Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?

Co je hřích? Jsou malé a velké hříchy? Jak mám vyznávat hříchy? Mám vyznávat hříchy knězi?

Mnoho dnešních lidí žije podle svého těla (touha očí a touha těla). Člověk, který žije podle těla, ten se nelíbí Bohu. Tito lidé jsou v rukou zla – satana. Satan těmto lidem nastavuje pokřivené zrcadlo vztahů a nabízí zpřeházenou stupnici hodnot, takže snadno přestanou rozlišovat dobro od zla a za každou cenu usilují jen o svůj vlastní prospěch. Dnešní lidi pohlcuje neúprosný kolotoč peněz a vidina zbohatnutí, což z nich dělá otroky satana. Materialismus pustoší lidská srdce po celém světě!

Co všechno je hřích?
1. Smilstvo, sexuální nečistota (sex mimo manželství, sexuální výstřelky v manželství, manželská nevěra, homosexuální chování, prostituce).
2. Krádež. Je jedno, zda ukradneš sirky nebo milion korun. Hřích je hřích.
3. Vražda, znásilnění, týrání apod.
4. Lež. Polopravda = lež, milosrdná lež = lež! Vždycky a za všech okolností mluv pravdu.
5. Nadměrná konzumace alkoholu, drogová závislost.
6. Kouření. To je viditelný hřích (modloslužba, ničení chrámu Ducha Svatého – tělo křesťana).
7. Pýcha. Příčinou každého hříchu je lidská pýcha.
8. Hněv je otcem vražd, válek…
9. Závist. Závistivý člověk je nešťastný sám ze sebe, neprožívá radost, prožívá jen napětí, nenávist, zoufalství…
10. Obžerství. Bůh dal lidem přirozenou chuť k jídlu, ale mnozí lidé se „prožerou“ až k mnoha hříchům. Obžerství ničí zdravé tělo a mysl, lidské tělo je Boží dar. Obžerství je též skryté forma nepřirozených tužeb a pudů. Bible tímto hříchem myslí nadměrný zájem o pozemské věci a filozofii materialismu.
11. Lenost se projevuje jako absence víry v sebe i víry v Boha.
12. Lakomství je příčinou lhaní, podvodů, krádeží, vydírání atd. Lidé se honí za penězi, pak nemají čas na duchovních hodnoty. Nemají koníčky ani čas přemýšlet, natož číst Boží slovo. Tito lidé často využívají „výhodné“ úvěry. Bible říká: „Milování peněz je kořen všeho zlého“ (1. Timoteova 6,10).
13. Modloslužba. Modloslužba je cokoliv k čemu připoutáme své city, zalíbení; to čemu dopřáváme nadměrnou/extrémní (hříšnou) pozornost. Modla je všechno, čemu věnuješ víc času, než Bohu. Je to všechno, co je v tvém srdci důležitější, než Bůh. Všechno, na co se nezdravě upínáš, čím jsi zotročen. Například to může být: člověk, stát, koníčky, křesťanské učení, sledování televize, počítač, hraní her, telefonování atd. Modly zaměstnávají naší mysl, pozornost. A tím nás připravují o živé (přímé) spojení s Bohem a drahocenný čas, který můžeme věnovat Živému Bohu. Modloslužba je velmi závažný hřích! Pro Boha je modloslužba otřesná ohavnost! Každou modloslužbou satan přebírá kontrolu mysli a vládne rozpolcenému srdci. Každá modla je vstupní brána pro démony (démonické obsazení)!

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 6,9-10

„Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Bible, překlad 21.století, Efeským 5,5

„Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.““
Bible, překlad 21.století, Zjevení 27,7-8

Za hřích jsme plně zodpovědní
K žádnému hříchu nás nikdo přímo nenutí, nestavme se tedy do role obětí. Každý máme svobodnou vůli a můžeme se rozhodnout, jak se zachováme – jsme proto za své činy plně zodpovědní. Na druhé straně je fakt, že vlastní silou hříchu vzdorovat nemůžeme, nutně potřebujeme Boží pomoc. Bůh žádného člověka nenutí, jen nabízí záchranu. K záchraně je potřeba pokání. Pokání je změna smýšlení a s tím související vyznávání hříchů Bohu. Pravé pokání je, když si uvědomíme hřích (že jsme hříšníci), nechceme v hříchu dál pokračovat (hřích se nám hnusí), hřích vyznáme Bohu v „pokojíku“, opustíme hřích.

Doporučený článek k prostudování: Co je biblické pokání?

Je mít půjčku hřích?
Všechny finanční společnosti (bankovní i nebankovní) se snaží nabídnout lidem a firmám „výhodné“ úvěry a půjčky. Proč to dělají? Jde jim jen o vlastní zisk. Vždyť úroky, které musí dlužník zaplatit, ho v některých případech tíží až do konce života. Každá půjčka s vysokým úrokem je vždycky zlo (lichva), které člověku nepřinese nic dobrého. Ve finančních otázkách vždy postupujte moudře a dobře si spočítejte úroky, které budete finanční společnosti platit. A také zhodnoťte to, zda budete mít v budoucnu na splátky. Buďte i ke zdánlivě výhodným nabídkám zdrženliví, jednejte uvážlivě a všechny finanční otázky řešte s Biblí v ruce, nechte se vést Duchem Svatým. Bible nás varuje před dluhy…

„Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 22,7

Malé a velké hříchy?
Myslíte si, že ty „menší hříchy“ se Bohu hnusí o trochu méně? Lidé tuto „stupnici tvrdosti“ jednotlivých hříchů běžně používají a vyhovuje jim to. Křesťané ale vědí, že Bible nic takového neučí – Boží slovo jasně říká, že „odplata za hřích je smrt“.

