Význam Soboty (Šabatu)

Musí všichni křesťané světit Sobotu (Sedmý den)? Den odpočinku je Sobota nebo Neděle? Který den je ten pravý sedmý?

Sobota – Šabat
Sobota je z hebrejského (שבת) Šabat, což znamená odpočinek, přerušení. Světit Šabat = den odpočinku. Sobota byl Boží den, který Bůh určil izraelskému národu.

Sobota v Bibli

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to mé slavnosti: Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu.“
Bible, překlad 21. století, Leviticus 23,1-3

Sobota v Desateru (Stará smlouva):

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách ať si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den.
Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, ať jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabíjej.
Necizolož.
Nekraď.
Nelži o svém bližním.“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 5,7-20

„Bůh promluvil všechna tato slova:
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.
Neměj žádné bohy kromě mne.
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabíjej.
Necizolož.
Nekraď.
Nelži o svém bližním.
Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 20,1-17

Nutno upozornit, že Ježíš Sobotu v Nové smlouvě nezopakoval!

„On mu však řekl: „Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání.“
„A která?“ zeptal se. Ježíš odpověděl: „‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
„To všechno dodržuji,“ řekl mladík. „Co mi ještě schází?“
Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi.
Bible, překlad 21. století, Matouš 19,17-21

Sám Ježíš Kristus (Bůh v těle) Sobotu několikrát porušil!

„Vstaň, vezmi si lehátko a choď!“ řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali: „Je sobota, nesmíš nosit lehátko!“ On jim však odpověděl: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.‘ „Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď‘?!“ ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: „Pohleď, jsi uzdraven. Už nehřeš, ať se ti nepřihodí něco horšího.“ Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“ A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť  nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu.“
Bible, překlad 21. století, Jan 5,7-18

„V sobotu pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená už osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. „Ženo, tvá nemoc je pryč,“ řekl jí. Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha. Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má pracovat. Během nich přicházejte a nechte se uzdravovat, ale ne v sobotu!“ „Pokrytče!“ odpověděl mu Pán. „Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou už osmnáct let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,10-16

„Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu: „Podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!“ On jim však řekl: „Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní? Říkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,‘ neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou.“
Odešel odtud a přišel do jejich synagogy. Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: „Smí se v sobotu uzdravovat?“ Chtěli ho totiž z něčeho obvinit.
On jim však řekl: „Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, nevzal by ji a nevytáhl? O co cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro.“
Tehdy řekl tomu muži: „Natáhni ruku.“ A když ji natáhl, byla znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili.
Bible, překlad 21. století, Matouš 12,1-14

Ježíš byl obviněn z toho, že Sobotu nedodržuje.

„Ten člověk není od Boha, vždyť  nedodržuje sobotu! říkali někteří z farizeů.“
Bible, překlad 21. století, Jan 9,16

Pokud se dál podíváme do Písma, tak zjistíme, že během starozákonní Soboty, nikdo nesměl vycházet ze svého domu:

„Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den ať nikdo nevychází. A tak lid sedmého dne odpočíval.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 16,29-30

V Sobotu se nesměl nerozdělávat oheň (topit)…

„V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 35,3

Kdo by porušil Sobotu, měl být vyobcován ze svého lidu…

„Zachovávejte sobotu; ať je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 31,14-15

Pojďme se podívat do Nové smlouvy:

„Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 2,16-17

A také:

„Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo jí, jí Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil – aby byl Pánem živých i mrtvých.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 14,5-9

Církev adventistů sedmého dne a Sobota
Adventisté tvrdí: „Bůh dal člověku šest dní, ve kterých má pracovat, ale vyhradil si sedmý den jen pro sebe. Právě tento den máme pravidelně navazovat vztah se svým Stvořitelem a uctívat Ho. Bůh má být oslavován a Jeho autorita respektována.“

K tomu musím podotknout:

1. Vztah s Bohem nemáme navazovat jen jeden den v týdnu, ale KAŽDÝ DEN.
2. Uctívat Boha nemáme jen jeden den v týdnu, ale KAŽDÝ DEN.
3. Oslavovat Boha nemáme jen jeden den v týdnu, ale KAŽDÝ DEN.
4. Respektovat Boha nemáme jen jeden den v týdnu, ale KAŽDÝ DEN.
5. Modlit se nemáme jen jeden den v týdnu, ale KAŽDÝ DEN.

