistů prosperity věří, že v současnosti uprostřed země existuje prostor – „peklo“, kde démoni nepřetržitě mučí bezbožné lidi a neposlušné křesťany (démoni prý zde nutí ženy malovat si tvář, kanibalové jsou nuceni pojídat si vlastní tělo, kuřáci zde mají své oddělení…, více/videa zde). V Bibli nikde nestojí, že hříšníky ihned po smrti čeká věčné utrpení (co vzkříšení, soud?). Podle teorie evangelistů prosperity, po likvidaci satana  a jeho démonů (která nastane na konci tohoto věku), dojde k výměně – démony vystřídá Bůh, andělé nebo spasení křesťané, kteří budou mučit hříšníky navždycky. Máš teorii o věčném „pekle“? Doporučuji, aby ses nechal zkontrolovat na démonické obsazení (to nemyslím nijak zle, ale pro tvé dobro).
9. Strhává pozornost na sebe. Často a velmi důrazně se chlubí falešnými zázraky nebo zázraky, které vykonal Bůh nebo satan (i satan dokáže léčit!). Evangelisté prosperity jsou zpravidla pyšní lidé.
10. Někteří evangelisté prosperity používají na shromážděních hypnózu, sugesci, promyšlenou manipulaci, davovou psychózu, emoční šílenství… Evangelisté prosperity moc dobře vědí, že člověk při vyvolání davové psychózy přestává uvažovat vlastním úsudkem a veškeré chování přebírá celek (dav), v tomto případě satan a jeho démoni.
11. Někteří evangelisté prosperity jsou velmi chytří (vedou je démoni). Na shromážděních několikrát zdůrazňují (100x opakovaná lež se stává pravdou), že nejsou evangelisté prosperity, protože jsou tam prý úplně zadarmo, což je lež. Tito evangelisté „zapomenou“ říct, že mají svou evangelizační firmu (právnickou osobu), ze které žijí (pobírají mzdu + mají zisk z obratu). A také „zapomenou“ říct, co je evangelium prosperity – že je to i kladení důrazu na zázraky. Tito evangelisté často prezentují polopravdy (satan vám nikdy nepředloží stoprocentní lež) a nemají žádnou bázeň před Bohem. Evangelista prosperity možná ošálí člověka, ale Boha rozhodně ne!
12. Někteří evangelisté prosperity jsou okázale bohatí, toto bohatství pochází z kazatelské činnosti! Bydlí v okázalých rezidencích, mají služebnictvo, soukromá letadla…
13. Někteří křesťané si myslí, že když je na shromáždění hodně lidí, že evangelista, který tam káže, je automaticky Boží muž. To je velký blud. Může to tak být, ale také nemusí. Vezměte si, kolik lidí je na shromáždění Katolíků, Jehovistů, Mormonů… To opravdu není to ovoce, o kterém se píše v Písmu (Matouš 7,20).

Napomínejme evangelisty prosperity!
Odhaluj, odmítej a napomínej evangelisty prosperity! Pokud v nějakém sboru uslyšíš kázat evangelium prosperity, řekni dotyčnému, že činí špatně (slouží tomu zlému). Pokud v nějakém sboru uvidíš prodávat křesťanskou literaturu (která obsahuje evangelium) se ziskem, upozorni vedoucího tohoto sboru, že se jedná o evangelium prosperity. Máme se napomínat. To, že někoho napomínáme, ještě neznamená, že ho ve svém srdci soudíme!

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Pro evangelisty prosperity platí:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Bůh jistě nenechá evangelisty prosperity bez trestu.

„Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou má za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 6,16-19

Evangelisté prosperity jsou znamením posledního času
Písmo nás upozorňuje na to, že v posledních časech odpadnou křesťané od víry, budou svedeni naukami démonických duchů a náboženstvím démonů. Není pochyb o tom, že evangelisté prosperity jsou velkým znamením posledního času. Je předpovězeno, že před Ježíšovým příchodem bude hodně evangelistů prosperity, chamtivých křesťanských učitelů. Čím víc se přibližuje Kristův příchod, tím častěji vidíme kázat evangelium prosperity. Evangelium prosperity už dávno zahltilo Evropu, na vzestupu je v Africe, Brazílii. Evangelisté prosperity nechají v těchto zemích shromáždit na stadionech nebo halách tisíce chudých lidí, kterým sdělí, že přes Boha se dostanou k bohatství a uzdravení (proto je tam tolik lidí). Aby všechno vypadalo věrohodně, je potřeba předložit nějaké falešné uzdravení. Od oklamaných lidí se nestydí brát dary.

