Jak docílit toho, aby satan od tebe utekl?

Dobrá zpráva: Satan je poražen! Ježíš Kristus ho porazil.

Satan klade na lidi pasti
Satan a jeho démoni nepřetržitě pořádají na lidi lov, kladou jim pasti. Nechtěj být tím uloveným! Satan s oblibou zasévá pochyby. To je jeho mocná zbraň. Další satanova velmi mocná zbraň je falešné náboženství. Miliony lidí obelhal i skrz Hnutí Víry, pod které spadá mnoho světoznámých evangelistů – Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland… O Torontském požehnání, okultismu, vegetariánství, józe, tzv. desátcích ani nemluvě.

Jak docílit toho, aby satan od tebe utekl?
1. Čím blíž budeš Bohu, tím menší má satan šanci tě manipulovat, klást ti pasti.
2. Když budeš v častém vztahu s Bohem, satan si od tebe bude držet odstup.
3. Když budeš v trvalém vztahu s Bohem, satan od tebe uteče.

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. “
Bible, překlad 21. století, Jakub 4,6-8

Jak docílit trvalého vztahu s Bohem?
1. Odevzdej svůj život Bohu a měj Ho vždycky na prvním místě.

„Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: „Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 14,25-27

2. Mluv s Bohem. Měj denní rozhovory s Bohem. Všechno konzultuj s Bohem. Bůh k nám často mluví i skrz Písmo.

„Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 6,7

„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 5,7

3. Při modlitbách měj otevřené sdce.

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 6,7

4. Vždycky a ve všem se spoléhej na Boha. Nespoléhej se na vlastní rozumnost.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,5

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Bible, překlad 21. století, Žalm 118,8

Nespoléhej se na křesťanskou literaturu, videa na YouTube… Spoléhej se na Písmo! Uč se verše nazpaměť.

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Bible, překlad 21.století, Efezským 6,11-17

5. Nepochybuj v modlitbách.

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.
Bible, překlad 21. století, Jakub 1,5-8

6. Nic před Bohem neskrývej. On stejně o tobě všechno ví.

„Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!
Bible, překlad 21. století, Žalm 139,1-4

7. Za všechno děkuj Bohu a pořád buď s ním ve svých myšlenkách.

„Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 1,3

8. Měj bázeň před Bohem (vědomí Jeho nepřetržitého pohledu na nás).

„Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu.“
Překlad 21. století, 1.Petr 2,17

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle“
Překlad 21. století, Matouš 10,28

9. Neustále usiluj o svatost.

„Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.“
Bible, překlad 21. století, Židům 12,14

10. Kontroluj se. Neustále odhaluj pasti satana.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 5,8-9

„Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 2,22-26

11. Identifikuj své hříchy a čiň pokání.

„Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 3,3

12. Ochotně plň příkazy Pána Ježíše (kaž evangelium, křti obrácené a poučené lidi…). Nezapomínej vymítat démony. Satana a jeho démony pořád od sebe vykazuj (v autoritě Ježíše Krista). Satan se tě musí obávat, třást se před tebou!

„Potom jim řekl: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví. Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,15-19

„Jděte a ohlašujte: Nebeské království je blízko! Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,7-10

13. Neuhašuj/nezarmucuj Ducha svatého.

„Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,26

14. Plň Boží vůli. Pořád se ptej Boha, co, jak a kde máš dělat.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

15. Vyvaruj se veškeré modloslužby. I skrz naše dobré úmysly nás může satan strhnout k modlářství, což je hřích! Mnoho dnešních křesťanů má svou modlu v podobě technických médií (počítač, mobilní telefon…).

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,8

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 3,5

16. Nenech se formovat „světem“ a nechtěj se zalíbit lidem, ale Bohu.

„Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 2,4

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 12,2

17. Nelži lidem ani Bohu. Ani křesťané se nevyhýbají lžím, intrikám, vypočítavosti…

„V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!
Bible, překlad 21. století, Žalm 101,7

18. Jednej tak, jak by jednal Ježíš.

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 2,21-22

19. Vyvaruj se zlosti, pýchy. Měj v sobě pokoru (nevyvyšuj sám sebe), abys mohl vnímat Živého Boha.

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 5,5-7

20. Bdi a těš se Domů! Dychtivě očekávej druhý příchod Pána Ježíše, který zničí naše dočasné domovy.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible, překlad 21. století, 2.Petr 3,9-12