Stát Izrael

Oficiálně Stát Izrael (zkráceně Izrael) je malý stát na Blízkém východě, který je 4x menší než Česká republika. Izrael sousedí s Libanonem, Jordánskem, Sýrií a Egyptem. Izrael je jediným židovským státem na světě. Izrael je stát s parlamentní demokracií, který vede zastrašovací politiku a drží se politiky neprůhlednosti. V současnosti má Izrael necelých 9 milionů obyvatel a jeho populace roste přibližně o 2 % ročně. V Izraeli je 43% světového židovstva.

Izrael

Tělesný Izrael a Duchovní Izrael
Bible říká, že ne všichni z Izraele jsou Izrael:

„Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: „Tvé símě bude povoláno v Izákovi.“To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 9,1-8

Židé, kteří nemají Krista, nemají Boha z Bible:

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible, překlad 21. století,1.Jan 2,22-23

Judaimus je falešné židovské náboženství. Židé, kteří neuznávají Ježíše Krista za Boha, nejsou Boží Izrael, ale fyzický národ Izrael. Pouze křesťan, který má Krista, je spoluobčan duchovního Izraele (ne Žid, který vychází z Talmudu a Kabaly):

“Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. (…) A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.”
Bible, překlad 21. století, Efeským 2,11-13 a 19

Vznik Izraele
Stát Izrael vznikl 14. května 1948. Založen byl na základě rozhodnutí Organizace spojených národů (OSN, založena 1945) na území britského protektorátu. K OSN nutno podotknout, že tato organizace je součástí Nového světového řádu (NWO), stejně jako další nadnárodní a globální organizace: Světová banka (založena 1945), Mezinárodní měnový fond, (založen 1944), Světová zdravotnická organizace – WHO (založena 1948), Evropská unie (založena 1993). Tyto organizace ovládají sionisté! Biblické proroctví je nazývá Synagogou satanovou (falešnými Židy).

“Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

Izraelská vládní moc sice byla založená sionisty, ale všechny vládní moci zřizuje Bůh. Více článek Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha.

“Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.”
Bible, překlad 21. století, Římanům 13,1

„On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 2,21

Izrael vlastní jaderné zbraně a technologie
Izrael je jednou z devíti zemí vlastnící jaderné zbraně. Izrael vlastní nejen nukleární zbraně, ale i technologie. Izrael produkuje plutonium použitelné pro jejich výrobu. Světový experti odhadují, že izraelský jaderný arzenál sčítá 100-400 nukleárních hlavic nejmodernější konstrukce s odpovídajícími systémy nosičů, mj. neutronové zbraně a vodíkové minibomby, které mají neuvěřitelnou ničivou sílu (např. dokáží zlikvidovat i velmi hluboké podzemní bunkry). Od roku 2011 vlastní Izrael mezikontinentální balistickou střelu ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile) Jericho 3. Dolet rakety je prý až 11 000 kilometrů. Izraelské jaderné zbraně údajně dokáží zasáhnout jakýkoliv cíl na zemi! Díky svému arzenálu by Izrael dokázal vyhladit nejen světová velkoměsta, ale i celé státy. Některé světové výzvědné služby tvrdí, že Izrael je největší jadernou mocností a jeho střely nejsou namířeny pouze na Blízký východ.

Jako obranu před raketami dlouhého doletu, používá Izrael unikátní protiraketový systém, který dokáže zneškodnit téměř všechny cíle. Protiraketový systém se nazývá Arrow 3 a vyvíjí ho izraelská státní společnost Israel Aerospace Industries s pomocí amerického výrobce letecké techniky Boeing. Izrael se tímto systémem brání případnému nebezpečí: od raket krátkého doletu vypálených z Pásma Gazy či z Libanonu, přes střely se středním doletem ze Sýrie až po střely vypálené ze vzdálených zemí. Jako doplnění používá Izrael protiraketový systém, který se nazývá Davidův prak (David‘s Sling), který se soustředí na ničení střel krátkého a středního doletu.

Izrael je technologická velmoc
Izrael je technologická velmoc, která dává na vědu a výzkum největší podíl HDP ze všech zemí světa. Naleznete zde neuvěřitelný počet hi-tech firem (optická vlákna, letecká doprava, komunikace, počítače…).

Izrael má vyspělý průmysl
V Izraeli naleznete velmi vyspělý průmysl: high-technologické projekty, výroba potravin a nápojů, tabákové výrobky, chemické výrobky, textil, obuv, plasty, atd.

Izraelské zemědělství
Izraelské zemědělství je rozvinuté. Potíže jsou ale s vodou. Nejdůležitějšími vodními zdroji je Galilejské jezero a řeka Jordán, z nichž je přiváděna voda do celé země. Pěstuje se zde obilí, brambory, olivy, rajčata, cukrová řepa, vinná réva, citrusové plody, bavlna, tabák atd. Oblíben je i chov dobytka, drůbeže, ovcí, velbloudů a koz. Ve Středozemním moři místní loví ryby. V poušti se chovají teplomilné ryby – k jejich chovu se používá poloslaná voda čerpaná z termálních vrtů.

Dovolená v Izraeli
Pokud chcete spatřit Izrael na vlastní oči, můžete využít služeb cestovní kanceláře, nebo se tam vydat na vlastní pěst. Kriminalita zde není vysoká, ale doporučuje se běžná obezřetnost. Z důvodu nepředvídatelnosti bezpečnostní situace Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat na Západní břeh s výjimkou Jericha, Betléma a oblasti Mrtvého moře. V ultra-ortodoxních židovských čtvrtích je zahalující oblečení nutností, ženy by neměly nosit kalhoty. Diskrétní oblečení je vyžadováno i v kostelích, synagogách a mešitách. Mezi turisty patří z větší části křesťané, kteří se chtějí vydat po stopách Ježíše Krista. Vzhledem k nenávistnému učení k Ježíši Kristu, které obsahuje židovský Talmud (kterému podléhá většina místních Židů), by se mohlo zdát, že návštěva Izraele může být pro křesťana nebezpečná. Izrael nutně potřebuje peníze z cestovního ruchu, takže křesťanští turisté jsou zde nejen ignorováni, ale i vítáni. Je ovšem diskutabilní, zda je vhodné finančně podporovat stát, který vede agresivní politiku zastrašování a hanobí našeho Pána Ježíše Krista.

Východní Jeruzalém s Chrámovou horou
Východní Jeruzalém s Chrámovou horou

Zeď nářků
Zeď nářků (Západní zeď) je poslední dochovanou součástí hradeb Chrámové hory, která byla kolem roku 70 zničena vojáky římského vojska. Za vlády Osmanů se stala Zeď jediným poutním místem Židů, kteří truchlili a oplakávali zničený posvátný Chrám. Díky tomu získala Zeď nářků své pojmenování. Zeď je nejposvátnější místo Židů, kteří se sem pravidelně chodí modlit. A nejen Židé, ale i lidi z celého světa. Někteří z nich vsunují svou modlitbu napsanou na papírovém lístku mezi kameny, z nichž je Zeď vybudována. Podle některých, zde má být trvalá a “zesílená” přítomnost Boží. Tady něco nesedí, že? Správný křesťan ví, že Bůh je všudypřítomný (nepotřebujeme chodit za Bohem do kostela ani k nějaké zdi). Největší problém většiny Židů je ten, že nemají Krista, tudíž ani Boha Bible. Mají falešného boha. To, co se děje u Zdi nářků, jsou nebiblické rituály. Není pochyb o tom, že je to duchovně nebezpečné místo. Židovští kabalisté (Co je Kabala?) zde vykonávají okultní obřady a komunikují s kabalistickým falešným bohem (satanem a jeho démony). Co vidíme u Zdi nářků, je modloslužba, uctívání falešných bohů, nebiblické/okultní rituály (Davening – Žid přiráží pánví tam a zpět během „modlitby“, což je pro něj pohlavní akt se Šekinou (Šekina je podle Talmudu ženská polovička falešného boha „vesmíru“), aby přivedl na svět kabalistického falešného boha Ejn Sofa).

Zeď nářků
Zeď nářků

Izrael je plný hříchu
V Izraeli naleznete velkou bezbožnost a démonizaci. Práva homosexuálů, leseb, bisexuálů a translidí v Izraeli jsou považována za nejpokrokovější na Středním východě i v celé Asii. Izrael je zároveň první a jedinou asijskou zemí, která dává homosexuálním párům právní status ve formě neregistrovaného soužití. Ačkoliv nejsou v zemi legalizovány sňatky osob stejného pohlaví, uznává Izrael stejnopohlavní manželství uzavřené v zahraničí, čímž je opět první a jedinou asijskou zemí, která tak činí. Tel Aviv je městem “hříchu”, protože byl zvolen homosexuální komunitou “světovým městem homosexuálů”! Každoročně se zde pořádá jedna z největších “Gay Pride” párty na světě.

Gay Pride, Izrael (Tel Aviv)

V Tel Avivu nalezneme památník homosexuálním obětem holocaustu, který byl postaven v roce 2014.

Památník homosexuálním obětem holocaustu v Tel Avivu

Izrael a Rothschildové
Ať se nám to líbí nebo ne, Rothschildové jsou jedním z nejmocnějších a nejbohatších rodů na zemi. Je spousta důkazů poukazujících na skutečnost, že to jsou právě Rothschildové (falešní Židé – Synagoga satanova), kdo v současnosti kontroluje vlády a ekonomiky USA, Velké Británie, Státu Izrael a mnoha dalších zemí. Jak to dělají? Skrz finance (půjčují vládám). Lord Jacob Rothschild v roce 2017 v televizním pořadu řekl, že jeho rodina byla při vytvoření Státu Izrael kriticky důležitá. Rothschild řekl, že Dorothy de Rothschildová spojila sionistického vůdce Chaima Weizmanna (v letech 1948 až 1952 byl první prezident Státu Izrael) s britským establishmentem. Dorothy „Weizmanovi řekla, jak se integrovat a vetřít do života britského establishmentu, což se on naučil velice rychle.“

Video: Jacob Rothschild diskutuje o tom, jak jeho rodina stála u zrodu Izraele (2017)
Nahlásit nefunkční video

Podívejme se např. na budovu Nejvyššího soudu v Izraeli (Jeruzalém). Samotná budova Nejvyššího soudu byla darována Izraeli Dorothy de Rothschildovou, manželkou francouzského bankéře Jamese de Rothschilda. U vchodu nalezneme malbu, na které jsou vyobrazeni Rothschildové se Shimonem Perezem (9. prezident Izraele) a Isaacem Rabinem (6. a 11. premiér Izraele).

Rothschildové

Na této budově nalezneme i pyramidu s tzv. vševidoucím okem (okultní symbol), která je symbolem Svobodných zednářů.

Budova Nejvyššího soudu v Jeruzalémě

V budově Nejvyššího soudu a její blízkosti nalezneme mnoho okultních symbolů a staveb. Uvnitř budovy se nachází schodiště představující ženské orgány se sloupem (penisem) uprostřed…

V sousedství budovy soudu se nachází obelisk v kruhu. Postavením obelisku dovnitř kruhu satanisté zobrazují milostný akt mezi mužem a ženou…

V Izraeli nalezneme i mnoho míst s nejznámějším zednářským symbolem – kružítko a úhelník. Například ve městě Eilat…

Rothschildové jsou židovsko-sionisticko-zednářsko-satanská rodina, která dlouhodobě slouží tomu zlému. Stačí se podívat na to, co nosila baronka Philippine de Rothschild…

Philippine de Rothschild
Philippine de Rothschild

Izrael a hexagram
Z výše uvedeného je patrné, proč se nachází na vlajce Státu Izrael okultní symbol – hexagram.

Hexagram rozhodně není Davidova hvězda! Bible se nikde nezmiňuje o žádné Davidově hvězdě, jde o podvod! Hexagram vždycky byl a dodnes je okultní symbol, který slouží k propagaci a uctívání satana a jeho démonů. Hexagram (stejně jako pentagram) dodnes používají okultisté a satanisté při svých rituálech. Hexagram lze spatřit u Svobodných zednářů. Svobodné zednářství je totiž založeno na Judaismu, Kabale. Kabala je ve Svobodném zednářů přímo v základu.

Hexagram symbolizuje číslo 666. Víte o tom, že Izrael je také jméno člověka? Podrobnosti o hexagramu naleznete v našem článku Jaký je skutečný význam hexagramu?.

“Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 13,16-18

hexagram
Hexagram = 666

Je Stát Izrael klíčový pro naplnění apokalyptických proroctví?
Existuje rozšířené učení, že Stát Izrael (Jeruzalém) je klíčový pro naplnění apokalyptických proroctví. Toto osobně považuji za jednu z největších a nejúspěšnějších satanových lží. Touto lží oddaluje satan Ježíšův návrat do daleké budoucnosti (v Izraeli se to ještě neudálo, buďte v klidu, Ježíš ještě nemůže přijít) – až bude vybudován „Třetí chrám“, až se Antikrist usadí ve fyzickém chrámu, až bude říkat, že je Bůh, až očipuje všechny lidi na světě… Armagedon nastane (možná už nastává), jde ale o duchovní útok na Boží Izrael – Kristovu církev. Jeden člověk se “usadí” v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha. Boží chrám jsou křesťané! „Bezbožník a zatracenec“ (Zjevení 19,20) nutně nemusí být hlavní Antikrist (666). Písmo nám říká, že Antikrist bude spolupracovat s falešným prorokem (náboženský podvodník, falešný učitel, který vyučuje falešné náboženství). Kdo si dneska rouhavě nechá říkat “Svatý otec”? Kdo ve velkém rozsahu (celosvětově) vyučuje a šíří falešné náboženství? Papež. Papež může být falešný prorok ze Zjevení.

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!“
Bible, překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,3-4

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť  Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

Modleme se za Izrael
Ať je to jak chce, Izrael potřebuje naše modlitby! Teroristické útoky jsou tam na denním pořádku. Pokud se podíváme na zdejší náboženství, tak zde nebují pravé křesťanství založené na Kristu, ale falešná náboženství, jako je např. Judaismus a Islám. Drtivá většina Židů neuznává Ježíše za Mesiáše ani nežije podle Starého zákona (Tóry)! Dnešní Židé neobětují zvířata Hospodinu atd.

Modleme se za fyzický izraelský národ, aby Bůh obracel jeho lid. Ať  Bůh dá milost kabalistům, kteří vykonávají Davening. Modleme se za Izrael, ať není loutkou okultní elity, která chce řídit svět… Amen.

Může vás zajímat:
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Jaký je skutečný význam hexagramu?
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Antikrist, znamení šelmy