Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

Bible nás upozorňuje na antikristy, kteří mají vypálené znamení na čele. Tito lidé se snaží toto antikristovské znamení předat dalším lidem. Nenech si vypálit značku (cejch) od žádného antikrista!

Antikristové
„ANTI“ znamená „PROTI“ nebo „MÍSTO“ (něčeho, někoho). Kdo je proti pravému Kristu, kdo pravého Krista odmítá, je antikrist. Kdo zachází dál v Kristově učení, je antiktrist. Antikristů je všude mnoho! Už Jan hovořil o mnohých antikristech: „Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina“ (1. Jan 2,18). Antikristové jsou tady po celou dobu posledního času, který je tady od prvního Ježíšova příchodu. Více než 2 000 let je tady poslední doba, konec věků a mnoho antikristů!

„Kdo není se mnou, je proti mně“
Bible, překlad 21. století, Matouš 12,30

„Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.“
Kralická, 1. Jan 2,18

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 1,19-20

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 10,8-11

Letnice, to se odehrálo už v posledním čase! Od té doby Bůh vylévá svého Ducha…

Děje se (pozn. přítomný čas) ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,16-18

Ale totoť  jest, což jest předpovědíno skrze proroka Joele: A budeť v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha mého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou. A zajisté na služebníky své a na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a budou prorokovati.
Kralická, Skutky 2,16-18

Antikrist nemusí být pouze člověk, antikrist může být také duchovní bytost. Antikrist jsou všechny prostředky, které antikrist používá k páchání zla: falešný křesťanský směr, okultismus, symbol, stát… Antikristovství může mít stovky podob! Co se týče falešných křesťanských směrů (římský katolicismus, adventismus, Hnutí Víry), pokud někdo uvádí ve skutek učení falešného křesťanského směru, ztrácí biblického Boha (2. Jan 9) a je antikrist. Co se týče duchovních bytostí, antikristové jsou démoni, kteří silně jednají proti Kristu. Hlavním démonem a antikristem je satan.

Antikristové s vypáleným znamením (cejchem)
Boží slovo nás upozorňuje na lidské antikristy, kteří mají vypálený cejch (znamení, značku, pečeť, cejch) ve vlastním svědomí (na čele). Řecké slovo pro „značka, znamení, cejch“ je χαραγμα charagma (charakter – povaha, souhrn vlastností člověka). Vypálená značka nemusí být vždycky fyzická!

Boží slovo říká, že se v posledním času, někteří křesťané odvrátí od pravého Krista a Jeho učení a budou následovat učení démonů. Učení démonů není pouze okultismus, učení démonů je také každé falešné křesťanské učení. Boží slovo hovoří o antikristech, kteří mají víru ve falešného boha a tohoto boha předávají dál. Toto se může dít přes vyučování, knihy

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. Zabraňují lidem ženit se a nařizují jim zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním: posvěcuje se to skrze slovo Boží a přímluvu.“
ČSP, 1. Timoteus 4,1-5

„Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své, Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu. Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.
Kralická, 1. Timoteus 4,1-5

Boží slovo hovoří o falešných křesťanech (antikristech), kteří mají plná ústa Krista, ale nezůstávají v Jeho učení. Díky tomu tito lidé ztrácí pravého Boha a přistupují k falešnému bohu (k démonům). Každé falešné křesťanské učení si vytváří vlastního (falešného) boha. Toto je velmi závažné!

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21. století, 2. Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Řeč je o antikristech, podvodnících, lhářích a pokrytcích (neupřímných a přetvařujících se lidech), kteří mají vypálené znamení (značku, cejch, pečeť) na vlastním svědomí (v mysli). To znamená, že z jejich strany došlo k svobodnému rozhodnutí věřit ve falešného boha.

„Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím“
Bible, překlad 21. století, 1. Timoteus 4,2

„jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí“
ČEP, 1. Timoteus 4,2

Někteří antikristové odrazují lidi od manželství a konzumace zvířat
Boží slovo nás upozorňuje na to, že někteří antikristové s vypáleným cejchem na čele, odrazují lidi (přímo nebo nepřímo) od manželství a konzumace zvířecího masa. Obojí se dneska děje ve velkém rozsahu! Dneska lidi ve velkém rozsahu provozují sex mimo manželství (smilstvo). Žití tzv. na hromádce a zároveň praktikování sexu, praktikování homosexuality, to všechno je smilstvo. Sexu mimo manželství se oddávají také někteří křesťané! Někteří křesťané smilstvo nepřímo doporučují svými skutky.

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5, 19-21

Nelze také přehlédnout, že je dnešním lidem doporučováno nebo přikazováno nejíst zvířecí maso (vegetariánství, veganství) nebo určitá zvířata. Toto vidíme, nejen v běžném životě, ale i v okultismu a křesťanství (v adventismu a dalších falešných křesťanských směrech). Pokud vám bude někdo tvrdit, že se nějaké zvíře nesmí konzumovat, nehovoří pravdu. Takový člověk jde proti Bohu! Všechna zvířata jsou lidem za pokrm. Co je na tom k nepochopení? Antikrist, který má vypálenou značku na čele, také může přímo nebo nepřímo tvrdit, že zvířata mohou být postavena na úroveň člověka. Toto se dneska také děje ve velkém rozsahu! Dneska vidíme rodiny, kde je domácí mazlíček hlavní osobností – vyvyšován nad člověkem. Toto je hříšné jednání!

“Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
Bible, překlad 21. století, Genesis 2,20

„Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 9,1-3

„Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 3,4

V souvislosti se zákazem konzumace zvířecího masa, ještě zmínit metodu lovu ryb tzv. „chyť a pusť“, kterou u nás rozšířil Jakub Vágner. Tato metoda je stále více doporučována, v některých rybářských revírech dokonce nařizována. Žijeme v době, kdy je lidem zakazováno jíst, co Bůh stvořil! Satan lidem vnucuje podvod, že usmrtit rybu (nebo jiné zvíře) a sníst jí, je týrání zvířat. Tak to samozřejmě není! Lov ryb byl vždycky spojen s jejich konzumací (to čteme už v Bibli – např. Petr byl rybář). Pravda je taková, že lov ryb metodou „chyť a pusť“ (kdy je ryba pořád dokola zdolávána a vylovována – zejména na soukromých rybářských revírech), je bezohledné a systematické týrání zvířat!

Antikristové jsou vyhledávaní a obdivovaní!
Boží slovo nás upozorňuje na to, že antikristů v podobě falešných křesťanských učitelů, je všude mnoho. Boží slovo říká, že tito antikristové jsou vyhledávaní a jejich bludné učení následuje mnoho křesťanů! Zpozorni, pokud má nějaký křesťanský kazatel nebo křesťanský směr hodně následovníků (povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé“), to může být znak falešnosti (antikristovství).

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 4,3-4

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,9-13

Nenech si vypálit cejch od antikrista!
Dej si velký pozor, po celém světě je mnoho antikristů, kteří mají vypálený cejch ve své mysli (na čele), tito lidé se snaží tento antikristovský cejch (blud, falešného boha) předat dalším lidem (svým učením, někdy i manipulací)! Pozor, tito antikristové mohou nadmíru hovořit o Kristu! Jde ale o to, o jakém Kristu hovoří. O Kristu pozitivně hovoří i někteří okultisté. Dneska někteří křesťani kážou falešného Krista a mají v něho víru. Učení, že Ježíš není Bůh, to je falešný Kristus. Učení, že Ježíš všechno vydobyl až někde ve fyzickém „pekle“ (ne na kříži), které má být fyzicky už v tomto věku, to je falešný Kristus. Učení o omezeném bohu, kterým lze na základě svévole manipulovat (K. Hagin, R. Bonnke, D. Kolenda a další – Hnutí Víry), to je falešný bůh a antikristovské učení.

“Pokud selže pojistka víry, tak se dynamika našeho Pána náhle vyčerpá (…) Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme. Naše míra toho díla, je jeho míra (…) Budete mít nadpřirozeného Boha ve svých rukách.”
Reinhard Bonnke (filmová série Full Flame)

Učení o smyšleném desátkovém systému, o povinnosti dávat „desátky“, to je antikristovské učení. Kdo vymáhá „desátky“, je proti Kristu (antikrist).

„Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 9,7

Myslete na to, že „vypalovač cejchu“ může být člověk, který se maskuje za křesťana (falešný křesťan). Může to být známý kazatel, který publikuje rádoby křesťanské knihy se značným ziskem (evangelium prosperity). Může to být „křesťan“, který má plná ústa Krista, tento Kristus je však falešný. Falešný křesťan (antikrist) může ve jménu falešného Krista (pomocí démonů) dělat falešné zázraky. Tady jde ale o to, ve jménu jakého Krista tyto skutky činí! Falešný Kristus = satan! Satan s oblibou napodobuje Boha, Ducha Svatého. Satan s oblibou napodobuje dary Ducha Svatého (mluvení v jazycích atd.), uzdravení z fyzických nemocí, vymítání démonů…

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Závěr
Křesťané jsou pečetěni (značkováni) na čele Boží pečetí. Ve chvíli, kdy člověk uvěřil v Krista, byl označen pečetí Ducha Svatého (označen pro člověka neviditelnou pečetí, značkou). Kdo není označen Boží pečetí, je průběžně pečetěn (cejchován) na čele antikristovskou pečetí. Takový člověk, buďto zcela odmítá Krista, nebo má víru ve falešného Krista. Tento člověk, pokud nebude činit pokání, skončí v „pekle“. Buďto lze přijmout Boží znamení, nebo antikristovo znamení.

“Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!
Bible, překlad 21. století, Zjevení 7,3

“V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,13

“Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.”
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 1,21-22

“A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 14,1

Kristovo učení a něco k tomu, to je antibiblické a antikristovské učení. Kdo zachází v Kristově učení dál, vytváří si falešného Krista. Nenech si vypálit cejch (pečeť) na čelo (do své mysli) od žádného antikrista! Nenech se oklamat falešným křesťanem. Bdi, žij Pravdu, rozsuzuj, zkoumej duchy, všechno si prověřuj… Amen.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte,“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 4,1

„Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 16,13

Doporučené články:
Antikrist, znamení šelmy
Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Mýty a fakta o vegetariánství
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání