Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Na některých křesťanských akcích lze spatřit křesťany, kteří používají příkaz „oheň“ (případně další příkazy), což má za následek tvrdé sražení lidí na znak. Jsou tyto rituály biblické? Jde o padání pod Boží mocí?

Padání pod Boží mocí
Je padání pod Boží mocí biblické? Jednoznačně ano! Padání pod Boží mocí se vždycky děje na základě Boží svrchovanosti, ne na základě lidského přání nebo příkazu.

„Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl: „Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 8,17

„Jako duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola.
Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 1,28

„Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 17,6

Srážení lidí na znak
Co dneska vidíme v některých církvích a na některých „křesťanských“ akcích, není padání pod Boží mocí tváří k zemi, ale doslova surové a bezohledné srážení lidí na znak. Někteří lidé, kteří si říkají křesťané, dokáží nadpřirozenou mocí srážet k zemi jednotlivce i celé zástupy lidí (až stovky lidí). Na první pohled to vypadá, jakoby ty lidi srazila silná tlaková vlna. V některých případech jde doslova o život ohrožující pády, kdy lidé padají na tvrdé předměty, hrany, vzduchem létají předměty apod. Daniel Kolenda v souvislosti s těmito rituály hovoří o „výbuchu bomby“: „viděl jsem, že všude létají židle…“.

Video: Andres Bisonni – spolupráce s démony
Nahlásit nefunkční video

Člověk, který tyto rituály praktikuje, vnitřní silou (magií), nebo častěji dotykem na člověka či mávnutím ruky a příkazem „oheň“ (případně dalšími příkazy – příkaz směřující k Duchu Svatému!), nevědomě spolupracuje s démony (dává jim povel), kteří následně sráží lidi k zemi. Démonická moc naplní člověka tak, že se začne válet po zemi. Postižení zažívají: anestezii, sníženou pohyblivost, levitaci končetin, neovladatelné záchvaty smíchu a pláče, projevy opilosti, křeče, mimosmyslová vnímání, někdy vydávají různé zvuky atd. Jde o totožné znaky, které prožívají příznivci kundalini během rituálu „probuzení kundalini“! Kundalini je okultismus s prvky hypnózy a magie. Podobné srážení lidí na znak démonickou mocí lze spatřit také v hinduismu a kvantové terapii. Srážení lidí na znak nadpřirozenou mocí, které vidíme v „křesťanství“, pochází z okultismu!

Video: Todd White – závadný nebiblický rituál
Nahlásit nefunkční video

Tyto děsivé praktiky bylo možné ve velkém rozsahu spatřit během Torontského požehnání, které proběhlo v 90. letech minulého století. Mimochodem, po novém Torontském požehnání (těžké démonské parazitaci), volají někteří křesťané. Jde především o křesťany spadající pod křesťanský směr Hnutí Víry. Jedním z nich je již zmíněný Daniel Kolenda, následník Reinharda Bonnkeho.

Doporučený článek k prostudování: Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again)

Jde o závadné (duchovně nebezpečné) nebiblické rituály!
Křesťané, kteří tyto rituály vykonávají, tvrdí, že se jedná o biblické rituály, během kterých jsou lidé naplňováni Duchem Svatým, v této souvislosti dochází k uzdravování z fyzických nemocí, z lidí vycházejí démoni apod. Opravdu někde v Písmu stojí, že příkazem „oheň“ jsou lidé naplňováni Duchem Svatým? Proběhlo snad toto o Letnicích? Nutno podotknout, že v zástupech sražených lidí jsou někdy i nevěřící. Opravdu někde v Písmu stojí, že Ježíš tímto způsobem uzdravoval lidi z nemocí? Opravdu má tímto způsobem křesťan vyhánět démony z lidí? Stojí někde v Písmu, že Ježíš učedníkům řekl, ať  tyto rituály vykonávají? Je v Písmu záznam o tom, že nějaký křesťan tyto rituály vykonával? Říká nám vůbec Písmo, že má křesťan používat příkaz „oheň“ – přikazovat Duchu Svatému (Bohu)?

Doporučené kázání k prostudování: Den Letnic

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Pokud tyto rituály rozsuzujeme v rámci Písem, dostaneme se k tomu, že se jedná o závadné nebiblické rituály, které vedou k následování a uctívání cizího boha. Za každým cizím bohem stojí ďábel a jeho démoni! V Bibli není jediný záznam o tom, že by nějaký křesťan říkal nebo křičel příkaz „oheň“ a  v této souvislosti docházelo k bezohlednému srážení lidí k zemi. V Bibli není jediný záznam o tom, že by měl křesťan na jednotlivých křesťanech nebo zástupech lidí (hromadně), gestem ruky provádět srážení lidí k zemi. V Bibli není jediný záznam o tom, že z poražených lidí mají vycházet démoni. V Bibli není, že by Ježíš něco takového dělal. Bible nám ani nikde neříká, že něco takového má křesťan dělat. Už vůbec v Bibli nenaleznete, že může křesťan přikazovat (nařizovat) Duchu Svatému!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Zmíněné bezohledné a surové srážení lidí na znak, nemá nic společného s Duchem Svatým, neboť  je to spolčení se s démony, magie démonů a demonstrace démonické moci. Démoni, na základě spolupráce s člověkem, na sražených lidech parazitují (fyzicky i duchovně je trýzní). Důsledek těchto rituálů je chaos a nepokoj. Jenže Duch Svatý dává vnitřní lásku, pokoj, radost a sebeovládání.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Bible to předpověděla! Boží slovo nám říká, že křesťany budou svádět falešní křesťanští učitelé, pseudokřesťané, kteří budou spolupracovat s démony a ohromovat Boží lid magií.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 4,1

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,9-11

O falešných prorocích, kteří praktikují zmíněné démonské rituály (někdy ve jménu falešného krista), hovoří i další verše:

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

Jak je možné, že toto Bůh dopouští?
Pěstovaný, omlouvaný, nevyznaný hřích je otevřená brána pro ďábla a jeho démony!

1. Vyučování falešného evangelia, víra ve falešné evangelium, je hřích a velká pozvánka démonů do svého života (křesťan se dobrovolně vydává démonům) a odnětí Boží ochrany. Kdo se ztotožňuje s falešným evangeliem, ať chce nebo ne, ztotožňuje se s falešným bohem a pseudokřesťanstvím. Je potřeba si uvědomit, že každé falešné křesťanské učení pochází od démonů. Kdo se ztotožňuje s učením démonů, ztotožňuje se (spolčuje se) s démony a zároveň je zve do svého života. Tímto způsobem zvou křesťané do svým životů a křesťanských sborů démony.

Pozor, pokud křesťan evangelium mění, doplňuje, hřeší, jde proti Bohu a je pod prokletím! Takový člověk musí očekávat Boží soud a démonickou parazitaci. Pokud máš oblečené Boží slovo, pokud žiješ v Božím slově, máš Boží ochranu. Pokud Boží slovo převracíš, Boží ochranu ztrácíš.

„Kdyby vám kdokoli – ať  už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať  je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať  je proklet!“
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,8-9

„Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 22,18

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 6,7-8

2. Evangelium prosperity je pro Boha velký problém. Evangelium prosperity je démonické, je to následování učení démonů. Povinné vybírání „desátků“, to je evangelium prosperity. Autor křesťanské literatury, který má zisk z prodeje svých knih, to je evangelista prosperity. Zpozorněte, pokud nějaký křesťan odkazuje na evangelisty prosperity a jejich učení (Kennetha Hagina a další).

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

3. Závadné nebiblické rituály je další příčina působení démonů v církvích. Uvádět do praxe závadné nebiblické rituály, to je duchovně nebezpečné pro každého člověka (věřícího i nevěřícího). Je potřeba si uvědomit, že každého závadného nebiblického rituálu, který se tváří jako křesťanský, se démoni velmi rádi ujímají. Pokud tedy někdo vykonává rituál srážení lidí na znak nadpřirozenou mocí, jde o výzvu k démonské parazitaci. Vrcholem vší drzosti je to, když se křesťan během tohoto rituálu pokouší přikazovat Duchu Svatému (Bohu)! To je mega pozvánka démonů do církve!

4. Praktikování okultismu v církvích – démoni jsou zváni. Každým okultním rituálem jsou démoni člověkem zváni do církve. Srážení lidí na znak nadpřirozenou mocí, používání magie, „svazování démonů“, to všechno je okultismus. Někteří křesťané dokonce učí magii! Např. Curry Blake učí magický systém, který dělá z člověka boha.

Doporučené kázání k prostudování: Exploze okultismu v křesťanství

5. Vynucování si duchovních prožitků u Boha, to je též dobrovolné vydání se démonům. Někteří křesťané tak moc chtějí v jistou chvíli duchovní prožitky od Boha, že je dostávají, ale od démonů. Toto se děje v rámci stavu transu, sebesugesce a sebemanipulace. Manipulace ve všech podobách je praktikování čarodějnictví (okultismus)! Duchovní prožitky od Boha můžeme chtít, můžeme se za ně modlit a postit, co ale nemůžeme, si je u Boha vynucovat, nárokovat (teď hned to chci). To je manipulace s Bohem, diktát Bohu a víra v omezeného boha. Velký pozor na víru v omezeného boha. Něčím omezený bůh = je falešný bůh. Přes tohoto boha nikdo nemůže být spasen!

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

Nárokovat si ani nelze nadpřirozené uzdravení z fyzických nemocí. Je falešné učení, že z kříže jsou uzdraveny všechny fyzické nemoci už v tomto věku, a tudíž si je můžeme u Boha nárokovat tím, že stačí uzdravení přijmout silnou osobní vírou (žiji jako uzdravený, nevolám k Bohu, upnu se na sebe…). Pozitivní vyznávání nemoci – vyznávat, že jsem uzdravený, i když nejsem, to je ukázkový příklad magie, šarlatánství a pozvánka k démonské parazitaci. Kdo toto vykonává, má duchovní problémy, které se mohou v konečném výsledku projevit i fyzicky.

Doporučený článek k prostudování: Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?

6. Rádoby křesťanské akce, které jsou prosáklé liberalismem, pragmatismem, manipulací, hypnózou, davovou psychózou, světským stylem hudby, tam vidíme působit zlé duchy. Kde je sjednocení se s falešným náboženstvím a vyvyšování hříšníků (např. Židů odmítající Krista), tam jsou démoničtí duchové v akci. Kde vidíme honosné evangelizace, které stojí nemalé finanční částky, tam vidíme také démonické duchy, neboť je to proti Písmu. Boží slovo nám říká, že máme evangelizovat lidi ve vší skromnosti.

„Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: „Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 9,1-3

Těmito způsoby zvou křesťané do své blízkosti (do domácností, církví, evangelizačních akcí atd.), démony. Jedná se o dobrovolné (člověk k tomu na základě vlastní vůle svolil) vydání se démonům. Nedivme se tedy, že démoni mají v dnešních církvích velké slovo a své rituály! Nedivme se, že některé sbory jsou pod velkým vlivem démonických duchů. Věřte, že démoni zmíněné lidské nabídky ochotně přijímají. Pokud to Bůh dopustí, stane se to.

Závěr
Srážení lidí na znak démonickou mocí je démonsko-magicko-čarodějnický rituál, který má demonstrovat démonickou moc, zesměšnit křesťanství a křesťany, duchovně devastovat lidi… Je to také znak pseudokřesťanství a antikrist. Antikrist jsou všichni falešní proroci (pseudokřesťané), kteří jsou spojeni s poslední dobou a velkým soužením.

Doporučená kázání a články k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše, Kdo, co je antikrist?Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-22

Domnívám se, že výše zmíněné rituály je jako rozjetý vlak, který stopne až druhý příchod Pána Ježíše. Písmo nám říká, že lidé se budou věnovat těmto praktikám až do úplného konce.

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 9,20-21

Určitě ruce pryč od všech duchovně nebezpečných rituálů, které zvou ďábla a jeho démony do křesťanských sborů a křesťanských domácností. Kdo zatahuje okultní rituály do křesťanství, je spíš okultista/čaroděj, než křesťan. Často je to zdémonizovaná osoba, která oddaně slouží démonům.

Doporučené články k prostudování: Vše o posedlosti démonemByl apoštol Pavel zdémonizovaný?Může mít křesťan démona? Ano!

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Už apoštol Pavel káral křesťany tolerující démonické duchy a falešné evangelium.

„Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť  jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,2-4

Vy takový nebuďte! Nenechte se svést, nekompromisně odmítejte všechna falešná křesťanská učení a nepodporujte nikoho v hříchu.

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Ať  se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 18,10

Bůh dal křesťanům spolehlivé nástroje, jak odhalit falešné křesťanské učení, závadné nebiblické rituály atd. – Ducha Božího a Písmo. Rozsuzujte všechna biblická učení, rituály, zda jsou v souladu s Písmem. U finálního soudu nikdo nebude moci říct: tomu jsem byl vyučen, to říkal náš pastor, tak se to dělalo v našem sboru, to jsem četl v křesťanské knize, to jsem viděl ve videu… Nad každou pozemskou církví, nad každým křesťanským učením a kazatelem, musí být Pán Ježíš Kristus!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Na úplný závěr vás prosím, modlete se a postěte za všechny falešné proroky a pseudokřesťany (ať poznají pravdu a činí pokání). Napomínejte ty, kteří učí bludy a zatahují démony do církví. Milujte ty lidi. To, že milujete hříšníka, to ještě neznamená, že souhlasíte s jeho hříchem. Na místě rozhodně není soupeření či nenávist, na místě je pokora, láska, úcta a mírnost. Amen.

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?