Proč mnoho křesťanů skončí v „pekle“?

Existuje falešné křesťanské učení, které říká, že většina křesťanů bude spasených. Jde o učení, které říká, že stačí mít víru v Krista a jsi spasený (jednou spasený = navždy spasený) – není potřeba činit biblické pokání (evangelium bez biblického pokání, to není Kristovo evangelium!), bez omezení a následků můžeš kázat falešné evangelium (proč tedy budou kazatelé souzeni přísněji?), bez omezení a následků můžeš vytvářet zákonictví (Sobota, „desátky“ atd.), bez omezení a následků můžeš sexuálně zneužívat děti a dospělé (viz. někteří katoličtí kněží), bez omezení a následků si můžeš vymýšlet uzdravení (klamat své sourozence v Kristu)…. Z tohoto učení plyne, že člověk, který má víru v Krista, i kdyby si chtěl zasloužit spasení skutky, stejně bude spasen. Pak nechápu, na co příznivci tohoto učení upozorňují.

Jiné falešné křesťanské učení zase hovoří o velkém náboženském probuzení na konci věků – že budou spaseni všichni obyvatelé Afriky, Evropy, že svět bude dokonalý, křesťanský (žádné soužení pro křesťany, křesťanské vlády atd.)… Toto se neslučuje, nejen s dnešní realitou (exploze okultismu, terorismus, migranti, rozmach islámu…), ale ani s Písmem.

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible, překlad 21.století, 2. Timoteus 3,1-5

„Děťátka, je poslední hodina, a podle toho, jak jste slýchali, že přichází antikrist, povstalo i nyní mnoho antikristů; odtud poznáváme, že je poslední hodina.“
Pavlíkův studijní překlad, 1. Jan 2,18

„Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 24,7-9

Jaká je biblická pravda o spasení lidí?
Bible nám říká, že většina lidí skončí v „pekle“.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Bible, překlad 21. století století, Matouš 7,13-14

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,19-21

„Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,1-5

Písmo dokonce hovoří o tom, že i mnoho křesťanů skončí v žehu!

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

„A procházel městy a vesnicemi, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Kdosi mu řekl: “Pane, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni?” On jim řekl: “Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť  mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat: „Pane, otevři nám“, on vám odpoví: „Neznám vás a nevím, odkud jste.“ Tehdy začnete říkat: „Jedli jsme před tebou i pili a na našich ulicích jsi učil.“ A on vám řekne: „Neznám vás a nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti!“ Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven.“
ČSP, Lukáš 13,22-28

Proč mnoho křesťanů nebude spasených?
Protože mnoho křesťanů je svedeno k falešnému křesťanskému učení (Církev Adventistů sedmého dne, Bethel Church, Římsko-katolická církev, Torontské požehnání, Hnutí Víry, „ohnivé tunely“, evangelium prosperity…). Kdo za to může? Nejen falešní křesťanští učitelé, ale v prvé řadě samotní křesťané! Písmo nás upozorňuje na to, že povstane mnoho falešných proroků, kteří svedou k bludu mnoho křesťanů.

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,9-13

Je potřeba si uvědomit, že nikdo u Soudu nebude moci říci: tomu jsem byl vyučen člověkem, to říkal známý kazatel, takto uzdravoval světoznámý křesťan, to jsem četl v křesťanské knize od známého evangelisty, to uzdravení jsem viděl na vlastní oči, vždyť jsem měl taková vidění… Písmo nám jasně a neomylně říká, že si křesťané mají všechno prověřovat (duchy, kázání, uzdravení, prorokování, vidění a mnoho dalšího). Křesťané mají chodit v Duchu a v pravdě (nechávat se řídit Duchem), pak je nemožné, aby je někdo oklamal.

„Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Bible, překlad 21. století, Jan 4,23-24

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Nutno podotknout, že pokud nějaký křesťan nezůstává v Kristově učení, vykonává závadné nebiblické rituály („ohnivé tunely“, rituální svazování démonů, srážení lidí na znak nebiblickými příkazy (např. „oheň)Andres Bisonni, Benny Hinn atd….), přistupuje k falešnému bohu (zve do svého života démony). Ve jménu toho falešného boha se pak dějí falešné zázraky (na nebi, v uzdravení, vymítání démonů je divadlo démonů…). Myslete na to, že ďábel rád imituje Boží moc! Toto Bůh dopouští v rámci tříbení věřících a díky tomu, že sami křesťané zvou démony do svých životů a církví. Ne každý křesťan bude mít život věčný v Nebi!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21. století, 2. Jan 9-11

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 8,5-6

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

Velký problém je, že dnešní křesťané, na základě satanova vedení, touží po falešném sjednocování (sjednotit se každý s každým – i s falešným křesťanstvím). Spojování protestantských církví s Římsko-katolickou církví, to je dnešní realita. Toto propagují především křesťané vyznávající křesťanský směr Hnutí Víry, např. Todd White, Kenneth Copeland… Něco podobného proběhlo na Awakening Europe v roce 2017. Toto je démonické (satan chce infikovat „zdravé“ církve). Křesťané si vůbec neuvědomují, že jsou tady „křesťané“, kteří nejsou křesťané (nejsou to naši sourozenci v Kristu). Písmo nám také říká, že jsou tady lidé, kteří se hlásí ke Kristu („Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane“) a dělají mnoho zázraků. Zpozorněte, pokud nějaký křesťan tvrdí, že dělá mnoho zázraků! To může být znak falešnosti.  Problém je, že tito lidé dělají zázraky ve jménu falešného boha (falešný bůh = démoni), kterému říkají Kristus (Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?“).

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Závěr
Křesťané, kteří mají důvěrný vztah s Bohem, chodí v Duchu, všechno si u Boha prověřují, nespoléhají se na lidi, neděsí se, neprožívají strachy… Tito křesťané zažívají skrz Ducha svatého velký Boží pokoj.

Ve vašich srdcích ať  vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 3,15

„Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.“
Bible, překlad 21. století, Filipským 4,9

Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

Proč se znepokojovat něčím, co na 100% musí nastat (války, bezbožnost, falešné křesťanské směry, že mnoho křesťanů bude věřit falešnému učení a skončí v „pekle“…)? Určitě jsou na místě přímluvné modlitby a posty za oklamané lidi. Napomínejme oklamané křesťany, veďme je k biblické pravdě, milujme je, žehnejme jim… Ale dlouhodobě se netrapme tím, že nějaký křesťan věří bludu a prochází širokou cestou, která vede do „pekla“. Pokud se někdo nespoléhá na Boha (Boží slovo, Ducha Božího), ale na člověka (kázání, knihy, videa na Youtube atd.), je to jeho chyba.

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

Křesťané mají dnes a denně prožívat Boží pokoj, díky kterému zažívají Boží láskou. Tací křesťané mají důvěrný vztah s Bohem, jsou plni Ducha Božího. Pokud jsi plný Ducha Božího, neděsíš se, žiješ v naprostém klidu, protože Duch Boží potvrzuje tvoje spasení. Amen.

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
ČSP, Římanům 8,16

Může vás zajímat:
Jednou spasený – navždy spasený?
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Trojjediný Bůh
Kdo je Duch svatý?
Co je biblické pokání?
Biblický křest
Existuje „peklo“? Jaká je pravda o „pekle“?