Vítejte na naší stránce

Existuje Bůh? Kdo stvořil tento svět a člověka? Opravdu vznikl člověk ze zvířete? Co nás čeká v budoucnosti? Proč věřit v Boha? Existují vůbec na tyto otázky pravdivé odpovědi?

Druhy ateistů
Česká republika je součástí ateistické Evropy. Česká republika je dokonce jedna z nejateističtějších zemí na světě. U nás jsou lidé, kteří se dostali na scestí a nakonec ztratili víru v Boha. Potom jsou lidé, kteří bezmyšlenkovitě opakují slova (papouškují), která slyší okolo sebe. Přikývli, že Bůh není. Také existují lidé (a není jich málo), kteří dělají špatné věci a mají špatné svědomí. Tito lidé doufají v neexistenci Boha. Ke které skupině patříš ty?

Několik slov posměvačům
Dnešní doba je dobou posměvačů. Bible to předpověděla. Jejich posměch se zaměřuje na Boha a Bibli. Bible totiž napadá lidi, zasahuje je v jejich svědomí. Říká jim, jak jsou špatní – identifikuje jejich hříchy. Proto se mnozí bojí Bible, zavrhují jí. Chceš si přečíst Bibli? Bibli online, do mobilu, počítače nalezneš zde.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“
Bible, 2. Petr 3,3-4

Bible – kniha knih
Bible je nejprodávanější knihou historie lidstva. Bible je návod, jak máme žít. Bible byla napsána pod vedením Ducha Božího, je to Boží Slovo (pravda). Bible říká, že v posledních časech přijdou posměvači, kteří budou tvrdě zavrhovat nejen Bibli, ale i Ježíše Krista a Jeho následovníky (Kristovce).

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Bible, 2. Timoteus 3,16-17

Odvrať se od starého života
Bůh tě moc miluje a nabízí ti život věčný, život bez utrpení a nemocí. To není můj výmysl, to stojí v Bibli. Bůh nechce, aby se s tebou Ježíš Kristus setkal jako Soudce, aby tě musel kvůli tvému svévolnému životu poslat do věčného zatracení. Bůh si moc přeje, aby ses za svého života obrátil k Pánu Ježíši jako ke svému Spasiteli, následoval Ho a chtěl se Mu podobat. Bůh dává šanci úplně všem lidem, je jedno jestli jsi lhář, zloděj, vrah…

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible, 2. Petr 3,9-12

Bůh ti chce dát tvému životu nový směr. První krok ale musíš udělat ty sám. Učiň to dokud je ještě čas! Možná si říkáš, že je na odvrácení se od starého způsobu života dost času. Vzpomeň si, jak s tebou otřásla náhlá smrt tvého příbuzného či přítele. Určitě si také vzpomeneš na nemoc, která tě upoutala na lůžko, kdy jsi měl tolik času a klidu zamyslet se nad svým životem. Toto mohl být Boží zásah do tvého života, aby jsi činil pokání. Dej si svůj vztah s Bohem do pořádku právě teď, neodkládej to na pozdější dobu!

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“
Bible, Matouš 11,28

Podívej se na video:

Nenech se manipulovat
Já vím, že tě zaměstnávají různé události a myšlenky. Svět je plný kriminality, lživé propagandy, krvavých nepokojů, válek a krizí v nejrůznějších částech světa. Denně přinášejí média zprávy o neštěstích, přírodních katastrofách, o strašných zločinech… Moc dobře vím, že máš obavy z války, která může mít pro lidstvo likvidační důsledky. Zkrátka, den co den na tebe doléhá přemíra věcí, které odvádějí tvojí pozornost nejrůznějšími směry. Za tím vším stojí démonické síly, kterým se daří odvádět pozornost lidí někam jinam, přesunovat význam a důležitost věcí.

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“
Bible, Efezkým 6,12

Nenech se znechutit Římsko-katolickou církví
Římský katolicismus není křesťanství. Římsko-katolická církev se neřídí Božím Slovem. Římsko-katolická církev vede lidi k hříchu – modloslužbě, modlení se k božstvu (démonům) atd. Nenech se znechutit sexuálními skandály katolických duchovních.

Římsko-katolická církev se spojuje s politickými vládci, hledá světské výhody, prosazuje své mocenské postavení ve světě a svět jí uznává. Podle světa je Římsko-katolická církev jediná pravá církev. Toto není pravda. Jediná pravá církev, je Kristova církev, která je složena z každého, kdo svůj život odevzdal Kristu. Církev není potřeba zakládat, protože už je založena – založil ji přibližně před 2 000 lety Ježíš Kristus.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible, Jakub 4,4

To ne Bůh, ale lidi!
Mnozí vyvozují z nesporné skutečnosti, že na tomto světě je příliš mnoho utrpení a nespravedlnosti, myšlenku, že Bůh nemůže existovat. Lidé, kteří takto usuzují, bývají často zatrpklí pro své osobní neúspěchy a těžké zkoušky. Tito lidé zapomínají na fakt, že Bůh tento svět v této podobě neobmýšlel. Bůh měl s lidmi úplně jiné plány. Jenže člověk se už v osobě svých prarodičů postavil proti Bohu. Je potřeba si uvědomit, že zlo vytvářejí bezbožní lidé z vlastní vůle (Bůh stvořil člověka s možností volby). Hrozná bezbožnost lidí bude ještě více růst a zacházet ještě dále. Také o tom mluví Bible. Bůh je dokonale spravedlivý. Bůh VŽDYCKY nechá KAŽDÉHO člověka rozhodnout. Samozřejmě Ho velmi mrzí, když se člověk rozhodne špatně – pro širokou cestu, která vede do „pekla“.

Bůh je láska
Bůh je všudypřítomný, Bůh je láska, žárlivě milující, milosrdný, věrný a stálý. K tomu musíme také dodat, že Bůh je trestající, poučující, přikazující a zásadový. Ať se k Němu stavíš jak chceš, On tě stvořil a stará se o tebe. Bez Boha by člověk nebyl ničím, neexistoval by! I když Ho budeš ignorovat, zavrhovat a nadávat na Něj, On tě bude milovat pořád stejně. Pořád budeš mít příležitost s Ním navázat vztah. On je totiž s námi po všechny dny až do skonání světa. Pokud chceš přijmout Boží lásku, musíš přijmout Ježíše Krista, vyznat svoje hříchy a nechtít dál hřešit.

„V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“
Bible, 1. Jan 4,10

Co ti všechno může dát Bůh?
Pokud pozveš Pána Ježíše do svého života, učiníš pokání (hřích rozpoznáme, vyznáme ho Bohu, nechceme v něm dál pokračovat), budeš zažívat Boží pokoj, který přesahuje jakékoli lidské pomyšlení. Bůh tě povede životem. Pamatuj, že životní jistota je zakotvena v Bohu. Vždyť Bohu patří celý svět – celé stvoření!

„Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci.“
Bible, Leviticus 25,23

Proto se za všech okolností máme spoléhat na Boha a máme Ho mít vždycky na prvním místě. Křesťanský život stojí na Božích zaslíbeních – On slíbil, že každý skutečný křesťan bude mít všechno, co potřebuje a Jeho bohatství je nekonečné. Boží bohatství je hlavně klid, pokoj, láska…, ne materiální zabezpečení. Pokud Pána Ježíše nepřijmeš, tvůj život bude plný prázdnoty a pozemských tužeb, které jsou příčinou lidského utrpení.

Co máš dělat?
Přiznej si, že žiješ v požitkářském a klamném světě. Musíš se chtít od toho odprostit. Odhoď všechen ostych a zavři se do pokojíku. Vírou přijmi Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána. Řekni Mu všechna svoje trápení. Vyznej Mu všechny svoje hříchy (pokání). Bůh ti všechny hříchy odpustí a už ti je nikdy nebude připomínat. Bůh je všudypřítomný, takže není důležité, kde s Ním mluvíš. Modlit se můžeš v klidu doma v pokoji. Přečti si článek Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible, Matouš 6,6

Podívej se na film Ježíš
Křesťanský film Ježíš pojednává o životě Ježíše Krista, který zemřel, aby zaplatil za hříchy lidí, aby všichni, kdo v Něj věří, obdrželi dar odpuštění a věčného života. Film se natáčel přímo v Izraeli, na místech popsaných v Bibli. Film byl předabován do 1 112 jazyků a vysílán ve všech státech světa.

„Neboť  Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.“
Bible, Jan 3,16-18