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible, překlad 21.století,2.Timoteus 3,1-5

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21.století, 2.Petr 2,1-3

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 16,17-18

Nemáme se soustředit na bohatství
Evangelium prosperity učí, že se máme soustředit/upínat na peníze, bohatství. To je ale opak toho, co nám říká Písmo! Mnoho křesťanů si myslí, že modloslužba v hromadění peněz, se týká pouze velmi bohatých lidí. Tak to vůbec není! Modloslužbu v hromadění peněz může mít člověk, který má průměrnou mzdu.

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 6, 19-21

„Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí.Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,33–34

„Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 23,4

„Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. “
Bible, překlad 21.století, Přísloví 11,28

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Bible, překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.“
Bible, překlad 21.století, Koloským 3,5-6

„Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: Požehnanější je dávat než dostávat.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 20,35

„Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 12,15

Písmo nás jasně učí, že máme být spokojeni  s tím, co máme. Denně děkujme Bohu, co nám dává (zemi, vzduch, jídlo, peníze…).

„Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte.“
Bible, překlad 21.století, Židům 13,5

„Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 12,22-24

„Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. “
Bible, překlad 21.století, Filipským 4,11–13

Nemáme zaslíbené, že budeme plně zdraví!
Součást evangelia prosperity je vynucování si uzdravení (posedlost po uzdravení). Křesťan může být nemocný a vůbec to nemusí znamenat, že jeho víra je malá, špatná! Tím samozřejmě nechci říct, aby se křesťan nemodlil, když je nemocný! Vždycky se modleme v době nemoci, ale mysleme na to, že Boží vůle může být i neuzdravit. Každou modlitbu je potřeba zakončit: „Ať se nestane má vůle, ale Tvá“.

„Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.“
Bible, překlad 21.století, 1.Timoteus 5,23

„Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné slabosti.“
Bible, překlad 21.století, Galatským 4,13

Evangelium prosperity je satanova past
Každý křesťan, který podlehl učení evangeliu prosperity, byl lapen do pasti ďábla. Myslete na to, že si všechno máme ověřovat (v Písmu a u Živého Boha), takže nikdo nemá výmluvu!

„Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Bible, překlad 21.století, 2.Timoteus 2,25-26

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Jako křesťané se máme nechat vést Duchem a pořád mluvit s Bohem. Pokud to tak neděláš, satan tě snadno lapí do své pasti. Máš Božího Ducha? Pak k tobě Bůh mluví! Je otázka, zda Ho vnímáš.

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.
Bible, překlad 21.století, Římanům 8,5-8

Nemáme zaslíbené, že se tady budeme mít jen dobře
Bůh nám neslibuje, že se na tomto světě budeme mít pořád dobře. Tedy z pohledu lidského bytí. Vždyť dočasným vládcem „světa“ je satan. Ježíš řekl, že nás „svět“ bude nenávidět. Musíme tedy počítat s tím, že nás lidé budou nenávidět, budeme pronásledováni, křivě obviňováni… Je možné, že pro naší víru budeme zabiti, stejně jako náš Pán.

„Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.
Bible, překlad 21.století, Matouš 5,11-12

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,9

„Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 21,12

„Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal.“
Bible, překlad 21.století, Jan 15,20-21

Bůh dělá zázraky
Plně si uvědomuji, že Bůh je Bohem zázraků, a to i dneska! Z vlastní zkušenosti vím, že i dneska Bůh dělá velké zázraky – uzdravuje nás z nemocí, dává nám peníze, dává nám poznání pravdy… Díky Bohu mám mnoho poznání pravdy, byl jsem vyléčen hned z několika nemocí… Nikdy jsem se na uzdravení neupínal. Vám doporučuji totéž. Jen jsem se modlil s tím, že Bůh je Bohem zázraků a může uzdravit, ale taky nemusí (Ať se děje vůle Tvá). Pokud se někdo velmi upíná na své uzdravení (vynucuje si u Boha uzdravení), může to být překážka v uzdravení. Určitě je potřeba se pořád modlit za uzdravení (sebe i ostatních), ale neupínat se na to. Pokud se nějaký křesťan velmi upíná na uzdravení, může se toho chopit satan a „vyléčit“ tě (tam je ale něco za něco). I to se děje. Ověřujme si, zda za naším uzdravení stojí Bůh!!!

Je potřeba si pořád uvědomovat, že všechno se děje v souladu s Boží vůlí.  Boží vůle musí být pro každého křesťana priorita! Na modlitbě v „pokojíku“ máme prosit Pána, ať pořád poznáváme a vykonáváme Jeho vůli. Jako křesťané si musíme uvědomit fakt, že modlitba je způsob, jak spolupracujeme s Bohem na uskutečňování Jeho vůle/plánu. Boží vůli ignorují křesťané, kteří se řídí učením Hnutí víry. To, že je nějaký křesťan nemocen (i dlouhodobě) nebo „chudý“, ještě vůbec nemusí znamenat, že má malou víru (že jeho víra selhala). Vždyť  Bůh uzdravuje i bezbožné lidi, kteří nemají vůbec žádnou víru! Mít víru znamená to, že věřím v to, že Bůh dokáže udělat to, oč Ho žádám. To znamená mít víru. Jako křesťané musíme plně respektovat Boží vůli, např. to, že Boží vůle může být neuzdravit.

