Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist? Kdo bude tento Antikrist? Co je „velké soužení“ a „otřesná ohavnost“?

Antikrist – falešný mírotvůrce
Určitě znáte křesťanskou doktrínu, která říká, že na konci historie lidstva, bude celému světu vládnout falešný mírotvůrce – hlavní a konečný Antikrist. Od Aljašky až po Austrálii bude zřízena totalitní vláda člověka, která bude způsobovat „velké soužení“, o kterém se píše v Bibli. Tento člověk bude mít sídlo v kamenném Třetím chrámu ve Státě Izrael, bude se prohlašovat za Boha a bude mít snahu očipovat všechny lidi na světě. Kdo se nechá očipovat, přijme znamení šelmy a na konci věků skončí v ohnivém jezeře.

Je tato teorie pravdivá?
Jde do očí bijící ďáblovu past a snahu vytvořit krátký časový úsek Ježíšova druhého příchodu. Ježíš řekl, že žádný člověk toto nebude moci vědět. Pokud by šlo nějakým způsobem stanovit krátkou lhůtu (od-do) Ježíšova návratu, přestalo by platit to, že nikdo tu dobu nezná.

„Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“
„Odpověděl jim: Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 1,6-7

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,32-35

Je neuvěřitelné, kolik křesťanů se do této pasti chytá. Mnozí si to neuvědomují, ale díky tomuto učení, někteří křesťané více čekají na člověkem smyšleného hlavního Antikrista, než na Krista. Je to v podstatě upřednostňování ďábla před Kristem. Ďábel je potěšen!

Všem křesťanům by mělo stačit vědět, že Ježíš přijde v období „posledního času“, což je celé období mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem. Znamením pro „poslední čas“ a konce světa, byla Ježíšova služba tady na Zemi, Jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení. Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivové hoře, jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi Jeho odchodem do Nebe a Jeho druhým sestoupením pod nebeskou klenbu. Některé události nastanou dříve, jiné později, a některé budou po celou dobu posledního času (války, nepokoje, přírodní katastrofy, pronásledování křesťanů).

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (…) ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Bible, překlad 21. století, Židům 9,24,26

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 1,19-20

Hovoří následující verše o falešném mírotvůrci, který bude mít sídlo v Třetím chrámu?

Doporučený článek k prostudování: Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?

„Prosímeť  pak vás, bratří, skrze příští Pána našeho Jezukrista a naše shromáždění v něj, Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův. Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť  nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení, Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, jako by byl Bůh. Nepomníte-liž, že ještě byv u vás, o tom jsem vám pravil? A nyní co mešká, víte, totiž aby on teprv zjeven byl časem svým. Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen. A tehdážť  zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své, Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými, A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži, A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.“
Kralická, 2. Tesalonickým 2,1-12

1. „Prosímeť pak vás, bratří, skrze příští Pána našeho Jezukrista a naše shromáždění v něj, Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův.“

„Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal.“ (ČSP)

Pavel píše tesalonickému sboru, jakou souvislost má druhý Kristův příchod s jejich sborem. Pavel píše, ať  se nikdo z nich nenechá oklamat tvrzením, že druhý Kristův příchod již nastal.

2. „Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť  nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení, Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, jako by byl Bůh.“

Pavel píše, že druhý Kristův příchod nemůže nastat, dokud se u nich neukáže „člověk hříchu, syn zatracení“. Tento člověk se usadí se v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha. Kdo, co je Boží chrám? Boží chrám je pozemské tělo křesťana včetně duše. „Sobě počínaje, jako by byl Bůh“ znamená, že bude pyšně vést klamné učení o Bohu a bude ho vydávat za pravé, čímž se povýší na božskou úroveň.

Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6,19-20

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť  ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť  Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 3,16-17

„Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 6,16

3. „Nepomníte-liž, že ještě byv u vás, o tom jsem vám pravil? A nyní co mešká, víte, totiž aby on teprv zjeven byl časem svým. Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen. A tehdážť  zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své,“

„Člověk hříchu, syn zatracení“ bude v tesalonickém sboru zjeven v pravý čas. Tato nepravost již však působí (přítomný čas), ale zatím skrytě. Čeká se na to, až se tento člověk projeví veřejně. Tento člověk nebude spasen. Pro něho a jemu podobným, přijde Ježíš jako Soudce.

Kdo konkrétně je „člověk hříchu, syn zatracení“? Je to člověk, který nepřichází zvenčí, ale zevnitř církve v Tesalonice. Je to pseudokřesťan, trojský kůň a heretik, který hodlá rozvrátit církevní společenství. „Člověk hříchu“ je označován za „syna zatracení“ – toto označení patřilo Jidášovi. Navenek byl Jidáš s Kristem, ale ve skutečnosti byl proti Kristu (antikrist).

„Dokudž jsem s nimi byl na světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem, a žádný z nich nezahynul, než syn zatracení, aby se Písmo naplnilo.“
Kralická, Jan 17,12

Heretiky bylo možné spatřit už od počátku křesťanství. Jan o nich řekl:

„Děťátka, je poslední hodina, a podle toho, jak jste slýchali, že přichází antikrist, povstalo i nyní mnoho antikristů; odtud poznáváme, že je poslední hodina.“
Pavlíkův studijní překlad, 1. Jan 2,18

Šlo o lidi, kteří původně patřili do církevního společenství spolu s Janem, ale oddělili se a patrně vytvořili vlastní společenství založené na svém falešném učení.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 4,1

„Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává. Proto až přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z církve.“
Bible, překlad 21. století, 3. Jan 1,9-10

„Člověk hříchu, syn zatracení“ je heretik, pseudokřesťan, falešný prorok, rozvraceč církevního společenství, antikrist. Pavel v druhém listu Tesalonickým hovoří o falešných prorocích, s kterými přichází falešné učení a odpadnutí od pravé víry (odpadnutí od původního Kristova učení). Prorocká služba není primárně o Božím předpovídání nadcházejících událostí, o vyřizování konkrétních vzkazů od Boha. Prorocká služba je také o vyučování křesťanů. Falešný prorok je tedy falešný učitel.

„Nechť  vás nikdo žádným způsobem nepodvede, protože se tak nestane, leč až prve přijde odpadnutí a ukáže se člověk hříchu, syn záhuby,“
Pavlíkův studijní překlad, 2. Tesalonickým 2,2

Bůh do určité doby zabraňoval falešným prorokům šířit falešné učení o Kristu. Nicméně, už v biblických dobách svolil k tomu, aby k tomu došlo. Od té doby může podruhé přijít Kristus a s ním první vzkříšení. Už tedy není potřeba čekat na „člověka hříchu, syna zatracení“, který odstartuje dobu Ježíšova návratu!

„Neboť  nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,“
Kralická, 2. Tesalonickým 2,3

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,7

„Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,4

„Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 20,29-30

Antikristové v podobě falešných proroků jsou tady už od prvního století a budou tady až do druhého Kristova příchodu. Jak víme z Písma, během Kristova druhého příchodu, bude každý antikrist zanechán k likvidaci (ohněm). Kdo není v pravém Kristu, je antikrist. Co se týče nespasení a spasení, jsou pouze dva druhy lidí: antikristové (odmítači pravého Krista – nevěřící a pseudokřesťané) a pravý křesťané (Boží Izrael, pravý Židé). Spaseni budou pouze pravý křesťané.

Doporučené kázání k prostudování: Kdo, co je antikrist?

„Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“
„Kde, Pane?“ zeptali se ho.
Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl.
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,34-36

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 2,28-29

„To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 6,15-16

Jsou to falešní proroci, kdo způsobuje více než 2000 let „velké soužení“, jaké nikdy nebylo. Proč soužení, jaké nikdy nebylo? Protože před Kristem nebylo antikristovské učení. Proč soužení, jaké nikdy nebude? Protože historii lidstva a čas ukončí Kristus svým slavným příchodem. Kristus podruhé přijde v poslední (nejposlednější) den staré Země (žádný další den už nebude – skončí čas). Tehdy nastane první vzkříšení. Je potřeba si uvědomit, že „velké soužení“ začalo už dávno (v biblických dobách) „otřesnou ohavností“.

Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-23

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť  jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť  život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Následující Ježíšovo proroctví ukazuje nejen do raného křesťanství, ale i do našich dnů:

Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať  ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24, 15-21


„Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť  a vztyčí tam otřesnou ohavnost.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 11,31

„A vojska veliká podlé něho státi budou, a poškvrní svatyně a pevnosti; odejmou také obět ustavičnou, a postaví ohavnost zpuštění,“
Kralická, Daniel 11,31

Ježíš řekl učedníkům, že „otřesná ohavnost“ a „velké soužení“ přijde ještě za jejich života („Až uvidíte…“). „Otřesná ohavnost“ znamená vykonávat něco otřesně ohavného – kde má být pravý Kristus, je falešný. „Otřesná ohavnost“ (falešné křesťanské učení, falešný kristus) stojí tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu (v myslích oklamaných křesťanů).

Člověk, který na základě falešného učení a zároveň vlastního rozhodnutí, přijal a vyznává falešného krista, potvrzuje, že nemá zájem o spasení a hodlá zemřít druhou smrtí v ohnivém jezeře. Daniel 9,27 hovoří o smlouvě s druhou smrtí:

„On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 9,27

„Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 20,14

4. „Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými, A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži, A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.“

Falešní učitelé a falešní proroci přijdou (přicházejí) v satanově moci a démonickou mocí budou dělat (dělají) klamná znamení a zázraky. Svedeni budou (jsou) ti, kteří nemilují pravdu a žijí viděním, ne vírou. Bůh tyto tělesné a naivní křesťany vydá (vydává) „velkému soužení“ – pošle (posílá) na ně mocné působení bludu v podobě falešných proroků spolupracujících s démony (aby uvěřili tomu, čemu v srdci chtějí věřit). To se ve velkém rozsahu děje v současnosti (římský katolicismus, Hnutí Víry atd.). V minulosti to bylo mimo jiné Torontské požehnání. Velký pozor na tělesnost, žádosti srdce a zatvrzelost srdce! Pro Boha je velký problém, když křesťan nežije vírou, když víru odděluje od fyzického těla, když se spoléhá na člověka a chce věřit tomu, čemu věřit chce.

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,20-23

„Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 1,21-28

Falešná teorie o „vytržení“
Zmíněné falešné učení o finálním Antikristu je v mnoha případech spojeno s falešným učením o prvním vzkříšení a doslovném sedmiletém soužení. Tato teorie říká, že Kristova církev nezažije „velké soužení“, po „vytržení“ nastane doslovné sedmileté soužení a zanechaní budou mít druhou šanci uvěřit v Krista. Pravda je taková, že každý křesťan si prošel nebo prochází „velkým soužením“, neboť  je určeno pro křesťany. Žijící nevěřící a věřící tady budou společně až do úplného konce světa. První vzkříšení nastane v poslední (nejposlednější) den staré Země (Jan 6,38-40, 44, 54) a Ježíš svým slavným příchodem ukončí čas.

Doporučený článek k prostudování: Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení

Co se týče sedmiletého období, které má být v polovině zkráceno, nejde o doslovné sedmileté období počítané pozemskými roky, ale o celé období doby konce. Jak víme z Písma, doba konce, poslední čas je celé období mezi období mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem. Číslo sedm v Bibli symbolizuje celost, úplnost, kompletnost (za sedm dní Bůh stvořil svět, sedm polnic…), v tomto případě celý úsek určitého období – celý časový úsek posledního času.

Doporučený článek k prostudování: Význam čísla sedm v Bibli

„Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 7,14

„zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 1,5

„Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?‘ Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. (…) Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,28-30 a 39

Falešné křesťanské učení pochází od démonů
Víra ve falešné křesťanské učení znamená, ztotožnění se s tímto učením. Víra ve falešné křesťanské učení uctívá démony, neboť  za každým tímto učením stojí démoni. Každé falešné křesťanské učení pochází od démonů a zavádí k nim. Někteří křesťané dávají mimořádný důraz na učení o finálním Antikristu a „vytržení“, věnují tomu spoustu času (dávají to nad Krista). V některých případech vidíme až fanatismus (zaslepenou zaujatost) a fascinaci (jakoby omámení). Fascinace něčím stvořeným, to bývá znak modloslužby a mimořádného démonického působení na člověka. Někdy je to také znak démonické posedlosti. K fascinaci tíhnou zvláště lidé hledající senzaci, silné dojmy a silné duchovní prožitky. Pozor, lidské emoce a prožitky s oblibou zneužívají démoni! Démoni rádi poskytují lidem krátkodobé a vzrušující euforické pocity, a to za účelem klamání, odvádění od pravdy…

Doporučená kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity, Ztotožnění se s ďáblem a jeho démony

Je velmi důležité vědět, že falešné, antikristovské učení křesťanům odnímá biblického Boha! Pokud křesťan umanutě věří bludům, ochotně nastupuje antikrist kopírující Boha – ďábel. Kdo nezůstává v Kristově učení, vyznává falešného krista – je antikrist.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21. století, 2. Jan 9-11

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“
Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,22-24

Shrnutí
Někteří dnešní křesťané, na základě biblického verše …nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti,“ čekají na finálního Antikrista, který bude znamením pro druhé Kristovo sestoupení pod nebeskou klenbu a první vzkříšení. Tito křesťané v prvé řadě nečekají na Krista, ale na Antikrista. Pak je tady ale poněkud zvláštní skupina křesťanů, kteří si výše uvedený verš vykládají tak, že mají čekat na Krista a zároveň na Antikrista, i když v Písmu doslovně stojí: „…nenastane, dokud…“

V Písmu stojí: „…a naše shromáždění k němu,“ To znamená, že Pavel psal o tom, co se má odehrát v tesalonickém sboru – že se tam vyskytne bludař s falešným učením. Pavel nepsal o tom, že až někdy v daleké budoucnosti přijde falešný mírotvorce, který se usadí v údajném Třetím chrámu v Jeruzalémě…

Prosím vás, čekejte na Krista! Kristus může přijít klidně dnes! Bděte! Antikristů v podobě falešných proroků je všude mnoho. Tito lidé tady budou až do úplného konce času. V současnosti i na konci lidských dějin (což může být nyní), může přijít světový diktátor a s ním totalitní režim. Toto však není biblická podoba „velkého soužení“. Podoba „velkého soužení“, jaké nikdy nebylo, nejsou války, nepokoje, přírodní katastrofy, pronásledování křesťanů… Všechno toto tady bylo, je a bude až do úplného konce času. Ježíš řekl učedníkům (platilo to už pro ně): „Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás;“ (Jan 15,20). Toto má rozhodně časový přesah – platí to pro všechny křesťany z každé doby.

„Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 5,11

„S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vždyť  má síla je v mé slabosti!“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 12,10

Připomínám, že všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha. Bůh dává lidem politiky, politické systémy a války. V rámci Božích soudů jsou Bohem zřizovány tyranské vlády, které vedou k válkám. Současné lidstvo musí očekávat mimořádně tyranské vlády, války, přírodní katastrofy a nemoci! Nebo si snad někdo myslí, že Bůh bude jen tak přihlížet LGBT hnutí, LGBT Pride v Izraeli (a dalších zemích), zabíjení ještě nenarozených dětí a uctívání antikristů? Bůh je láska, je ale také trestající. Bojme se toho, který tak krutě v minulosti soudil židovský národ, mimo jiné babylonským králem Nabukadnezarem a nacistickým diktátorem A.Hitlerem.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, (…) Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“ A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 6,1 a 3-4

„Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte.“
ČSP, Lukáš 12,5

Ať se nám to líbí nebo ne, biblická podoba „velkého soužení“ je o šíření falešného evangelia, falešných prorocích, falešných církvích a závadných nebiblických rituálech. Kde se toto děje, tam je démonům dobře, neboť  tam mají velký vliv. Nejhorší je, že zatímco křesťané čekají na finálního Antikrista, falešní proroci démonským učením a démonskými rituály („ohnivé tunely“, „svazování démonů“, magie démonů atd.) devastují křesťanské sbory. Dejte pozor na lidi, kteří zavádí k cizímu bohu! Evangelisté prosperity svým učením a skutky (nutnost placení „desátků“, na uzdravení z nemoci má každý křesťan nárok atd.) odkazují na cizího boha. Cizí bůh = omezený bůh – bůh, kterému lze diktovat vlastní požadavky a manipulovat ho (Hnutí Víry). Pokud někdo hovoří o bohu, který je pouze láska, hovoří o cizím bohu. Bible takového boha nezná. Biblický Bůh je láska, ale zároveň je také poučující a trestající.

„Je-li tvá modlitba vyslyšena nebo není, záleží víc na tobě než na Bohu.“
Kenneth Hagin, kniha Co dělat, když víra slábne a vítězství se ztrácí

„Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme. Naše míra toho díla, je jeho míra.“
Reinhard Bonnke, filmová série Full Flame

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

„Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako Korach!“
Bible, překlad 21. století, Juda 1,11

„Mějte se však na pozoru, abyste se v srdcích nedali svést a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem,“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 11,16-17

Ježíš v následujících verších hovořil o falešných křesťanech, které nikdy neznal (nebyl tam žádný časový úsek křesťanského života):

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. (…) Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15 a 21-23

Z těchto veršů plyne, že jsou lidé, kteří si říkají křesťané, ale nejsou jimi. Ježíš zde říká, že si nejsou vědomi toho, že jsou falešní křesťané. Jde o lidi, kteří mohou kázat falešného krista masám, mohou mít plné sbory, mohou „vymítat“ démony (falešně) a v kristově jménu (ve jménu falešného krista) „uzdravovat“ lidi z chorob (podvodem, démonickou mocí)… Tito lidé a jejich církve mohou pořádat masové evangelizace a různé „křesťanské“ kurzy, mohou vydávat „křesťanské“ knihy

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť  sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

Tady vidíme, že „dobré ovoce“ (Matouš 7,16) nemusí být to, že někdo dělá zázraky. Určitě je dobré zpozornět, pokud někdo pořádá evangelizace a různá „uzdravovací shromáždění“, kde se uzdravuje „na objednávku“. Bůh automat, to je cizí bůh! „Dobré ovoce“ ani nemusí být to, že má někdo spoustu následovníků, neboť  Písmo říká: „svedou mnohé“, „Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat“.

„Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,10-11

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2,1-3

Křesťan není následovník člověka ani církevní organizace, křesťan je následovník Krista. Co by nás mělo velmi odrazovat, jsou státem uznané církve (právnické osoby speciálního typu). Jde o světem založené organizace, které si říkají „křesťanské“. Tyto organizace masivně šíří falešné učení a mnozí toto učení následují. Tyto církve jsou velcí přátelé světa, neboť  je svět (ďábel) založil, uznává a financuje. Římsko-katolická církev hledá světské výhody, spojuje se světem, s politickými vládci, chce ovlivňovat zákony atd. Učení Církve adventistů sedmého dne vytváří zákonictví a pochází z démonských „andělských zjevení“. Pouze Kristova církev je ta pravá Církev!

“Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.”
Bible 21, Jakub 4,4

Také je dobré zpozornět, pokud v církvi uvidíte kázat ženu (ženy kazatelky). Tyto ženy se vzpírají Božímu ustanovení a křesťané tomu slepě přihlíží! Toto je démonické. Církev, která nechá kázat ženu, je pod velkým démonským vlivem.

Doporučené kázání k prostudování: Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům

Nenech si vypálit znamení (cejch) od „křesťanského“ antikrista! Každý křesťan prožívá armagedonský boj, což je duchovní útok od pseudokřesťanů a falešných církví. Křesťané, kteří mají víru v pravého Krista, jsou průběžně pečetěni na čele Boží pečetí (Zjevení 7,3). Ostatní (nevěřící, pseudokřesťané) jsou průběžně cejchováni na čele a pravé ruce znamením šelmy. Buďto lze přijmout Boží znamení, nebo znamení šelmy. Všichni nevěřící a pseudokřesťané přijímají znamení šelmy tím, že odmítají pravého Krista a jeho úžasnou moc.

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmy, Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své, Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu. Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.“
Kralická, 1. Timoteus 4,1-5

„Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 7,3

To, čemu křesťan věří, není zodpovědnost kazatele ani nikoho dalšího, ale křesťana samotného! Odmítej veškeré falešné učení a všechny falešné proroky. Spěchej k Živému Bohu a „neber si ani plášť“ („aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať  se nevrací zpátky ani pro plášť“). Amen.

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 2,11

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 17,11

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Může vás zajímat:
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského
Poučte se od fíkovníku (Matouš 24, 32). Je fíkovníkem myšlen Stát Izrael?
Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Sedm pečetí, sedm polnic, sedm číší
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Pozor na „ohnivé tunely“
Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání