Druhý příchod Ježíše Krista

Co je druhý příchod Ježíše Krista a kdy nastane? Znamená příchod Ježíše konec světa?

Tato Země je přechodný domov pro křesťany. Všechno tady jednou skončí druhým příchodem (návratem) Ježíše pod nebeskou klenbu. Návrat Ježíše na Zemi je vyvrcholením evangelia. Po této události křesťané doslova dychtí! Během tohoto příchodu nastane uchvácení spasených křesťanů do Nebe. Poté budou bezbožní lidé vzkříšeni k soudu – “peklo”. Ať chceme nebo ne, svět (stvoření) jak ho známe, skončí. Návrat Ježíše popisuje Bible, takže víme, jak bude vypadat. Příchod Ježíše bude pro všechny lidi viditelný, doslovný (celosvětový). Rozzáří se obloha od východu až na západ….

“Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí.”
Bible, Zjevení 1,7

“Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.”
Bible, Matouš 24,27

“Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.”
Bible, Lukáš 17,24

“Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!”
Bible, Lukáš 21,26-28

Jak bude vypadat svět před příchodem Ježíše Krista? Sám Ježíš to řekl učedníkům…

“Když seděl (pozn. ježíš) na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci! “Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘ stát tam, kde být nemá – kdo čte, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal; a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Modlete se, aby to nebylo v zimě. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude. A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. A tehdy, řekne-li vám někdo:‚Hle, tu je Mesiáš, hle tam,‘ nevěřte! Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.”
Bible, Marek 13,3-23

Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivetské hoře, jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Ježíš tím nemyslel pouze události, které nastanou posledních sedm let před Jeho příchodem!

Druhý příchod Ježíše Krista bude nečekaný. Bude lhostejnost k důkazům blížícího se konce.

“Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.”
Bible, Matouš 24, 37-44

“Sami přece dobře víte, že ten den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat: „Je pokoj, nic nám nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.”
Bible, 1. Tesalonickým 5,2-6

Máme bdít – každým okamžikem očekávat Pánův příchod.

“Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.”
Bible, 2. Timoteovi 4,8

“Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu má přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte.”
Bible, Lukáš 12,35-40

“Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.”
Bible, Matouš 24,42-44

Než přijde Ježíš, nastane velké odvrácení od Boha. Budou tady falešné křesťanské směry, které svedou mnoho křesťanů.

“Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde (poz. druhý příchod Ježíše), musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!”
Bible, 2. Tesalonickým 2,3-4

“A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.”
Bible, Zjevení 9,20-21

Co/kdo je Boží chrám? Tělo křesťana, jeho mysl.

“Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť  Boží chrám je svatý, a to jste vy.”
Bible, 1.Korintským 3,16-17

Kdy přijde Ježíš? To ví jen Bůh!

“Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.”
Bible, Marek 13,32-33

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, Skutky 1,7

Díky “vyvoleným” budou dny soužení, které jsou tady více než 2000 let, zkráceny.

“Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.”
Bible, Matouš 24,21

V posledních časech přijdou posměvači.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!”
Bible, 2. Petr 3,3-4

Není pochyb o tom, že dny velkého soužení zažívali už první křesťané. Velké stíhání křesťanů je tady od samého počátku křesťanství. Poslední doba je tady už od Ježíše! Už Jan za života říkal, že je tady poslední doba.

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, 1.Jan 2,18

I další verše říkají, že poslední doba je tady od Ježíše.

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, 1.Petr 1,19-20

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.“
Bible, Skutky 2,1-4 a 12-17

Poslední doba (doba konce) je tady sice více než 2000 let, ale atmosféra ve společnosti desítky let „houstne“, což nám ukazuje na to, že Ježíš přijde opravdu brzy.

Závěr
Druhý příchod Ježíše Krista pod nebeskou klenbu nastane a rozhodně nebude tajný. Po tomto příchodu nebudou žít na zemi lidé (zanechaní budou zlikvidováni ohněm), protože Ježíš přijde v nejposlednější den staré země.

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Naplnění většiny proroctví, které čteme v Bibli, geopolitické uspořádání světa (současný stav světa), úkazy na nebi a zemi naznačují, že jsme blízko návratu Ježíše Krista pod nebeskou klenbu. Opravdový křesťané návrat Pána očekávají a těší se Domů. Bezbožným lidem satan namlouvá, že druhý příchod Ježíše nikdy nenastane, neboť  žádný Bůh neexistuje.

“Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.”
Bible, 2.Korintským 4,3-4

Nežijme pro tento život, mějme v sobě Boží pokoj, dychtěme po příchodu Pána Ježíše, kažme evangelium (je to naše povinnost), modleme se za lidi, kteří odmítají evangelium. Amen.

“Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“
Amen, přijď, Pane Ježíši!
Milost Pána Ježíše se všemi.”
Bible, Zjevení 22,20-21

Může vás zajímat:
Antikrist, znamení šelmy
Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení
Kniha Vytržení (Sergej Miháľ)
Podivné zvuky – troubení polnice
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Stát Izrael
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?