Svědči o Ježíši druhým – evangelizuj

Mnoho lidí se řítí do věčného zatracení – „pekla“. Denně umírá tisíce lidí nesmířených s Bohem. Většina lidí dneska žije podle svých vášní a tužeb. Tito lidé žijí v klamu, který vytvořil satan. Do věčného zatracení se řítí lidé, kteří milují „svět“ (satanský systém, který vládne hříšníkům). Bible nám říká, že tento svět milovat nemáme…

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Bible, 1. Jan 2,15-16

Zachraňovat lidi je naše povinnost
Povinností každého křesťana je zachraňovat bezbožné lidi – říkat jim evangelium. Evangelium je zvěst o Ježíši Kristu, o Božím království a o spáse. Evangelizovat znamená povídat lidem o Bohu Ježíši Kristu. Při evangelizaci se mají lidi dozvědět, že Ježíš Kristus byl ukřižován, umřel, vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a nyní sedí po pravici Boha. Lidem je potřeba říkat, že Ježíš zemřel za hříchy lidí, je jim potřeba říct, co všechno je hřích a vést je k pokání.

Evangelizace by neměla být naše volba, je to povinnost, Boží příkaz:

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“
Bible, Marek 16,15-16

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Bible, 1. Korintským 9,16

Nemáme se stydět za evangelium…

„Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: Spravedlivý pak bude žít z víry. Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu.“
Bible, Římanům 1,16-18

Koho a jak evangelizovat
Každý křesťan by měl v prvé řadě evangelizovat své příbuzné a známé. Oslovovat neznámé lidi na ulici je pro mnohé nepředstavitelné. Neznámé lidi je vhodné oslovovat při různých příležitostech (například, když si někdo stěžuje u lékaře na bolest nebo nemoc, tak se za ně můžeme pomodlit za uzdravení). Dobré je navštěvovat domovy důchodců a hospice. Zde jsou lidé, kteří si reálně uvědomují pozemskou smrt. Evangelizovat můžete i přes internet. Například si můžete založit skupinu na Facebooku a vkládat tam biblické verše. Nebo si vytvoř vlastní webovou stránku. Možností je hodně!

Bezbožní lidé mají křesťanství spjaté s Římsko-katolickou církví. Myslí si, že je potřeba ctít papeže a chodit do kostela. Těm lidem je potřeba říct, že se jedná o církevní organizaci, která provozuje falešné křesťanství. Řekněte jim, že Bůh je všudypřítomný, že to, co je v kostele (ohyzdné modly – sochy Marie, obrazy svatých…), se Bohu hnusí.

Před každou evangelizací se nezapomeň pomodlit. Modli se za to, ať  tě Duch Svatý povede, ať Ho neuhašuješ…

Nepřemlouvejme lidi k víře
Kažme evangelium, vysvětlujme, odpovídejme na případné otázky, ale nikomu nenuťme víru, nemanipulujme lidi. Manipulace je vždycky spojená s démony! Žádná pozitivní manipulace není, to jen satanův klam. Rozhodně nesmíme přemlouvat lidi – „netlačit“ je do víry v Krista. Ježíš nikomu nenutil víru v Boha. Je špatné chtít někoho „přeargumentovat“. To by bylo víc škody než užitku (to lidi odrazuje). Je potřeba si uvědomit, že žádný člověk sám o sobě nepřivedl jiného člověka ke Kristu, protože víru v Boha Krista dává výhradně Bůh. Bůh dává poznání pravdy (víru), člověk na tom nemá sebemenší zásluhu. Je samozřejmě otázka, zda dotyčný víru přijme (víru můžeme dříve nebo později odmítnout). Pokud by někdo tvrdil, že sám o sobě přivedl k víře nějakého člověka, nehovoří pravdu. Křesťané jsou pouhými prostředníky, které si Bůh používá k různým účelům. Pokud by chtěl někdo někoho přivést k Bohu vlastní silou (bez Boha), dává se na úroveň Boha (rouhání)!!!

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.
Bible, překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

Nebudeme oblíbení
Obecně řečeno, evangelizovat lidi není jednoduché. Jednoduché je to v tom, že víš o čem hovoříš a máš v tom jasno. Pro někoho je těžké je oslovovat lidi. Je potřeba se smířit s tím, že nás mnozí budou odmítat, dokonce pomlouvat a nenávidět.

„Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, Marek 13,13

„Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal.“
Bible, Jan 15,18-21

Bible o evangelizaci:

„Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“
Bible, Skutky 1,8

„Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení – ač nevím ani, jak je vypočíst!“
Bible, Žalm 71,15

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.“
Bible, 2. Timoteovi 1,8-9

„Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.“
Bible, 2. Timoteovi 1,12

Kdo nepřijme evangelium
Mysleme na to, že ti, co nepřijmou evangelium, zemřou v „pekle“

Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
Bible, 2. Tesalonickým 1,8-9

Závěr
Musíme kázat evangelium, zachraňovat lidi. Satan lidem vnucuje, že neexistuje on ani Bůh, že jim nehrozí žádné nebezpečí. Tyto lidi probudí až příchod Božího Syna, který ukončí historii lidstva. Evangelizací se vzpíráme zlu, kterého je čím dál víc. Satan moc dobře ví, že jeho konec se blíží, proto chce s sebou strhnout co nejvíc lidí k hříchu. S pomocí Boží mu v tom zabraňme!

„Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.“
Bible, Zjevení 12,12