Curry Blake

Curry Blake se narodil v roce 1959 a žije s manželkou ve Spojených státech v Texasu. Blake po celém světě vyučuje svůj výklad Bible ohledně uzdravení a novém životě. Jezdí po celém světě a údajně vidí, jak jsou tisíce lidí nadpřirozeně uzdravováni z nemocí (zdroj: Tajemství 100% úspěchu v uzdravení).

Curry Blake

Co Curry Blake vyučuje?

1. Všechny nemoci mají démonický původ (jiná možnost se nepřipouští). Křesťané mají promlouvat ke stvořenému (přikazovat atd.), např. k nemocem. Křesťané se nemají modlit za uzdravení k Bohu, ale přikazovat nemocem. Křesťané, ohledně uzdravení z nemocí, představují Boha.

Opravdu křesťané představují Boha? Toto vyučovat, to je velká satanovina!

„Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“
Bible, překlad 21.století, Genesis 3,4-5

Curry Blake nepřímo vyučuje, že lidskou nemoc nemůže způsobit Bůh, okolnosti (nastydnul jsem a mám zvýšenou tělesnou teplotu, rýmu) ani stáří (degenerativní nemoci), ale výhradně démon. Curry Blake nepřímo vyučuje, že už v tomto věku může být člověk nesmrtelný (pokud bude mít dostatečně silnou osobní víru). Pravda je taková, že nemoci mají různé příčiny, stupně a úrovně, nejvyšším stupněm nemoci je smrt člověka. Pravda je taková, že většina lidí umírá na nějakou nemoc (nemoc srdce, nemoc mozku, zánět plic, úraz…). Opravdu každého křesťana, který zemřel na nemoc, usmrtil démon?

Pokud nějaký křesťan vyučuje, že všechny nemoci mají démonický původ, je falešný křesťanský učitel.

Video: Curry Blake: Jak nadpřirozeně uzdravovat podle Bible? Nemodlit se, ale přikazovat nemoci!
Nahlásit nefunkční video

2. Jestli jste nemocní a budete dostatečně dlouhou dobu v blízkosti Curryho Blake, budete uzdraveni z nemocí. Jinak řečeno: pokud budete dostatečně dlouhou dobu v blízkosti Curryho Blake, budete vyléčeni z rakoviny, cukrovky, koronaviru… Navštěvuje Curry Blake nemocnice a léčí pacienty postižené koronavirem?

Video: Jestli jste nemocní, běžte do blízkosti Curryho Blake a budete uzdraveni
Nahlásit nefunkční video

3. Nadpřirozené uzdravení Boží mocí je jednoduché. Když použijete dostatečně silnou lidskou osobní víru, automaticky budete uzdraveni z každé nemoci.

Video: Curry Blake: Nadpřirozené uzdravení je jednoduché
Nahlásit nefunkční video

4. Opakovaná modlitba je náboženská taktika.

Video: Curry Blake – zpochybnění modlitby
Nahlásit nefunkční video

5. Křesťan určuje, kdy bude uzdraven z nemoci, ne Bůh.

Toto je velké rouhání (dávání se na úroveň Boha)!

Video: Curry Blake: Ty určuješ, kdy budeš uzdraven z nemoci, ne Bůh
Nahlásit nefunkční video

6. Křesťan má kralovat v životě, má diktovat okolnostem.

Máme diktovat jídlu, aby se samo uvařilo? Máme diktovat bankovnímu účtu, aby tam byl připsán námi požadovaný finanční obnos? Máme diktovat chladničce, aby byla zaplněna jídlem?

Video: Curry Blake: Přikazujte akciím (prosperitu)
Nahlásit nefunkční video

7. Curry Blake uvolňuje Ducha Svatého do věcí.

Toto je prokazatelně nebiblický a okultní rituál! Písmo říká, že Bůh konal skrze Pavlovy ruce velké zázraky. Toto se však dělo dva roky, ne déle. Písmo neříká, že se toto dělo pomocí modlitby (že se někdo modlil nad látkou), ale přes přiložené látky (šátky, zástěry). Písmo neříká, že křesťan může do nějakého předmětu „vnést“ Boží moc. Písmo nehovoří o tom, že se mají křesťané modlit nad nějakým předmětem, aby byl skrz tento předmět někdo uzdraven!

„Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval je o Božím království. Když však někteří zatvrzele odmítali víru a veřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s sebou a každý den pak promlouval v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli.
Bible, překlad 21. století, Skutky 19,8-12

Video: Curry Blake uvolňuje Ducha Svatého do věcí
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Curry Blake svým učením spadá pod křesťanský směr Hnutí Víry, kde se uctívá falešný (nesvrchovaný) bůh. Curry Blake je falešný křesťanský učitel, který vyučuje magii. Pozor, falešný křesťanský učitel je zasvěcený démonům, protože za falešným učením stojí démon!

Žádný z křesťanů není schopen stoprocentního úspěchu ohledně uzdravení z nemocí. Dar uzdravování je udělován svrchovaným Bohem pro jednotlivé situace. Není to tak, že ten, kdo tento dar má, uzdraví každého podle své vůle nebo víry. Ani apoštol Pavel nedokázal uzdravit svůj „osten“, ani neuzdravil Timotea, Trofima či Epafrodita. Rozhodně to není tak, že když má křesťan v sobě Kristova (Božího) Ducha, tak bude dělat zázraky podle své vůle (víry).

Vzhledem k nesprávnému výkladu verše „Jeho rány vás uzdravily“ (Ježíš hovořil o duchovním uzdravení, uzdravení ze hříchu, o odpuštění a spáse, ne o fyzickém uzdravení lidí), křesťané spadající pod Hnutí Víry, chtějí něco zhmotnit vlastní silou (magickým myšlením). Tito křesťané berou víru jako mocnou osobní (lidskou) sílu spojenou s představivostí, která dokáže vyprodukovat nadpřirozenou energii, a která zhmotňuje něco (např. uzdravení z fyzických nemocí) podle lidských pozitivních představ a pozitivního vyznávání. Toto je magie (okultismus)! Více kázání Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age).

Zpozorněte, pokud nějaký křesťan odkazuje na učení nějakého křesťanského učitele, který svým učením spadá pod Hnutí Víry!

Může vás zajímat:
Pravda o magii
Kenneth Hagin – nebiblické učení
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království
Máme svazovat démony?
Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity!
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Ne všichni duchové jsou od Boha!