Druhý příchod Ježíše Krista

Co je druhý příchod Ježíše Krista a kdy nastane? Znamená příchod Ježíše konec světa?

Tato Země je přechodný domov pro křesťany. Všechno tady jednou skončí druhým příchodem (návratem) Ježíše pod nebeskou klenbu. Návrat Ježíše na Zemi je vyvrcholením evangelia. Po této události křesťané doslova dychtí! Během tohoto příchodu nastane uchvácení spasených křesťanů do Nebe. Poté budou všichno antikristové (nevěřící a pseudokřesťané) vzkříšeni k soudu – „peklo“. Ať chceme nebo ne, svět (stvoření) jak ho známe, skončí v ohni. Návrat Ježíše popisuje Bible, takže víme, jak bude vypadat. Příchod Ježíše bude pro všechny lidi viditelný, doslovný (celosvětový). Rozzáří se obloha od východu až na západ….

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 1,7

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,27

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 17,24

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 21,26-28

Jak bude vypadat svět před příchodem Ježíše Krista? Sám Ježíš to řekl učedníkům…

„Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.
Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“
Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,3-23

Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivetské hoře, jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Ježíš tím nemyslel pouze události, které nastanou posledních sedm let před Jeho příchodem! Sedmileté „velké soužení“ je blud! Ježíš hovořil i o „velkém soužení“, které začne „otřesnou ohavností“. „Otřesná ohavnost“ má přímou souvislost s křesťanstvím. „Otřesná ohavnost“ (falešné křesťanské učení, falešný Kristus) stojí tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu (v myslích oklamaných křesťanů). Tady vidíte, že se „velkého soužení“ přímo účastní Kristova Církev. Vždyť  je to duchovní útok na pravé křesťany!

Druhý příchod Ježíše Krista bude nečekaný. Bude lhostejnost k důkazům blížícího se konce.

„Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť  Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24, 37-44

„Sami přece dobře víte, že ten den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat: „Je pokoj, nic nám nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“
Bible, překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,2-6

Máme bdít – každým okamžikem očekávat Pánův příchod.

„Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Bible, překlad 21.století, 2. Timoteovi 4,8

„Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu má přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.Proto i vy buďte připraveni, neboť  Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 12,35-40

„Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,42-44

Než přijde Ježíš, nastane velké odvrácení od Boha. Budou tady falešné křesťanské směry, které svedou mnoho křesťanů.

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde (poz. druhý příchod Ježíše), musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!“
Bible, překlad 21.století, 2. Tesalonickým 2,3-4

„A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 9,20-21

Co/kdo je Boží chrám? Tělo křesťana, jeho mysl.

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť  Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 3,16-17

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 6,19-20

Kdy přijde Ježíš? To ví jen Bůh!

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Bible, překlad 21.století, Marek 13,32-33

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 1,7

V posledních dnech budou posměvači.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“
Bible, překlad 21.století, 2. Petr 3,3-4

Poslední doba, poslední čas, poslední hodina je tady od Ježíše!

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, překlad 21.století, 1.Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, překlad 21.století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, překlad 21.století, 1. Petr 1,19-20

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 2,1-4 a 12-17

Závěr
Druhý příchod Ježíše Krista pod nebeskou klenbu nastane a rozhodně nebude tajný. Po tomto příchodu nebudou žít na Zemi lidé (zanechaní budou zlikvidováni ohněm), protože Ježíš přijde v nejposlednější den staré země (skončí čas).

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Naplnění většiny proroctví, které čteme v Bibli, geopolitické uspořádání světa (současný stav světa), úkazy na Nebi naznačují, že jsme blízko návratu Ježíše Krista. Opravdový křesťané návrat Pána očekávají a těší se Domů. Bezbožným lidem satan namlouvá, že druhý příchod Ježíše nikdy nenastane, neboť  žádný Bůh neexistuje.

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 4,3-4

Nežijme pro tento život, mějme v sobě Boží pokoj, bděme a dychtěme po příchodu Pána Ježíše, kažme evangelium (je to naše povinnost), modleme se za lidi, kteří odmítají evangelium… Amen.

„Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“
Amen, přijď, Pane Ježíši!
Milost Pána Ježíše se všemi.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 22,20-21

Může vás zajímat:
Antikrist, znamení šelmy
Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?
Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení
Kniha Vytržení (Sergej Miháľ)
Podivné zvuky – troubení polnice
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Stát Izrael
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?