PROTO MĚJME BOHOSLUŽBU KAŽDÝ DEN!

Adventisté tvrdí, že svěcení neděle na konci času bude znamením šelmy. Toto je falešné učení!

„Je mnoho křesťanů, kteří možná světí špatný den a stejně budou v Nebi, a Bible nám říká, že hřích je, když víme co je správné, ale neděláme to (…) V tuto chvíli neexistuje žádný zákon, který by přikazoval uctívání. Takže toto zatím není otázkou znamení šelmy, dokud zde nebude hnutí, které to přikáže.“
Douglas Batchelor, prezident Amazing Facts International (evangelizační služba adventistů sedmého dne)

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmy, Doba konce, velké soužení, znamení šelmy

Sobotní den byl dán Izraeli
Pokud pozorně čteme Bibli, víme, že Sobotní den byl dán tehdejšímu izraelskému národu. Proč Bůh Izraelcům nařídil ctít Sobotu? Skutečným důvodem bylo, připomínat si egyptské otroctví a Hospodinovo vysvobození z něj. Před vyjitím z Egypta, Izraelci Sobotu nikdy neslavili!  

Dodržování Soboty byla smlouva mezi Bohem a Izraelem:

„Ať synové Izraele zachovávají sobotu; ať sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 31,16-17

Ať  už čteme Exodus nebo Deuteronomium, tak je jasné, že Sobotní den byl dán Izraeli. Exodus výše, Deuteronomium zde:

„Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den.“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 5,15

Také Ezechiel výše uvedené potvrzuje:

„V ten den zdvihl jsem jim ruku svou, že je vyvedu z země Egyptské do země, kterouž jsem jim obhlédl, tekoucí mlékem a strdí, jenž jest okrasa všech jiných zemí. A řekl jsem jim: Jeden každý ohavnosti očí svých zavrzte, a ukydanými bohy Egyptskými se nepoškvrňujte, nebo já jsem Hospodin Bůh váš. Ale zpurně se postavovali proti mně, aniž mne chtěli slyšeti, aniž kdo ohavnosti očí svých zavrhl, a ukydaných bohů Egyptských nezanechali.Protož jsem řekl: Vyleji prchlivost svou na ně, a vyplním hněv svůj na nich u prostřed země Egyptské. A však učinil jsem pro jméno své, aby nebylo zlehčeno před očima těch národů, mezi nimiž byli, před jejichž očima jsem se jim v známost uvedl, že je chci vyvesti z země Egyptské. Takž jsem je vyvedl z země Egyptské, a přivedl jsem je na poušť,
A dal jsem jim ustanovení svá, a soudy své v známost jsem jim uvedl, ješto činil-li by je kdo, jistě že by živ byl skrze ně. Nadto i soboty své vydal jsem jim, aby byly na znamení mezi mnou a mezi nimi, aby znali, že já Hospodin jsem posvětitel jejich.“
Kralická, Ezechiel 20,6-12

Totéž potvrzuje i Leviticus:

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj:„Mluv k synům Izraele: Až přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek.“
Bible, překlad 21. století, Leviticus 25,1-2

Boží odpočinek v Genesis
Adventisté sedmého dne rádi tvrdí, že Bůh dal lidem přikázání zachovávat sedmý den v týdnu už při stvoření světa. Toto je falešné učení. Pokud je psáno, že Bůh sedmého dne odpočinul, tak to znamená, že křesťan má dnes a denně nacházet odpočinek v Bohu. Každý křesťan by měl dnes a denně vstupovat do Božího odpočinku, tj. hledat Boha, mít s Ním důvěrný vztah,  žít s Ním, spoléhat se na Něj…

Přečtěte si verše z Genesis pozorně. Pokud tyto verše vezmeme doslovně, tak v nich stojí, že Bůh ještě sedmého dne pracoval a tento den dokončil dílo stvoření. V těch verších nestojí, že Bůh šest dní pracoval a sedmý den už ne.

