Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?

Byla zvířata stvořena jako Boží obraz na Zemi? Jednají zvířata podle rozumu nebo podle pudu? Mají zvířata nesmrtelnou duši? Co je se zvířaty po jejich smrti? Mohou být zvířata spasena?

Bůh stvořil zvířata, která se množí…

„Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: Ať  se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci! Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať  se rozmnožují na zemi.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,19-22

Zvířata nebyla stvořena k Božímu obrazu (satan vnucuje lidem opak). Pouze člověk byl stvořen k Božímu obrazu! Člověk má nad zvířaty vládnout. Pokud někdo tvrdí (svým jednáním, myšlením), že zvíře je obrazem Boha, hřeší.

„Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,26-27

„Co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 8,5-9

Zvířata nesmí  být postavena na úroveň člověka a nemohou být pomocí jemu rovnou. To si neuvědomuje mnoho dnešních lidí. Dokonce i křesťanů!

„Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
Bible, překlad 21. století, Genesis 2,20

„A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenalezla pomoc jako jeho protějšek.
ČSP, Genesis 2,20

Pro Boha je člověk mnohem cennější než zvíře…

„Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?
Bible, překlad 21. století, Matouš 6,26

Zvířata si máme podmanit, můžeme nosit jejich kůži… Také můžeme konzumovat jejich maso! Jíst můžeme všemožná čtvernohá polní zvířata, šelmy, plazi, ptáky…

„Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!
Petr odpověděl: „To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného.“
Ale hlas k němu promluvil znovu: „Co Bůh očistil, neměj za nečisté!“ Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 10,9-16

„Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať  z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 9,1-3

„Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med.“
Bible, překlad 21. století, Marek 1,6

Zvířata nejsou obdařena rozumem, jednají pudově…

„Tihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2,12

„Tito však jako nerozumná zvířata, zrozená jako pouhá přírodní stvoření k lovení a zkáze.“
Bible, Český studijní překlad, 2. Petr 2,12

„Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby.“
Bible, překlad 21. století, Juda 1,10

„Tito se však rouhají věcem, které neznají, a v těch, které jako nerozumná zvířata přirozeně znají, propadají zhoubě.“
Bible, Český studijní překlad, Juda 1,10

Bůh má samozřejmě rád celé stvoření včetně zvířat. Příroda včetně zvířat chválí Boha…

„Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech,“
Bible, překlad 21. století, Žalm 148,7-10

Je možné vzkříšení (spasení) zvířat, která žila na Zemi?
Zastánci myšlenky, že právě ten jejich zvířecí miláček (pes, kočka, had, akvarijní rybyčky…) bude na Nové Zemi, argumentují touto pasáží z Bible:

„Řekl jsem si v srdci: Spravedlivého i svévolníka bude soudit Bůh, nastane čas soudu nad vším děním, nad vším, co se koná. Řekl jsem si v srdci: To se stane kvůli synům lidským, aby je Bůh tříbil, aby nahlédli, že je to s nimi jako se zvířaty. Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi? Shledal jsem, že není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl. Kdo mu dá nahlédnout, co se stane po něm? “
Bible, ekumenický překlad, Kazatel 3,16-22

Pokud se podíváme na úplný začátek knihy Kazatel (Kazatel 1,1), zjistíme, že jde o slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Pokud se podíváme na výše uvedou pasáž, zjistíme, že Kazatel „si řekl v srdci“ („pomyslel si“ – překlad 21.století). Neřekl to tedy ani nahlas, byla to jeho myšlenka, subjektivní úvaha, kladl si otázky.

Sám Kazatel o lidském srdci říká:

„Lidské srdce je navíc plné zloby a hloupost je provází celým životem.“
Bible, překlad 21. století, Kazatel 9,3

O lidském srdci podobně píše i Marek:

„Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost.“
Bible, překlad 21. století, Marek 7,21

Podobně se vyjadřuje i Jeremiáš:

„Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,9

I v Přísloví se dočteme, že nemáme důvěřovat pocitům svého srdce, spoléhat se na vlastní rozumnost:

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,5

Nemyslím si, že na Nové Zemi budou všechna zvířata (ptactvo, hmyz, vodní živočichové, dobytek, domácí mazlíčci…), která žila před druhým příchodem Ježíše Krista tady na Zemi. Nemyslím si, že na Nové Zemi budou zvířecí miláčci, které nás tady potěšují. Jen připomínám, co řekl Bůh (Genesis): „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“. Nebo si snad někdo myslí, že na Nové Zemi bude velryba, která tady žila v moři? Opravdu si myslíte, že tam budou všichni mořští živočichové? Nutno upozornit, že na Nové Zemi nebude moře…

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,1

Je potřeba si uvědomit, že Kristovci budou na Nové Zemi především pro Boha. Bůh je totiž pro nás nepředstavitelně žárlivý! Co zažíváme nyní, bude zapomenuto. Nebudeme si vzpomínat na minulé věci – na své rodiny ani domácí miláčky…

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Bible, překlad 21. století, Izajáš 65,16-17

„Nebo aj, já stvořím nebesa nová a zemi novou, a nebudou připomínány první věci, aniž vstoupí na srdce.
Bible Kralická, Izajáš 65,16-17

Na Nové Zemi nebude manželství…

„Ježíš jim odpověděl: Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 20,34-36

„Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 22,30

Nová Země je pro nás něco nepředstavitelného…

„Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 2,9

Máme kázat evangelium i zvířatům?
V Bibli stojí, že máme kázat evangelium všemu stvoření:

„Potom jim řekl (pozn. Pán Ježíš): Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,15

Co je to stvoření? Všechno, co se nachází na Zemi: lidi, zvířata, příroda, čas, věky… Opravdu myslel Pán Ježíš, že máme kázat evangelium psům, kočkám, žirafám, stromům, vodě, času…? Ne. Pokud totiž čteme další verše, tak je každému jasné, že máme kázat evangelium všem LIDEM, protože pochopit evangelium může pouze člověk, ne zvíře.

„Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,16-18

Nebo si snad někdo myslí, že je možné, aby zvíře chápalo evangelium, mělo víru v Krista, dobrovolně se nechalo pokřtít?

Pokud si budeme vytrhávat z Bible jednotlivé verše (nebudeme brát Bibli jako celek), budeme kázat evangelium třeba kočce a doufat v její spasení, vstupujeme na velmi tenký ledem, pod kterým číhá satan a jeho démoni.

Velký pozor na modlářství. I zvíře může být modla!
Čím víc se blíží příchod Pána Ježíše, tím víc lidí má své modly. Modla je VŠECHNO, čemu věnuješ víc času, než Bohu. Je to VŠECHNO, co je v tvém srdci důležitější než Bůh. Modlářství není jen klanění se sochám, obrazům apod. Pro mnohé dnešní lidi je modla internet, sociální sítě, hry, sledování televize, seriály, sledování světských informací, koníčky, člověk, zvíře, sport, peníze, kariéra… Pokud máme modlu, je to hřích a musíme z toho činit pokání. KAŽDÁ modla nás oddaluje od Boha a zavádí nás na cestu, která vede do „pekla“.

Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 20,4-5

„Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 4, 15-18

Pozor na obsazení démonem!
Učení o zvířatech, která byla stvořena k Božímu obrazu, to je učení démonů a hřích proti Bohu, díky kterému je mnoho lidí zdémonizovaných! Démoni chtějí, aby člověk vyvyšoval zvíře nad člověkem (přizpůsoboval se mu atd.) a odmítal konzumovat zvířecí maso. Kdo odmítá jíst maso, je duchovně napadnutelný! V rodinách, kde je zvíře nejmilovanější, nejhýčkanější a hlavní osobností, tam mají velké slovo démoni, tam se nacházejí zdémonizovaní lidé. Zpozorněte, pokud dáváte zvíře na/nad úroveň člověka, pokud máte časté nutkání kontrolovat ostatní lidi, zda se dobře starají o zvířata apod. To může být známka vašeho démonického obsazení (posednutí démonem)!

Doporučené články k prostudování: Může mít křesťan démona? Ano!, Jak rozpoznat démonické obsazení?

Závěr
Zvířata nebyla stvořena k Božímu obrazu. Žádné zvíře nemá žádnou schopnost jednat duchovně, neboť nemá ducha. Zvíře má pouze vegetativní a smyslové schopnosti, není obdařeno rozumem, jedná pudově. Není pochyb o tom, že si má člověk zvířata podmanit, jíst jejich maso, nosit jejich kožky. Podmanit rozhodně neznamená, že se ke zvířatům máme chovat ošklivě (zabíjet je pro zábavu, týrání apod.). Zabíjet zvířata pro obživu, není týrání zvířat. To satan lidem vnucuje myšlenku, že zabíjet zvířata je nemorální a kruté. Satan se lidem snaží namluvit, že zvířata jsou Božím obrazem! Často jde o démonické hraní na city člověka. Vidíme mediální masáže (do kterých se zapojují i známé osobnosti), v kterých je lidem vštěpováno do mysli, že zvíře má větší hodnotu než člověk. Také vidíme falešné fotografie a videa o týrání zvířat, které kolují po internetu. Nenech se obelhat satanem!

Dneska jsou velmi oblíbení domácího mazlíčci. Můžeme mít zvíře pro potěšení, pes nám může střežit majetek apod. Někdy však vidíme, že jsou zvířata brána na/nad úroveň člověka, což je samozřejmě špatně (hřích). Je to hřích proti Bohu! Někteří lidé hřeší a znevažují Boha tím, že zvíře upřednostňují před člověkem – mají ho jako náhražku za manžela, manželku, dítě atd. Dneska vidíme, že si lidé berou vysoké půjčky na drahé veterinární ošetření. Výjimkou nejsou ani zvířecí krematoria. Zvířecí hroby se pro některé lidi stávají doslova modlou. Všechno toto je ohavnost, hřích! Někteří lidé (tzv. zvířecí extrémisté) jdou do extrému tím, že mají zvíře na božské úrovni. Svým myšlením a jednáním pak božstvu (démonům) slouží a uctívají ho. Démoni jsou velice potěšeni, když je člověk uctívá!

Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 34,14

Pokud někdo tvrdí (svým jednáním, myšlením), že zvíře je obrazem Boha, hřeší a vystavuje se démonickému obsazení.

Doporučené články:
Je zvíře jako tvor rovnocenný člověku? V žádném případě!!!
Mýty a fakta o vegetariánství
Může mít křesťan démona? Ano!
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Kvantová terapie je satanův podvod
Pravda o hypnóze
Ne všichni duchové jsou od Boha!
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?