Existuje „peklo“? Jaká je pravda o „pekle“?

Co se děje s člověkem po smrti? Existuje Nebe a „peklo“? Proč věřit v „peklo“? Patří „peklo“ do pohádek, nebo je skutečné? Je vládce „pekla“ satan – ďábel? Jak se lze „peklu“ vyhnout? Bude „peklo“ hořet navždy a bude hříšníky Bůh mučit navěky? Co je to druhá smrt?

Ježíš je správná cesta
Výsledkem našeho žití může být věčný život s Bohem v Nebi nebo věčné zatracení (totální zničení lidské bytosti v ohnivém jezeře, Gehenně). Jednou spasený, navždy spasený, je satanův podvod – Jednou spasený – navždy spasený?. V Bibli stojí, že duše („duše“ hebrejsky „nefeš“, řecky „psyché nafaš“, což znamená „dýchat“), bude buďto zachráněna nebo zničena – Je lidská duše smrtelná?. Nic mezi Nebem a „peklem“ tedy neexistuje. Učení o očistci, kupování odpustků je nebiblické a závadné. Toto učení pochází z pohanského náboženství starověkého Babylonu. Já si myslím, že je každému jasné, jaká cesta je ta správná. Pokud chcete jít do Nebe a mít život věčný, musíte mít víru v Boha Ježíše Krista. Pozor na učení o ježíši, který je pouhá stvořená bytost. Toto je falešný ježíš! Přes falešného ježíše nikdo nemůže být spasen!

„Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,6

„v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21. století, Titus 2,13

„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.“
ČSP, Matouš 10,28

Klamné představy o „pekle“
Co v Bibli znamená „peklo“? Druhá smrt – věčný zánik celé lidské bytosti (těla i duše). Toto nastane až po Ježíšově druhého příchodu, vzkříšení… Po pozemské smrti člověka jde duše do říše mrtvých (mimo čas), kde „čeká“ na vzkříšení. Tento duchovní prostor se také nazývá „hrob“, „podsvětí“ nebo „záhrobí“ („šoel“ – hebrejsky, “hádes“ – řecky). „Šoel“/“hádes“ je rozdělené „velikou propastí“ na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené. Ježíš po ukřižování sestoupil do této říše, ne nikam, kde démoni mučí lidi. V mnoha překladech Bible nejsou překladatelé důslední v překládání hebrejských a řeckých slov pro „šeol“/„hádes“ a „peklo“, proto je ohledně „pekla“ mnoho nepřesných výkladů!

„Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,31

V Bibli nikde nečtu o prostoru, kde démoni šikanují a mučí nespasené (antikristy) v tělech. Vidění pastora Daniela Ekechukwu z Nigerie (kterého údajně vzkřísil Reinhard Bonnke), považuji za falešné:

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu

Podle Bible odplatu za hřích dává výhradně Bůh, ne satan, démoni:

„Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať  všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo Božímu hněvu – je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“ Právě naopak:
„Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš,
shrneš mu na hlavu žhavé uhlí.“
Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 12,17-21

Co se týče ohnivého jezera (Gehenny), které je v Bibli zmíněno, jde o symbol věčného zničení – symbolicky znázorňuje věčnou zkázu – druhou smrt.

Klamné představy o „pekle“ šíří nejen pohádky a různé pověry, ale i některé křesťanské organizace, které šíří nebiblické učení. Tyto církve učí, že ihned po smrti jde člověk v těle do Nebe (dochází k nanebevstoupení) nebo do „pekla“ (na mučidla k démonům). Toto učení hovoří o nesmrtelnosti spravedlivých i hříšníků. Toto učení říká, že člověk ihned po smrti dostává nové tělo (před vzkříšením?). Toto učení říká, že v Nebi jsou (před vzkříšením) všichni spasení v tělech a hříšníci jsou v tělech v „pekle“ (v reálném místě, kde je ohnivé jezero atd.) u ďábla a jeho démonů. Toto je nebiblické učení. Bible nikde neříká, že ihned po pozemské smrti každý člověk dostává nové tělo! Toto nastane až po vzkříšení, které nastane na konci věků.

Je nebiblické tvrdit, že Bůh bude držet nespasené lidi naživu, aby je viděl trpět po celou věčnost. Tato teorie uvádí Boha mstivého trýznitele.

Existují lidé, kteří hovoří o návštěvě „pekla“, kde démoni mučí nespasené lidi. Viděl jsem video (Je možná návštěva Nebe a pekla?), ve kterém jedna dívka tvrdí, že v „pekle“ je i papež Jan Pavel II. Prý je tam soustavně mučen za to, že za života miloval peníze. Bill Wiese (23 minut v pekle) zase tvrdí, že v „pekle“ viděl hordy démonů (čtyřmetrová monstra podobající se ještěrům), kilometry širokou ohnivou jámu, kde bolestí křičelo velké množství lidí. Také tam viděl vězeňské cely, kde jsou mučeni lidé. Dokonce on sál byl prý mučen démony. Bryan Melvin (autor knihy A Land Unknown: Hell’s Dominion) tvrdí, že byl „pekle“. Melvin říká, že v „pekle“ viděl miliony démonů, kteří trýzní a ponižují lidi – trhají jim maso, kousají je, plivají po nich… Melvin viděl lidi v celách, kteří nikdy nespí. Každý z nich tam prý vidí iluzi prostoru a času (když někdo zemřel v 17. století, vidí události ze 17. století). Melvin prý v „pekle“ viděl sadistického námořníka ze 17. století, který za života šikanoval posádku a mnoho dalších trýzněných hříšníků. Adelaida de Carillo (žena z Bolívie) zase tvrdí, že v „pekle“ byla 16 hodin (zavedl jí tam prý Ježíš). Viděla zde satana, který měl na sobě bílé špinavé roucho plné skvrn. V „pekle“ je prý velká obrazovka, která ukazuje hříšníkům jejich hříchy. Adelaida viděla alkoholiky, kteří musí pít kyselinu a jejich těla následně explodují. Viděla také ženu v hořícím křesle, která se styděla za své šediny a barvila si vlasy (barvení vlasů je prý hřích). Ježíš jí prý tady řekl, že používání make-upu je hřích. Ježíš prý také nemá rád ženy, kteří nosí náušnice. Mary Kathryn Baxter prý navštěvovala peklo 30 nocí. Podle této ženy se „peklo“ nachází uprostřed Země a má tvář lidského těla. Dá se těmto lidem věřit? Pravdivou odpověď na tato tvrzení nám může dát jedině Bible.

Myslíte si, že zlo a utrpení bude existovat věčně? Biblická pravda je taková, že všichni antikristové (nevěřící a pseudokřesťané) budou spáleni na konci věků a tím skončí zlo. Z toho plyne, že v současnosti žádné místo, kde jsou mučeni nespasení lidé, neexistuje. Bible popírá teorii o věčně hořícím „pekle“. Chcete biblické důkazy? Čtěte dál…

Doporučené kázání k prostudování: Kdo, co je antikrist?

Pravda o „pekle“
Většina lidí si představuje „peklo“, jak nám ho celá staletí líčí Římsko-katolická církev a křesťané spadající pod Hnutí Víry. Lidé si představují, že tam dochází k nepřetržitému trýznění a ponižování nespasených. Opravdu si myslíte, že Bůh je sadistický tyran? Vždyť i každý sadista nechá nakonec svou oběť  zemřít. Bible nám ukazuje Boha jako milujícího Stvořitele a spravedlivého Soudce. Bůh je láska, Bůh je trestající a poučující, není to však žádný sadista. Není pochyb o tom, že Bůh všechny antikristy spravedlivě potrestá, nemyslím si ale, že se na nich bude mstít.

Biblická fakta jsou taková, že celý člověk půjde do ohnivého jezera (Gehenny) a tam bude zlikvidován.

„Svádíli tě tvá ruka, utni ji. Lépe je pro tebe do života vejít zmrzačený, než mít obě ruce a odejít do Gehenny do neuhasitelného ohně,“
ČSP, Marek 9,43

„Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,41-43

Pozorně si přečtěte tento verš:

„Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam BUDE pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,41-43

V ohnivé peci BUDE pláč a skřípění zubů. BUDE (budoucí čas), ne že nyní je.

Vzhledem k tomu, že vzkříšení zemřelých křesťanů má přijít během Ježíšova návratu (druhý příchod Ježíše), je nemožné, aby byl někdo trestán (umístěn do „pekla“ k démonům) před touto dobou. Z toho je též patrné, že od doby smrti až do vzkříšení, neobdrží žádný člověk žádnou odměnu ani trest…

„Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“
Bible, překlad 21. století, Židům 9,27

„Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
Bible překlad 21. století, Jan 5,28-29

„Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu.“
Bible překlad 21. století, 2. Petr 2, 9-10

„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 22,12

„Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Bible překlad 21. století, 2. Timoteus 4,8

Kam jde tedy duše (člověk) po pozemské smrti člověka? Už v úvodu jsem psal o říši mrtvých („šoel“/“hádes“), kde duše „čekají“ na vzkříšení. Tato říše je rozdělená („velikou propastí“ – Lukáš 16,26) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené.

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Bible, překlad 21. století, Kazatel 9,10

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible, překlad 21. století, Kazatel 9,5-6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 115,17

Duše jsou v prostoru, kde je ticho (ne někde, kde je „pláč a skřípění zubů“)…

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 115,17

„Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši mlčení!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 94,17

Člověk je celistvá bytost – tělo a duše. Tělo a duše jsou nerozdělitelným celkem – žádná část tady na zemi nemůže existovat samostatně. Proto se lze na základě biblického rozsuzování domnívat, že duše zemřelých jsou v říši mlčení („šoel“/“hádes“).

Až zatroubí poslední (sedmá) polnice, nastane pro všechny viditelný návrat Ježíše (žádné tajné „vytržení“! – Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení) a dojde ke vzkříšení a uchvácení všech pravých křesťanů do Nebe.

„Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,16-17

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-53

„Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 14,14

Ještě před druhým příchodem Ježíše musí být jasné, kdo bude během tohoto příchodu vzkříšen k věčnému životu a kdo bude později vzkříšen k odsouzení.

Všichni živí antikristové během druhém příchodu Ježíše zemřou. Z Nebe bude padat oheň a síra..

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,26-30

K výše uvedenému nutno podotknout, že druhý příchod Ježíše bude velmi nečekaný…

„Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,2-6

Během druhého příchodu Ježíše skončí čas a nastane „bezčasí“.

„Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 20,4-6

U Pána se neměří čas, tam je jen přítomný čas. Bůh je tvůrce času. „Tisíc let“ znamená nic (bezčasí)…

„Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 3,8

„Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!“
Bible, překlad 21. století, století, žalm 90,2

Země bude pustá bez živých lidí a zvířat, nebude existovat nebeská klenba, neboť se zhroutila dolů k zemi…

„Viděl jsem zemi – hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi – bylo bez světla. Viděl jsem hory – celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle – nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem – a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv!“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 4,23-26

Pak Ježíš s věrnými přijde na zem, aby vykonal rozsudek soudu nad antikristy. Ježíš vzkřísí antikristy ze všech věků. Satan dostane poslední příležitost svádět lidi k hříchu…

„Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,2

Vzbouřenci budou pohlceni ohněm…

„Až uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji – takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 20,7-9

Druhá smrt. Antikristové nesou odplatu za své hříchy a zemřou v ohnivém jezeře. Jak někdo může zemřít druhou smrtí? Logicky musí dostat nový život (vzkříšení). Člověk žije, zemře a potom je dán do hrobu („šoel“/“hádes“). Potom je vzkříšen – je mu dán druhý život…

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,8

Těla i duše bezbožných a falešných křesťanů budou navždy zničena v ohnivém jezeře…

„Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte.“
ČSP, Lukáš 12,5

„Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 37,20

O vymýcení (odstranění, vyhubení, vyhlazení – jako něco nežádoucího) se píše v dalším Žalmu…

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 37,34

Kde bude ohnivé jezero? Místo trestu nespasených bude „naše“ země, která bude proměněna v ohnivé jezero…

„Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 3,7

Boží odplata nad antikristy bude v podobě zničujícího žáru…

„Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 11,5-6

„Hle – mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 18,4

Jak dlouho budou antikristové trýzněni v ohnivém jezeře? Ne věčně. Antikristům nebyl zaslíben věčný život v ohnivém jezeře. Věčný život je zaslíben výhradně spravedlivým

Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 6,23

Žádná část antikristů nebude zanechána…

„Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest!
Bible, překlad 21. století, Malachiáš 3,19

Je jen jediná cesta, jak získat život věčný, a to skrze víru Pána Ježíše Krista. Kdo nemá víru v Ježíše, nemá život (ani v „ohnivém jezeře“). Kdo nemá víru v Ježíše, nemá ani Boha Otce (viz. Židé, kteří odmítají Krista).

„A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 5,11-12

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

Tady je biblický důkaz, že „oheň“ bude mít konce…

„Hle – jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo posedět.“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 47,14

Odsouzení budou spáleni. Pokud se něco spálí, nic už ke spálení nezůstane, popel je vedlejší produkt dokončeného hoření…

„Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby tě strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo tě viděli. Všichni, kdo tě znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením – zanikl jsi navěky!“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 28,18-19

O popelu píše i Malachiáš…

„Tehdy podupete ničemné – budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.“
Bible, překlad 21. století, Malachiáš 3,21

A dále…

„Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího Syna, znovu by ho vydávali potupě! Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na ní Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí – nakonec ji čeká spálení.“
Bible, překlad 21. století, Židům 6,4-8

Bible říká, že dojde k potrestání všech antikristů včetně satana. Satan tedy už dnes ví, že zemře! „Ohnivá láva“ zničí hřích a antikristy včetně satana, potažmo i smrt samotnou…

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 20,10-15

Smrt bude pohlcena a přijde vítězství…

„A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno:
„Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“
„Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 15,54-55

Hrůzy světa budou pryč a Bůh očití zemi, učiní nové Nebe a novou zemi…

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 3,10-13

Je pravděpodobné, že tato země bude konečným domovem pro spasené. Bůh stvoří dokonalou zemi pro spravedlivé…

„Spravedliví ale obdrží zemi a budou v ní bydlet navždycky.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 37,29

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 5,5

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 65,17

Spasení dostanou mocná duchovní těla a budou součástí duchovního světa…

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní. Jak je psáno: „První člověk, Adam, se stal živou duší,“ ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené, teprve potom to duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe. Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský, takoví i nebeští. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 15,42-49

Na nové zemi nebude hřích, utrpení, noc, moře…

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,1,3,4

„Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 22,5

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,1

Jelikož nebude existovat žádná bolest a utrpení, nemůže existovat ani věčné ohnivé jezero.

Jak je možné, že někteří lidé jsou u Boha už nyní?
Bible nám říká, že někteří lidé už u Boha jsou – Bůh si je vzal k sobě (např. Mojžíš). Bible samozřejmě nelže. Nepochybuji, že někteří lidé jsou u Boha, ale drtivá většina „čeká“ v „hrobech“ na vzkříšení. Pokud si Bůh některé lide vezme k sobě, má k tomu nějaký důvod. Například tento:

„Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 3,4

V Bibli se píše věčně, navěky…
Možná namítnete, že v souvislosti s hříšníky a „peklem“ se v Bibli píše o věčnosti, na věky věků, navždy… Zapomeňme na současný význam a hledejme jeho starověké užití (to je vždy důležité při výkladu Bible). Tato slova jsou uvedena ve Starém i Novém zákoně. Ovšem vztahují se k událostem, které už skočily. „Na věky věků“ apod. v Bibli vždy nemusí znamenat bez konce. Může to být trvání toho, co se odehrává v daném období (v tom věku).

Bůh stvořil věky, dějiny, epochy…

„na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky.“
ČSP, Židům 1,2

„Ježíš jim odpověděl: Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.
Bible, překlad 21. století, Lukáš 20,34-36

Možná taky namítnete… Délka žití je popisována též pro spravedlivé, kteří budou žít s Bohem navěky (budou Ho navždy oslavovat, budou s Ním navěky žít…). Zásadní rozdíl je v okolnostech. Spasení mají dar nesmrtelnosti, takže jejich život se „měří“ životem Božím. Nesmrtelnost znamená, že je nečeká žádná smrt. Navěky nebo navždy, použito v souvislosti s křesťany, znamená bez konce, protože jsou nesmrtelnými bytostmi. Když se slova navěky, navždy týkají nespasených, mluvíme o lidech, kterým nebyl zaslíben život věčný, jde o smrtelné bytosti. Jejich navěky znamená, pouze tak dlouho, jak dlouho budou žít v „ohni“.

Zločinec na kříži
Častý argument zastánců věčně hořícího „pekla“ je zločinec na kříži, kterému Ježíš řekl, že ještě ten den bude v Ráji.

Pojďme se nejprve podívat do Písma (Lukáš 23, 42-43) na různé překlady:

„Potom řekl Ježíšovi: „Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království.“
Ježíš mu odpověděl: „Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
Překlad 21. století

„A říkal: „Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království.
[Ježíš] mu řekl: “Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
ČSP

„I dí Ježíšovi: „Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého.“
I řekl mu Ježíš: „Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.“
Bible Kralická

1. Ježíš zde nehovoří o „pekle“, ale o Božím Království/Ráji.

2. Musíme zmínit fakt, že ve starých řeckých rukopisech neexistovala interpunkční znaménka (pomlčka, uvozovky, dvojtečka… ani čárky). Překladatel tedy mohl dát čárku před nebo za slovo „dnes“ podle své vůle. Kdyby dal čárku za „dnes“ („Amen, říkám ti dnes, budeš se mnou v ráji.“), má věta úplně jiný význam. Ježíš tím mohl myslet, že až se vrátí (druhý příchod Ježíše), vezme si ho k sobě. Anebo tím mohl myslet všechny spasené.

3. Ježíš byl třetího dne po své smrti vzkříšen – vstal z mrtvých. Tehdy řekl: „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci.“ (Jan 20,17). Pokud nevystoupil ke svému Otci, nemohl s sebou ani nikoho vzít. Ježíš byl tři dny v „hádesu“ (Skutky 2,31).

4. Vzkříšení třetího dne Ježíš předpověděl: „Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých“ (Lukáš 18,33).

Z toho je tedy patrné, že zločinec na kříži „čeká“ na Ježíšův druhý příchod a vzkříšení v říši mrtvých.

Podobenství o boháči a Lazarovi
Další častým argumentem je podobenství o boháči a Lazarovi. Ano, jde o PODOBENSTVÍ, ne o biblický popis „pekla“, kde démoni mučí hříšníky. Není to popis toho, co čeká nespasené v okamžiku jejich pozemské smrti.

Podobenství o boháči a Lazarovi:

„Byl jeden bohatý člověk, a oblékal se do purpuru a kmentu a den co den skvěle hodoval. U jeho vrat lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil se nasytit aspoň tím, co padalo ze stolu toho boháče; dokonce i psi přicházeli a lízali jeho vředy. Stalo se, že ten chudák zemřel a byl anděly odnesen do klína Abrahamova; zemřel pak i boháč a byl pohřben. A když v podsvětí v mukách pozdvihl oči, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho klíně. I zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil můj jazyk, neboť trpím bolestí v tomto plameni.‘ Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že sis už vybral své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován. A k tomu všemu je mezi námi a vámi upevněna veliká propast, aby ti, kdo chtějí, nemohli přejít odtud k vám, ani se přepravit odtamtud k nám.‘ Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, abys ho poslal do domu mého otce, neboť mám pět bratrů, ať jim svědčí, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.‘ Abraham řekl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslechnou!‘ On řekl: ‚Ne, otče Abrahame, ale kdyby k nim přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ Řekl mu: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“
ČSP, Lukáš 16,19-31

Tento příběh (podobenství) navazuje na podobenství O nepoctivém správci (Lukáš 16,1-17). Když se podíváme do Kralické Bible: „Byl pak člověk jeden bohatý a obláčel se v šarlat a v kmet…“ (Lukáš 16,19), je jasné, že se nejedná o skutečný příběh, ale o podobenství. V tomto podobenství nejde o to, že boháč byl bohatý, ale o to, že neměl soucit s chudým (Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi), že bohatý člověk se jen těžko dostane k Bohu, že většina boháčů kráčí po široké cestě, která vede k věčnému zatracení..

