Stát Izrael

Kdy a jak vznikl Izrael? Dovolená v Izraeli. Jaký je skutečný význam židovské hvězdy (hexagramu)? Vše o Izraeli.

Stát Izrael
Oficiálně Stát Izrael (zkráceně Izrael) je malý stát na Blízkém východě, který je přibližně 4x menší než Česká republika. Izrael sousedí s Libanonem, Jordánskem, Sýrií a Egyptem. Izrael je jediným židovským státem na světě. Izrael je stát s parlamentní demokracií, který vede zastrašovací politiku a drží se politiky neprůhlednosti. V současnosti má necelých 9 milionů obyvatel a jeho populace roste přibližně o 2 % ročně. V Izraeli je 43% světového židovstva.

Izrael

Izrael není to stejné, co biblická země izraelská!
Izrael je státní zřízení, které nekopíruje hranice biblické země izraelské. Díky tomu nelze hovořit o obnově biblického Izraele! Země izraelská je biblické území, které Bůh přislíbil izraelskému národu (židům). Země izraelská je vícenásobně větší než současné hranice Izraele.

Doporučená článek k prostudování: Stát Izrael není to stejné, co země izraelská

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Přikaž synům Izraele: Až vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví:
Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu, až dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat k Acmonu, kde se stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k moři.
Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží bude vaše západní hranice.
Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, až dosáhne Cedadu. Odtud povede k Zifronu, až dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice.
Svou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu. Odtud sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského jezera. Odtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne až k Mrtvému moři.
To budou hranice vaší země ze všech stran.“
Bible, překlad 21. století, Numeri 34,1-12

Tělesný Izrael a Duchovní Izrael
Bible říká, že ne všichni z Izraele jsou Izrael:

„Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: „Tvé símě bude povoláno v Izákovi.“To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 9,1-8

Židé, kteří odmítají Krista, nemají Boha z Bible:

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible, překlad 21. století,1. Jan 2,22-23

Dnešní „Judaimus“ je falešné židovské náboženství (a židovská tradice), neboť není totožný s Judaismem v Tóře (žádné zvířecí oběti Hospodinu atd.). Židé, kteří neuznávají Ježíše Krista za Boha, nejsou Boží Izrael, ale fyzický národ Izrael. Pouze křesťan, který má Krista, je spoluobčan duchovního Izraele (ne Žid, který vychází z Talmudu a Kabaly):

„Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. (…) A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 2,11-13 a 19

Vznik Izraele
Stát Izrael vznikl 14. května 1948 jako stát. Založen byl na základě rozhodnutí Organizace spojených národů (OSN, založena 1945) na území britského protektorátu. K OSN nutno podotknout, že tato organizace je součástí Nového světového řádu (NWO), stejně jako další nadnárodní a globální organizace: Světová banka (založena 1945), Mezinárodní měnový fond, (založen 1944), Světová zdravotnická organizace – WHO (založena 1948), Evropská unie (založena 1993).

V budově OSN, v místě, kde zasedá Rady bezpečnosti se nachází nástěnná malba (viz. foto níže), která odkazuje na Nový světový řád (NWO), resp. ďábla a jeho moc. Pyšný phoenix (ďábel) hrdě velí NWO. Pod ním je probodnutý drak, to představuje starou ďáblovu moc – ďábel nastolil NWO, nové způsoby myšlení atd. Malba dále odkazuje na celosvětovou vojenskou sílu (voják se zbraní, dělem), depopulaci (chodící mrtvé postavy), transhumanismus (vytahování zemřelých z hrobů) atd.

Jednací sál Rady bezpečnosti OSN v New Yorku
Nástěnná malba v jednacím sále

Stát Izrael sice založila OSN, ovšem všechny vládní moci zřizuje Bůh. Více článek Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha.

“Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.”
Bible, překlad 21. století, Římanům 13,1

„On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 2,21

Izrael vlastní jaderné zbraně?
Izrael, který je podporovaný USA, je údajně jednou z devíti zemí vlastnící jaderné zbraně. Toto je však pouhá spekulace! Izrael nikdy nepřiznal, že vlastní atomové zbraně.

Izrael je technologická velmoc
Izrael je technologická velmoc, která dává na vědu a výzkum největší podíl HDP ze všech zemí světa. Naleznete zde neuvěřitelný počet hi-tech firem (optická vlákna, letecká doprava, komunikace, počítače…).

Izrael má vyspělý průmysl
V Izraeli naleznete velmi vyspělý průmysl: high-technologické projekty, výroba potravin a nápojů, tabákové výrobky, chemické výrobky, textil, obuv, plasty, atd.

