Máme svazovat démony?

Mají křesťané během vymítání démonů rituálně svazovat démony?

Satan křesťanům namluvil, že mají doslovně (rituálně) svazovat démony. Někteří křesťané tak činí. Rituální svazování démonů lze např. spatřit na křesťanských akcích americké firmy CfaN, Ltd. (Konference ohně atd.). Na těchto akcích veřejně svazuje démony Daniel Kolenda a další křesťané spadající pod křesťanský směr Hnutí Víry. Na těchto akcích vidíme jiný oheň, jiné duchy a jiné evangelium!

Problém je v tom, že satan doporučuje svazovat démony i okultistům a satanistům! Ze satanova pohledu je toto geniální tah. Satan dal křesťanům falešný návod, jak (ne)vyhnat z lidí démony. Nejhorší je, že jim dal návod, jak démona v člověku zakořenit (dlouhodobě) a umožnit mu působit v něm! Mnoho křesťanů si totiž vůbec neuvědomuje, co znamená, když „přikáží“ démonům, že je svazují.

Žádné svazování démonů
V Písmu nikde není jediný záznam o tom, že by Ježíš svazoval démony. V Písmu nikde není jediný záznam o tom, že křesťané mají démony doslovně/rituálně svazovat. Ježíš démony okřikoval, přikazoval jim, hovořil o vymítání/vyhánění démonů z lidí. Pojďme se podívat do Písma:

„Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: „Němý a hluchý duchu, já ti přikazuji: vyjdi z něj a už do něj nevcházej!“ A tak s křikem a velikým zmítáním vyšel. “
Bible, překlad 21.století, Marek 9,25-26

„Uzřev pak Ježíš, že se zástup sbíhá, přimluvil duchu tomu nečistému, řka jemu: Hluchý a němý duše, já tobě přikazuji, vyjdi z něho, a nevcházej více do něho. Tedy křiče a velmi jím lomcuje, vyšel z něho.“
Kralická, Marek 9,25-26


„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“ „Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 4,33-36

„Byl pak tu v škole člověk jeden, mající ducha ďábelství nečistého. I zvolal hlasem velikým, Řka: Ach, což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti nás? Znám tě, kdo jsi, že jsi ten svatý Boží. I přimluvil jemu Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi od něho. A povrha jej ďábel mezi ně, vyšel od něho, a nic mu neuškodil. I přišel strach na všecky, a rozmlouvali vespolek, řkouce: Jaké jest toto slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům, a vycházejí?“
Kralická, Lukáš 4,33-36


„Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích,“
Bible, překlad 21.století, Marek 16,17

„Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti.“
Kralická, Marek 16,17


„V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
Bible, překlad 21.století, Marek 16,9

„Vstav pak Ježíš z mrtvých ráno v neděli, ukázal se nejprv Mariji Magdaléně, z nížto byl vyvrhl sedm ďáblů.
Kralická, Marek 16,9


„Mistře,“ řekl mu na to Jan, „viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v tom zabránit, protože nechodí s námi.“
Bible, překlad 21.století, Marek 9,38

„I odpověděl mu Jan, řka: Mistře, viděli jsme tam jednoho, an ve jménu tvém ďábly vymítá, kterýž nechodí s námi; i bránili jsme mu, protože s námi nechodí.“
Kralická, Marek 9,38


Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali.“
Bible, překlad 21.století,Marek 6,13

A ďábelství mnohá vymítali, a mazali olejem mnohé nemocné, a uzdravovali je.“
Kralická, Marek 6,13


„(Ježíš mu totiž řekl: „Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!)“
Bible, překlad 21.století, Marek 5,8

(Nebo pravil jemu: Vyjdiž, duchu nečistý, z člověka tohoto.)“
Kralická, Marek 5,8


„Náhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, až má pěnu u úst. Sotva ho kdy opouští a hrozně ho trápí. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli!“ „Vy nevěřící a zvrácené pokolení!“ zvolal Ježíš. „Jak dlouho ještě budu s vámi a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna.“ Než k němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce a vrátil ho jeho otci.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 9,39-42

„A aj, duch jej napadá, a on ihned křičí, a sliní se, a ďábel lomcuje jím slinícím se, a nesnadně odchází od něho, sápaje jím. I prosil jsem učedlníků tvých, aby jej vyvrhli, ale nemohli. I odpověděv Ježíš, řekl: Ó pokolení nevěrné a převrácené, dokudž budu u vás a dokud vás snášeti budu? Přiveď sem syna svého. A v tom, když on přicházel, porazil jej ďábel a lomcoval jím. I přimluvil duchu nečistému Ježíš, a uzdravil mládence, a navrátil jej otci jeho.
Kralická, Lukáš 9,39-42


„Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 9,1-2

„I svolav Ježíš dvanácte učedlníků svých, dal jim sílu a moc nad všelikým ďábelstvím, a aby neduhy uzdravovali. I poslal je, aby kázali království Boží, a uzdravovali nemocné.“
Kralická, Lukáš 9,1-2


Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel.“
Bible, překlad 21.století,Lukáš 8,29

Nebo přikazoval duchu nečistému, aby vyšel z toho člověka.“
Kralická, Lukáš 8,29


„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.
Bible, překlad 21.století, Skutky 16,16-18

„I stalo se, když jsme šli k modlitbě, že děvečka nějaká, mající ducha věštího, potkala se s námi, kteráž veliký užitek přinášela pánům svým budoucích věcí předpovídáním. Ta šedši za Pavlem a za námi, volala, řkuci: Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteřížto zvěstují nám cestu spasení. A to činívala za mnoho dní. Pavel pak těžce to nesa, a obrátiv se, řekl duchu tomu: Přikazuji tobě ve jménu Ježíše Krista, abys vyšel od ní. I vyšel hned té chvíle.“
Kralická, Skutky 16,16-18

Proč někteří křesťané svazují démony?
Na základě falešného křesťanského vyučování (kázání, křesťanská literatura…), doporučení… NIKDY SE NESPOLÉHEJ NA ŽÁDNÉHO ČLOVĚKA! VŠECHNO SI PROVĚŘUJ!

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Je neuvěřitelné, kolik křesťanů vymítá démony na základě vyučování, doporučení! Při vymítání démonů se vždycky musíme nechat vést Božím Duchem, protože každé vymítání démonů je originál. Křesťanští učitelé, kteří vyučují, že křesťané mají rituálně svazovat démony, vycházejí z tohoto verše:

„Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 18,14-19

„Takť  není vůle před Otcem vaším, kterýž jest v nebesích, aby zhynul jeden z maličkých těchto. Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi bratra svého. Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě jednoho anebo dva, aby v ústech dvou nebo tří svědků stálo každé slovo. Pakliť by jich neuposlechl, pověz církvi. Jestliže pak i církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán. Amen pravím vám: Cožkoli svížete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi. Opět pravím vám: Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského.“
Kralická, Matouš 18,14-19

Je potřeba si uvědomit, že výše uvedená pasáž z Písma nehovoří o „svazování“ démonických duchů, ale o církevní kázni – o odpuštění/neodpuštění (zadržení hříchů), komukoliv odpustíte, i váš Otec odpustí vám… Pokud nějaký křesťan říká/přikazuje démonům, že je svazuje, dělá závadný nebiblický rituál. Pokud vykonáváme závadné nebiblické rituály, otevíráme bránu právě démonům, zveme do svého života (křesťanského společenství) démony!

V Písmu je ještě jedna pasáž (podobenství):

„Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že má Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů. Zavolal je tedy a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo ale nemůže přijít do domu siláka a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá. Teprve tehdy vyloupí jeho dům.“
Bible, překlad 21.století, Marek 3,22-27

Toto podobenství znamená:

1. Nelze vymítat démona démonem (zlo zlem). Démony vyhání Boží moc, ne křesťan sám o sobě (jeho osobní víra atd.).

2. Verš „Nikdo ale nemůže přijít do domu siláka a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá. Teprve tehdy vyloupí jeho dům.“ hovoří o tom, že Pán Ježíš Kristus, svou smrtí na kříži a svým vzkříšením spoutal satana, vykradl jeho dům a obral ho o jeho svévolnou moc. Satan je omezen Ježíšovou absolutní mocí! Když má Ježíš absolutní moc, jakou moc má satan? Pouze takovou, jakou mu Ježíš dovolí nebo přikáže. Pán Ježíš Kristus vytrhuje lidi ze spárů satanových a satan s tím nic nemůže dělat. Sláva Pánu!

„On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů.“
Bible, překlad 21.století, Koloským 1,13-14

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Bible, překlad 21. století, Matouš 28,18

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible, překlad 21. století, Jakub 2,19

Obecně řečeno, podobenství je pořád jenom podobenství a nemůžeme vykonávat věci doslovným podobenstvím (ani ve jménu Ježíš – je to braní Božího jména nadarmo), ale na základě podobenství! Pokud někdo doslovně (rituálně) svazuje démony doslovným podobenstvím (říká, přikazuje: „Démone, svazuji tě“), je to bezduchý výklad Písma a závadný nebiblický rituál (satan se směje)! Z toho se může stát velké „divadlo démonů“ (jako u římských katolíků, viz. Anneliese Michel), a člověku, na kterém provádíme exorcismus, můžeme velmi uškodit. Dokonce může nastat fyzický útok od démona! O tom se přesvědčila Rebbeca Brown:

„Byla jsem v kuchyni a chystala večeři, když se Elaine dostala pod vládu něčeho, co jsem považovala za démona. Zrovna jsem si uvědomila, že Elaine je v kuchyni, když tu mě někdo bodl do zad širokým nožem, který jsem používala na krájení masa. Popadla jsem ji za ruku a řekla: Ne, démone, svazuji tě ve jménu Ježíš. Ten nuž mi dáš. Byla jsem překvapena, že mi odpovídá vysloveně ženský hlas. Nemůžeš mi jen tak rozkazovat jako nějakému démonu! Nemusím tě poslouchat, ani tvé pitomé příkazy, protože JÁ NEJSEM démon! A teď vám oběma dám lekci. Následoval nesmlouvavý zápas. Bojovalo se naplno. Odnesla jsem si řadu dosti vážných sečných ran. Po celé kuchyni byla krev.“
Rebbeca Brown, kniha Přišel osvobodit zajaté

Znovu zdůrazňuji: Během vymítání démonů nemůžeme rituálem démona svazovat! Pokud křesťan při vymítání démonů říká (přikazuje), že démona v člověku svazuje, přikazuje mu, aby tam zůstal, nevyšel z něj a parazitoval!

Svazování démonů v satanismu
Pokud chceme proti někomu efektivně bojovat, musíme poznat jeho taktiky (netvrdím, že se máme na satana soustředit). Satan bezbožným lidem doporučuje, ať  svazují démony, např. satanistům při rituálech, dětem v hrách atd. Okultisté svazují démony do různých předmětů (talismanologie), technologických postupů atd., aby tam démon byl zasazen (svázán) a působil tam (samozřejmě negativně). Svazování démonů z pohledu satana, neznamená omezení jejich moci – že démonům odejmeme moc nad člověkem! Pokud satanista nebo okultista svazuje démony, zasazuje je do něčeho (člověka, předmětu…)! – Co svážete, zůstane tam a nemůže se to odtamtud hnout, nezbývá mu nic jiného, než tam být „svázaný“ a působit tam.

Satanova past
Není pochyb o tom, že doslovné svazování démonů v křesťanství je velká (zákeřná) satanova past, na kterou skáče mnoho dnešních křesťanů (především letniční a charismatici). Tento nebiblický postup se pravděpodobně rozšířil během Torontského požehnání, kdy nastala masivní démonská invaze do církví. Někteří dnešní křesťané jsou démonicky obsazení a neví o tom. Mnoho dnešních křesťanů si myslí, že Duchem naplněný křesťan nemůže mít démona (démonické obsazení), což je velký blud a další satanova past. Proč asi vymítáme démony z křesťanů? Zdémonizovaný byl i apoštol Pavel (démon nemoci). Hodně křesťanů má démony ze starého života, protože se málokde děje vymítání démonů.

Doporučené články k prostudování: Vše o posedlosti démonem, Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?, Může mít křesťan démona? Ano!

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (Bible21: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Paradox
Všimněte si, že křesťané, kteří během vymítání démonů, rituálně svazují démony, často hovoří o lidech, kteří jsou svázáni démony. Tito křesťané vymítají démony, doslovně (rituálně) svazují démony v lidech, kteří jsou svázáni démony. Stačí na tom chvilku přemýšlet a každý vidí, že je to nesmysl – doslovně (rituálně) svazovat démona v člověku, který je svázaný démonem.

Závěr
Démony má křesťan vyhánět v Kristově jménu, přikazoval jim a okřikovat je. Nic víc! Během vyhánění démonů se nechte vést Božím Duchem, nedejte na své pocity (lidské smýšlení, zrádné srdce). Při vymítání démonů neuhašujte Božího Ducha! Nikdy nehledejte „zaručený“ postup, jak vyhnat z člověka démona, který se dočtete v křesťanské literatuře nebo někde na internetu. Je potřeba si uvědomit, každé vymítání démonů je originál, a že se nemáme spoléhat na žádného člověka a všechno si ověřovat (v Písmu, u Boha). Pokud se spoléháš na křesťanskou literaturu, hledáš v ní výklad Písma nebo „zaručený“ návod, jak postupovat při vymítání démonů, otevíráš se démonickým bytostem.

Doporučený článek k prostudování: Nespoléhej se na křesťanskou literaturu.

Pokud jsi někdy v minulosti svazoval démony, už to nikdy nedělej a čiň z toho pokání. Pokud to někdo nad tebou dělal, v Kristově jménu to odmítni a nech se od svých sourozenců zkontrolovat na démonické obsazení.

Ať  vám Bůh žehná. Amen.

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích