Jednou spasený – navždy spasený?

Jsou křesťané spaseni jednou provždy? Mohou křesťané o dar spásy přijít?

Spasení
Spasení je záchrana, smíření s Bohem, věčná sláva, život věčný. Spaseni jsme skrze víru v Ježíše Krista. Spasení se nedá ničím zasloužit (ani dobrými skutky), je to dar od Boha. Spasení se přijímá vírou v Ježíše Krista (Ježíše Krista, na základě Boží intervence a zároveň svobodné vůle, přijímáme za svého Pána a Spasitele), a pravým pokáním (pod usvědčující mocí Ducha Svatého si uvědomujeme svou hříšnost a ztracenost, důsledkem toho hříchy poznáme, vyznáme Bohu a opustíme). Kdo toto prožil, je znovuzrozený křesťan. Znovuzrozený křesťan byl na základě svého vyznání, pokřtěn Duchem Svatým. Duchem Svatým křtí Ježíš Kristus a jde o jednorázovou záležitost. Spasení se přijímá vodním křtem. Vodním křtem potvrzujeme víru v Ježíše Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu. Vodní křest je náš závazek smlouvy s Bohem, pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem, plus obmytí hříchů. Kdo nechce vykonat křest, nechce být křesťanem! Takový člověk odmítá být ztotožněný s ukřižovaným Kristem, potažmo s křesťanstvím.

Doporučená kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?, Kalvinismus je falešné učení

„Neboť  Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,16-17

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,6

Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno.“
Bible, překlad 21. století, Jan 1,12

„Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Bible, překlad 21. století, Efezským 2,8

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 10,9-10

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,3-5

„Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,37-38

„těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. “
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 3,20-22

„Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen.“
ČSP, Marek 16,16

Jiné (falešné) učení
Některé církevní organizace (a konkrétní křesťané) učí: „Jednou spasený – navždy spasený! Tečka!!!“. Někteří křesťané učí, že o spasení není možné za žádných okolností přijít. Tito křesťané odkazují na tyto verše:

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 10,9-10

„Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 5,13

Vidíte ve výše uvedených verších, že o spásu nelze za žádných okolností přijít? Já to tam nevidím.

Berme Bibli jako celek
Jednou spasený – navždy spasený? To si nemyslím. Díky tomuto učení někteří křesťané žijí v bludu a hříchu. Někteří křesťané si dokonce myslí, že díky své „jistotě“ spasení, do konce života mohou žít po svém (bezmezně hřešit a nečinit ze svých hříchů pokání) a přesto budou v Nebi s Bohem. Tito křesťané vyhledávají křesťanské učitele, kteří ostatním křesťanům „lechtají sluch“.

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 4,3-4

Pojďme brát Bibli jako celek:

1. Od Boha je možné odpadnout, na základě vlastního rozhodnutí můžeme odmítnout víru v Krista. Pokud víru v Krista během křesťanského života odmítneme, Bůh nás nebude nutit. Pořád máme svobodnou vůli!

„Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. (…) Jsme přece Kristovými společníky – pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce.“
ČSP, Židům 3,12 a 14

„Neboť  ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého, okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku, a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ku pokání, neboť si opět křižují Syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu.“
ČSP, Židům 6,4-6

2. Bible říká, že je možné ztratit naději…

„Ale Kristus jako Syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my, zachováme-li si až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje.“
ČSP, Židům 3,6

3. Je důležité, aby křesťan odpouštěl lidem jejich prohřešky…

„Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 6,14-15

4. Pokud si nějaký křesťan myslí, že může do konce svého pozemského života, vědomě setrvávat v hříchu, žije v bludu. Duch Svatý nám ukazuje naše hříchy. Na základě vlastního rozhodnutí můžeme hřích vyznat Bohu, nebo taky ne.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Bible, překlad 21. století, Židům 10,26–27

„A jestliže tě svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 18,9

5. Pokud má nějaký křesťan špatný postoj k bratru v Kristu, bude vydán ohnivému jezeru…

„Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!‘ bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!‘ bude vydán pekelnému ohni.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 5,22

6. Písmo nás učí, že žádný smilník, zloděj, lakomec, pomlouvač, modlář, opilec… nebude mít podíl na Božím království…

Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,1-5

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,19-21

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

7. Pán Ježíš řekl, že ti, kdo byli spaseni, musí věrně vytrvat ve víře až do konce.

„Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,13

8. Pán Ježíš řekl: „Buďte připraveni, bděte!“ Proč nás křesťany Pán Ježíš vyzývá k bdění, když má podle některých spasení jisté úplně každý křesťan? Protože o spasení můžeme vlastní vinou přijít!

„Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 16,13

„Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 26,41

„Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,33

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 21,34-36

„Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť  Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,42-44

9. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království… Komu to asi Pán Ježíš říká? Těm, kteří si říkají křesťané. Takže o spasení je možné přijít!

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

10. Ježíš křesťanům doporučil, ať vcházejí těsnou branou, neboť prostorná brána je cesta do záhuby (ohnivého jezera). Tady vidíme možnost volby.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,13-14

11. V Písmu stojí, že je možné být vymazán z knihy života…

„Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 32,33

„Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 3,5

12. V Písmu také stojí, že je možné přestat být Božím synem…

„Jednali vůči němu zvráceně, ke své potupě nejsou jeho syny, zvrácená a zkažená generace.“
ČSP, Deuteronomium 32,5

13. Proč Ježíš křesťany upozorňuje na to, že si mají dávat pozor na falešné učitele? Aby křesťan nepodlehl falešnému učení a nedal se na širokou cestu (k následování cizího boha), která vede do ohnivého jezera. Opravdu si myslíte, že úplně každý křesťanský učitel bude v Nebi? Písmo nás učí, že křesťanští učitelé budou souzeni přísněji (Jakub 3,1). Jak je možné, že křesťanští učitelé budou souzeni přísněji, když jsou již spaseni a o spasení za žádných okolností nemohou přijít?

Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.“
Bible, překlad 21. století, století Matouš 7,15-20

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 3,1

14. Písmo nám říká, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali démony a jejich nauky. Z toho je patrné, že víru lze opustit a tím ztratit i spasení.

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil.“
Bible, překlad 21. století, 1.Timoteus 4,1-3

K tomuto bodu ještě dodám, že každý, kdo opouští Kristovo učení, ztrácí Boha a přistupuje k cizímu bohu!

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21.století, 2.Jan 9-11

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible, překlad 21. století,1.Jan,5,12

15. Ve víře je potřeba setrvat, jinak nemůžeme být spaseni. To potvrzuje i toto podobenství:

„Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří.“
Bible, překlad 21. století, Jan 15,1–6

16. Pozor, kdokoli ničí Boží chrám (tělo křesťana), toho zničí Bůh!

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť  Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

„Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6,18-20

17. V Písmu stojí, že pro vstup do Nebeského království máme „prát svá roucha“. Co to znamená? Musíte opustit zlo a následovat Boha (odstranit ze srdce špatnost a naplnit ho pravdou). Pouze křesťan, který „pere své roucho“, získá vstup do Nebeského království (život věčný).

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 22,14-15

18. Křesťan, který nebude mít mysl jako dítě, nevejde do Nebeského království.

„V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: „Kdo je v nebeském království největší?“ Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: „Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mě. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 18,1-6

19. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu!

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 6,7-8

20. Nestačí jen přijmout Krista za Pána a Spasitele a myslet si, že o spasení nemohu za žádných okolností přijít. Nestačí jen závod úspěšně začít, ale také úspěšně dokončit. I apoštol Pavel přiznal, že i on mohl být ztracen, pokud by nechodil ve spravedlnosti.

„Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázeň – oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 9,24–27

S tím souvisí i následující verše:

„Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí – jak jsem to i já přijal od svého Otce – a dám mu jitřní hvězdu.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,26-28

„Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,22

21. Další verše hovoří o tom, že je potřeba pod usvědčující mocí Ducha Svatého činit pokání, chodit ve spravedlnosti, setrvat až do konce.

„Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i já je nenávidím. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji. […] Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,4-7 a 10

22. Kdo se obrací k cestám klikatým, toho Bůh zapudí!

„Ty, kdo se obracejí k cestám klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinci!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 125,5

23. Kdo jedná záludně, nebude v Nebi (stejně tak lháři).

„V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 101,7

24. Problém se spásou mají vlažní křesťané.

„Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 3,15-16

25. Může se stát, že křesťan „může“ uvěřit falešnému křesťanskému učení. Problém ale je, v tomto učení umanutě setrvávat.

„Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 5,19-20

Takto bych mohl předkládat další a další pasáže z Písma. V každém případě, předložil jsem vám mnoho pasáží z Písma, které prokazují, že o spasení vlastní vinou můžeme přijít.

Spasení bez pokání?
Pokání je změna smýšlení a s tím související vyznávání hříchů Bohu. Pravé pokání znamená: hřích pod usvědčující moci Ducha Svatého poznáme, vyznáme ho Bohu a opustíme.

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 26,20

Setkávám se s učením, že někteří křesťané hlásají jiné evangelium: „Stačí mít víru v Krista a jsi spasen. O spasení nemůžeš přijít. Pokání dělat nemusíš.“ Někteří křesťané tvrdí, že pokání není potřeba, protože Bůh automaticky hříchy křesťanům odpouští, nebo se o ně vůbec nezajímá. Je možné zvěstovat Kristovo evangelium bez pokání? Rozhodně ne!

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Bible, překlad 21.století, Galatským 1,7

Musíme si uvědomit, že bez pravého pokání není žádného odpuštění hříchů. Je nebiblické říkat lidem: „Jsi spasen, o spasení za žádných okolností nemůžeš přijít!“. Nikdo nemá právo komukoliv říkat, že je spasený. Pouze Bůh deklaruje, že je člověk spasený!

„Řekl jim: Tak je psáno – Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 24,46-47

Může mi někdo vysvětlit, proč chce od nás Bůh pokání, když to nemá žádný vliv na naše spasení?

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 3,9

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
Bible, překlad 21. století, Marek 1,15

„Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,1

„Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 4,17

„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí“
Bible, překlad 21. století, Skutky 3,19

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 1,8-10

Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,38

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,20-22

Závěr
Křesťan se může dostat do Nebe jedině na základě Boží milosti. Nikdy si o nikom nemyslete, že skončí v ohnivém jezeře! I ten největší hříšník (okultista, vrah, tyran…) může na sklonku života činit pokání a jít za Ježíšem. Život věčný není výsledek vlastních dobrých skutků.

Jsou křesťané, kteří jsou přesvědčeni o tom, že o spasení není možné za žádných okolností přijít. Já v tom vidím vytržení si biblického textu z kontextu celé Bible, což nás může velmi snadno zmást a dovést daleko od pravdy. Jednou spasený – navždy spasený, je proti celé Bibli.

Učení o nemožnosti ztráty spasení nepřímo říká, že i kdyby si někdo myslel (a činil tak), že spasení je možné si vysloužit skutky, bude spasený. Pak nechápu, proč chtějí příznivci tohoto bludného učení, někoho přesvědčovat? Pochopitelné je, že křesťané, kteří upozorňují na možnost ztráty spasení, chtějí své sourozence v Kristu varovat před podvodným učením.

„Stačí mít víru v Krista a jsi spasen. O spasení nemůžeš přijít. Pokání dělat nemusíš.“ Z tohoto učení plyne, že máš vyznat Krista, ale už nemusíš následovat Jeho cestu. Toto učení hovoří o změně mysli, která se neprojevuje změnou chování. V souvislosti s tímto učením, pozor na pokrytectví, viz. Ananiáš a Zafira. Já to vidím tak, že toto bludné učení popírá znovuzrození! Je tedy otázka, zda jsou příznivci tohoto učení, znovuzrození.

Každý křesťan má sklony hřešit a má zápas s hříchem, protože je starém hříšném těle. Pravý křesťan pokojně nesetrvává v hříchu, protože se změnil jeho vztah k Bohu, a protože byl pokřtěn Duchem, který mu ukazuje jeho hříchy. Každý den prožíváme zápas těla s Duchem. Kde však není Duch, není ani tento zápas…

„Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 26,41

„Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,17

Křesťan má Ducha Svatého, má nové srdce, v důsledku toho činí pokání a chce žít pro Boha. Naše dobré skutky jsou výsledek (ne příčina) naší víry. Naše skutky jsou ovocem pravé víry. To jak jednáme, ukazuje na to, čemu (komu) věříme.

„Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 36,26

Je potřeba si uvědomit, že „jistota spasení“ rozhodně není  povolenka, svolení k hříchu. Nebo si opravdu myslíš, že v Nebi bude křesťan, který si tady na zemi žil podle svých chtíčů/tužeb (smilstvo, homosexualita, pedofilie, alkoholismus, drogy…), a do konce života nečinil pokání ze svých hříchů? Opravdu mi chce někdo namluvit, že v Nebi bude pedofilní kněz, který sexuálně zneužíval děti, a odmítal z toho činit pokání? V Písmu stojí, že tělesné smýšlení vede ke smrti!

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,5-8 a 12-13

„Duše, která hřeší, ta zemře.“
ČSP, Ezechiel 18,20

V Písmu také stojí, že do Nebe nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost…

„avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,27

Opravdu stačí věřit v Krista a máš spasení jisté? V Krista věří i satan a jeho démoni! Skutečně si můžeme být stoprocentně jisti, že v Nebi bude Jidáš, který kradl Boží peníze, poté zradil Ježíše a spáchal sebevraždu? Jistě měl víru v Krista. Všechno je na Boží milosti, takže stoprocentně nevíme tak ani tak.

„Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě.“ (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezly mu všechny vnitřnosti. Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.)“
Bible, překlad 21. století, Skutky 1,15-18

Udržte si víru v Krista, nebuďte vlažní křesťané, pod usvědčující mocí Ducha Svatého čiňte pravé pokání! Bděte, hledejte Živého Boha, hovořte s Bohem (dialog s Bohem), mějte s Ním důvěrný vztah, neuhašujte Ducha Svatého, buďte pokorní a mírní, ochotně a ze srdce dávejte dary a almužny, milujte své nepřátelé, nespoléhejte se na vlastní rozumnost… Modlete se za dary Ducha: moudrost, výklad jazyků, rozpoznání duchů… Čiňte to, co se Bohu líbí. Ale ne proto, že si chcete vysloužit spasení, ale proto, že milujete Boha.

„Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!“
Bible, překlad 21. století, Filipským 2,13

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť  já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 1,14-19

Na úplný závěr dva verše:

„Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 1,21-25

„Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď  blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 13,11-14

Může vás zajímat:
Co je biblické pokání?
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Trojjediný Bůh
Kdo je Duch Svatý?
Duch Svatý přivádí člověka k pokání
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším
Biblický křest
Uvěřil jsem v Boha, co dál?