Izraelské zemědělství
Izraelské zemědělství je rozvinuté. Potíže jsou ale s vodou. Nejdůležitějšími vodními zdroji je Galilejské jezero a řeka Jordán, z nichž je přiváděna voda do celé země. Pěstuje se zde obilí, brambory, olivy, rajčata, cukrová řepa, vinná réva, citrusové plody, bavlna, tabák atd. Oblíben je i chov dobytka, drůbeže, ovcí, velbloudů a koz. Ve Středozemním moři místní loví ryby. V poušti se chovají teplomilné ryby – k jejich chovu se používá poloslaná voda čerpaná z termálních vrtů.

Dovolená v Izraeli
Pokud chcete spatřit Izrael na vlastní oči, můžete využít služeb cestovní kanceláře, nebo se tam vydat na vlastní pěst. Kriminalita zde není vysoká, ale doporučuje se běžná obezřetnost. Z důvodu nepředvídatelnosti bezpečnostní situace Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat na Západní břeh s výjimkou Jericha, Betléma a oblasti Mrtvého moře. V ultra-ortodoxních židovských čtvrtích je zahalující oblečení nutností, ženy by neměly nosit kalhoty. Diskrétní oblečení je vyžadováno i v kostelích, synagogách a mešitách. Mezi turisty patří z větší části křesťané, kteří se chtějí vydat po stopách Ježíše Krista. Vzhledem k nenávistnému učení k Ježíši Kristu, které obsahuje židovský Talmud (kterému podléhá většina místních Židů), by se mohlo zdát, že návštěva Izraele může být pro křesťana nebezpečná. Izrael nutně potřebuje peníze z cestovního ruchu, takže křesťanští turisté jsou zde nejen ignorováni, ale i vítáni. Je ovšem diskutabilní, zda je vhodné finančně podporovat stát, který vede agresivní politiku zastrašování a hanobí našeho Pána Ježíše Krista.

Východní Jeruzalém s Chrámovou horou
Východní Jeruzalém s Chrámovou horou

Zeď nářků
Zeď nářků (Západní zeď) je poslední dochovanou součástí hradeb Chrámové hory, která byla kolem roku 70 zničena vojáky římského vojska. Za vlády Osmanů se stala Zeď jediným poutním místem Židů, kteří truchlili a oplakávali zničený posvátný Chrám. Díky tomu získala Zeď nářků své pojmenování. Zeď je nejposvátnější místo Židů, kteří se sem pravidelně chodí modlit. A nejen Židé, ale i lidé z celého světa. Někteří z nich vsunují svou modlitbu napsanou na papírovém lístku mezi kameny, z nichž je Zeď vybudována. Podle některých, zde má být trvalá a „zesílená“ přítomnost Boží. Tady něco nesedí, že? Správný křesťan ví, že Bůh je všudypřítomný (nepotřebujeme chodit za Bohem do kostela ani k nějaké zdi). Největší problém většiny Židů je ten, že nemají Krista, tudíž ani Boha Bible. Mají falešného boha. To, co se děje u Zdi nářků, jsou nebiblické a závadné rituály. Není pochyb o tom, že je to duchovně nebezpečné místo. Židovští kabalisté (Co je Kabala?) zde vykonávají okultní obřady a komunikují s kabalistickým falešným bohem (satanem a jeho démony).

Zeď nářků
Zeď nářků

Izrael je plný hříchu
V Izraeli naleznete velkou bezbožnost a démonizaci. Práva homosexuálů, leseb, bisexuálů a translidí v Izraeli jsou považována za nejpokrokovější na Středním východě i v celé Asii. Izrael je zároveň první a jedinou asijskou zemí, která dává homosexuálním párům právní status ve formě neregistrovaného soužití. Ačkoliv nejsou v zemi legalizovány sňatky osob stejného pohlaví, uznává Izrael stejnopohlavní manželství uzavřené v zahraničí, čímž je opět první a jedinou asijskou zemí, která tak činí. Tel Aviv je „městem hříchu“, protože byl zvolen homosexuální komunitou „světovým městem homosexuálů“ Každoročně se zde pořádá jedna z největších „LGBT Pride“ párty na světě, která kopíruje sodomské protibožské rituály. Izrael musí očekávat velmi tvrdé Boží soudy!

Doporučené články k prostudování: Tel Aviv Pride 2021 – festival kopírující Sodomu a Gomoru, Tel Aviv Pride 2023 – festival kopírující Sodomu a Gomoru

Gay Pride, Izrael (Tel Aviv)

V Tel Avivu nalezneme památník homosexuálním obětem holocaustu, který byl postaven v roce 2014.

Památník homosexuálním obětem holocaustu v Tel Avivu

Izrael a rodina Rothschild
Ať se nám to líbí nebo ne, klan Rothschild jsou jedním z nejmocnějších a nejbohatších rodů na zemi. Je spousta důkazů poukazujících na skutečnost, že to jsou právě oni, kdo v současnosti kontroluje vlády a ekonomiky USA, Velké Británie, Státu Izrael a mnoha dalších zemí. Jak to dělají? Skrz finance (půjčují vládám). Lord Jacob Rothschild (1936-2024) v roce 2017 v televizním pořadu řekl, že jeho rodina byla při vytvoření Státu Izrael kriticky důležitá. Rothschild řekl, že Dorothy de Rothschild spojila sionistického vůdce Chaima Weizmanna (v letech 1948 až 1952 byl první prezident Státu Izrael) s britským establishmentem. Dorothy „Weizmanovi řekla, jak se integrovat a vetřít do života britského establishmentu, což se on naučil velice rychle.“

Video: Jacob Rothschild diskutuje o tom, jak jeho rodina stála u zrodu Izraele (2017)
Nahlásit nefunkční video

Podívejme se např. na budovu Nejvyššího soudu v Izraeli (Jeruzalém). Samotná budova Nejvyššího soudu byla darována Izraeli Dorothy de Rothschild, manželkou francouzského bankéře Jamese de Rothschild. U vchodu nalezneme malbu, na které jsou vyobrazeni Rothschildové se Shimonem Perezem (9. prezident Izraele) a Isaacem Rabinem (6. a 11. premiér Izraele).

Rothschildové

Na této budově nalezneme i pyramidu s tzv. vševidoucím okem (okultní symbol), která je symbolem Svobodných zednářů.

Budova Nejvyššího soudu v Jeruzalémě

V budově Nejvyššího soudu a její blízkosti nalezneme mnoho okultních symbolů a staveb. Uvnitř budovy se nachází schodiště představující ženské orgány se sloupem (penisem) uprostřed…

V sousedství budovy soudu se nachází obelisk v kruhu. Postavením obelisku dovnitř kruhu satanisté zobrazují milostný akt mezi mužem a ženou…

V Izraeli nalezneme i mnoho míst s nejznámějším zednářským symbolem – kružítko a úhelník. Například ve městě Eilat…

Rothschildové jsou židovsko-sionisticko-zednářsko-satanská rodina, která dlouhodobě slouží tomu zlému. Stačí se podívat na to, co nosila baronka Philippine de Rothschild…

Philippine de Rothschild
Philippine de Rothschild

Izrael a hexagram
Z výše uvedeného je patrné, proč se nachází na oficiální vlajce Izraele okultní symbol – hexagram.

Hexagram rozhodně není Davidova hvězda! Bible se nikde nezmiňuje o žádné Davidově hvězdě, jde o podvod! Hexagram vždycky byl a dodnes je okultní symbol, který slouží k propagaci a uctívání satana a jeho démonů. Hexagram (stejně jako pentagram) dodnes používají okultisté a satanisté při svých rituálech. Hexagram lze spatřit u Svobodných zednářů. Svobodné zednářství je totiž založeno na Judaismu, Kabale. Kabala je ve Svobodném zednářů přímo v základu.

Doporučený článek k prostudování: Je židovská hvězda totožná s hvězdou falešného boha Remfana?

Hexagram v židovské Kabale symbolizuje číslo 666. Víte o tom, že Izrael je také jméno člověka?

Doporučený článek k prostudování: Jaký je skutečný význam hexagramu?

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť  je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 13,16-18

hexagram
Hexagram = 666

Je Stát Izrael klíčový pro naplnění apokalyptických proroctví?
Existuje rozšířené křesťanské učení, které říká, že Stát Izrael, který vznikl v roce 1948, je klíčový pro naplnění apokalyptických proroctví. Toto osobně považuji za jednu z největších a nejúspěšnějších satanových lží, neboť v roce 1948 nedošlo k obnovení biblické země izraelské. Touto lží oddaluje satan Ježíšův návrat do daleké budoucnosti (v Izraeli se to ještě neudálo, buďte v klidu, Ježíš ještě nemůže sestoupit pod nebeskou klenbu) – až bude vybudován „Třetí chrám“, až se finální Antikrist usadí ve fyzickém chrámu a bude o sobě tvrdit, že je Bůh, až tento člověk nechá očipovat všechny lidi na světě… Co se týče člověka, který se má usadit v Božím chrámu, jde o křesťany hlásající falešné evangelium, falešné učitele. Boží chrám jsou křesťané, je to mysl křesťanů!

Doporučené články k prostudování: Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?, Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť  ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť  Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 3,16-17

Modleme se za Izrael
Izrael a všichni jeho obyvatelé potřebují naše modlitby a posty! Celý židovský národ (který se nachází po celém světě) potřebuje naše modlitby a posty. Modlete se za všechny a žehnejte všem lidem, nejen Izraeli a etnickým Židům! Amen.

Může vás zajímat:
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Kdo žehná Izraeli, bude požehnán?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Poučte se od fíkovníku (Matouš 24, 32). Je fíkovníkem myšlen Stát Izrael?
Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?
Jaký je skutečný význam hexagramu?
Stát Izrael není to stejné, co země izraelská
Mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem
Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?
Tel Aviv Pride 2023 – festival kopírující Sodomu a Gomoru
Dnešní pozemský Izrael jde proti Bohu
Antikrist, znamení šelmy