Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?

Je Izrael vyvoleným (elitním, vyvýšeným, nadřazeným) národem – kompletně a bez podmínek? Kdo je pravý Boží Izrael? Máme se modlit za Stát Izrael, který vznikl v roce 1948? Jsou Židé jediným Božím vyvoleným lidem?

Izrael v současnosti
Stát Izrael (zkráceně se říká Izrael) vznikl jako právnická osoba v roce 1948. Je to jediná země na světě, kde jsou většina obyvatel Židé. Drtivá většina těchto Židů odmítá Božího Syna – Ježíše Krista. Podle izraelského statistického úřadu (www.cbs.gov.il), jsou v Izraeli pouze 2 % křesťanů. Z této statistiky je patrné, že většina obyvatel Izraele se zříká křesťanství (jména Ježíš Kristus). Mezi křesťany je rozšířený názor, že většina současných Židů věří ve Starý zákon, což není pravda. Dodržují snad dnešní Židé Zákon, dělají zápalné oběti Bohu? Podle většiny Židů je Starý zákon kniha mýtů a příběhů, porozumět Starému zákonu je možné pouze studiem Talmudu a Kabaly, což jsou velmi nebezpečná učení démonů.

Talmud
Talmud je pro Židy posvátnou židovskou knihou, resp. sérií 36 knih. Je to soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona a etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné. Talmud byl sepsán stovky let po Ježíšově smrti. Tyto knihy nesepsal jeden Žid, ale tisíce Židů (počet známých autorů se pohybuje kolem 3500). Talmud Židé přijali působením farizejů, kteří se postupně zmocnili vedení židovského národa. Talmud obsahuje mnoho lží, nenávistných projevů a rouhání vůči Pánu Ježíši Kristu! Např., že se Ježíš narodil ze smilstva (Marie prý měla sex s mnoha muži), že byl Ježíš podvodník, který měl učit magii, modlářství a čarodějnictví, a že je dneska v „pekle“. V Talmudu stojí , že Židé jsou nadřazená božská rasa. Talmud je prokazatelně silně rasistický nástroj falešných Židů (Synagoga satanova). Talmud rozhodně není Boží slovo, je to obsáhlá sbírka farizejských příkazů a tradic.

„Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě.“
Bible, překlad 21.století, Jakub 3,7-9

Kabala
Kabala je židovský okultismus (tajné učení), které je prosáklé magií a čarodějnictvím. Je to nejrozsáhlejší učení démonů, jaké kdy lidstvo mělo. Kabala se provozovala v židovských kruzích přes celý středověk až do dneška. Židé, kteří provozují Kabalu, otevřeně slouží tomu zlému. S Kabalou je úzce spjat hexagram ✡. Hexagram je velmi silný satanův symbol, který dodnes používají nejen falešní Židé, ale i satanisté z celého světa (více náš článek Jaký je skutečný význam hexagramu?). Podrobnosti o Kabale naleznete v našem článku Co je Kabala?.

Dogme et Rituel de la Haute Magie
Kniha Dogme et Rituel de la Haute Magie, kterou napsal okultista Eliphas Lévi (autor satanského baphometa).

Zeď nářků
Zeď nářků (Západní zeď) je považována za nejposvátnější židovskou stavbu Jeruzaléma. Mnoho křesťanů věří, že je zde Boží moc „zesílena“, proto sem také jezdí. Duchovní křesťan ví, že Bůh Bible je všudypřítomný (Jan 14,23; Matouš 28,20 atd.) a nebydlí v chrámech udělaných lidskýma rukama (Skutky 7,48). Lidé zde dokonce zanechávají v puklinách starověkých kamenů modlitbu, prosbu napsanou na kousku papíru. To je nebiblické až magické. Fakta jsou taková, že Zeď nářků je duchovně velmi nebezpečné místo, které je plné démonů, protože Židé zde vykonávají okultní obřady a komunikují s kabalistickým falešným bohem (satanem a jeho démony). Co vidíme u Zdi nářků je modloslužba, uctívání falešných bohů, nebiblické/okultní rituály (Davening – Žid přiráží pánví tam a zpět během „modlitby“, což je pro něj pohlavní akt se Šekinou (Šekina je podle Talmudu ženská polovička falešného boha „vesmíru“), aby přivedl na svět kabalistického falešného boha Ejn Sofa), nepokoj… Bůh Bible rozhodně není Bohem nepokoje a zmatku.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Video: Zeď nářků je místo nepokoje a okultních obřadů (Davening)
Nahlásit nefunkční video

Video: Davening u Zdi nářků
Nahlásit nefunkční video

Židé mají falešného boha
Někdo si možná myslí, že Židé mají Boha Bible, jenom nemají Ježíše. Tak to rozhodně není! Je průkazné (podle Písma), že drtivá většina Židů neuctívá stejného Boha jako křesťané, kteří mají Ježíše Krista. Židé, kteří odmítají Krista, mají falešného boha. Za každým falešným bohem stojí satan. Uctívat Boha Otce bez Krista, to je podle Písma nemožné.

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

“Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.”
Bible, překlad 21. století, Jan 3,36

Další verš potvrzuje, že Židé nemají Boha Bible, ale falešného boha.

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21.století, 2. Jan 9-11

Židé, kteří neuznávají Ježíše za Mesiáše, jsou bludaři a antikristové.

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.“
Bible, překlad 21. století, 2. Jan 1,7

„Kdo není se mnou, je proti mně“
Bible, překlad 21. století, Matouš 12,30

Židé, kteří neuznávají Ježíše za Mesiáše, jsou znamením pro poslední čas, který je od Ježíše.

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,18

Židé, kteří neuznávají Ježíše za Mesiáše, nemohou být spaseni.

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan,5,12

Židé, kteří nemají Krista, jsou nepřátelé evangelia, Církve.

„Pokud jde o evangelium, stali se ve váš prospěch Božími nepřáteli; ale pokud jde o vyvolení, zůstávají díky praotcům jeho přáteli.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 11,28

Zaslíbení byla učiněna Abrahamovi a Kristu
Bůh uzavřel s Abrahamem úmluvu a řekl „Požehnám ti“ v jednotném čísle. Bůh tedy bude žehnat pouze Abrahamovi.

„Hospodin Bůh řekl Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji.“
Bible, překlad 21.století, Genesis 12,1-3

Tato zaslíbení nebyla učiněna na celý budoucí národ Izraele, ale Abrahamovi a Kristu. Křesťané (ať  už jsou z Židů nebo pohanů), kteří mají Krista, jsou símě Abrahamovo. 99% Židů, kteří žijí ve Státě Izrael, odmítají Ježíše Krista, tudíž nejsou símě Abrahamovo.

„Řeknu to po lidsku, bratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k ní nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle: „a semenům,“ ale v jednotném: „a tvému semeni,“ čímž je míněn Kristus. (…) A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.
Bible, překlad 21. století, Galatským 3,15-16 a 29

Děti Abrahama jsou všichni křesťané, kteří mají Ježíše Krista za Pána a Spasitele.

„Abraham, jak je psáno, „uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost“. Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: „V tobě dojdou požehnání všechny národy.“ Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.“
Bible, překlad 21.století, Galatským 3,6-9 a 28-29

„Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus!“
Bible, překlad 21.století, Koloským 3,11

Jsou Židé Božím vyvoleným lidem – kompletně a bez podmínek?
Podle některých křesťanů je současný Stát Izrael země zaslíbená a kompletně všichni tamní Židé jsou Bohem vyvolený národ a navždy jím zůstanou. Do Státu Izrael přijíždějí křesťanští turisté s tím, že fyzičtí Židé, kteří zde žijí (a provozují Talmud, Kabalu),  jsou kompletně všichni Bohem vyvolený národ. Někteří křesťané dokonce tvrdí, že Židé mohou být spaseni i bez Krista. To není pravda! To je opravdu velmi bezduchý výklad Písma a novodobý (nebiblický) názor, který je starý maximálně několik málo set let. V průběhu historie se křesťané nedívali na Židy jako Bohem vyvolený národ. Dívali se na ně jako na lid, který zavrhl a nenávidí Krista, a který provozuje falešné náboženství, okultismus (Kabalu). Pokud si někdo myslí, že kompletně všichni Židé, kteří žijí ve Státu Izrael, jsou bez podmínek vyvoleným národem, žije v bludu. Opravdu si myslíš, že jsou pro Boha směrodatné současné hranice Státu Izrael (metr za státní hranicí nikdo nemá šanci)? K tomu ještě dodávám, že Židé žijí po celém světě (v USA, Rusku, Polsku…). Ty snad nejsou Božím vyvoleným lidem? Jsou, ale jen ti, kteří mají Krista. Bůh dnes nevolí bez podmínek celé etnikum, které žije v nějakém státě. Co se týče Nové smlouvy, Ježíš je ta podmínka a cesta k Bohu. Žádné jiné cesty není. Žid, který má Krista, je Božím vyvoleným lidem. Pokud by byl fyzický židovský národ automaticky kompletně spasený (bez podmínek), nebylo by jim potřeba kázat evangelium. Písmo nás jasně učí, že spaseni můžeme být pouze skrz evangelium. Písmo nikde neříká, že kompletně všichni Židé budou na konci dějin obrácení.

„Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 1,16

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 10,9

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.“
Bible, překlad 21. století, 1. Timoteus 2,5-6

Musíme si uvědomit, že pravý Žid není automaticky ten, kdo židovské předky, ale ten, který má srdce obřezané Duchem, ne literou.

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 2,28-29

Žid, který nemá Krista za Mesiáše, je antikrist.

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Bible, překlad 21.století, Jan 3,36

„On „odplatí každému podle jeho skutků“ – těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 2,6-11

Žid, který nemá Krista, chodí ve tmě (je pod mocí satana).

„Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“
Bible, překlad 21.století, Jan 8,12

Ježíš označoval některé Židy za syny ďábla. Židům říkal, že nenásledují Mojžíše ani Boha, nýbrž svého otce – ďábla.

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible, překlad 21.století, Jan 8,44

Židé, kteří neuznávají Ježíše Krista za Mesiáše a provozují Kabalu (komunikují s démony), nejsou Boží Izrael, ale „shromáždění satanovo“. To řekl sám Ježíš:

„Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 3,9

Tělesný Izrael a Duchovní Izrael
Je potřeba myslet na to, že je tady fyzický Izrael a Duchovní Izrael. To je potřeba rozlišovat! Součástí fyzického Izraele (Státu Izrael) je každý, kdo pochází z Izraele. Kdo je spoluobčan Duchovního Izraele? KAŽDÝ člověk, který má Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele.

„Proto vám říkám (pozn. Ježíš), že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 21,43

„Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli.“
Bible, překlad 21.století, 1.Petr 2,9-10

„Můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy.“
Bible, překlad 21.století, Izaiáš 56,7

KAŽDÝ člověk, který má Ježíše Krista, je spoluobčan Duchovního Izraele:

„Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.“
Bible, překlad 21.století, Efeský 2,11-13 a 19

„To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.“
Překlad 21. století, Galatským 6,15-16

Není vůbec důležité, odkud pochází naši tělesní předci. V Kristu už není rozdíl!

„Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 10,12

Máme se vyvarovat rodokmenů
Bůh nám říká, že se máme vyvarovat rodokmenů. Drtivá většina dnešních Židů přesně neví, z jakého kmene pochází. Naše rodokmeny jsou skutečně „nekonečné“, protože každý z nás má miliony předků. Pokud by člověk začal do hloubky zkoumat svůj rodokmen, tak musí zjistit, že má židovské předky (je Žid)! Dnes ale není vůbec důležité, co říká váš rodokmen! Vždyť  jsme Božími dětmi skrze víru Ježíše Krista (jsme símě Abrahamovo).

„Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.“
Bible, překlad 21.století, 1. Timoteus 1,4

„Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.“
Bible, překlad 21.století, Titus 3,9

Abraham nehledal fyzické město
Musíme si také uvědomit, že Abraham nehledal fyzické město, ale město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Pokud křesťané vzhlížejí nový Jeruzalém, nehledají fyzické město, ale nebeské město, které má teprve přijít.

„Vyhlížel totiž město, které má základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Oni však toužili po lepší vlasti – po té nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť  jim připravil město.“
Bible, překlad 21.století, Židům 11,10 a 16

V Písmu stojí, že Sión je nebeský Jeruzalém, ne fyzické místo ve Státě Izrael.

„Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha – nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova.“
Bible, překlad 21.století, Židům 12,22-24

Založil Stát Izrael Bůh?
Ano, protože všechny vládní moci zřizuje Bůh. Bůh zřídil vládní moc v České republice, v USA, v Severní Koreji… Bůh tvoří vládní moci přímo nebo dopuštěním. Zřízení vládní moci dopuštěním se neobejde bez Božího svolení (souhlasu). Bez svolení Boha k vytvoření vládnoucí moci dopuštěním nemůže dojít. Bůh v tomto případě dává svolení přímo nebo nepřímo. Více článek Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha.

„Každý ať  se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 13,1

„On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 2,21

Problematický židovský národ
Proč byl v minulosti židovský národ všude problematický (nesnášenlivost, perzekuce)? Už v době středověku byl židovský národ pokládán za rasu mágů. Židovští rabíni používali techniku šamanismu (navodit stav vědomí, stav transu), šlo jim o setkání s nejvyšším božstvem (satanem) zvaném Merkaba. Nebyl to jenom nacistický diktátor Adolf Hitler, který nenáviděl Židy, např. v Itálii byla první protižidovská hnutí zaznamenána ve 12. století, Kateřina I. zákonem 26. dubna 1727 vypudila Židy z Ukrajiny. A tak dále. Proč byl židovský národ z každé země vyhoštěn? Bylo to kvůli provozování falešného náboženství, urážkám Ježíše Krista, provozování okultismu a lichvářským půjčkám. Židé byli vnímáni jako nepřátelé křesťanů, pokud lpěli na okultismu. Už ve středověku se Židé živili půjčováním peněz. Další věc je, že elitní Židé vždycky chtěli ovládnout svět (podřídit si všechny národy). Podle elitních Židů (falešných Židů) je Kabala nástroj k ovládnutí světa, a nejen to, skrz učení Kabaly lze prý dosáhnout schopností ovlivňovat budoucí události a běh vlastního života, viz. CERN. Elitní Židé (Synagoga satanova), podle kabalistické numerologie (magie čísel), dodnes vykonávají své rituály. V této souvislosti nelze nezmínit mocnou židovskou dynastii Rothschild, která stála u zrodu Státu Izrael (video zde), a které se podařilo ovládnout nadnárodní a globální organizace.

“Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

Všechno začal Mayer Rothschild (1744-1812), který byl finanční věřitel (lichvář) a zlatník, jehož obchod měl jako značku červený hexagram. Mayer Rothschild začal půjčovat vládám a králům, protože to vynášelo mnohem víc, než půjčování peněz fyzickým osobám. Mayer Rothschild měl pět synů, které naučil, jak vydělávat velké peníze a poslal je do různých měst Evropy, aby tam založili bankovní domy. Celá rodina byla doslova posedlá nejen po hromadění majetku, ale i po moci – světovládě. V polovině 19. století se dynastie Rothschildů stala nejmajetnější rodinou na světě. S největší pravděpodobností je to tak dodnes, protože to jsou právě Rothschildové, kdo přes své bankovní instituce půjčuje finance světovým vládám (USA, Británie, Izrael…).

Urážky pro Kristovo jméno
Když Židé podléhají Talmudu, kde je hrubě urážen Ježíš, dá se předpokládat, že i konkrétní křesťané jsou uráženi (proklínáni) pro Kristovu víru.

„Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,13

„Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. Trpí-li však jako křesťan, ať se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 4,14 a 16

Jako křesťané víme, že Písmo hovoří o vyhlazování Boží církve Židy. Sám apoštol Pavel, než mu dal Bůh milost poznání pravdy, vyhlazoval křesťany.

„Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit. Ve svém národě jsem v judaismu předčil většinu svých vrstevníků, patřil jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic. Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,13-16

Zavrhl Bůh celý židovský národ?
Nezavrhl. Rozhodně netvrdím, že Bůh zavrhl kompletně celý židovský národ. Vždyť v Písmu stojí, že Bůh nezavrhl izraelský lid. Písmo ale také říká, že Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu. Když v Písmu stojí, že všechen Izrael bude spasen, řeč je o Duchovním Izraeli (duchovních Židech). V následujících verších Pavel hovoří o spasení tehdejšího izraelského národa. Rozhodně neříká, že izraelský národ bude plošně spasen ve vzdálené budoucnosti.

„Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť i já jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení Benjamínova.
Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění Písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: „Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen já, a i mně usilují o život!“ Jak mu tehdy Bůh odpověděl? „Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem.“ Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne díky skutkům – jinak by milost už nebyla milost. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět!“
Bible, překlad 21. století, Římanům 11,1-5 a 22-23

Pokud chceme pochopit opravdový význam výše uvedených veršů, musíme se podívat do deváté kapitoly Římanům, ze které jasně plyne, že Bůh nikdy neslíbil plošnou spásu celému izraelskému národu.

„Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 9,6

Ještě je dobré zmínit, že Bůh všechny lidi, v jedenácté kapitole Římanům sjednocuje v jeden lid – Duchovní Izrael.

„Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 11,32

Stát Izrael jako modla
Modlou se může stát prakticky cokoliv, to jako křesťané víme. Modla může být nejenom televize, telefon, internet, koníčky, člověk nebo křesťanské učení, ale i stát, např. Stát Izrael. Pokud někdo zdůrazňuje Stát Izrael do míry modlářství, jako např. šéf křesťanských sionistů John Hagee, může mít s Bohem velký problém.

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 6, 9-10

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 5,11

Modlitby za Izrael
Současný Stát Izrael (jako právnickou osobu) musíme zařadit pod „svět“ (satanský systém), kam patří všechny existující státy (včetně Ameriky a Ruské federace). Proč? Izrael uznává stejnopohlavní manželství uzavřené v zahraničí, Tel Aviv byl zvolen homosexuální komunitou „světovým městem homosexuálů“, bují tam falešná náboženství (falešný Judaismus, Islám, Drúzové…), Izrael vede agresivní a rasistickou politiku, je zde nevybíravě urážen Bůh Ježíš… Jako křesťané se musíme modlit, jak za Stát Izrael (politický systém, politiky, ať  schvalují pro lidi prospěšné zákony…), tak i za to, aby dal Bůh tamním obyvatelům milost poznání pravdy, aby tam bylo čím dál víc pravých křesťanů. Modleme za všechny Židy (nejen z Izraele, ale Židy z celého světa – nejvíc Židů je v USA), ať  jim dá Bůh milost poznání pravdy, ať  oni tuto milost přijmou.

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.“
Bible, překlad, 21. století, 1.Timoteus 2,1-2

Antisemitismus?
Kdo se drží biblického výkladu, že všichni Židé žijící ve Státě Izrael, nejsou vyvoleným národem, je často označen za antisemitu. A to i ze strany křesťanů! Za tento stav je zodpovědná Synagoga satanova (falešní Židé označující se hexagramem), která lidstvu vsugerovala (přes média atd.), že když věříte v pravdu ohledně falešných Židů, jste antisemita (nenávidíte Židy). Antisemitismus je nepřátelství, nenávist vůči Židům. Copak může mít křesťan nenávist vůči jinému člověku? Rozhodně ne! To by hřešil. Vůči Židům určitě nenávist nemám, modlím se za ně a žehnám jim.

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Závěr
Dnešní Judaismus rozhodně není náboženstvím Starého zákona (Tóry). Dneska můžeme hovořit o falešném Judaismu. Nebo snad Židé obětovávají zvířata Hospodinu? Podle většiny Židů je Starý zákon kniha mýtů a příběhů, a porozumět mu je možné pouze studiem Talmudu a Kabaly, což jsou velmi nebezpečná učení démonů. Je potřeba si uvědomit, že dnešní židovské náboženství není založeno na Bibli (Tóře). Je potřeba si uvědomit, že drtivá většina dnešních Židů, kteří žijí ve Státě Izrael, nenávidí našeho milovaného Pána Ježíše Krista! Každý Žid musí uvěřit v Krista, pak mizí „rouška“!

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.”
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 4,14-16

Až pak se člověk stane součástí Duchovního Izraele. Vyvoleným národem Božím (Božím Izraelem), je KAŽDÝ člověk, který přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele a řídí se duchovními zákony, bez ohledu na to, ve kterém státě žije. A může to být i samozřejmě člověk židovského původu, který žije ve Státě Izrael. Pokoj všem. Amen.

Může vás zajímat:
Stát Izrael – vznik, historie, Židé…
Kdo žehná Izraeli, bude požehnán?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem
Stát Izrael není to stejné, co země izraelská
Poučte se od fíkovníku (Matouš 24, 32). Je fíkovníkem myšlen Stát Izrael?
Jaký je skutečný význam hexagramu?
Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?
Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Antikrist, znamení šelmy
Kdo, co je antikrist?