Jak vznikla Země a člověk?

Jak vznikla země? Opravdu vznikla země náhodou? Opravdu vznikl člověk náhodou?

Bůh je mocný Stvořitel a designér. Vždyť každý dům přece někdo postavil…

„Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.“
Bible, Židům 3,4

Bible nám říká, že Boha nikdo nikdy neviděl. Ten stejný zdroj nám také říká, že existenci Boha lze dokázat. Jak? Když bude člověk přemýšlet, používat rozum. Přemýšlejte a poznáte, že tvůrem všeho je Bůh…

„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
Bible, Římanům 1,20

Bůh stvořil tento svět a nás všechny. Jak? Božím Slovem – Bůh řekl a stalo se. Důkazy stvoření vidíme všude okolo nás – dokonale fungující lidská těla, funkční příroda…?

„Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? Má nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná – nikdy mu nechybí ani jediná!“
Bible, Izaiáš 40,26

Stvoření světa

První den. Bůh stvořil nebe a zemi, začal cyklus dnů a nocí.

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první.“
Bible, Genesis 1,1-5

Druhý den. Bůh oddělil vody země od vod na obloze – vytvořil oblohu.

„Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“ Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se. Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.“
Bible, Genesis 1,5-8

Třetí den. Bůh stvořil souš, oceány a rostliny.

„Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se. Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval „moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.
Tehdy Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!“ – a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí.“
Bible, Genesis 1,9-13

Čtvrtý den. Bůh vytvořil slunce, měsíc, hvězdy.

„Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.“
Bible, Genesis 1,14-19

Pátý den. Bůh stvořil ptactvo, ryby a další mořské živočichy.

„Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“ Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi.“ Byl večer a bylo ráno, den pátý.“
Bible, Genesis 1,20-23

Šestý den. Bůh stvořil zvířata a člověka. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu.

„Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“ Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“ Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.“
Bible, Genesis 1,24-31

Sedmý den. Vše potřebné bylo hotovo. Bůh odpočinul a řekl, že lidi budou mít tento den, dnem odpočinku.

„Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.
Bible, Genesis 2,2-3

Stvoření člověka
Bezbožní lidé se mylně domnívají, že člověk vznikl náhodou a z nicoty. Ano, domnívají se, často papouškují – opakují, co slyší od druhých lidí (satan moc dobře ví, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou). Pokud se člověk zamyslí, tak mu musí být jasné, že člověk – tak dokonalý „stroj“, nemohl vzniknout náhodou. Nebo mi snad chce někdo tvrdit, že lidský mozek vznikl náhodou a z ničeho? Že lidská inteligence vznikla náhodou? Že lidské oko vzniklo náhodou?

„Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid – ovce na jeho pastvině!“
Bible, Žalm 100,3

Stvořitel je věrný a miluje je nás láskou, kterou si člověk ani nedovede představit. Náš Otec nás miluje upřímnou a nesobeckou láskou…

„Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe!“
Bible, Izaiáš 49,15

Bůh je náš chlebodárce. Dokonale o nás pečuje, naplňuje naše potřeby a stará se o nás. Bůh se stará o všechny živé tvory na zemi…

„V jeho ruce je život každého tvora, je v ní dech každého lidského těla.“
Bible, Job 12,10

Chvalme Boha za jeho dary
Stvořitel udržuje zemi, dává lidem jídlo, dýcháme Jeho vzduch… Za to Mu musíme být vděční! Boha moc mrzí, když se necháme unést satanovým klamem – když v Něho nevěříme nebo na něj zapomínáme. Bůh je smutný, když se chytáme do satanových pastí – okultismus, evoluce, mariánský kult… Proto pořád studujte Bibli a denně hovořte s Otcem. A pořád Mu děkujte za všechny jeho dary, chvalte Ho

„Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!“
Bible, Žalm 139,14

Chválím tě