Benny Hinn

Benny Hinn (nar. 1952) je evangelista s darem uzdravování, který pochází z Izraele. V 15 letech se přestěhoval se svou rodinou do Toronta (Kanada). V roce 1983 se přestěhoval do Orlanda (USA). Zde založil sbor Orlando Christian Center. Brzy na to začal organizovat shromáždění s uzdravovací službou po celých USA. Hinn je blízký přítel a spolupracovník (v duchovní oblasti) Reinharda Bonnkeho.

Kontroverze
Hinn je znám nejen svou a uzdravovací schopností, ale i manipulativními metody, které běžně používá. V jeho vystoupeních jsou patrné prvky dobře promyšlené manipulace, hypnózy a sugesce. Ve správné chvíli publiku řekne, ať ho finančně podpoří. Hinn je velmi bohatý člověk a vede okázalý život, vlastní luxusní nemovitosti, dokonce má soukromé letadlo. Při svých velkolepých uzdravovacích akcích jeho tým vybírá peníze. Kdo nemá hotovost, jsou k dispozici předtištěné šeky. Někteří věřící mu s nadějí na vykoupení či uzdravení odevzdají vše, co mají. Hinn dokáže během jedné akce vydělat v přepočtu miliony korun. Jedna členka jeho týmu tvrdí, že při jedné akci pro 2000 lidí se vybraly příspěvky ve výši více než 18 milionů korun.

Benny Hinn žehná šekům

Benny Hinn žehná šekům

Video: Byznys Bennyho Hinna

Benny Hinn si velmi zakládá na svém pomazání…

„Proklínám každého muže a každou ženu, kteří se postaví proti tomuto pomazání. Proklínám muže, který se opováží povědět slovo proti této službě.“
Benny Hinn

Benny Hinn

Opravdu je Benny Hinn služebník Boží?

Přečtěte si: Pozor na falešné proroky, učitele

Video: Benny Hinn proklíná

Padání pod Boží mocí
Padání pod Boží moci je biblické (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6), resp. padání tváří k zemi před Bohem. Co ale dneska vidíme na velkých křesťanských shromážděních (včetně Bennyho Hinna), je padání dozadu na záda. Navíc vidíme, že padání dozadu je spojené s plazením po zemi, vydáváním zvířecích zvuků, nekontrolovatelné záškuby končetin apod. Toto nemá nic společného s Duchem Božím! Za tím stojí nečistí duchové (démoni), viz článek/dokument Nebezpečí kundalini. Tady vidíme, že satan je velký mistr klamu a podvodu.

Video: Benny Hinn, Miami (2016)

Video: Benny Hinn, Miami (2011)

Video: Benny Hinn, Atlanta (2010)

Video: Benny Hinn, Severní Karolína (2010)

Video: Falešné zázraky Bennyho Hinna, Reinharda Bonnkeho

Bible, překlad 21. století:

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Římanům 16,17-18

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Ezekiel 33,31

„odplata za jejich špatnost je nemine. Jejich zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech. S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se srdcem vycvičeným v chamtivosti lákají nestálé duše. Proklatci!“
2. Petr, 13-14

Sdílejte: