Existuje „peklo“? Jaká je pravda o „pekle“?

Co se děje s člověkem po smrti? Existuje Nebe a „peklo“? Proč věřit v „peklo“? Patří „peklo“ do pohádek, nebo je skutečné? Je vládce „pekla“ satan – ďábel? Jak se lze „peklu“ vyhnout? Bude „peklo“ hořet navždy a bude hříšníky Bůh mučit navěky? Co je to druhá smrt?

Ježíš je správná cesta
Výsledkem našeho žití může být věčný život s Bohem (Nebe), nebo věčné zatracení („peklo“). Jednou spasený, navždy spasený, je satanův podvod – Jednou spasený – navždy spasený?. V Bibli stojí, že duše („duše“ hebrejsky „nefeš“, řecky „psyché nafaš“, což znamená „dýchat“), bude buďto zachráněna nebo zničena – Je lidská duše smrtelná?. Nic mezi Nebem a „peklem“ tedy neexistuje. I učení o očistci je nebiblické (kupování odpustků). Toto učení pochází z pohanského náboženství starověkého Babylonu. Já si myslím, že je každému jasné, jaká cesta je ta správná. Pokud chcete jít do Nebe a mít život věčný, musíte jít cestou za Ježíšem…

„Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible překlad 21. století, Jan 14,6

Klamné představy o „pekle“
Co v Bibli znamená „peklo“? Druhá smrt – věčný zánik lidské bytosti. Toto nastane až po Ježíšově druhém příchodu, vzkříšení… Po smrti člověka jde jeho duše do říše ticha (hrob, podsvětí – „šoel“ – hebrejsky/“hádes“ – řecky), kde čeká na vzkříšení… „Šoel“/“hádes“ je místo, které je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené. Ježíš po ukřižování sestoupil do této říše, ne nikam do „pekla“, kde démoni mučí lidi atd. V mnoha překladech Bible nejsou překladatelé důslední v překládání hebrejských a řeckých slov pro „šeol“/„hádes“ a „peklo“.

V současnosti neexistuje fyzický prostor („peklo“), kde démoni šikanují a mučí hříšníky. „Peklo“ není místo, kde jsou kanibalové nuceni pojídat vlastní tělo, které jim pořád dorůstá, jak tvrdí pastor Daniel Ekechukwu z Nigerie (kterého údajně vzkřísil Reinhard Bonnke):

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu

Nevěřte tomu, že Bůh si libuje v lidském utrpení! Podle Bible, odplatu za hřích dává výhradně Bůh, ne satan, démoni:

„Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. “
Bible ekumenický překlad, Římanům 12,17-21

Co se týče „ohnivého jezera“, které je v Bibli zmíněno, jde o symbol věčného zničení – symbolicky znázorněnou věčnou zkázu – druhou smrt.

Klamné představy o „pekle“ šíří nejen pohádky a různé pověry, ale i některé křesťanské organizace, které šíří nebiblické učení. Tyto církve učí, že ihned po smrti jde člověk v těle do Nebe (k Bohu) nebo do „pekla“ (k démonům). Toto učení hovoří o nesmrtelnosti spravedlivých i hříšníků. Toto učení říká, že člověk ihned po smrti dostává nové tělo (před vzkříšením?). Toto učení říká, že v Nebi jsou už nyní spravedlivý v tělech a hříšníci v tělech u ďábla a jeho démonů (ve fyzickém místě, kde je ohnivé jezero atd.). Toto je nebiblické učení. Bible neříká, že ihned po smrti každý člověk dostává nové tělo! To bude až po vzkříšení, které bude na konci věků!

Některé církevní organizace a evangelisté/pastoři učí, že Bůh bude držet nesmrtelné tělo s duší naživu, aby je viděl trpět po celou věčnost. Tato teorie uvádí Boha mstivého trýznitele. Také nezapomínejme na to, že Bible nás učí, že žádná část člověka nemůže po smrti někde samostatně žít a prožívat pocity.

Existují lidé, kteří tvrdí, že měli vidění fyzického „pekla“. Tito lidé detailně popisují, jak jsou dnes v „pekle“ hříšníci v tělech mučeni. Jak jsou krutě mučeni lháři, závistivci, zloději, homosexuálové, cizoložníci a další hříšníci. Viz. pastor Daniel Ekechukwu. Viděl jsem video (Je možná návštěva Nebe a pekla?), ve kterém jedna dívka tvrdí, že v „pekle“ je i papež Jan Pavel II. Prý je tam soustavně mučen za to, že za života miloval peníze. Bill Wiese (23 minut v pekle) zase tvrdí, že v „pekle“ viděl hordy démonů (čtyřmetrová monstra podobající se ještěrům), kilometry širokou ohnivou jámu, kde bolestí křičelo velké množství lidí. Také tam viděl vězeňské cely, kde jsou mučeni lidé. Dokonce on sál byl prý mučen démony. Bryan Melvin (autor knihy A Land Unknown: Hell’s Dominion) také tvrdí, že byl „pekle“. Melvin říká, že v „pekle“ viděl miliony démonů, kteří trýzní a ponižují lidi – trhají jim maso, kousají je, plivají po nich… Melvin viděl lidi v celách, kteří nikdy nespí. Každý z nich tam prý vidí iluzi prostoru a času (když někdo zemřel v 17. století, vidí události ze 17. století). Melvin prý v „pekle“ viděl sadistického námořníka ze 17. století, který za života šikanoval posádku a mnoho dalších trýzněných hříšníků. Adelaida de Carillo (žena z Bolívie) zase tvrdí, že v „pekle“ byla 16 hodin (zavedl jí tam prý Ježíš). Viděla zde satana, který měl na sobě bílé špinavé roucho plné skvrn. V „pekle“ je prý velká obrazovka, která ukazuje hříšníkům jejich hříchy. Adelaida viděla alkoholiky, kteří musí pít kyselinu a jejich těla následně explodují. Ženu v hořícím křesle, která se styděla za své šediny a barvila si vlasy (barvení vlasů je prý hřích). Viděla zde ženu, která držela v rukách zrcadlo a démoni jí nutili malovat si tvář – aplikovala si tekutinu na tvář a ta jí následně odpadávala. Ježíš jí prý v „pekle“ řekl, že používání make-upu je hřích. Ježíš prý také nemá rád ženy, kteří nosí náušnice. V „pekle“ viděla ženu, která byla démony pořád dokola nucena nasazovat si náušnice a poté byla škrcena hadem. Kuřáci mají v „pekle“ prý své oddělení, kde jsou krutě mučeni. Mary Kathryn Baxter prý navštěvovala peklo 30 nocí. Podle této ženy se „peklo“ nachází uprostřed Země a má tvář lidského těla. Dá se tomu věřit? Pravdivou odpověď na tato tvrzení nám může dát jedině Bible. Ta říká, že je to nesmysl…

Myslíte si, že zlo a utrpení bude existovat věčně? Biblická pravda je taková, že bezbožní budou spáleni na konci věků a tím skončí zlo. Z toho plyne, že v současnosti žádné místo, kde jsou mučeni lidé, není. Bible popírá teorii o věčně hořícím „pekle“. Chcete biblické důkazy? Čtěte dál…

Pravda o „pekle“
V koutku duše lidi ví, že je čeká za své zlé činy trest – „peklo“. Většina lidí si představuje „peklo“, jak nám ho celá staletí líčí Římsko-katolická církev a křesťané spadající pod Hnutí víry. Lidé si představují, že tam dochází k nepřetržitému trýznění a ponižování hříšníků. Opravdu si myslíte, že Bůh je sadistický tyran? Vždyť i každý sadista nechá nakonec svou oběť zemřít. Bible nám ukazuje Boha jako milujícího Stvořitele a spravedlivého Soudce. Bůh je láska, není to žádný sadista (z Jeho pohledu). Není pochyb o tom, že Bůh bezbožné lidi a neposlušné křesťany spravedlivě potrestá, nemyslím si ale, že se na nich bude mstít.

Biblická fakta jsou taková, že je to tělo, co půjde do „ohně“, ne samotná duše (duše je součástí těla)…

„Kdyby tě sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla, do toho neuhasitelného ohně.“
Bible překlad 21. století, Marek 9,43

„Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.“
Bible ekumenický překlad, Marek 9,43


„Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Bible překlad 21. století, Matouš 13,41-43

„Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!“
Bible ekumenický překlad, Matouš 13,41-43


„Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“
Bible překlad 21. století, Matouš 5,29

„Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“
Bible ekumenický překlad, Matouš 5,29

Pozorně si přečtěte tento verš:

„Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam BUDE pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Bible překlad 21. století, Matouš 13,41-43

V ohnivé peci BUDE pláč a skřípění zubů. BUDE (budoucí čas), ne že nyní je.

Vzhledem k tomu, že vzkříšení křesťanů má přijít při Ježíšovém návratu (druhý příchod Ježíše), je nemožné, aby byl někdo trestán (umístěn do „pekla“) před touto dobou. Z toho je též patrné, že od doby smrti až do vzkříšení, neobdrží žádný člověk žádnou odměnu ani trest…

„Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“
Bible překlad 21. století, Židům 9,27

„A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud“
Bible ekumenický překlad, Židům 9,27


„Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
Bible překlad 21. století, Jan 5,28-29

„Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“
Bible ekumenický překlad, Jan 5,28-29


„Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu.“
Bible překlad 21. století, 2.Petr 2, 9-10

„Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu; a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou.“
Bible ekumenický překlad, 2.Petr 2, 9-10


„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 22,12

„Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.“
Bible ekumenický překlad, Zjevení 22,12


„Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Bible překlad 21. století, 2. Timoteus 4,8

„Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Bible ekumenický překlad, 2. Timoteus 4,8

Kde jsou tedy duše po smrti? V hrobech, říši mlčení („šoel“/“hádes“). Duše zde „spí“ a čekají na vzkříšení. Jak jsem již psal, tato říše je rozdělená („velikou propastí“ – Lukáš 16,26) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené.

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Bible překlad 21. století, Kazatel 9,10

„Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.“
Bible ekumenický překlad, Kazatel 9,10


„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible překlad 21. století, Kazatel 9,5-6

„Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje.“
Bible ekumenický překlad, Kazatel 9,5-6


„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible překlad 21. století, Žalm 115,17

„Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.“
Bible ekumenický překlad, Žalm 115,17

Duše jsou v prostoru, kde je ticho (ne někde, kde je „pláč a skřípění zubů“)…

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible překlad 21. století, Žalm 115,17

Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.“
Bible ekumenický překlad, Žalm 115,17


„Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši mlčení!“
Bible překlad 21. století, Žalm 94,17

„Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha.“
Bible ekumenický překlad, Žalm 94,17

Člověk je celistvá bytost – tělo a duše. Tělo a duše jsou nerozdělitelným celkem – žádná část tady na zemi nemůže existovat samostatně. Proto se lze na základě biblického rozsuzování domnívat, že duše zemřelých jsou v říši mlčení („šoel“/“hádes“), což rozhodně to není místo odplaty za hříchy.

Až zatroubí poslední (sedmá) polnice, nastane pro všechny viditelný návrat Ježíše (žádné tajné „vytržení“! – Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení) a dojde ke vzkříšení a uchvácení zemřelých křesťanů – první vstanou mrtví v Kristu (budou vzkříšeni k nesmrtelnosti)…

„Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.“
Bible překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,16-17

„Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“
Bible ekumenický překlad, 1. Tesalonickým 4,16-17


„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.“
Bible překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-53

„Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“
Bible ekumenický překlad, 1. Korintským 15,51-53


„Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“
Bible překlad 21. století, Lukáš 14,14

„Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“
Bible ekumenický překlad, Lukáš 14,14

Ještě před drtuhým příchodem Ježíše musí být jasné, kdo bude během tohoto příchodu vzkříšen k věčnému životu, a kdo bude později vzkříšen k odsouzení.

Všichni živí bezbožní při druhém příchodu Ježíše zemřou. Z Nebe bude padat oheň a síra..

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Bible překlad 21. století, Lukáš 17,26-30

K výše uvedenému nutno podotknout, že druhý příchod Ježíše bude velmi nečekaný…

„Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“
Bible překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,2-6

Po druhém příchodu Ježíše nastane „tisícileté království“. Zde je další potvrzení, že věrní Kristu budou vzkříšeni jako první a budou kralovat s Ježíšem „1000 let“. Vzkříšení bezbožných a neposlušných křesťanů nastane až na konci „tisíciletí“…

„Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 20,4-6

U Pána se neměří čas, tam je jen přítomný čas, On je tvůrce času (Bůh je mimo náš čas a prostor). Proto je otázka, co znamená oněch „1000 let“ (pravděpodobně nic)…

„Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“
Bible překlad 21. století, 2. Petr 3,8

„Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!“
Bible překlad 21. století, století, žalm 90,2

Jak bude vypadat Země v době „tisíciletí“? Bude pustá bez lidí, zvířat, nebude žádné nebe…

„Viděl jsem zemi – hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi – bylo bez světla. Viděl jsem hory – celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle – nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem – a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv!“
Bible překlad 21. století, Jeremiáš 4,23-26

Po ukončení oněch „1000 let“, Ježíš s věrnými přijde na zem, aby vykonal rozsudek soudu nad bezbožnými. Ježíš vzkřísí bezbožné ze všech věků. Satan dostane poslední příležitost svádět lidi k hříchu. Přesvědčí je, ať  zaútočí proti Nebeskému Jeruzalému…

„Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 21,2

Po obklíčení Nového Jeruzaléma budou vzbouřenci pohlceni ohněm, který přijde z Nebe – druhá smrt…

„Až uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji – takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 20,7-9

Druhá smrt. Bezbožní lidé nesou odplatu za své hříchy a zemřou při druhé smrti v „ohnivém jezeře“. Jak někdo může zemřít druhou smrtí? Logicky musí dostat nový život (vzkříšení). Člověk žije, zemře a potom je dán do hrobu („šoel“/“hádes“). Potom je vzkříšen – je mu dán druhý život…

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 21,8

„Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“
Bible ekumenický překlad, Zjevení 21,8

Těla i duše bezbožných a neposlušných křesťanů budou navždy zničena…

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“
Bible překlad 21. století, Matouš 10,28

„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.“
Bible ekumenický překlad, Matouš 10,28


„Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým.“
Bible překlad 21. století, Žalm 37,20

„Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu.“
Bible ekumenický překlad, Žalm 37,20

O vymýcení (odstranění, vyhubení, vyhlazení – jako něco nežádoucího) se píše v dalším Žalmu…

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Překlad 21. století, Žalm 37,34

„Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.“
Ekumenický překlad, Žalm 37,34

„Očekávejž tedy na Hospodina, a ostříhej cesty jeho, a on tě povýší, abys dědičně obdržel zemi, z níž že vykořeněni budou bezbožníci, uhlédáš.“
Kralická, Žalm 37,34

Kde bude „ohnivé jezero“? Místo trestu bezbožných bude „naše“ země, která bude proměněna v „ohnivé jezero“…

„Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
Bible překlad 21. století, 2. Petr 3,7

„Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.“
Bible ekumenický překlad, 2. Petr 3,7

„A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
Bible studijní překlad, 2. Petr 3,7

Boží odplata nad hříšníky bude v podobě zničujícího žáru…

„Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít!“
Bible překlad 21. století, Žalm 11,5-6

„Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí. Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry, jejich údělem se stane žhoucí vichr.“
Bible ekumenický překlad, Žalm 11,5-6


„Hle – mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší.“
Bible překlad 21. století, Ezechiel 18,4

„Hle, mně patří všechny duše; jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší.“
Bible ekumenický překlad, Ezechiel 18,4

Jak dlouho budou bezbožní trýzněni v „ohnivém jezeře“? Ne věčně. Bezbožným byla zaslíbena věčná smrt. Věčný život je zaslíben výhradně spravedlivým

„Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Bible překlad 21. století, Římanům 6,23

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Bible ekumenický překlad, Římanům 6,23

Žádná část bezbožných nebude zanechána…

„Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest!“
Bible překlad 21. století, Malachiáš 3,19

„Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev.“
Bible Ekumenický překlad, Malachiáš 3,19

Je jen jediná cesta, jak získat život věčný, a to skrze víru Pána Ježíše (když Ho budeš mít za svého Pána a Spasitele). Tudíž ani bezbožní lidé nemohou být trýzněni navždy…

„A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible překlad 21. století, 1. Jan 5,11-12

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.
Bible ekumenický překlad, 1. Jan 5,11-12

Tady je biblický důkaz, že „oheň“ bude mít konce…

„Hle – jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo posedět.“
Bible překlad 21. století, Izaiáš 47,14

„Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět.“
Bible ekumenický překlad, Izaiáš 47,14

Odsouzení budou spáleni. Pokud se něco spálí, nic už ke spálení nezůstane, popel je vedlejší produkt dokončeného hoření…

„Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby tě strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo tě viděli. Všichni, kdo tě znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením – zanikl jsi navěky!“
Bible překlad 21. století, Ezechiel 28,18-19

„Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.“
Bible ekumenický překlad, Ezechiel 28,18-19

O popelu se píše i v Malachiášovi…

„Tehdy podupete ničemné – budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.“
Bible překlad 21. století, Malachiáš 3,21

„rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.“
Bible ekumenický překlad, Malachiáš 3,21

A dále…

„Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího Syna, znovu by ho vydávali potupě! Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na ní Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí – nakonec ji čeká spálení.“
Bible, překlad 21. století, Židům 6,4-8

Bible říká, že dojde k potrestání bezbožných i satana. Satan tedy už dnes ví, že zemře! „Ohnivá láva“ zničí hřích a hříšníky včetně satana, potažmo i smrt samotnou…

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 20,10-15

Smrt bude pohlcena a přijde vítězství…

„A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno:
„Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“
„Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?“
Bible překlad 21. století, 1. Korintským 15,54-55

Hrůzy světa budou pryč a Bůh očití zemi a učiní nové nebe a novou zemi…

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible překlad 21. století, 2. Petr 3,10-13

Je pravděpodobné, že tato země bude konečným domovem pro křesťany. Bůh stvoří dokonalou zemi pro spravedlivé…

„Spravedliví ale obdrží zemi a budou v ní bydlet navždycky.“
Bible překlad 21. století, Žalm 37,29

„Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.“
Bible ekumenický překlad, Žalm 37,29


„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Bible překlad 21. století, Matouš 5,5

„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“
Bible ekumenický překlad, Matouš 5,5


„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Bible překlad 21. století, Izaiáš 65,17

„Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.“
Bible ekumenický překlad, Izaiáš 65,17

Spasení křesťané dostanou mocná duchovní těla a budou součástí duchovního světa (Bůh je Duch)…

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní. Jak je psáno: „První člověk, Adam, se stal živou duší,“ ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené, teprve potom to duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe. Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský, takoví i nebeští. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského.“
Bible překlad 21. století, 1.Korintským 15,42-49

Na nové zemi nebude hřích, utrpení, noc, moře…

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 21:1,3,4

„Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 22,5

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“
Bible překlad 21. století, Zjevení Jana 21,1

Jelikož nebude existovat žádná bolest a utrpení, nemůže existovat ani věčné „peklo“.

„Ohnivé jezero“ před miléniem
Bible zmiňuje „ohnivé jezero“ těšně před miléniem. Do tohoto „jezera“ budou vhozeni Antikrist (šelma) a falešný prorok (falešný křesťanský učitel). Buďto se jedná o podobenství, nebo „ohnivé jezero“ (druhá smrt) bude pro tyto lidi skutečně vytvořeno.

„A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou“
Bible překlad 21. století, Zjevení 19,19-20

„A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.“
Bible ekumenický překlad, Zjevení 19,19-20

Jak je možné, že někteří lidé jsou u Boha už nyní?
Bible nám říká, že někteří lidé už u Boha jsou – Bůh si je vzal k sobě (např. Mojžíš). Bible samozřejmě nelže. Nepochybuji, že někteří lidé jsou u Boha, ale drtivá většina čeká v „hrobech“ na vzkříšení. Pokud si Bůh některé lide vezme k sobě, má k tomu nějaký důvod. Například tento:

„Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 3,4

V Bibli se píše věčně, navěky…
Možná namítnete, že v souvislosti s hříšníky a „peklem“ se v Bibli píše o věčnosti, na věky věků, navždy… Zapomeňme na současný význam a hledejme jeho starověké užití (to je vždy důležité při výkladu Bible). Tato slova jsou uvedena ve Starém i Novém zákoně. Ovšem vztahují se k událostem, které už skočily. „Na věky věků“ apod. v Bibli vždy nemusí znamenat bez konce. Může  to být trvání toho, co se odehrává v daném období (v tom věku).

Bůh stvořil věky, dějiny, epochy…

„v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“
Bibl ekumenický překlad, Židům 1,2

„Ježíš jim odpověděl: Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.
Bible překlad 21. století, Lukáš 20,34-36

Možná taky namítnete… Délka žití je popisována též pro spravedlivé (křesťany), kteří budou žít s Bohem navěky (budou Ho navždy oslavovat, budou s Ním navěky žít…). Zásadní rozdíl je v okolnostech. Spravedliví mají dar nesmrtelnosti, takže jejich život se měří životem Božím. Nesmrtelnost znamená, že je nečeká žádná smrt. Navěky nebo navždy, použito v souvislosti s křesťany, znamená bez konce, protože jsou nesmrtelnými bytostmi. Když se slova navěky, navždy týkají bezbožných, mluvíme o lidech, kterým nebyl zaslíben život věčný, jde o smrtelné bytosti. Jejich navěky znamená, pouze tak dlouho, jak dlouho budou žít v „ohni“.

Zločinec na kříži
Častý argument zastánců věčně hořícího „pekla“ je zločinec na kříži, kterému Ježíš řekl, že ještě ten den bude v Ráji.

Pojďme se nejprve podívat do Písma (Lukáš 23, 42-43) na různé překlady:

„Potom řekl Ježíšovi: „Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království.“
Ježíš mu odpověděl: „Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
Překlad 21. století

„A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“
Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
Ekumenický

„A říkal: „Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království.
[Ježíš] mu řekl: “Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
Studijní překlad

„I dí Ježíšovi: „Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého.“
I řekl mu Ježíš: „Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.“
Bible Kralická

1. Ježíš zde nehovoří o „pekle“, ale o Božím Království/Ráji.

2. Musíme zmínit fakt, že ve starých řeckých rukopisech neexistovala interpunkční znaménka (pomlčka, uvozovky, dvojtečka… ani čárky). Překladatel tedy mohl dát čárku před nebo za slovo „dnes“ podle své vůle. Kdyby dal čárku za „dnes“ („Amen, říkám ti dnes, budeš se mnou v ráji.“), má věta úplně jiný význam. Ježíš tím mohl myslet, že až se vrátí (druhý příchod Ježíše), vezme si ho k sobě. Anebo tím mohl myslet všechny vyvolené.

3. Ježíš byl třetího dne po své smrti vzkříšen – vstal z mrtvých. Tehdy řekl: „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci.“ (Jan 20,17). Pokud nevystoupil ke svému Otci, nemohl s sebou ani nikoho vzít.

4. Vzkříšení třetího dne Ježíš předpověděl: „Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých“ (Lukáš 18,33).

Z toho je tedy patrné, že zločinec na kříži čeká na Ježíšův druhý příchod (vzkříšení).

Podobenství o boháči a Lazarovi
Další častým argumentem je podobenství o boháči a Lazarovi. Ano, jde o PODOBENSTVÍ, ne o biblický popis „pekla“, kde démoni v tomto věku mučí hříšníky. Není to popis toho, co hříšného člověka čeká okamžitě po smrti.

Podobenství o boháči a Lazarovi:

„Byl jeden bohatý člověk, a oblékal se do purpuru a kmentu a den co den skvěle hodoval. U jeho vrat lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil se nasytit aspoň tím, co padalo ze stolu toho boháče; dokonce i psi přicházeli a lízali jeho vředy. Stalo se, že ten chudák zemřel a byl anděly odnesen do klína Abrahamova; zemřel pak i boháč a byl pohřben. A když v podsvětí v mukách pozdvihl oči, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho klíně. I zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil můj jazyk, neboť trpím bolestí v tomto plameni.‘ Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že sis už vybral své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován. A k tomu všemu je mezi námi a vámi upevněna veliká propast, aby ti, kdo chtějí, nemohli přejít odtud k vám, ani se přepravit odtamtud k nám.‘ Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, abys ho poslal do domu mého otce, neboť mám pět bratrů, ať jim svědčí, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.‘ Abraham řekl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslechnou!‘ On řekl: ‚Ne, otče Abrahame, ale kdyby k nim přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ Řekl mu: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“
Studijní překlad, Lukáš 16,19-31

Tento příběh (podobenství) navazuje na podobenství O nepoctivém správci (Lukáš 16,1-17). Když se podíváme do Kralické Bible: „Byl pak člověk jeden bohatý a obláčel se v šarlat a v kmet…“ (Lukáš 16,19), je jasné, že se nejedná o skutečný příběh, ale o podobenství. V tomto podobenství nejde o to, že boháč byl bohatý, ale o to, že neměl soucit s chudým (Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi), že bohatý člověk se jen těžko dostane k Bohu, že většina Boháčů kráčí po široké cestě.

