Ne všichni duchové jsou od Boha!

Někteří křesťané se rozhodují a konají na základě svých pocitů (co vidí, slyší). Tací křesťané chodí v těle, ne v Duchu. Chodit v těle je pro křesťana velmi nebezpečné (takový křesťan je pro satana snadná kořist) a Bohu se to hnusí. Jen málo křesťanů si ověřuje duchy, což je velmi závažné (pak se nedivme, že jsou křesťané démonicky obsazení – Může mít křesťan démona? Ano!). Jako křesťané si musíme POŘÁD uvědomovat fakt, že ne všichni duchové jsou od Boha! Bible předpověděla, že křesťany budou svádět falešní učitelé, kteří budou spolupracovat s démony:

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Tito falešní učitelé jsou znamením posledních časů, jsou spojováni s „dny soužení“ a „velkým soužením“.

Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 4,3-4

Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-22

Někteří evangelisté ve velkém rozsahu spolupracují s démony
Nejen okultisté a bezbožní lidé, ale i někteří křesťané dlouhodobě a otevřeně spolupracují se satanem a jeho démony! Mnoho známých evangelistů (Benny Hinn, Andres Bisonni, Chris Oyakhilome, David Owuor…) dokáže pouhým mávnutím ruky a hlasem (křičí „oheň“) porážet na zem celé zástupy lidí (stovky, tisíce lidí). Jedná se o „tvrdé“ sražení lidí na znak (jakoby je srazila silná tlaková vlna). Jsou to někdy až životu ohrožující pády (lidé padají na tvrdé předměty, hrany apod.). Sražení lidé zažívají: mimosmyslové vnímání, projevy opilosti, pocit silného a nepříjemného elektrizování po celém těle, nevědomé, nepříjemné až bolestivé křeče a třes (záškuby svalů), vydávají zvířecí a další zvuky, plazí se po zemi jako had, atd. Křesťané, kteří gestem ruky sráží lidi k zemi, shodně tvrdí, že vykonávají „křest ohněm“, že se jedná o padání pod Boží mocí (lidi prý takto drsně sráží Duch svatý!). Jde především o křesťany spadající pod Hnutí víry a vyučující evangelium prosperity. Bible se zmiňuje o padání pod Boží mocí (a mnoho křesťanů to také zažívá) – padání tváří k zemi před Bohem (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6). Srážení lidí „lidskou rukou“ k zemi rozhodně není padání pod Boží mocí, není to biblická praktika. Rozhodně to není o jemném (bezpečném) „padání“ před Bohem, ale o drsném „srážení“ lidí k zemi! Toto nemá nic společného s Duchem Božím! Za tím stojí satan a jeho démoni (je to divadlo démonů, démonická show)!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Video: Démonické projevy – Benny Hinn
Nahlásit nefunkční video

Podobná videa naleznete ve článcích: Démonické projevy v církvích, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Nebezpečí kundalini, Torontské požehnání.

Praktikují kundalini
V Bibli není jediný záznam o tom, že by nějaký křesťan křičel „oheň“ (vykonával „křest ohněm“) a  v této souvislosti rukou srážel lidi na zem. V Bibli není jediný záznam o tom, že z poražených lidí mají za těchto (dramatických) okolností vycházet démoni (během těchto nebiblických rituálů nevycházejí z lidí žádní démoni, ale je to divadlo démonů). V Bibli není jediný záznam o tom, že by měl křesťan hromadně, gestem ruky a bez autority Ježíše Krista, provádět srážení lidí k zemi a s tím související vymítání démonů. V Bibli není jediný záznam o tom, že by Ježíš něco takového dělal. Bible nám ani nikde neříká, že něco takového máme dělat. V Bibli není jediný záznam o tom, že by se takto měl takto provádět „křest Duchem svatým“. Křesťané, kteří gestem ruky porážejí davy lidí, dělají nebiblické rituály, kterých se milerád ujímá satan, démoni. Tito křesťané otevřeně spolupracují s démony – praktikují satanskou techniku, která se nazývá kundalini. Kundalini se praktikuje v okultismu. Okultista sráží gestem ruky a hlasem lidi (davy lidí). U sražených lidí lze vidět totožné (démonické) projevy, jako když sráží lidi křesťanský evangelista: mimosmyslové vnímání, záškuby svalů…

Video: Video: Praktikování kundalini v okultismu 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Kundaliny jóga vs projevy na křesťanských akcích
Nahlásit nefunkční video