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 5,12-15

„Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,17

„Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 6,6

Evangelisté prosperity spolupracují se satanem
Největší problém evangelistů prosperity je ten, že se nenechávají kontrolovat min. 3x do roka na démonické obsazení. Satan do evangelistů prosperity, díky jejich nevyznaným hříchům, „zasadil“ démony falešného náboženství, příp. další démony (pýchy, mamonu, rouhání Bohu…). Pro satana jsou tito evangelisté velmi významným nástrojem k šíření falešného evangelia, šíření démonů… Těmto evangelistům satan velmi ochotně poskytuje své „služby“. Ochotně jim dává prostor imitovat Ducha svatého. Toto se často děje mj. na masových evangelizačních kampaních, kdy evangelista praktikuje hromadný (nebiblický) „křest ohněm“ (kundalini – otevřená spolupráce s démony), kdy dochází k „padání pod mocí Ducha“. Tito evangelisté též vytvářejí tzv. „ohnivé tunely“, kdy má docházet k předání duchovních darů. „Křest ohněm“ a „ohnivé tunely“ jsou nebiblické rituály, kterých se milerád ujímá satan a jeho démoni (jde o démonické rituály). Lidé nepadají „pod mocí Ducha Božího“, ale jsou doslova tvrdě sráženi na znak (někdy to jsou až život ohrožující pády) démonickými duchy. Z poražených lidí rozhodně démoni nevycházejí (!), neboť křesťané dělají nebiblické rituály, spolupracují s démony, viz. článek Ne všichni duchové jsou od Boha!. Evangelista Daniel Kolenda (nástupce Reinharda Bonnkeho) hovoří o tom, že lidé křičí, vzduchem létají židle atd. (video zde). Bratr Daniel zapomíná, že Bůh je Bohem pokoje, ne zmatku. Pokud by vás chtěl někdo „křtít ohněm“, odmítněte to. Neúčastněte se takových nebiblických rituálů! Velmi nebezpečné jsou Konference ohně, které pořádá společnost CfaN, Ltd. (Christ for all Nations/Kristus pro všechny národy – právnická osoba z USA), jejímž prezidentem a generálním ředitelem je již zmíněný Daniel Kolenda. Křesťané si špatně vykládají verš z Bible (Lukáš 3,16): „On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm„. Tento verš nám říká, že Ducha svatého dostane každý (jako duchovní dar), kdo vyznal Ježíše Krista jako Pána a Spasitele (Ježíšův křest Duchem svatým). A také to, že „křest ohněm“ znamená Ježíšův „křest ohněm“ – Boží (Ježíšův) Soud – soudní proces, ve kterém jsou tříbeni věřící, což může pro některé, ve finálním Soudu, znamenat pekelný oheň.

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,15-18

Video: Konference ohně – Daniel Kolenda (Brno 24. září 2011)
Nahlásit nefunkční video

„radši se připrav, oheň už je na cestě… budete mít vidění Ježíše“
Daniel Kolenda, Brno, Konference ohně (viz. video)

konference ohne brno

Křest Duchem svatým a ohněm
Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, Křest Duchem svatým a ohněm (zdroj: cfan.eu)

Závěr
Evangelium prosperity je nepochybně satanova nauka, která svádí k lidskému hříchu a rouhá se Bohu. Jako křesťané nemáme zaslíbeno, že v tomto padlém světě budeme žít jen a jen v blahobytu. Nemáme zaslíbeno, že pořád budeme mít hodně peněz ani to, že budeme plně zdraví. Až na nové Zemi, kde budeme mít mocná duchovní těla (1.Korintským 15,42-44), až tam nebude žádné utrpení! Je potřeba si uvědomit, že soužení/utrpení může být součástí Božího plánu s námi.

Video: Kazatel prosperity Myles Munroe
Nahlásit nefunkční video

Video: Evangelium prosperity
Nahlásit nefunkční video

Video: Evangelium prosperity 2.
Nahlásit nefunkční video

Pokud jsi evangelista prosperity (satan se velmi zaměřuje na evangelisty, pastory!) nebo jsi podlehl falešnému evangeliu prosperity, čiň pokání a nech se zkontrolovat na démonické obsazení.

„Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali.“
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 13,5

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?