Všichni zhřešili
Bible o nás lidech říká, že jsme se svému původnímu poslání zpronevěřili a odmítli Boží vedení. Ukázali jsme Pánu Bohu záda a jdeme si svou vlastní cestou. Stali jsme se tak vlastními bohy, kteří nad sebou nikoho neuznávají a berou si život do vlastních rukou. Nic už na nás není vidět z původní podoby a slávy Boží. Jen u lidí hledáme vlastní chválu. Kdo Boha vědomě odmítá, ten hřeší. Bible říká, že každý člověk je hříšný. Nikdo z nás tedy není lepší než ten druhý!

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 1, 9-10, 2,1-2

Hřích a křesťan
Někteří lidé si myslí, že skutečný a pravý křesťan nikdy nehřeší. Není to tak. Bible píše, že každý člověk je hříšný! I křesťan, který má Ducha Svatého, který ho vede životem a zjevuje mu jeho hříchy, když se dostane do tělesnosti, hřeší. I křesťané bojují se svou hříšnou přirozeností, která se vzpírá Bohu. Tento zápas probíhá každodenně pod povrchem lidské osobnosti. V lidské tělesnosti není nic dobrého! Je to Duch Svatý, kdo nás obnovuje. Dobro konáme, ne z těla, ale skrz Ducha Svatého. Jde ale o to, chtít to Duchu Svatému dovolit, neuhašovat Ho. Duch Svatý není žádný násilník, manipulátor. Křesťan by si měl co nejdříve přiznat svůj hřích (nepřehlížet ho), pojmenovat ho pravým jménem, vyznat ho Bohu v „pokojíku“ a opustit ho. Nikdy se nesnažte hřích omlouvat! Pěstovaný a omlouvaný hřích, to je prostor pro satana a jeho démony!

Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 16,13

„Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 7,18

„Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť  není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,6-8

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť  to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 1,16-19

Odměnou hříchu

Mám vyznat své hříchy knězi?
Má kněz autoritu a moc odpustit mi moje hříchy? V katolickém Katechismu stojí: „Kdo chce dosáhnout smíření s Bohem a s církví, musí vyznat knězi všechny těžké hříchy“. Toto je nebiblické. Žádný člověk není prostředník mezi člověkem a Bohem! Hříchy neodpouští člověk, ale Bůh! Jediný prostředník mezi člověkem a Bohem je Ježíš. Prostředník není ani Marie, jak tvrdí Římsko-katolická církev. To je jen výmysl člověka. Je to modlářství, které se Bohu hnusí.

Vyznávej své hříchy Bohu, On jediný ti je odpustí. Tvé hříchy jsou tvoje osobní věc s Pánem. Maximálně si lze mezi sebou si vyříkat hříchy typu pomluvy, urážky. V těchto případech je dobré se sourozencům v Kristu omluvit. Navzájem si můžeme vyznávat hříchy pouze za účelem uzdravení (Jakub 5,16). Pokud máš potřebu vyznat hřích člověku, můžeš to samozřejmě udělat, počítej ale s tím, že je to jenom člověk. Co se týče vyznávání hříchů člověku (a nejen to), nech vést Duchem Svatým!

Odplata za hřích je věčná smrt
Pokud někdo žije ve vědomém, ignorovaném, pěstovaném hříchu, skončí v ohnivém jezeře. Čiň pokání! Bible říká, že odplatou za vědomý hřích je věčná smrt!

„Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. “
Bible, překlad 21.století, Římanům 6,23

Nejsi křesťan a hledáš
Lidé vědí, že „něco“ musí být, proto pořád hledají. Jedni naleznou okultismus (jógu, meditace, horoskopy…), druzí falešná učení a třetí sekty. To je špatný směr – je to směr do věčné záhuby. Dobrý směr je Bůh Stvořitel, který lidi strašně miluje a nechce, aby někdo navěky zahynul ve svém hříchu. Přeje si, aby se k Němu člověk obrátil. Moc si to přeje! Z lásky k nám poslal svého jediného syna – Ježíše Krista, aby nás očistil od hříchu svou krví (Ježíš zemřel za naše hříchy). Získal pro nás odpuštění a zachránil nás od věčného odloučení od Boha. Spasení je možné jen v Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu a do Nebe. Ježíš Kristus zemřel na golgotském kříži za všechny lidi, poté vstal z mrtvých a žije v Nebi. Dychti po Něm a chtěj, aby Tě vedl, popros Ho, aby ti odpustil hříchy a daroval nový věčný život. Udělej to právě teď! On jediný tě může osvobodit o tyranie hříchu.

Může vás zajímat:
Kdo je Bůh?
Trojjediný Bůh
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším
Co je biblické pokání?
Biblický křest (vodní křest)
Co je biblické pokání?
Co je Bible a jak ji číst
Kdo je Duch Svatý?
Kdo je křesťan? Proč být křesťanem?
Křesťanské filmy
Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele