Kdo je Bůh?

Kdo je Bůh? Proč věřit v Boha? Jak vypadá Bůh? Kdo stvořil Boha?

Biblický Bůh NENÍ neosobní energie či síla, vesmírná energie či vibrace! Biblický Bůh není ani osud. Biblický Bůh už vůbec není „senilní dědeček“, který jen tak pro zábavu pozoruje lidi. Biblický Bůh je nejvyšší, věčná, nekonečná inteligentní bytost, která se dokáže rozhodovat, myslet, tvořit… Bůh stvořil všechno živé i neživé, o tom hovoří Bible. Bůh stvořil i čas, On žije mimo náš čas, zná tedy minulost i budoucnost. I když zná budoucnost, neovládá lidi jako loutky, On vždycky nechá člověka rozhodnout (lidem dal možnost volby). Bůh je tak dobrý, že pokud Mu vyznáme naše hříchy, On je odpouští (skrze oběť Ježíše Krista) a nepřipomíná. To stojí v Bibli. Jak Bůh vypadá? Bible nám říká, že Boha nikdy nikdo neviděl, ale šlo Ho spatřit v Ježíši Kristu. Bible prezentuje Boha jako bytost, která miluje všechny lidi (smilníky, vrahy, milovníky peněz…). Pravý biblický Bůh je nejen láska a dobrota, Bůh je také poučující a trestající.

„Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.“
Bible, 1. Jan 4,12

„Vždyť  koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna.“
Bible, Židům 12,6

Existenci Boha lze dokázat – pokud člověk bude přemýšlet, používat rozum. Pak každému bude jasné, že tvůrcem všeho je Bůh…

„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
Bible, Římanům 1,20

Bůh existuje ve třech osobách
Bůh existuje ve třech osobách (Trojjediný Bůh): Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Nejde ale tři bohy! Je to jeden Bůh ve třech osobách. Bůh Otec je v Nebi, Syn Ježíš je po Jeho pravici a Duch Svatý je zde na zemi. Jméno Trojjediného Boha je Ježíš Kristus.

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“
Bible, Jan 14,16-17

Jaký je Bůh?
Definice Boha ve zkratce (podle Bible): všudypřítomný, nejvyšší, všemocný, vševědoucí, všemoudrý, všeprostupující, svrchovaný, dobrotivý, věrný, stálý, spravedlivý, milostivý, milosrdný, milující, odpouštějící, trestající.

„Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte.“
Bible, Lukáš 12,4-5

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť  to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať  už to bylo dobré anebo zlé.“
Bible, Kazatel 12,13

Bůh je všeprostupující – skrze Ducha Svatého proniká vším stvořením (přírodou, lidmi…). Pokud někdo věřil v boha, který není všudypřítomný, který něco neprostupuje (něčím neproniká), který něco nemůže, který o něčem neví, který někde není přítomen, věřil by ve falešného boha!

“Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!”
Bible, Žalm 139,7-8

Bůh je i žárlivý, a to hodně. Bůh chce s námi mít osobní vztah. On nechce tebe přes ostatní lidi, přes křesťanskou literaturu… On chce tebe osobně! Proto jsou velmi důležité modlitby v „pokojíku“. A také proto se máme vyhýbat všem modlám (všechno, co je důležitější než Bůh – člověk, mobil, koníčky, služby Bohu…) a nemilovat „svět“. Máme vést denní rozhovory s Bohem – svěřovat se Mu se vším co nás trápí a těší, za všechno Mu děkovat (soužení, jídlo…), chválit Ho…

Bůh je láska

Kdo stvořil Boha?
Nikdo. Bůh je věčný (existoval vždycky), proto ani nemá počátek. Něco musí být věčné. Buďto je to energie hmoty, nebo Bůh. Vědci říkají, že každá hmota se rozpadá (její věčnost je nemožná). Z toho plyne, že věčný je Bůh.

„Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!“
Bible, Žalm 90,2

„Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy“
Bible, Židům 1, 10-11

Studuj Bibli a poznáš Boha
Pravdu o Bohu se dozvíš jen v Bibli. Bible nám přibližuje Boha. Bible je Boží Slovo. Pokud jsi nováček, začni číst Nový zákon. V Novém zákoně se dozvíš mnohé o Ježíši Kristu, který zemřel na kříži za naše hříchy. V Bibli je hodně příběhů lidí, kteří se s Bohem setkali. Bible nám nejen zjevuje, kdo je Bůh, dozvíte se zde i jaké má Bůh plány s námi a celou zemí. Bible hovoří i o konci světa, resp. druhém příchodu Ježíše. K tomu musím podotknout, že kdy nastane konec tohoto světa (návrat Ježíše), ví jen Bůh. Bůh nám sice dává znamení brzkého Ježíšova příchodu (zvuky polnice, červené řeky, znamení na nebi atd.), ale přesné datum konce nikdo neví. Bible nám říká, že datum konce světa nejde ani nijak spočítat. Pokud nějaký člověk bude tvrdit, že zná přesné datum konce světa, je to lhář a podvodník.

Proč věřit v Boha?
Protože On existuje stará se o lidi! Důkazy Jeho existence jsou všude kolem nás: divy přírody, jak funguje lidské tělo… To všechno nemohlo vzniknout náhodou! To by bylo příliš mnoho náhod – tisíce! Bůh ti nabízí život věčný. Ježíš Kristus zemřel, aby zaplatil za hříchy lidí, aby všichni, kdo v Něj věří, obdrželi dar odpuštění a věčného života. Na této zemi jsme jen na zkoušku. Bůh vytvoří pro věrné novou Zemi a nové Nebe, kde nebude žádné utrpení, nemoci… To všechno zlé, co se zde děje, bude zapomenuto, nikdo to nebude připomínat. To stojí v Bibli. Mnoho lidí říká, že kdyby byl Bůh, tak nedopustí to všechno utrpení, které se tady děje (války apod.). Jenže za tím zlem nestojí Bůh, ale lidi. On nechá člověka rozhodnout. Bůh není žádný manipulátor. Někteří lidé zase říkají, že kdyby byl Bůh, tak se přece nebude před lidmi schovávat. Ale On se neschovává. Kdo studuje Bibli, ví, že Bůh existuje a je tady s námi pořád (každou vteřinu!). Bůh by se samozřejmě mohl lidem zjevit na obloze. Ale… Nejen, že je to v rozporu s Biblí, ale takové „uvěření“ by bylo pro Něj bezcenné…

Nevidím Boha, tak nevěřím v Jeho existenci! To je častý argument bezbožných lidí. Jenže lidské myšlenky taky nejsou vidět a přesto všichni víme, že existují!

nedelejte si starosti

Závěr
Pokud nevěříš, že Bůh existuje, ovládá tě satan – žiješ v klamu. Celý svět je postavený na satanových lžích. Satan totiž lidem vnutil myšlenku, že neexistuje on ani Bůh. Satan je chytrý (mistr podvodu a lži), on ví, že pokud by byl odhalen, člověk by pochopil, že musí existovat i dobro (Bůh). Zastav se podívej se okolo sebe, vnímej své okolí. Pokud budeš citlivě vnímat, uvidíš všude satanův klam. Bůh tě miluje, chce abys přišel k Němu. Chce tvou lásku a pokoru. Potom ti dá vnitřní pokoj, Utěšovatele (Ducha Božího).

Pokud hledáš Boha celým svým srdcem, nalezneš Ho!

Na tomto světě jsme jenom na chvíli. Je jenom na nás, jak tento svěřený čas využijeme, v co budeme věřit a kde skončíme…

„Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!“
Bible, Žalm 90,10

„Peklo“ je odmítnutí Boží lásky…

„Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Bible, Zjevení 20,12-15

Ježíš Kristus je cesta, pravda a život
Pokud jsi potkal Boha (Bůh se ti zjevil), přijmi Boha Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele vírou a pokáním (změnou smýšlení).

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

Další důležitý krok je, nechat se pokřtít – vodní křest (pokápání nicnevědoucího dítěte není křest).  Vodní křest je náš závazek smlouvy s Bohem, pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem, plus obmytí hříchů. Kdo nechce vykonat křest, nechce být křesťanem! Takový člověk odmítá být ztotožněný s ukřižovaným Kristem, potažmo s křesťanstvím. Neméně důležité je, studovat Bibli a scházet se s křesťany, kteří se řídí Božím slovem. Připoj se k místnímu křesťanskému sboru, kde se káže evangelium podle Bible. Pozor na křesťanské organizace, kde se káže falešné evangelium! – Jak poznám problematickou církevní organizaci?

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Bible, Židům 10, 24-25

Nemám jít do katolického kostela?
Proč do katolického kostela? Z předchozího obsahu je patrné, že Bůh je všudypřítomný – On je s tebou všude!

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible, Skutky 17,24-27

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Bible, Matouš 6,5-8

Může vás zajímat:
Trojjediný Bůh
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším
Co je biblické pokání?
Biblický křest (vodní křest)
Uvěřil jsem v Boha, co dál?
Co je biblické pokání?
Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?
Co je Bible a jak ji číst
Kdo je Duch Svatý?
Kdo je křesťan? Proč být křesťanem?
Křesťanské filmy
Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele