Vatikán – doupě démonů

Stát Vatikán vznikl 11. února 1929 na základě Lateránských smluv (dohody mezi Italským státem a katolickou církví). Název Vatikán pochází od pahorku Vaticanus Mons, na kterém stojí. Počet obyvatel Vatikánu je více než 800 občanů. Jde o diplomaty žijící v jiných státech, kardinály, členy Švýcarské gardy, kterých je 101. Ač je rozloha Vatikánu nepatrná (0,44 km²), má všechny náležitosti státu. Vatikán je nejmenší stát na světě a centrem Římsko-katolické církve. Vatikán leží v západní části Říma. Jeho 2,6 kilometru dlouhá hranice je z velké části obestavěna kamennými hradbami. Vrchním vůdcem Vatikánu je papež. Papež zde má absolutní legislativní, soudní i výkonnou moc. Vatikán má vlastní armádu, banku, rozhlas, tisk, tiskne peníze a známky. Na území Vatikánu nalezneme i železniční stanici, která je ukončena elektrickou bránou.

Vatikán a okultní symboly
Římský katolicismus ve velkém rozsahu (celosvětově) používá symboly uctívání slunce: svatozáře, blesky, pohanské kříže, trojzubce, liliové květy, rovnostranné trojúhelníky s Horovým okem… Všechno to jsou okultní symboly.

Horovo oko – „vševidoucí oko“
Vedžat, přeloženo z egyptštiny jako Horovo oko, je staroegyptský posvátný symbol spojovaný s bohem nebe, slunce a světla. Často se mu říká „vševidoucí oko“. Jedná se o symbol nadřazenosti. Tento symbol používají nejen katolíci, ale i Svobodní zednáři a další okultní/satanistické organizace. Tento satanův symbol je velmi často používán ve filmovém a hudebním průmyslu.

Náměstí sv. Petra
Svatopetrské náměstí (italsky Piazza San Pietro) je hlavní vatikánské náměstí, které se nachází před bazilikou sv. Petra. Pokud se podíváme dovnitř baziliky, spatříme mnoho pohanských (okultních) symbolů – hada, symboly uctívání slunce a měsíce, různé formy slunečních paprsků… Na náměstí se nachází obrovský sluneční kruh, který je prakticky přes celé náměstí. Vatikán (katolíci) zde uctívá sluneční kruh (sluneční kolo). Tento kruh má osm paprsků (osm slunovratů), jeho součástí je kruh v kruhu. Uprostřed kruhu (náměstí) se nachází 25,5 m vysoký obelisk, který byl původně vztyčen v Iunu (starověké egyptské město) dnes neznámým faraonem z 5. dynastie. Obelisk je též symbol zasvěcený uctívání slunce (uctívání satana).

Svatopetrské náměstí
Vatikán – Náměstí sv. Petra

Bazilika Panny Marie Sněžné
Bazilika stojí na severním okraji pahorku Esquilin. Je to jeden z nejvýznamnějších kostelů v Římě. Postavena byla v letech 432-440. Pokud se podíváme dovnitř, spatříme okultní symboly.

Bazilika Panny Marie Sněžné

Vatikán ve Zjevení
Každý papež hrál významnou roli ve světové politice. Pius XI. (1857–1939) se významně podílel na vzestup fašismu v Evropě. I současný papež František (vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio) je zlo. Papež František propaguje nejen LGBT (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové), ale i různé okultisty.

Pojďme se podívat do Bible:

„Sedm hlav představuje sedm pahorků, na kterých ta žena sedí.“
Bible, Zjevení 17,9

Ve verši 18 se dozvídáme, že ta žena je město:

„Žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země.“
Bible, Zjevení 17,18

Na sedmi pahorcích (kopcích) leží město Řím (město Vatikánu). Jedná se o pahorky: Aventin, Kapitol, Caelius, Esquilin, Palatin, Kvirinál, Viminál. Žena, která sedí na sedmi pahorcích, je tedy Vatikán.

Sedm římských pahorků
Sedm římských pahorků

Kdo je žena/nevěstka ze 17. kapitoly Zjevení? Katolická církev…

„Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.“
Bible, Zjevení 17,3-5

Kdo (co) je Babylon? Vatikán, který zanikne…

„Babylone, město mocné – tvůj ortel přišel v jedné hodině!“
Bible, Zjevení 18,10

Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“
Bible, Zjevení 18,2-3

Pokud se podíváme zpátky, do 13. kapitoly Zjevení, dočteme se tam o šelmě vystupující z moře. Kdo je tato šelma? Katolická církev…

„Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?“ Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.“
Bible, Zjevení 13,1-8

Kdo je drak, který jí dal té šelmě moc? Satan.

Ve 13. kapitole dále čteme o šelmě vystupující ze země…

„Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila.
Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.
Bible, Zjevení 13,11-18

Kdo je šelma vystupující ze země? S největší pravděpodobností to je národ, mocnost. Pravděpodobně to jsou USA nebo Británie. Kdo je šelma (Antikrist), kterou lze identifikovat pod číslem 666? Na to nedokážu odpovědět.

Píše se ve Zjevení o papeži? Ano, papež je Osmý král z Janova Zjevení, který bude poslední…

„Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby.“
Bible, Zjevení 17,9-11

Proč Osmý král? Stát Vatikán vznikl 11. února 1929 na základě Lateránských smluv. V roce 1929 tedy vznikl papežský stát. V té době vládl Pius XI., takže tohoto papeže považuji za 1. krále z Janova Zjevení.

Pius XI. (1922–1939) – 1. král
Pius XII. (1939–1958) – 2. král
Jan XXIII. (1958–1963) – 3. král
Pavel VI. (1963–1978) – 4. král
Jan Pavel I. (1978) – 5. král
Jan Pavel II. (1978–2005) – 6. král
Benedikt XVI. (2005–2013) – 7. král
František (od roku 2013) – 8. král

Může být papež Antikrist (666)? Myslím si, že ne. Zastávám názor, že papež je falešný prorok, který na náboženské úrovni spolupracuje s Antikristem. Tato spolupráce může být nevědomá.

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Bible, Zjevení 20,10

Na falešné proroky jsme v Písmu upozorňováni…

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, Matouš 7,15

Závěr
Ať se vám to líbí nebo ne, Vatikán a papež hrají významnou úlohu v politice i proroctví. Neupínejme se na to, kdo je Antikrist, kterého lze identifikovat pod číslem 666. Je to ztráta času, který můžeme věnovat Bohu. Podstatné je, že víme, že příchod Ježíše je ve dveřích. Jako křesťané musíme činit pokání, bdít a evangelizovat lidi. Pořád a pořád! Upozorňujme na nebezpečí Římsko-katolické církve. Upozorňujme katolíky, že věří ve falešné náboženství. Upozorňujme je na to, že když se modlí k Marii, modlí se k démonům… Zachraňme co nejvíc lidí. Dělejme to ze všech svých sil až do skonání tohoto padlého světa.

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, Efeským 5,6-11

Může vás zajímat:
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Mariánská zjevení je podvod démonů
Antikrist, znamení šelmy
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Jaký je skutečný význam hexagramu?
Ne všichni duchové jsou od Boha!
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?