Sodoma a Gomora

Existovala města Sodoma a Gomora, o kterých se zmiňuje Bible? Byla to skutečně města hříchu?

Pozůstatky měst Sodomy a Gomory
V oblasti Mrtvého moře se v současnosti nacházejí objekty, které vypadají jako zpopelněné pozůstatky starodávných měst Sodomy a Gomory. Všude v okolí lze najít neobvyklé kuličky síry různých rozměrů. Lze si domýšlet, že jde o síru od Boha, která nestačila úplně shořet.

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.“
Bible, překlad 21.století, Genesis 19,24-25

Bible naznačuje, že Bůh zanechal dochovalé zpopelněné pozůstatky měst jako varování…

„Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze,“
Bible, překlad 21.století, 2. Petr 2,6

„Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.“
Bible, překlad 21.století, Juda 1, 7

Mimochodem, Bible zmiňuje ještě další dvě města:

„Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje, nic neraší, ani stéblo trávy na ní neroste – tak přece byla rozvrácena Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim, které Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 29,22

Zvrácené obyvatelstvo
Obyvatelstvo těchto měst nemělo rádo cizince, v některých případech docházelo k týrání a usmrcování lidí. Bylo to centrum sexuálních zvráceností. Vzhledem k těmto okolnostem, Bůh města zničil ohněm a sírou.

„Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu.“
Bible, překlad 21.století, Genesis 13,13

„Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků až po starce, všechen lid ze všech stran. „Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?“ volali na Lota. „Vyveď je k nám, ať si jich užijeme!“
Bible, překlad 21.století, Genesis 19, 4-5

„ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil.“
Bible, překlad 21.století, 2. Petr 2,7

Co byla příčina zlého jednání lidí?
Problém těchto měst, resp. jejich obyvatel, byla „pýcha, sytost a klidné pohodlí“. Kde je blahobyt, tam lidé vymýšlejí zvrácenosti a nehledají Boha!

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. “
Bible, překlad 21.století, Ezechiel 16,49-50

Město mohl zachránit Abrahám
Nedaleko měst žil Abrahám, vůdce izraelského lidu. Abrahám nechtěl, aby město bylo zničeno, proto s Hospodinem vyjednával. Měl najít deset spravedlivých. Našel však pouze čtyři: synovce Lota, jeho ženu a dvě dcery. Před katastrofou poslal Bůh do města dva anděly, aby Lota a jeho rodinu vyvedli do hor. Když rodina prchala z města, Lotova manželka se ohlédla na hořící město a proměnila se na solný sloup (porušila příkaz).

„Ať  se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou,“ řekl Abraham. „Co když se jich tam najde jen deset?“
„Nezničím je kvůli těm deseti,“ odpověděl Hospodin.
Bible, překlad 21.století, Genesis 18,32

„Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup.“
Bible, překlad 21.století, Genesis 19, 26

Srovnání s návratem Ježíše Krista
Bůh zmíněná města zničil bez varování. Bible nám říká, že přesně takový bude druhý příchod Ježíše na Zemi – lidé budou žít běžným životem. Druhý Ježíšův příchod bude souviset s uchvácením věrných do Nebe a likvidací stvoření ohněm.

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 17,26-30

Video: Sodoma a Gomora

Video: Biblická archeologie – Sodoma a Gomora

Fotogalerie možných pozůstatků měst Sodomy a Gomory

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Závěr
Je možné, že výše uvedené objekty, které se nalézají v oblasti Mrtvého moře, jsou zpopelněné pozůstatky Sodomy a Gomory. Nelze však na 100% tvrdit.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Může vás zajímat:
Kdo je Bůh?
Noemova Archa
Evoluce je velký podvod!
Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele