Jaký je skutečný význam hexagramu?

Je opravdu hexagram židovský symbol? Nebo se jedná o okultní symbol? Proč má Izrael ve středu vlajky hexagram? Jaký je skutečný význam hexagramu?

Hexagram
Hexagram (✡) je geometrický útvar, který vznikne superpozicí dvou shodných rovnostranných trojúhelníků, navzájem pootočených o 60°. Sjednocení obou trojúhelníků vznikne šesticípá hvězda, jejich průnik je pravidelný šestiúhelník. Hexagram má šest os souměrnosti.

Význam hexagramu
Hexagram (někdy také Davidova hvězda, Šalamounova pečeť) rozhodně není symbol dobra, ale zla (satana). Pokud chceme zjistit skutečný skutečný význam hexagramu, musíme se podívat do hluboké minulosti. Hexagram je starobylý symbol, který se ve středověku používal při různých okultních rituálech (v čarodějnictví, kouzelnictví, magii, astrologii, alchymii…). A dodnes se používá! Jedná se tedy o satanský symbol. Hexagram je jeden z nejvýznamnějším symbolů satanismu. Hexagram znázorňuje číslo 666…

hexagram
Hexagram = 666

Co znamená číslo 666?
Je to číslo člověka (Antikrista), který bude na konci věků (před druhým příchodem Ježíše Krista) velmi významně ovládat většinu lidí. Tohoto člověka bude významně ovládat satan. V podstatě lze tedy říct, že 666 je číslo satana, satanovo číslo. Pojďme se podívat do Bible:

“Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.”
Překlad 21. století, Zjevení 13,16-18

Možná si ani neuvědomujeme, že máme číslo 666 pořád před očima, např. když se podíváme na vlajku Izraele. Viz. Hexagram a Izrael (níže).

Hexagram a falešná náboženství
Hexagramy hojně nalezeneme v nejednom falešném náboženství. Římsko-katolická církev hexagramy s oblibou používá. Hexagram používal papež Benedikt XVI.:

Benedikt XVI.
Papež Benedikt XVI.

Hexagramy lze spatřit i v kostelích:

Hexagram je velmi důležitý hinduistický symbol. V Islámu je hexagram znám jako Šalamounova pečeť. Král Šalamoun používal hexagram k ovládání zlých duchů (démonů). Král Šalamoun se věnoval čarodějnictví a modlářství.

hexagram

hexagram

hexagram

hexagram

Hexagram a sionismus
Haxagram je důležitým symbolem sionistického hnutí (ideový směr, který vznikl mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do země izraelské vybudování a udržení židovského státu, národního státu Židů). V roce 1897 byla v Basileji založena Světová sionistická organizace. V zápětí se hexagram stal hlavním symbolem sionismu. Sionimus zaujal Rothschildy, proto je sionismus úzce spojen se Svobodným zednářstvím.

hexagram sionismus

Hexagram a Svobodné zednářství
Není pochyb o tom, že hexagram je velmi úzce spjat se Svobodným zednářstvím. Řád Svobodných zednářů je okultní organizace. Není přesně známo, kdy tento řád vznikl, jisté ale je, že funguje dodnes (i v České republice).

Pojďme se nejprve podívat na hlavní zednářský symbol (kružítko s úhelníkem + písmeno “G”). Hlavní zednářský symbol se např. nachází na letišti v Denveru (USA)…

Zednářský symbol (s hexagramem) naleznete na mnoha dalších místech…

Zednářská lóže v Izraeli (Muffelmann Oman 29)

Zednářství je úzce spjaté nejen z hexagramem, ale i s číslem 666…

Hexagram na bankovce
Hexagram lze vidět i na jednodolarové bankovce…

Hexagram v elektronické hudbě
Hexagram lze vidět i na hudebních elektronických festivalech, kde je viditelná přítomnost satana a jeho démonů. Více náš článek Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály.

Mysteryland 2013

Qlimax

Hexagram v okultismu, satanismu
Hexagram je velmi rozšířen v okultismu, satanismu. Hexagram je velmi silný magický útvar, který představuje uctívání satana! Při satanistických obřadech se pomocí hexagramu snaží satanisté přivolat satana, démony na lidskou úroveň existence.

Video: Hexagram – satanistický rituál
Nahlásit nefunkční video

Video: Hexagram – satanistický rituál s vysvětlením (celé video)
Nahlásit nefunkční video

Video: Hexagram – magický útvar (vysvětluje satanista)
Nahlásit nefunkční video

Pražští satanisté se klaní oltáři při obřadu Vzývání Hasturovo
Pražští satanisté
Pražští satanisté
Pražští satanisté
Pražští satanisté
Satanský rituál
Satanský rituál

Dogme et Rituel de la Haute Magie

Hexagram a Izrael
Jak je možné, že hexagram, 666 (okultní symbol) se nachází na vlajce Státu Izrael? Židé neví…

Video: Odkud pochází Davidova hvězda (hexagram)? Židé neví!
Nahlásit nefunkční video

Izrael
Vlajka Státu Izrael

Je potřeba si uvědomit, že je tady Tělesný Izrael (Židé, kteří žijí ve Státě Izrael) a Duchovní Izrael (každý, kdo má Ježíše Krista). Písmo nám jasně říká, že ne všichni z Izraele jsou Izrael:

“Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: „Tvé símě bude povoláno v Izákovi.“To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.”
Bible, překlad 21. století, Římanům 9,1-8

Většina dnešních Židů (ortodoxní, sionisté) neuznávají Ježíše Krista za Boha, ani se neřídí Starým Zákonem, ale naukami Talmudu (soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona) nebo Kabaly (druh židovské mystiky, čarodějnictví). Kabala je učení shodné s esoterikou a magií (učení démonů). Židé, kteří neuznávají Ježíše Krista za Boha, nejsou Boží Izrael, ale tělesný Izrael – “shromáždění satanovo”, tak je nazval sám Ježíš. Více článek Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?.

“Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,9

Také je potřeba říct, že u zrodu Izraele (v roce 1948) stála židovsko-zednářsko-luciferiánská rodina Rothschildů (jedna z nejmocnějších a nejbohatších rodů na zemi). To vysvětluje, proč se na vlajce Izraele nachází okultní symbol. Rothschildové mj. ovládají centrální banku Velké Británie (Bank of England) a vedou evropské Svobodné zednáře. Pokud se podíváme na budovu Nejvyššího soudu v Izraeli (která byla darována Rothschildy), u vchodu nalezneme malbu, na které jsou vyobrazeni Rothschildové se Shimonem Perezem (9. prezident Izraele) a Isaacem Rabinem (6. a 11. premiér Izraele)…

Na střeše Nejvyššího soudu lze spatřit pyramidu s tzv. “vševidoucím okem” (důležitým zednářským symbolem). Uvnitř budovy a v jejím okolí lze spatřit mnoho okultních předmětů/symbolů.

Pojďme se ještě podívat, jaké okultní předměty nosí Rothschildové (okultní elita)…

Philippine de Rothschild
Philippine de Rothschild

A ještě se pojďme podívat do izraelského města Eilat, kde můžeme spatřit zednářskou pyramidu na velmi veřejném místě…

Hexagram není žádným židovským symbolem a už vůbec ne symbolem židovství. Skutečným židovským (biblickým) symbolem je sedmiramenný svícen, jehož zhotovení přikázal sám Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaj (Exodus 25,31).

Mince a hexagram
Mince oslavující “konec deprese” (The end of the depression). Vyrobeno v roce 1932 Stewart-Warner. Na této minci spatříme hexagram, svastiku, “vševidoucí oko”. Za touto mincí evidentně stojí démoni, takže žádný “konec deprese” se rozhodně nekoná.

Helena Blavatsky a hexagram
Helena Blavatsky (1831-1891) se za svého života zabývala vyvoláváním duchů, jasnovidectvím, telepatií a mnoha dalšími ohavnostmi. V roce 1875 založila Theosofickou společnost, která se inspirovala v hinduismu a buddhismu. Do loga Theosofické společnosti začlenila hexagram, svastiku, hada (satana)…

Helena Blavatsky

Kruhy v obilí a hexagram
Hexagramy naleznete i v obilí, kde démoni s oblibou vytvářejí okultní symboly, čímž významně matou lidi…

Kruhy v obilí a hexagram

Kruhy v obilí a hexagram

Hexagram a nacisté
Od roku 1938 do konce 2. světové války museli hexagram s nápisem “Jude” nosit všichni Židé starší 6 let (jako potupné znamení). Z lidského hlediska je tedy nepochopitelné, proč od roku 1948 má Izrael ve středu vlajky zrovna tak odpornou satanovinu.

Ouija a hexagram
“Hra” Ouija se používá jako prostředek pro kontakt s mrtvými (spiritismus). Tyto spiritistické tabulky se dají dnes běžně koupit v e-shopu. Ouija je velmi nebezpečná hra s démony! O tyto nebezpečné nástroje se zajímají čím dál mladší lidé (dokonce i děti). Ve spojení s těmito tabulkami opět vidíme hexagram…

Ouija

Hexagram s ďáblem
Hexagram ďáblem nalezneme na vládní budově v Petrohradu (Ruská federace). V Rusku je mnoho okultistů a zednářů.

A takto bych mohl pokračovat dál a dál.

Závěr
Hexagram nemá nic společného s biblickým králem Davidem, je to symbol luciferianismu, židovsko-sionistické nadvlády nad světem a všemi národy. Je neuvěřitelné, jak snadno dokáže satan lidem namluvit, že hexagram je dobro. Podobné je to s “vševidoucím okem”, peace symbolem, Hnutím Víry atd. Hexagram nikdy nesloužil k dobrým účelům. Hexagram vždycky sloužil k propagaci a uctívání satana. Satan a jeho démoni nutí lidi šířit, nosit, uctívat… okultní symboly. Zamysli si, nepatříš náhodou mezi tyto lidi právě ty? Pokud máš nějakou věc (knihy, oblečení, sošky…) s hexagramem (či jinými okultními symboly – pentagram, “vševidoucí oko”, lebky, padlé anděly…) okamžitě se toho zbav (nejlépe znič) a distancuje se od toho. Pokud jsi znovuzrozený křesťan, čiň pokání a podstup vymítání démonů. Pokud neznáš Boha, přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele a nech se pokřtít.