Bůh a peníze

Jsou peníze z hlediska křesťanství závadné? Dává lidem Bůh peníze? Máme dávat peníze na charitu?

Peníze potřebujeme všichni. Za peníze si kupujeme potraviny a další věci, které potřebujeme k životu. Za peníze si kupujeme i věci, které nám dělají radost. Za peníze si též kupujeme věci a služby, které nám škodí (cigarety, drogy, nezdravé jídlo, prostitutky, kartářky…).

Peníze si máme vydělávat (poctivou) prací…

„Kdo nechce pracovat, ať nejí!“
Bible, 2.Tesalonickým 3,10

V Bibli se píše, že láska k penězům je kořenem všeho zla…

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Bible, 1. Timoteovi 6,10

Máme si dávat pozor na chamtivost a hromadění majetku…

„Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Bible, Lukáš 12,15

„Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“
Bible, Přísloví 23,4

Ježíš řekl, že boháč se těžko dostane do Božího království. Bohatý člověk, který nějakým způsobem dosáhl většího zisku, bude chtít získat ještě víc…

„Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“
Bible, Matouš 19,23-24

Nemáme si hromadit poklady na zemi, ale v Nebi…

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“
Bible, Matouš 6, 19-21

Peníze jako modla
Pro někoho je modla soška Marie, pro jiného je modla televizní pořad nebo jídlo. Pro křesťany bývá často modla služba Bohu, Stát Izrael a křesťanská literatura. Někteří lidé mají modlu v podobě peněz a hromadění majetku. Nemusí to být vždy tak, že máme na bankovním účtě miliony korun! Peníze jako modlu můžeme mít i tehdy, když máme k dispozici stokoruny nebo několik málo tisíc korun. Modla mohou být i pro někoho půjčky (neustále půjčování si peněz).

Bůh nám říká, že si nemáme vytvářet žádné modly. Pokud máme modlu, hřešíme!

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible, Exodus 20,3-5

peníze

Mít peníze není závadné, hříšné
Peníze rozhodně závadné nejsou, závadná je láska k nim. Láska k penězům vede lidi ke strašným činům – loupežím, předlužení (půjčky), vraždám, obchod s drogami, prostituce, vydědění… Láska k penězům mnoho lidí přivedla do vězení, psychiatrických léčeben, ve finále do věčného zatracení. Peníze nedává lidem pouze Bůh, ale i satan. Satan s oblibou dává lidem peníze, slávu, moc… Jen proto, aby je vzdálil od Boha, svedl k hříchu. Moc spojená s penězi zahubila nejednoho panovníka, politika, diktátora, herce či prostého občana. Satanovy dary zanechají v lidech pocit prázdnoty. Nezaprodejte svou duši tomu zlému!

Honba za bohatstvím je vždycky špatná! Velká bohatství se zpravidla dají získat jen hříchem. Bohatství získané hříchem, povede opět k hříchu. Zamyslete se na tím. Zamyslete se nad tím, že vaše peníze budou jednou bezcenné. Všichni víme, že každého člověka čeká pozemská smrt.

Křesťan by neměl žít pro tento život, ale pro věci budoucí – věčný život v Nebi.

„Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.“
Bible, Koloským 3,2-3

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Bible, Jan 12,25

Dej Bohu, co Bohu patří
Máme Bohu odevzdávat to, co Mu patří. Co patří Bohu? Všechno stvořené včetně peněz. Můžeme dávat dary konkrétním lidem či organizacím (charitu), které to nutně potřebují. Pozemské církve mají náklady, proto potřebují finanční podporu. Ovšem je dobré podporovat pouze církve, které nevyučují a neprovozují falešné křesťanství. Dnešní církve často vyžadují tzv. „desátky“. „Desátky“ v podobě „musíš“, jsou nebiblické. Nikdy nedávejte z doporučení nebo donucení! V otázce dávání peněz se vždycky nechte vést Duchem Božím.

„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
Bible, 2. Korintským 9,6-9

Nevyhýbejme se placení daní
Z níže uvedeného verše z Bible je patrné, že se nemáme vyhýbat placení daní a dalších poplatků, které požaduje stát, případně další instituce.

„Přišli a řekli mu: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?“
On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim řekl: „Proč mě pokoušíte? Přineste mi denár, ať se podívám.“ Když mu ho podali, zeptal se jich: „Čí je ten obraz a nápis?“
„Císařův,“ odpověděli.
„Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží,“ řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu.“
Bible, Marek 12,14-17

Může vás zajímat:
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh a manželství
Trojjediný Bůh
Večeře Páně
Bůh ti dá klid a pokoj
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích