Sodoma a Gomora

Existovala biblická města Sodoma a Gomora? Byla to skutečně města hříchu?

V oblasti Mrtvého moře se nacházejí zpopelněné pozůstatky (budovy a ulice) starodávných měst Sodomy a Gomory. Archeologickým průzkumem bylo prokázáno, že zdejší archeologická sídliště byla zničena spálením (nalézají se zde i stopy síry). Laboratorní rozbor prokázal, že nalezené sírové kuličky jsou 98% čistá síra. Síra v této podobě se nikde v přírodě nevyskytuje!

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.“
Genesis 19,24-25

Zvrácené obyvatelstvo
Obyvatelstvo těchto měst nemělo rádo cizince, v některých případech docházelo k týrání a usmrcení lidí. Bylo to centrum sexuálních zvráceností. Vzhledem k těmto okolnostem, Bůh města zničil ohněm a sírou.

„Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu.“
Genesis 13,13

Město mohl zachránit Abrahám
Nedaleko měst žil Abrahám, vůdce izraelského lidu. Abrahám řekl Hospodinovi, že všichni Sodomští obyvatelé nemohou být zkažení. Bůh Abrahámovi řekl, že když ve městě najde deset spravedlivých, město ušetří. Abrahám našel jenom čtyři: Abrahámova synovce Lota, jeho ženu a dvě dcery. Před katastrofou poslal Bůh do města dva anděly, aby Lota a jeho rodinu vyvedli do hor. Když rodina prchala z města, Lotova manželka se ohlédla na hořící město a proměnila se na solný sloup (porušila příkaz).

Srovnání s návratem Ježíše
Bůh města zničil bez varování. Bible nám říká, že přesně takový bude druhý příchod Ježíše na Zemi – lidé budou žít běžným životem…

„Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Lukáš 17,28-30

Bůh zanechal dochovalé zpopelněné pozůstatky měst jako varování…

„Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze,“
2. Petr 2,6

„Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.“
Juda 1, 7

Video: Sodoma a Gomora

Video: Biblická archeologie – Sodoma a Gomora

Fotogalerie Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Může vás zajímat:
Noemova Archa
Evoluce je velký podvod!
Žijeme v kompletně falešném světě