Benny Hinn

Benny Hinn (nar. 1952) je evangelista, který pochází z Izraele. V 15 letech se přestěhoval se svou rodinou do Toronta (Kanada). V roce 1983 se přestěhoval do Orlanda (USA). Zde založil sbor Orlando Christian Center. Brzy na to začal organizovat shromáždění s uzdravovací službou po celých USA. Hinn je blízký přítel a příležitostný spolupracovník (v duchovní oblasti) Reinharda Bonnkeho. Hinn sponzoruje misijní organizaci CfaN, kterou ovládají Reinhard Bonnke a Daniel Kolenda.

Nebiblické učení
Hinn věří, že existuje devět božských osob, neboť každá z osob Trojice má dle Hinna ducha, duši a tělo.

„Devět osob v Trojici“
Benny Hinn

„Boží požehnání je přítomné (přetrvává) v hrobech“
Benny Hinn

Citace Hinna naleznete ve videu níže.

Video: Citace učitelů Hnutí Víry včetně Bennyho Hinna
Nahlásit nefunkční video

Kontroverze
Hinn při vystoupeních používá prvky dobře promyšlené manipulace, hypnózy a sugesce. Ve správné chvíli publiku řekne, ať ho finančně podpoří. Hinn je velmi bohatý člověk a vede okázalý život, vlastní luxusní nemovitosti, dokonce má soukromé letadlo. Při svých velkolepých uzdravovacích akcích jeho tým vybírá peníze. Kdo nemá hotovost, jsou k dispozici předtištěné šeky. Někteří věřící mu s nadějí na vykoupení či uzdravení odevzdají vše, co mají. Hinn dokáže během jedné akce vydělat v přepočtu miliony korun. Jedna členka jeho týmu tvrdí, že při jedné akci pro 2000 lidí se vybraly příspěvky ve výši více než 18 milionů korun. Hinn proslul finančními skandály, nechybí ani falešná uzdravení a svědectví.

Pán Ježíš řekl:

„Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,7-10

Benny Hinn žehná šekům
Benny Hinn žehná šekům

Video: Byznys Bennyho Hinna
Nahlásit nefunkční video

Benny Hinn a Kathryn Kuhlmanová
Benny Hinn tvrdí, že americká evangelistka Kathryn Kuhlmanová (1907-1976) ho seznámila s Duchem svatým, když navštívil její shromáždění v Pittsburgu. Hinn dále tvrdí, že v ten den viděl kolem jejího obličeje jemnou mlhu, a sám prožíval pocit elektřiny. Když se později vrátil domů, Duch svatý ho prý tahal na kolena z postele. Hinn také často navštěvuje její hrob, kde prý získává moc Ducha svatého. Nutno podotknout, že Hinn má velmi podobné schopnosti jako Kuhlmanová – pouhým mávnutím svých rukou dokáže porážet lidi, dokonce celé zástupy. Tito lidé se pak na zemi třesou, plazí apod., viz. Padání pod Boží mocí.

Benny Hinn s Kathryn Kuhlmanovou

Benny Hinn proklíná
Benny Hinn si velmi zakládá na svém „pomazání“…

„Proklínám každého muže a každou ženu, kteří se postaví proti tomuto pomazání. Proklínám muže, který se opováží povědět slovo proti této službě.“
Benny Hinn

Benny Hinn

Video: Benny Hinn proklíná
Nahlásit nefunkční video

Proklínání v Bibli

„Kdo ti bude žehnat, buď požehnán, kdo tě bude proklínat, buď proklet.“
Bible, ekumenický překlad, Numeri 24,9

„Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.“
Bible, ekumenický překlad, Lukáš 6,28

Co je kletba?
Člověk otevřeně spolupracuje s démony! Pokud člověk proklíná jiného člověka (vědomně či nevědomně), napomáhá démonům vykonat zlo na jiném člověku. Čím více je proklínající člověk v kontaktu s démony (okultismus, satanské rituály, kundaliny, jóga…), tím účinnější jeho kletba je. Proto jako křesťané pořád lámejme kletby!

Opravdu je Benny Hinn služebník Boží?

Přečtěte si: Pozor na falešné proroky, učitele

Padání pod Boží mocí
Padání pod Boží moci je biblické (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6), resp. padání tváří k zemi před Bohem. Co ale dneska vidíme na velkých křesťanských shromážděních (včetně Bennyho Hinna), je tvrdé sražení na znak. Navíc vidíme, že toto sražení je spojené s plazením po zemi, vydáváním zvířecích zvuků, nekontrolovatelné záškuby končetin apod. Toto nemá nic společného s Duchem Božím! Za tím stojí nečistí duchové (démoni), viz článek/dokument Nebezpečí kundalini. Hinn je též často označován za otce tzv. Torontského požehnání. Tady vidíme, že satan je velký mistr klamu a podvodu.

Video: Benny Hinn praktikuje kundaliny
Nahlásit nefunkční video

Co dokáže Benny Hinn, dokáže (s pomocí démonů) i prorok Shepherd Bushiri z Afriky…

Video: Prorok Shepherd Bushiri
Nahlásit nefunkční video

I prorok Emmanuel Makandiwa též z Afriky…

Video: Prorok Makandiwa
Nahlásit nefunkční video

A také prorok Anointed Andrew, který také pochází z Afriky…

Video: Prorok Andrew
Nahlásit nefunkční video

Tady máte pastora Chrise, Proroka Passiona…

Video: Sestřih – Benny Hinn, Prorok Passion, pastor Chris
Nahlásit nefunkční video

A tady řádí indický evangelista Daniel Mohan Singh…

Video: Daniel Mohan Singh
Nahlásit nefunkční video

A ještě Emmanuel Masih…

Video: Emmanuel Masih
Nahlásit nefunkční video

Pojďme se ještě podívat, jak praktikují kundaliny okultisté v Indii…

Video: Praktikování kundalini v Indii
Nahlásit nefunkční video

Další videa:

Video: Benny Hinn, Brazílie, São Paulo (2013)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Miami (2011)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Atlanta (2010)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Severní Karolína (2010)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn – kundalini
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn v Paříži
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Toronto
Nahlásit nefunkční video

Video: Falešné zázraky Bennyho Hinna, Reinharda Bonnkeho
Nahlásit nefunkční video

Podobná videa neleznete ve článcích Kenneth Hagin, Chris Oyakhilome, Nebezpečí kundalini, Torontské požehnání.

Závěr
Úkolem toho článku rozhodně není soudit Bennyho Hinna, ale upozornit na některá jeho nebiblická učení a na to, že spadá pod Hnutí Víry. Také je potřeba upozornit na to, že Benny Hinn ve velkém rozsahu rozdává/rozšiřuje démony. Za Bennyho Hinna se určitě musíme modlit a držet křesťanské půsty! Rozhodně není na místě nenávist či soupeření!

Na úplný závěr několik veršů z Bible
Bible, překlad 21. století:

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Bible, překlad 21. století, Ezekiel 33,31

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Sdílejte: