Torben Søndergaard

Torben Søndergaard
Křesťan Torben Søndergaard pochází z Dánska. Byl pokřtěn jako dítě. V roce 1995 se obrátil k Bohu  – činil pokání a nechal se pokřtít ve vodě ponořením. Torben vede hnutí Poslední reformace (The Last Reformation), které vychází z některých částí knihy Skutků. Lidé zapojeni do tohoto hnutí se modlí za lidi na ulicích, skrze uzdravování působením Ducha Svatého (dále jen Duch), snaží se k lidem přistupovat přímo.

Torben Søndergaard

Vodní křty – nebiblická formulace
Nutno upozornit na fakt, že Torben (a jeho následovníci) křtí ve formulaci: „Zemři s Kristem, povstaň s Kristem“. Tuto formulaci musíme označit za nepřesnou, nebiblickou. Vzhledem k okolnostem, můžeme takové „křty“ označit za nebiblické rituály, neplnění příkazu Pána Ježíše (Boha), znevažování Boha, neboť se jedná o člověkem smyšlenou formulaci.

Ježíš dal jasný a nezaměnitelný návod (příkaz Boha), jaká slova máme říkat při vodním křtu: „křtěte je ve jméno Otce i Syna a Ducha Svatého“ (Matouš 28,19).

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
ČSP, Matouš 28,19-20

Žádný člověk nemá právo si k této formulaci nic přidávat ani měnit! Toto je jediná biblická (přípustná) formulace, kterou máme říkat během křtu. Tato formulace ukazuje na Boží Trojjedinnost, což je jediné správné učení o Bohu Bible. V této formulaci rozhodně nekřtíme do titulů, ale „ve jméno Pána Ježíše“ (Skutky 19,5)! Jméno Trojjediného Boha je v českém překladu Bible Ježíš Kristus, proto formulací podle Matouše 28,19, křtíme do Kristova Jména. Trojjediný Bůh byl lidem zjeven v podobě Pána Ježíše. Křtít „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ zjednodušeně znamená křtít „ve jméno Pána Ježíše“! Pasáže ve Skutcích apoštolů neudávají žádnou křtící formuli, ale konstatování!

Doporučený článek k prostudování: Křest ve jméno Ježíše Krista

„Foukání“ Ducha Svatého
Torben se snaží volně nakládat s Duchem tak, že se Ho snaží „foukat“ na lidi. Toto považuji za závadné. Je to výhradně suverénní Bůh, kdo může disponovat s Duchem, ne člověk.

Doporučený článek k prostudování: Má křesťan „foukat“ na lidi Ducha Svatého?

Zázraky, duchovní dary
U hnutí Poslední reformace vidíme velký důraz na zázraky a duchovní dar mluvení v jazycích (glosolálie), stejně jako u pseudokřesťanského směru Hnutí Víry. Zázraky (např. uzdravení) samozřejmě dělá Bůh i dnes, ale nesmí to být náš prvotní cíl. Důležitější než fyzické uzdravení, je duchovní uzdravení, naše spása. Mluvení v jazycích je duchovní dar, který si nelze nijak vynucovat (za duchovní dary se můžeme modlit). Učení o tom, že kdo nemluví jazycích, není pokřtěný Duchem, je podvodné učení. Nevím, zda toto učí Torben, ale Hnutí Víry má takové učení. Bůh je naprosto svrchovaný a dává dary podle své vůle. Nedejte na pocity, dejte na Boha, u kterého jediného je absolutní pravda.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 5,7

Je potřeba rozsuzovat
Nyní píšu obecně. Všechno rozsuzujte na základě Písma, s Duchem Božím! Někdy to vypadá tak krásně – že je to od Boha Bible, ale nemusí to tak být. Na základě Písma rozsuzujte všechna učení, kázání, zázraky a úkazy, vidění, proroctví, uzdravení… Písmo nás upozorňuje na to, že si máme všechno prověřovat, zkoumat duchy…

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 4,1

Je potřeba si uvědomit, že každý „jedeme“ sám za sebe. Nikdo nebude moci u soudu říci: to říkal pastor, to jsem četl v knize, tomu jsem byl vyučen člověkem, to jsem viděl na vlastní oči… Amen.

Upozornění
Cílem tohoto příspěvku není poskytnout jednoznačnou odpověď, ale předložit podněty k zamyšlení.

Může vás zajímat:
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?