Je dlouhodobé vyučování před vodním křtem biblické?

Je dlouhodobé vyučování (měsíce, roky) před vodním křtem biblické? Není! V Bibli není jediný záznam o tom, že by se s rituálem vodního křtu otálelo! V Bibli nikde nevidím, že by nějaký křesťan řekl obrácenému člověku, který činil pravé pokání, že není připravený na křest, že je potřeba dlouhodobé vyučování ze znalosti Bible atd. V Bibli čteme výhradně příběhy, kdy došlo ke křtu během velmi krátké doby:

„Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“
„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“ Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“
Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,37-42

“Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 18,8

“Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha.
Petr tehdy prohlásil: „Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?“ A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 10,45-48

“Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše.
A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.
Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cesareje.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,34-40

“Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou kolonií. Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: „Pokud mě máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě.“ A tak nás přemluvila.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 16,12-15

“V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií. Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,9-13

“Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: „Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?“
Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 16,29-34

Proč křesťané požadují dlouhodobé vyučování před křtem?
Může to být neznalost Božího slova, zpravidla ale za tím bývá pýcha a hraní si na bohy. Připomíná mi to ďáblovu past (manipulaci) v Edenu: „budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo“ (Genesis 3,5). Pyšní křesťané často tvrdí, že může křtít pouze pastor, případně starší, že je podmínka křtu dlouhodobé vyučování. Nutno podotknout, že toto tvrzení je nebiblické, doslova se jedná o lež. Křtít může každý znovuzrozený a pokřtěný člověk (křesťan). Nutno upozornit, že Boží slovo nám říká, že lhář, pokud nebude činit pokání, skončí v ohnivém jezeře (místo druhé smrti)!

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 5,5

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,8

„Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,25-27

Křesťané, kteří „okamžitě“ odmítnou pokřtít obráceného a poučeného člověka, který činil pravé pokání, nemají bázeň před Bohem. Kdo nemá Boží bázeň, ten inklinuje k hříchu. Často to jsou stejní křesťané, kteří zákonicky (musíš!) vymáhají tzv. „desátky“ (Mám dávat “desátky”?).

„Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť  Bůh miluje ochotného dárce.
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 9,6-7

Pokud nějaký křesťan odmítne „okamžitě“ pokřtít člověka, který má víru v biblického Ježíše a činil pravé pokání, hřeší a záměrně neplní příkaz Pána Ježíše! Mnozí křesťané si neuvědomují, že křtít obrácené lidi je příkaz Pána Ježíše a povinnost každého křesťana! Pán Ježíš dal jasný příkaz:

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
Bible, ČSP, Matouš 28,19-20

Může vás zajímat:
Biblický křest
Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Kdo, co byl Pavlův osten v těle?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?