Zamyslete se… Pokud by šlo o reálný příběh z fyzického místa, kde jsou lidé v tělech, jak je možné, že boháč v „pekle“ uviděl v dálce Abrahama a Lazara? Jak je možné, že s nimi hovořil? Je snad „peklo“ těsně vedle Nebe? Další věc je, že měl být tento rozhovor veden z hořícího jezera, kde má být údajně mnoho hříšných lidí – pláč a skřípění zubů. Je možné, že boháč mohl za těchto dramatických okolností přemýšlet a hovořit? Jak je možné, že mohl být veden tento rozhovor, když má být v „pekle“ strašný křik trpících lidí?

Odpověz si na otázku
Proč má při druhém příchodu Ježíše nastat vzkříšení spravedlivých (1. Tesalonickým 4,16, 1. Korintským 15,51-53, Lukáš 14,14), když už jsou podle některých, tito lidé v tělech Nebi?

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.“
Bible překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-53

Ježíš si vezme k sobě učedníky v okamžiku Jeho příchodu
Pojďme se ještě podívat do Bible. Ježíš řekl svým učedníkům, že znovu přijde a vezme si je k sobě v okamžiku Jeho příchodu, ne individuálně v okamžiku jejich pozemské smrti…

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,1-3

Závěr
Na závěr musím opakovat to, co jsem psal na začátku. V mnoha překladech Bible nejsou překladatelé důslední v překládání hebrejských a řeckých slov pro „šeol“/„hádes“ a „peklo“, proto si někteří křesťané myslí, že hříšníci dostanou odplatu za své zlé skutky okamžitě po smrti (v tělech, před soudem, vzkříšením). Toto si já opravdu nemyslím. Podle mého výkladu Písma, v současnosti neexistuje místo („peklo“), kde hříšníky mučí, ponižují a šikanují démoni. Nikde v Písmu nečtu, že hříšníci dostanou okamžitě po své pozemské smrti nová těla. Člověk (duše), který žil a zemřel v „našem“ stvořeném čase, zůstává v „hrobě“ – „šoel“/“hádes“. Není podstatné, zda byl někdo spálen. To Bible neřeší. Bible nám říká, že mrtví „spí“ v „zemi“ (z toho plyne, že reinkarnace, vyvolávání duchů apod., je podvod démonů).

„Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 12,2

„Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
Bible, překlad 21. století, Jan 5,27-28

Ježíš přirovnává smrt ke spánku:

„Vešel dovnitř (pozn. Ježíš) a řekl jim: „Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí.“
Bible překlad 21. století, Marek 5,39

V přítomném čase „peklo“ (v podobě pláče a skřípění zubů) NENÍ, protože teprve BUDE. To je můj výklad Písma (rozsuzujte). Satan nikdy nebude věčným vládcem „pekla“, jak to známe z pohádek pro děti. Písmo nás učí, že satan a jeho démoni budou na konci věků zlikvidováni. Kdo by tedy po likvidaci satana a jeho démonů hříšníky mučil? Bůh, andělé, spasení křesťané?

Biblické argumenty
V tomto článku je více než 30 biblických veršů (pasáží), které poukazují na to, že fyzické „peklo“ (v podobě hořícího ohně, démoni mučí hříšníky…) v přítomném čase neexistuje. Kolik máš ty biblických argumentů? Předlož mi alespoň 15 veršů z Bible, které říkají, že jsou v současnosti hříšníci v tělech mučeni v „pekle“, že je tam věčný oheň (který nutně potřebuje kyslík)…

Je autor tohoto příspěvku člen Církve adventistů sedmého?
Ne. Nikdy jsem nebyl člen žádné pozemské církevní organizace.

Může vás zajímat:
Je možná návštěva Nebe a „pekla“?
Je lidská duše smrtelná?
V jakých tělech jsou lidé v Nebi a “pekle”?