Kdo je křesťan? Proč být křesťanem?

Co to znamená být křesťanem? Proč se stát křesťanem? Je křesťan každý, kdo chodí do kostela a modlí se?

Křesťan není člověk, který dělá dobré skutky a neškodí lidem. Křesťan není ani člověk, který věří v Boha a studuje Bibli. Není to ani člověk, který pravidelně navštěvuje církev a věnuje se modlení.

Někteří lidé se považují za křesťany, ale přitom vůbec nevědí, co znamená být křesťanem. Tito lidé žijí ve velkém sebeklamu. Pán Ježíš o těchto lidech řekl:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“
Matouš 7,21-23

V Matoušově evangeliu také stojí, že si máme dávat pozor na falešné proroky, kteří se tváří jako křesťané, ale neřídí se Božím Slovem:

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Matouš 7,15

Bible nám říká, že Bůh ví i to, co je ve skrytu duše člověka. Je potřeba především vyznávat hříchy Bohu. Někdo si myslí, že křesťan nemá žádné hříchy. To je velký omyl! Bible nám říká, že každý člověk je hříšný – jak bezbožný člověk, tak i křesťan. U opravdového křesťana hřích není samozřejmostí (pravidlo), křesťan pláče nad hříchem a vyznává ho Bohu – pokání. Pokání je změna smýšlení (hřích se mi hnusí) a vyznávání hříchů Bohu v „pokojíku“.

Kdo je křesťan?

Křesťan je člověk, který:

1. Vírou a pokáním přijal ze srdce Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána, žije s Ním, má s Ním osobní (důvěrný) vztah a chce se Mu podobat.
2. Miluje Boha z celého srdce a má Ho vždycky na prvním místě.
3. Zemřel starému životu a narodil se znovu.
4. Vykonal vodní křest.
5. Miluje své bratry a sestry v Kristu bratrskou láskou, posiluje je a pomáhá jim.
6. Ochotně plní příkazy Pána Ježíše.
7. Zapírá sám sebe a přiznává před lidmi svou víru v Ježíše. Ač ví, že bude potupen, nikdy nezapře svého Pána.

„Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky.“
Lukáš 6,22–23

7. Káže evangelium lidem, což je povinnost KAŽDÉHO křesťana….

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
1. Korintským 9,16

8. Znovuzrozený křesťan není otrokem hříchu. Ač nějaké ty hříchy jsou, opravdový křesťan je odhaluje, pojmenuje je a vyznává je…

„Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.
List Římanům 6,16–18

9. Drží se Ježíšova učení. Pokud tak nečiní, předává nesprávné (falešné) učení…

„Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom setrvávej. Neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají.“
1. list Timoteovi 4,16

10. Vyhýbá se duchovnímu společenství lidí, které se nedrží učení Ježíše…

„Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.“
2. Janův list 8–11

Hospodin tě povede

Proč být křesťanem?

1. Máš možnost získat život věčný. Věčné společenství s Bohem. Společenství bez soužení, nemocí a utrpení.

2. Opravdový křesťan je Boží dítě. Jsi dítě, které má osobní vztah s Bohem – Ježíšem Kristem.

3. Ježíš tě promění k lepšímu – budeš plný Božího klidu. Víš totiž, že máš pomocníka, na kterého se můžeš stoprocentně spolehnout.

4. Staneš úplně novým člověkem. Všechny tvoje staré hříchy ti budou odpuštěny a vymazány. Jednáš čistě a jsi plný lásky.

5. Je ti darován Duch svatý, který bude pořád s tebou, bude ti naslouchat, radit i utěšovat. Kdo je Duch Svatý? To se dočteš v našem článku Duch Svatý.

Může vás zajímat:
Kdo je Bůh?
Trojjediný Bůh
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele
Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?
Biblický křest
Uvěřil jsem v Boha, co dál?