Chtěli byste do Nebe nebo do „pekla“?

Chtěli byste do nebe Nebo do „pekla“? U lidí, kteří mají víru v pravého Ježíše Krista by měla být odpověď jasná – Nebe. U nevěřících jsou odpovědi různé. Podle mého bádání a zkušeností, vám většina nevěřících lidí řekne, že chce po smrti do „pekla“, protože tam podle nich má být teplo, velká alkoholová show… Česká kapela Ortel to vystihuje skladbou „Čert“ tím, že zpívá o velkých mejdanech v „pekle“, že se tam točí plzeňské pivo, hraje tam bigbeat, s ďáblem je tam možné diskutovat… Český hudební průmysl je velmi významný satanův nástroj k manipulaci lidí, propagaci a uctívání satana a jeho démonů. Aleš Brichta ve skladbě „Peklo už čeká“ zpívá, že v Nebi je zima, ale v „pekle“ je teplo, že se „pekla“ nemáme lekat, že tam čerti konzumují alkohol… Kapela Lucie ve skladbě „Černí andělé“ otevřeně zpívá o démonech. Josef Vojtek (kapela Kabát) ve skladbě „Go, Satane, go!“ démonickým hlasem zpívá: „Go, Satane, go! Jak pískneš tak tancujou“. Lucie Vondráčková zpívá o hodině duchů (démonů). Její teta Helena Vondráčková v jedné ze svých písní tvrdí, že ona je bůh a ďábel. Takto bych mohl pokračovat dál a dál. Co se týče zahraničního hudebního průmyslu, tam je situace totožná. Nelze nezmínit vystoupení Madonny, která v Izraeli (Eurovision 2019), v doslova satanském rituálu, si zahrála ďábla, propagovala sebevraždy, zesměšňovala křesťanství…

Doporučený článek k prostudování: Satan v hudebním průmyslu

Madonna
Madonna, Tel Aviv (Izrael), Eurovision 2019

Podle mojich zkušeností vám většina nevěřících neřekne, že na „peklo“ nevěří. Je to o tom, že „peklo“ je lidem vnucováno v mnoha směrech. Například pohádky – satan vyučuje lidi od dětství. Pohádky prezentují podobu falešného „pekla“ – čert jako služebník ďábla, který má zpodobňovat démona, je zde prezentován jako líná a hloupá bytost, kterou lze lidskou silou (bez Boha) přelstít. To je samozřejmě falešná představa o démonech, neboť to jsou extrémně chytré bytosti. V pohádce „Z pekla štětí „ (od homosexuálního režiséra Zdeňka Trošky) je nám dokonce vnucováno, že můžeme mít z „pekla“ (od satana) nějaké štěstí! Od podobných pořadů určitě ruce pryč!

Netvrdím, že úplně každý nevěřící vám řekne, že chce po smrti do „pekla“. Někteří lidé vám řeknou, že na „peklo“ nevěří, jiní zase, že se chtějí dostat do nebe… Je ale otázka, v jaké nebe ti lidé věří. Pokud nemají víru v Krista, věří ve falešné nebe. Vždyť  svět často hovoří o hereckém nebo hudebním nebi…

Pojďme se podívat na jednu anketu, která proběhla na Facebooku. Je opravdu strašné, že většina lidí odpověděla, že chtějí skončit v „pekle“. Ti lidé neví, co činí!

Zdroj: Facebook

Křesťané přibližně 2000 let očekávají druhý příchod Ježíše Krista. Během tohoto Ježíšova příchodu nastane vzkříšení věrných a uchvácení Církve do Nebe, pak vzkříšení nespasených. Jedni budou trávit věčnost s Bohem, jiní budou od Boha trvale odděleni. Rozhodně nezpochyňuji „peklo“, resp. ohnivé jezero, Gehennu! Ovšem na základě biblického rozsuzování si nemohu myslet, že před vzkříšením a v tělech jsou nespasení v nějakém prostoru, který někteří nazývají „peklo“. Nespasení zde mají v tělech zažívat teror od démonů. „Peklo“ (ohnivé jezero, Gehenna) je symbol pro věčný zánik lidské bytosti, ne označení reálného místa (z fyzikálního hlediska – hořící oheň atd.), kde jsou nespasení krutě mučeni démony.

„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.“
ČSP, Matouš 10,28

Po fyzické smrti člověka jde jeho duše do říše ticha (hrob, podsvětí – „šoel“ – hebrejsky/“hádes“ – řecky), kde „čeká“ na vzkříšení… „Šoel“/“hádes“ je místo, které je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené. Ježíš po ukřižování sestoupil do této říše, ne nikam do „pekla“, kde (podle některých) vedl boj se satanem. Problém je, že v mnoha překladech Bible nejsou překladatelé důslední v překládání hebrejských a řeckých slov pro „šeol“/„hádes“ a „peklo“.

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible překlad 21. století, Žalm 115,17

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 21,8

„Aj, všecky duše mé jsou, jakož duše otcova, tak i duše synova mé jsou. Duše, kteráž hřeší, ta umře.“
Kralická, Ezechiel 18,4

Nechci podrobně rozebírat to, k čemu jsem se už jinde několikrát vyjadřoval. Proto odkazuji na tyto články:

Existuje „peklo“? Jaká je pravda o „pekle“?
Je lidská duše smrtelná?
Je možná návštěva Nebe a „pekla“?

Máme lidi strašit „peklem“?
Nevěřící se nenechají vystrašit „peklem“, protože jsou otroky satana, který jim namlouvá, že žádný Bůh neexistuje, že tady všechno vzniklo náhodou, že si mají dělat z „pekla“ srandu… Satan těmto lidem dává falešnou představu o „pekle“. Kažme nevěřícím pravé evangelium, k ničemu je nepřemlouvejme, nechtějme vlastní silou zaplnit církev, z evangelizací nedělejme hon na lidi… Ve všem se spoléhejme na Boha (nechme se vést Duchem Svatým).

Chtěli byste do Nebe nebo do „pekla“?
To není otázka pro pravé křesťany. Pravý křesťan má pravého Ježíše Krista, žije pro Něj každou minutu svého života, dychtí po Jeho příchodu, nové zemi…

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 3,10-13

Pravý křesťan ochotně a vždy plní příkazy Pána Ježíše. Kázat evangelium, křtít atd., není naše volba, ale povinnost! Amen.

„Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,10