Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším

Je Pán Ježíš Bůh? Ano. Pán Ježíš je Bůh, který je nade vším. Je mnoho veršů a pasáží v Bibli, které svědčí o Ježíšově božství!

Bible nám říká, že Bůh se vyskytuje ve třech různých osobách (Otec, Syn, Duch Svatý), které jsou spolu v dokonalé jednotě – Trojjediný Bůh.

„Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus – nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři svědkové: Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 5, 5-8

„Kdo jest, ješto přemáhá svět, jediné, kdož věří, že Ježíš jest Syn Boží? Toť jest ten, kterýž přišel vyznamenán jsa skrze vodu a krev, totiž Ježíš Kristus, ne u vodě toliko, ale u vodě a ve krvi. A Duch jest, jenž svědectví vydává, že Duch jest pravda. Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.“
Kralická, 1. Jan 5, 5-8

Boží Trojici nezavedla římská církev, jak někteří nepravdivě tvrdí. Boží Trojice je tady od počátku.

Bůh Otec, Boží Syn – Ježíš Kristus:

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“
Bible, překlad 21. století, Jan 1,1 a 14

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy.“
Kralická, Jan 1,1 a 14

Duch Svatý:

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,1-2

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.“
Kralická, Genesis 1,1-2

Božství Pána Ježíše Krista
Někteří „křesťané“ popírají božství Pána Ježíše Krista. V dnešní době to už nejsou pouze jehovisté. Bible to předpověděla:

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Nutno podotknout, že tito „křesťané“ („novodobý jehovisté“), nepřistupují k biblickému Bohu, což je velmi závažné!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Boží slovo nám jasně a neomylně říká, že Pán Ježíš je vtěleným Bohem (Nejvyšší Bůh).

Já a Otec jsme jedno.“
Bible, překlad 21. století, Jan 10,30

„Já a Otec jedno jsme.“
Kralická, Jan 10,30


„Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“
Bible, překlad 21. století, Jan 10,38

„Pakliť činím, tedy byste pak mně nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v něm.
Kralická, Jan 10,38


„Říkali mu tedy: „Kde je ten tvůj otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte mě ani mého Otce. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce.“
Bible, překlad 21. století, Jan 8,19

Tedy řekli jemu: Kdež jest ten tvůj Otec? Odpověděl Ježíš: Aniž mne znáte, ani Otce mého. Kdybyste mne znali, i Otce mého znali byste.“
Kralická, Jan 8,19


„ale o Synu říká (pozn. Bůh): „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.“
Bible, překlad 21. století, Židům 1,8

„Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť  berla království tvého.“
Kralická, Židům 1,8


„Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho hněv ještě nekončí Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce.“
Překlad 21.století, Izaiáš 9,5-6

„Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“
Kralická, Izaiáš 9,6


„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21.století, Titus 2,11-13

„Zjevilať  se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem, Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě, Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista
Kralická, Titus 2,11-13


„A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 5,20

„A vímeť, že Syn Boží přišel, a dal nám smysl, abychom poznali Toho Pravého, a jsmeť v tom Pravém, i v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť  jest ten pravý Bůh a život věčný.“
Kralická, 1. Jan 5,20

V Božím slovu se dočteme, že Ježíš byl veřejně oslovován jako Bůh. Pokud by nebyl Bohem, nedovolil by, aby ho někdo takto označoval.

O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: „Pokoj vám.“ 27Potom řekl Tomášovi: „Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit.“ „Můj Pán a můj Bůh!“ zvolal Tomáš.“
Bible, překlad 21.století, Jan 20,26-28

A po osmi dnech opět učedlníci jeho byli vnitř, a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš, a dveře byly zavříny, i stál uprostřed a řekl: Pokoj vám. Potom řekl k Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věřící. 28 I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj.
Kralická Jan 20,26-28

Boží slovo nám jasně říká, že Ježíš je věčný – pouze Bůh je věčný.

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.
Bible, překlad 21. století, Židům 13,8

Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky.
Kralická, Židům 13,8

Ježíš existoval vždycky, neměl počátek, existoval vždycky – to Ho dělá Bohem. Ve všech překladech Bible stojí: „já jsem“. Ježíš řekl: „já jsem“ (se nenarodil, existoval jsem vždycky). K tomu opět musím opakovat, že jedině Bůh nemá počátek ani konec.

„Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.
Bible, překlad 21. století, Jan 8,58

„Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem.“
ČSP, Jan 8,58

„Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já jsem.“
Kralická, Jan 8,58

Když Ježíš, řekl, že je „Alfa i Omega…“, tak tím myslel, že je nestvořený (je Bůh).

„Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 22,13

„Jáť  jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
Kralická, Zjevení 22,13

Důkazem božství Pána Ježíše Krista je jeho vzkříšení z mrtvých a nanebevstoupení zpět do Nebe.

„Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 24,50-51

„I vyvedl je ven až do Betany, a pozdvih rukou svých, dal jim požehnání. I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich, a nesen jest do nebe.“
Kralická, Lukáš 24,50-51

Dalším důkazem božství Pána Ježíše Krista je, že věděl, co je v člověku.  Ježíš věděl, kdo jej zradí. Ježíš věděl o svém ukřižování a vzkříšení dřív, než se to stalo. Ježíš věděl, že Lazar zemřel dřív, než mu to lidé oznámili. Když mluvil se Samařankou, věděl, že měla pět mužů a ten, s kterým právě žila, nebyl její muž.

„Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť  sám věděl, co je v člověku.“
Bible, překlad 21. století, Jan 2,25

Ježíš Kristus je Nejvyšší Bůh
Dále není pochyb o tom, že Bůh Ježíš je nejvyšší autorita nad vším stvořeným (nad každou vládou, každým diktátorem, nad démony…). Pokud by chtěl někdo tvrdit, že to tak není, přistupuje k omezenému bohu (omezený bůh = falešný bůh).

Doporučený článek k prostudování: Ježíš Kristus má vládu nad celou říší démonů

„jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 9,5

Jejichž jsou i otcové, a ti, z nichžto jest Kristus podle těla, kterýž jest nade všecky Bůh požehnaný na věky. Amen.
Kralická, Římanům 9,5


„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Bible, překlad 21.století, Koloským 2,8-10

„Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů světa, a ne podle Krista. Nebo v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně. A vy v něm jste doplněni, kterýžto jest hlava všeho knížatstva i mocnosti,“
Kralická, Koloským 2,8-10


„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 3,21-22

K čemužto připodobněn jsa nyní křest, i nás spaseny činí, ne to tělesné špíny smytí, ale dobrého svědomí u Boha dotázání, skrze vzkříšení Ježíše Krista. Kterýž všed v nebe, jest na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i mocnosti, i moci.“
Kralická, 1. Petr 3,21-22


„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať  už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh poddal všechno pod jeho nohy“ .
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,20-23

„Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích, Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím. A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi, Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve všech naplňujícího.“
Kralická, Efeským 1,20-23

Závěr
Boží slovo jasně hovoří o Boží Trojici. Boží slovo také hovoří o Božství Pána Ježíše Krista, který má veškerou (neomezenou) moc na Nebi i na Zemi. Kdo tvrdí, že Ježíš není roven Bohu, je proti Kristu (je antikrist). Pokud hovoříme o Ježíšovi, který byl tady na zemi, tak hovoříme Bohu Kristu, který sestoupil z Nebe k Ježíšovu lidství.

Člověk, který tvrdí, že výše uvedené verše neplatí, že je záměrně pozměnila římská církev, zpochybňuje, že Bible je Boží slovo. Takového člověka bych se zeptal, co dalšího v Bibli neplatí? Mimochodem, Kralickou bibli nepřeložila římská církev, nýbrž protestanté. Stejně tak Český studijní překlad.

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

Může vás zajímat:
Kdo je Bůh?
Trojjediný Bůh
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele
Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?
Biblický křest
Uvěřil jsem v Boha, co dál?