Ježíš Kristus může uzdravit všechny naše nemoci

Když byl Ježíš Kristus na této zemi, uzdravil mnoho nemocných, různě postižených. Například uzdravil slepého, malomocného či sehnutou ženu. Dokonce vzkřísil mrtvou dívku. Toto lze vidět ve filmu Ježíš. Poté byl ukřižován, vstal z mrtvých, vstoupil na Nebesa a sedí po pravici Boha.

„Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.“
Bible, Matouš 4,23-24

„Byla tam žena postižená už osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. „Ženo, tvá nemoc je pryč,“ řekl jí. Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha.“
Bible, Lukáš 13, 11-13

Bible nám říká, že Ježíš je pořád stejný – včera, dnes i zítra. Ježíš uzdravuje i dnes! Bible nám také říká, že každý, kdo odevzdal svůj život Ježíši, bude uzdravovat modlitbou nemocné…

„Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.“
Bible, Jan 14,12

Dneska snad každý má nějakou nemoc. Mnoho lidí spoléhá výhradně na lékaře, jde o lidi, kteří neznají Ježíše. Když Ježíši důvěřujeme, žijeme s Ním každý den, On nás uzdravuje a všemožně nám pomáhá. Ježíš vzal naše nemoci na kříž – zemřel za naše nemoci a hříchy. Pokud chcete být uzdraveni, musíte se modlit k Bohu za uzdravení.

„U Boha přece není nic nemožné.“
Bible, Lukáš 1,37

Neříkám, že křesťan nemá chodit k lékaři. Nejprve je ale potřeba se modlit za uzdravení, až pak jít za lékařem. Než si vezmeš lék na bolest či horečku, požádej v modlitbě Ježíše o uzdravení. Někdy Bůh uzdravuje i skrz lékaře.

Když uzdravení nepřichází
Když uzdravení nepřichází, je potřeba setrvat v modlitbách. Bůh tě slyší! Důvody neuzdravení mohou být různé, například to může být zkouška ve víře, nevyznání některých hříchů (modloslužba, braní Božího jména nadarmo, rouhání se Bohu…)… Některé lidi si Bůh skrz nemoc přivádí/přitahuje k sobě (soužení). Lidé si musí uvědomit, že autorem našeho života je Bůh, lidské tělo je chrám Ducha svatého. Naše povinnost je, starat se dobře o své tělo. Pokud tak nečiníme, hřešíme. Nemoc je někdy následek toho jak žijeme (kouření, obžerství, nadměrné telefonování…), nemoc může být následek hříchu. Pokud si své tělo neudržujeme, jsme nemocní, Bůh nás uzdravit může, ale taky nemusí. Každé uzdravení je na Boží milosti. Někdy Bůh uzdraví okamžitě, jindy po delší době… Někdy Bůh uzdravuje až poté, co vyznáme určité hříchy, dlouhodobě prosíme o uzdravení (nesmíme přestat s modlitbou o uzdravení), zřekneme se určitých věcí, které nám neprospívají.

Uzdravení z nemocí je Boží milost a Jeho milosrdenství.

Nemoci démonického původu
Některé nemoci mohou být démonického původu – v člověku je démon či více démonů, kteří na něm parazitují. To ale neznamená, že všechny nemoci jsou démonického původu (každé nastydnutí atd.). Biblické vyhánění démonů není žádný zvláštní obřad – démona/y vyháníme ve jménu Ježíše Krista. Vyhánět démony může každý znovuzrozený křesťan, rozhodně to nemusí být jen určený katolický kněz, jak tvrdí Římsko-katolická církev.

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Bible, Marek 16,15-18

Mnoho dnešních lidí je démonicky obsazených, neboť je tady démonizace, jaká tady ještě nikdy nebyla. Jak člověk přijde k démonům? Démoni jsou všude okolo nás, zde ale hovoříme o démonickém obsazení. Démonicky obsazení mohou být lidé, kteří se zabývají okultismem (věštění, reiki, homeopatie, proutkaření, jóga…). Ve velkém nebezpečí jsou i lidé, kteří využívají a věří v okultismus, například věří horoskopům či navštěvují nějakého léčitele. Velké nebezpečí démonské invaze je u lidí, kteří jsou zapojeni do myšlenkového proudu New Age. Mnoho katolíků živí démony skrz Mariánský kult. I prohlížení porna je brána pro démony. Démona do sebe můžeme vpustit pýchou, zlobou, pomstychtivostí, neodpuštěním, nevyznaným hříchem, vírou ve falešné křesťanské učení, hypnózou atd. Nesmíme zapomínat na to, že i křesťan může mít démona, více článek Může mít křesťan démona? Ano!.

Smrt člověka
Některé nemoci už Ježíš nevyléčí, protože nastal čas smrti. Bůh zná přesné datum našeho konce zde na zemi. V Bibli stojí, že průměrný věk člověka je 70 až 80 let…

„Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!“
Bible, Žalm 90,10

Nikdo nejde do „pekla“ se zavázanýma očima! Všichni umírají, ale ne všichni se musí bát smrti.

Chci být uzdraven Ježíšem, co mám dělat?
1/ Bůh je tak dobrý, že uzdravuje věřící i nevěřící. Bůh může uzdravit nemoci vkládáním rukou a modlitbou ve jménu Ježíše Krista. Někdy přijde plné uzdravení okamžitě, jindy částečné, uzdravení může nastat až po delší době, je pravda, že někdy nepřijde vůbec. Každé uzdravení (věřícího i nevěřícího) je na Boží vůli, kterou musíme plně respektovat. Vynucování si uzdravení, jak se to děje v Hnutí Víry, je nebiblické a nahrává tomu zlému (může uzdravovat satan).

2/ Důležitější než uzdravení, je poznání Boha, spasení. Rozhodně se neupínej na uzdravení, ale na Boha! Pokud ti dal Bůh milost poznání pravdy, přijmi Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána vírou a pokáním. Musíš se Mu úplně oddat a chtít se Mu podobat. Pak tě Bůh začne proměňovat. Vyznej Bohu všechny svoje hříchy a nechtěj být už dál hříšníkem (pokání). O hříchu více zde. Pak je dobré se nechat pokřtít, o křtu více zde. Studuj Bibli, chval Boha a žádej Ho o uzdravení. Každou modlitbu je dobré zakončit: „Ať se děje vůle Tvá!“. Pouze svrchovaný Bůh ví, co je pro nás nejlepší.

Jeho rány vás uzdravily
Níže uvedená pasáž z Písma hovoří o spravedlnosti a duchovním uzdravení (uzdravení ze hříchu), ne o fyzickém uzdravení lidí. „Jeho rány vás uzdravily“ znamená odpuštění a spásu. Ježíšovým primárním posláním tady na zemi, nebylo uzdravovat lidi od nemocí, ale usmířit jejich hříchy! Ježíš uzdravoval lidi proto, aby jim připravil cestu ke spáse.

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Bible, 1.Petr 2,21-25

I další verš prokazuje, že je řeč o duchovním uzdravení – odpuštění a spáse.

„Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“
Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.
Bible, Lukáš 5,27-32

Závěr
Jak jsem již psal, Ježíš uzdravuje i dnes. Proto se modleme za uzdravení sebe i ostatních lidí. Mysleme však na to, že někdy je však Boží vůle neuzdravit. To musíme plně respektovat! Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh nám může dát i nemoc. Zpravidla nás chce tím zastavit – chce naše pokání. Bůh je naprosto svrchovaný a může všechno! Pokud by chtěl někdo naznačit, že Bůh je v něčem omezený, věří ve falešného boha.