Zamyslete se… Pokud by šlo o reálný příběh z fyzického místa, kde jsou lidé v tělech, jak je možné, že boháč v „pekle“ uviděl v dálce Abrahama a Lazara? Jak je možné, že s nimi hovořil? Je snad „peklo“ těsně vedle Nebe? Další věc je, že měl být tento rozhovor veden z hořícího jezera, kde má být údajně mnoho hříšných lidí a pláč a skřípění zubů. Je možné, že boháč mohl za těchto dramatických okolností přemýšlet a hovořit? Jak je možné, že mohl být veden tento rozhovor, když má být v „pekle“ strašný křik trpících lidí?

Odpověz si na otázku
Proč má během druhém příchodu Ježíše nastat vzkříšení spravedlivých (1. Tesalonickým 4,16, 1. Korintským 15,51-53, Lukáš 14,14), když už jsou podle některých tito lidé v tělech Nebi?

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-53

Ježíš si vezme k sobě učedníky v okamžiku Jeho příchodu
Pojďme se dále podívat do Bible. Ježíš řekl svým učedníkům, že znovu přijde a vezme si je k sobě v okamžiku Jeho návratu, ne individuálně v okamžiku jejich pozemské smrti…

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,1-3

Závěr
Nemyslím si, že ihned po smrti jde člověk obnoveném v těle do Nebe (dojde k nanebevstoupení) nebo do „pekla“ (na mučidla k démonům). Podle mého výkladu Písma (rozsuzujte), neexistuje místo („peklo“), kde antikristy mučí, ponižují a šikanují démoni. Nikde v Písmu nečtu, že nespasení dostanou v okamžiku pozemské smrti nová funkční těla, která dokáží prožívat pocity atd. Člověk, který žil a zemřel v čase, zůstává v „hrobě“ – „šoel“/“hádes“. Není podstatné, zda byl někdo spálen. To Bible neřeší. Bible nám říká, že mrtví „spí“ v „zemi“ (z toho plyne, že reinkarnace, vyvolávání duchů apod. je podvod démonů).

„Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 12,2

„Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
Bible, překlad 21. století, Jan 5,27-28

Ježíš přirovnává smrt ke spánku:

„Vešel dovnitř (pozn. Ježíš) a řekl jim: „Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí.“
Bible, překlad 21. století, Marek 5,39

„Peklo“/“ohnivé jezero“ (v podobě pláče a skřípění zubů) NENÍ, protože teprve BUDE. Satan nikdy nebude věčným vládcem „pekla“, jak to známe z pohádek pro děti. Písmo nás učí, že satan a jeho démoni budou na konci věků zlikvidováni v ohnivém jezeře. Kdo by tedy po likvidaci satana a jeho démonů hříšníky mučil? Bůh, andělé, spasení lidé?

Biblické argumenty
V tomto článku je více než 30 biblických veršů (pasáží), které poukazují na to, že fyzické „peklo“ (v podobě hořícího ohně, démoni mučí hříšníky…) neexistuje. Kolik máš ty biblických argumentů? Předlož mi alespoň 15 veršů z Bible, které říkají, že jdou antikristové po své pozemské smrti ihned na mučidla k démonům, že je tam věčný oheň (který nutně potřebuje kyslík) apod.

Je autor tohoto příspěvku člen Církve adventistů sedmého?
Ne. Nikdy jsem nebyl člen žádné pozemské církevní organizace.

Může vás zajímat:
Je možná návštěva Nebe a „pekla“?
Je lidská duše smrtelná?
Existuje očistec?
V jakých tělech jsou lidé v Nebi a “pekle”?
Kde byl Pán Ježíš tři dny mezi Jeho smrtí a vzkříšením?
Co se děje s duší po smrti?
Mučí démoni v pekle hříšníky?