David Owuor

Je David Owuor je Boží prorok? Jsou jeho vidění od biblického Boha?

David Owuor se narodil v roce 1966 ve vesnici Goma (Keňa). David Owuor je křesťanský kazatel/prorok, který tvrdí, že má prorocké vize (často prý hovoří s Ježíšem Kristem, který mu dává vize).

David Owuor
David Owuor

David Owuor má být zavražděn
David Owuor prý hovořil s Bohem, který mu řekl, že bude zavražděn v Jeruzalémě.

Video: David Owuor o jeho vraždě v Jeruzalémě
Nahlásit nefunkční video

Zázraky, uzdravení
David Owuor má uzdravovací službu. Podívejte se na „jeho zázraky“ uzdravení…

Video: David Owuor a jeho uzdravovací služba
Nahlásit nefunkční video

David Owuor o „vytržení“
David Owuor tvrdí, že se ním Bůh hovořil o „vytržení“ Církve. Podle tohoto „vidění“, má být druhý Kristův příchod tajný, Kristova církev v době „velkého soužení“ bude tajně „vytržena“ do Nebe, ostatní lidé budou na Zemi dále žít. Písmo nás ale učí, že vzkříšení a uchvácení (nebiblicky „vytržení“) Církve, nastane v souvislosti s troubením Boží (sedmé) polnice (tím není myšleno troubení polnic ve Státě Izrael). Z Písma víme, že druhý Kristův příchod bude pro všechny žijící lidi slyšitelný, viditelný, bude spojen se zničením tohoto padlého světa.

Doporučené články k prostudování: Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení, Kniha Vytržení (Sergej Miháľ).

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,15-18

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Video: David Owuor o „vytržení“
Nahlásit nefunkční video

Srážení lidí na znak – demonstrace démonické moci
David Owuor nebiblickými příkazy sráží lidi na znak (jde o demonstraci démonické moci), což vydává za moc Ducha Svatého. Toto vidíme také u Bennyho Hinna, Daniela Kolendy a mnoha dalších evangelistů. Pokud srážení lidí na znak hlasem (různými nebiblickými příkazy) rozsuzujeme na základě Písem, dojdeme k tomu, že se jedná o závadné nebiblické rituály. Závadný nebiblický rituál = satan, démoni.

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: David Owuor – démonické projevy 1. (kundalini)
Nahlásit nefunkční video

Video: David Owuor – démonické projevy 2. (Keňa, 2016)
Nahlásit nefunkční video

Závěr

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 33,31

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Může vás zajímat:
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení
Pravda o hypnóze
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?