Velký pozor na víru v omezeného boha! Nezasazujte Boha do pozemského času! Pravý Bůh nepodléhá času, prostoru ani žádným zákonům. Pravý Bůh nikdy není unavený. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nějaký časový úsek pracoval a pak byl unavený (fyzicky, duchovně nebo jinak), takže musel odpočívat, hovoří o falešném bohu. Bůh je stále aktivní. Bůh na stvoření nepřetržitě dohlíží a udržuje ho.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh sedmého dne odpočinul

„A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich. A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.“
Kralická, Genesis 2,1-3

„Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“
Bible, překlad 21. století, Jan 5,15-16

„Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná! “
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 40,28

„Kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od svého. Pospěšme si tedy vejít do onoho odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti.“
ČSP, Židům 4,10–11

Prvotní Církev měla shromáždění v neděli
Ještě zmíním, že prvotní Církev se nescházela v Sobotu, ale v neděli!

„Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč až do půlnoci.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 20,7

Nejsme pod Zákonem, ale pod milostí
Je potřeba si uvědomit, že nejsme pod Zákonem, ale pod milostí – máme Božího Syna (Novou smlouvu), který je Pánem nad Sobotou a završením Zákona.

„Když tedy Bůh mluví o „nové smlouvě“, prohlašuje tu první za starou; a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká.“
Bible, překlad 21. století, Židům 8,13

„Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 6,14

„Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče! A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 4,4-7

„On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj.
Bible, překlad 21. století, Efeským 2,14-15

„Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 10,4

„Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha – nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova.“
Bible, překlad 21. století, Židům 12,22-24

„Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list, který všichni mohou znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských srdcí. A takovouto důvěru máme skrze Krista k Bohu: Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy – ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 3,2-6

Kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem
V Písmu stojí, že všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. Když dodržuješ Sobotu, proč nemáš obřízku? Když dodržuješ Sobotu, proč neděláš starozákonní oběti Bohu? Víš o tom, že Sedmý den je v České republice neděle? Víš o tom, že den podle Písma začíná nocí („Byl večer a bylo jitro, den pátý“ – Genesis 1,23)?

„Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují. Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. “
Bible, překlad 21. století, Římanům 2,12-16

Pozor na modloslužbu
Co se týče Soboty, satan zmátl mnoho křesťanů po celém světě. Někteří křesťané si myslí, že když pravidelně dodržují Sobotu, činí dobré. Opak je pravdou. Tito lidé ignorují Božího Syna, Novou smlouvu! Pro některé křesťany může být striktní dodržování Soboty modloslužba (hřích). Satan se těmto křesťanům „směje“! Modlou se totiž může stát prakticky cokoliv, například: člověk, koníčky, sledování televize, strach, internet, mobilní telefon, služba Bohu, křesťanské učení, stát (např. Stát Izrael)…

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 6, 9-10

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 5,11

Závěr
Z adventistického učení o Sobotě plyne, že Ježíšova oběť není dostačující pro spásu. Pravda je taková, že k oběti Ježíše Krista si nemáme přidávat nic! Bůh Ježíš je Pánem nad Sobotou a my nežijeme pod Zákonem, ale pod milostí našeho milovaného Pána. Kdokoliv tvrdí (přímo nebo nepřímo), že Ježíš není Pánem nad Sobotou po celou dobu posledního času (celé období mezi oběma Kristovými příchody), zpochybňuje Ježíšovo Božství! Kdokoliv tvrdí, že svěcení Soboty je nutností pro spásu spolu s vírou, jde proti Kristu (je antikrist).

Další blud adventistů je, že v budoucnu politicko-náboženská moc vydá jakýsi „nedělní zákon“

„Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli jste od milosti!“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,4

„V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,1

Na úplný závěr připomínám, že Boha máme uctívat denně. Amen.

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť  jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 11,28-29

Může vás zajímat:
Církev Adventistů sedmého dne
Mám dávat “desátky”?
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?