Dopis Boha člověku

Bůh nás lidi zná dokonale, přesně ví, co potřebujeme, dokonce má spočítány všechny vlasy na naší hlavě…

„Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě!“
Bible, Lukáš 12,7

Bůh tě strašně moc miluje. Rozhodně není náhoda, že žiješ! Hledej Boha celým svým srdcem a najdeš Ho!

Dopid Boha člověku:

Mé dítě,

* Ty mě možná neznáš, ale já o tobě vím všechno (Žalm 139,1)
* Vím, kdy usedáš a kdy vstáváš (Žalm 139,2)
* Vím o všem, co děláš (Žalm 139,3)
* I vlasy na tvé hlavě mám spočítané (Matouš10,29-31)
* Byl jsi stvořen k mému obrazu (1. Mojžíšova 1,27)
* Ve mně žiješ, pohybuješ se, jsi (Skutky 17,28)
* Jsi mým dítětem (Skutky 17,28)

* Znal jsem tě dokonce ještě dříve, než jsi byl počat (Jeremjáš 1,4-5)
* Vyvolil jsem si tě, ještě než jsem stvořil svět (Efezským 1,4-5)
* Nejsi omyl, všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize (Žalm 139,15-16)
* Já jsem stanovil přesný čas tvého narození i místo, kde budeš žít (Skutky 17,26

* Jsi podivuhodně a obdivuhodně utvořen (Žalm 139,14)
* Utkal jsem tě v lůně tvé matky (Žalm 139,13)
* A přivedl jsem tě na svět v den, kdy ses narodil (Žalm 71,6)
* Ti, kteří mě neznají, o mně říkají nepravdivé a nesprávné věci (Jan 8,41-44)

* Nejsem vzdálený a rozzlobený, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky (1.Janův 4,16)
* Toužím po tom, abych tě mohl zahrnout svou láskou (1. Janův 3,1)
* Prostě proto, že jsi mé dítě a já jsem tvůj Otec (1. Janův 3,1)
* Nabízím ti více, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec (Matouš 7,11)
* Protože jsem dokonalý otec (Matouš 5,48)
* Každý dobrý dar, který dostáváš, pochází z mé ruky (list Jakubův 1,17)
* Jsem to já, kdo se stará o zajištění všeho, co potřebuješ (Matouš 6,31-33)

* Můj plán pro tvou budoucnost je vždy plný naděje (Jeremjáš 29,11)
* Protože tě miluji odvěkou láskou (Jeremjáš 31,3)
* Mé myšlenky na tebe jsou stejně nesčetné jako zrnka na mořském břehu…Žalm 139,17-18)
* Raduji se z tebe a radostí zpívám a jásám (Sofonjáš 3,17)
* Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro (Jeremjáš 32,40)
* Jsi můj vzácný a drahý poklad (2. Mojžíšova 19,5)
* Z celého srdce a z celé duše ti chci prokazovat dobro (Jeremjáš 32,41)
* A chci ti ukázat velké a podivuhodné věci (Jeremjáš 33,3)
* Když mě budeš celým srdcem hledat, najdeš mě (5. Mojžíšova 4,29)
* Hledej ve mně své blaho a já ti dám vše, oč požádá tvé srdce (Žalm 37,4)

* Jsem to totiž já, kdo ti tuto touhu dal (Filipským 2,13)
* Jsem pro tebe schopen vykonat mnohem více, než co si vůbec dokážeš představit (Efezským3,20)
* Jsem totiž ten, kdo ti dodává odvahu a kdo tě povzbuzuje (2. Tesalonickým2,16-17)
* Jsem také Otec, který tě utěšuje ve všech trápeních (2. Korintským 1,3-4)
* Když tě něco trápí a bolí tě srdce, jsem ti nablízku (Žalm 34,18)
* Stejně jako pastýř nese jehně v náručí, i já tě nesu a držím v náručí (Izajáš 40,11)
* Jednoho dne setřu každou slzu ze tvých očí (Zjevení 21,3-4)
* A odstraním veškerou bolest, kterou jsi na této zemi musel snášet (Zjevení 21,3-4)
* Já jsem tvůj Otec a miluji tě stejně, jako miluji svého Syna, Ježíše (Jan 17,23)
* Protože v Ježíši se zjevuje moje láska k tobě (Jan 17,26)
* Ježíš je přesným vyjádřením mé podstaty (Židům 1,3)
* Přišel, aby ukázal, že jsem na tvé straně, nejsem tvůj nepřítel (Římanům 8,31)
* A aby ti řekl, že nepočítám tvé hříchy (2. Korintským 5,18-19)
* Ježíš zemřel proto, abychom se ty a já mohli usmířit (2. Korintským 5,18-19)
* Jeho smrt byla nejvyšším vyjádřením mé lásky k tobě (1. Janův 4,10)
* Vzdal jsem se všeho, co miluji, abych mohl získat tvou lásku (Římanům 8,31-32)
* Když přijmeš dar mého Syna Ježíše, přijímáš mě (1. Janův 2,23)
* A nic tě už nikdy neoddělí od mé lásky (Římanům 8,38-39)
* Vrať se domů a já uspořádám oslavu, jakou svět ještě neviděl (Lukáš 15,7)
* Vždy jsem byl a budu tvým Otcem (Efezským 3,14-15)
* Ale ptám se: „Budeš ty mým dítětem?“ (Jan 1,12-13)
* Čekám na tebe (Lukáš 15,11-32)

S láskou, tvůj Otec

Všemohoucí Bůh ♥