Daniel Kolenda praktikuje kundalini
Kundalini praktikuje i evangelista Daniel Kolenda, který zaměňuje démonické duchy s Duchem svatým. Bratr Daniel přirovnává svůj „křest Duchem svatým“ k „výbuchu bomby“. V této souvislosti hovoří (video zde) o křičících lidech, létajících židlích vzduchem… Tento „výbuch bomby“ trvá prý i hodinu, kdy nikdo nekáže, nemodlí se ani nezpívá. Opravdu chce někdo tvrdit, že zmíněný „výbuch bomby“ (který na životě ohrožuje lidi) vytvořil Bůh? Danielův „výbuch bomby“ je jednoznačně v rozporu s Písmem. Písmo se nezmiňuje o žádném takovém „výbuchu bomby“. V Písmu nikde nestojí, že by tyto „výbuchy bomby“ vytvářel a vedl Bůh. Z Písma přeci víme, že Bůh je Bohem pokoje, ne zmatku. Pokoj, mírnost, láska má být všude, kde se shromáždí křesťané. Pokud na nějakém křesťanském shromáždění uvidíš chaos, nepokoj… utíkej odtamtud. Falešný prorok se pozná mj. podle toho, že vytváří nepokoj (např. praktikováním kundalini).

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Proč evangelisté křičí „oheň“?
Výše uvedení evangelisté na masových evangelizačních kampaních praktikují již zmíněný „křest ohněm“. Na základě toho někdy vytvářejí tzv. „ohnivé tunely“, kdy má docházet k předání duchovních darů (ve skutečnosti se předávají démoni). Opravdu máme lidi “ křtít ohněm“? Rozhodně ne! „Křest ohněm“ a „ohnivé tunely“ jsou nebiblické rituály, které jsou v režii satana a jeho démonů. Křesťané si špatně vykládají verš z Bible (Lukáš 3,16): „On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm„. Tento verš nám říká, že Ducha svatého dostane každý (jako duchovní dar), kdo vyznal Ježíše Krista jako Pána a Spasitele (Ježíšův křest Duchem svatým). A také to, že „křest ohněm“ znamená Boží (Ježíšův) Soud – soudní proces, ve kterém jsou tříbeni věřící, což může pro některé, ve finálním Soudu, znamenat pekelný oheň.

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,15-18

Video: Andres Bisonni – démonické projevy
Nahlásit nefunkční video

Video: Andres Bisonni – „křest ohněm“
Nahlásit nefunkční video

O falešných evangelistech, kteří praktikují kundalini, hovoří tento verš:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

/Neprorokovali jste o mocných Božích skutcích, ale bludy. Nevymítali jste démony – spolupracovali jste s nimi. Nedělali jste zázraky, neboť  vaše činy byly  klamem. Zajímali vás hlavně peníze./

Kenneth Hagin
Pojďme se ještě podívat do 90. let minulého století, kdy začalo Torontské požehnání. Pojďme se podívat na démonické projevy u Kennetha Hagina (nejvýznamnějšího šířitele učení Hnutí Víry), viz. video níže. Skutečně mi chce někdo namluvit, že Kenneth Hagin (bez modlitby) vymítá démony? Co dělá Kenneth Hagin, je biblické? Dělal snad něco podobného Ježíš? V Bibli není jediný záznam o tom, že by něco podobného dělal Ježíš nebo nějaký křesťan, nebo že toto mají křesťané dělat. Všechno je to divadlo démonů (Hagin spolupracuje s démony).

Video: Démonické projevy – Kenneth Hagin
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Satan prostřednictvím mnoha falešných evangelistů oklamal miliony křesťanů po celém světě tím, že jeho démoni drze imitují Ducha svatého. Proč k tomu došlo? Křesťané si vynucovali zážitky a emoce, chtěli se cítit skvěle – maximálně duchovně… Tak jim to satan dal. U Boha si nesmíme nic vynucovat. Naše potřeby (peníze, uzdravení…)  vždycky musí být až na druhém místě. Na prvním místě musí být vždy Bůh, náš vztah s Ním. Bůh je naprosto svrchovaný a vždycky si všechno udělá podle svého, což je naprosto v pořádku. Myslíš si, že před Bohem jednou řekneš, že jsi byl oklamaný? Ani náhodou! Bůh ti řekne, že sis měl všechno ověřovat v Písmu a u Něj!

Rozhodně se musíme modlit a postit za to, ať co nejvíc křesťanů pozná pravdu a nepodléhá tomuto satanovu podvodu. Modlete se za křesťany, kteří praktikují kundalini. Modlete se i za to, ať vám Pán dá rozpoznání duchů!

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?