Kathryn Krick

Kathryn Krick
Kathryn Krick je samozvaná kazatelka a apoštolka, která pokřiveně vykládá Boží slovo. Kathryn učí, že žena může vyučovat muže a může být apoštol. K tomu dodává, že žena může vést a zakládat církve. Toto je falešné učení! Pokud někde v církvi vidíte ženu kázat, tak je v této cirkvi zcela jistě něco v nepořádku.

Doporučené kázání k prostudování: Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům

Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť  první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam; žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení.“
ČSP, 1. Timoteus 2,12-14

Kathryn Krick a její „uzdravování“ lidí z nemocí. Kathryn uzdravuje lidi „na dálku“ vírou. Kathryn je jeden z mnoha „léčitelů“ (spíš šarlatánů) spadající pod „křesťanský“ směr Hnutí Víry. Další věc je evangelium prosperity. Kathryn si z evangelia a „léčení“ lidí  udělala dobrý  byznys. Nelze přehlédnout, že Kathryn během svých vystoupení používá hypnózu a magii. Jenoduše řečeno, používá čarodějnictví. Co se týče jejího „vymítání démonů“, tak to není žádné vymítání démonů, ale démonické šou. Vymítání démonů vypadá jinak!

Pokud někdo bere Kathryn Krick za křesťanku, která káže pravé evangelium a opravdově vymítá démony, je naivní.

Závěr
Kathryn Krick je falešná prorokyně propagující svá lživá znamení a zázraky. Pokud se podíváte na její vystoupení, identifikujete nejen faleš, ale také démonské škleby a úsměvy (satan se vysmívá jí i ostatním).

Modleme za ni Kathryn Krick, ať  činí pokání, ať  se odvrátí od falešného učení a zlých skutků. Amen.

„Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,22

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 6,12

Může vás zajímat:
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Pozor na evangelium prosperity!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?