Boží vůle. Jak hledat a plnit Boží vůli?

Jak poznat Boží vůli? Jak hledat a plnit Boží vůli?

Když čteme na začátku Bible knihu Genesis, tak vidíme, že Bůh všechno stvořil ze své vůle. Za toto stvoření Mu musíme být vděční. Musíme Mu být vděční i za to, že nám dal život. Vždyť  On si nás zamiloval ještě  před stvořením světa.

„V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,4

Proto je velmi důležité plnit Boží vůli, neboť:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Jak jsi na tom s plněním Boží vůle?
Je pro tebe Boží vůle rozhodující, nebo se rozhoduješ podle sebe?

Příklady:

1. Byla to Boží vůle, když jsi naposledy držel křesťanský půst, nebo to byl tvůj výmysl? Ptal ses Boha, kdy máš tento půst ukončit?
2. Když jsi naposledy evangelizoval nějakého člověka, konzultoval jsi to před tím s Bohem? Nechal ses vést Duchem Božím?
3. Když jsi naposledy vymítal démony, byla to opravdu Boží vůle? Ptal ses před vymítáním Boha, zda máš z tohoto člověka vymítat démony, nebo to bylo tvé rozhodnutí?
4. To, že ses naposledy věnoval půl dne svým bratrů a sestrám, byla Boží vůle, nebo tvůj vlastní chtíč? I služba Bohu může být modloslužba!
5. Opravdu byla Boží vůle, že sis našel nové zaměstnání? Ptal ses na to vůbec Boha?
6. To, že trávíš několik hodin denně u elektroniky (televize, počítač, mobilní telefon…), je Boží vůle, nebo tvé vlastní rozhodnutí, tvůj vlastní chtíč? Ptáš se Boha, jak dlouho můžeš s lidmi komunikovat?
7. To, že s oblibou hledáš „pravdu“ v křesťanské literatuře nebo v článcích na internetu, je Boží vůle?
8. Je Boží vůle, že navštěvuješ to své společenství křesťanů?
9. Je Boží vůle, že měsíc co měsíc odvádíš církevní organizaci 10% ze svého příjmu („desátky“)? Ptáš se Boha každý měsíc kolik a kam máš dát Jeho peníze, nebo podléháš zákonictví?
10. Je tvé vegetariánství v souladu s Boží vůlí?
11. Je to, že máš toho svého domácího mazlíčka na/nad úroveň člověka, Boží vůle? – Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?

Opravdu všechno, co ve svém životě děláš, se líbí Bohu a je to plnění Jeho vůle?

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 4,1-2

To, že odmítáme Boží vedení, často souvisí s pěstovaným hříchem.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Bible, překlad 21. století, Židům 10,26-27

Jak poznat Boží vůli?
Chtěj dělat to, co  po tobě Bůh chce. Chtěj, aby ti řídil tvůj život (odmítej lidskost). Zajímej se o Boží vůli. Pořád (mnohokrát denně) se Ho ptej, co je Jeho vůle (jaký  má pro tebe plán) a zda ji konáš. Neočekávej okamžité odpovědi. Pokud budeš trpělivý, Bůh k tobě bude mluvit, a to především v srdci. Svým upnutím na Otce a dotazy k Němu, se budeš Bohu přibližovat a On se bude přibližovat tobě.

„přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 4,8

Ježíš řekl, že kdo chce plnit Boží vůli, pozná ji.

„Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale Toho, který mě poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného.“
Bible, překlad 21. století, Jan 7,16-18

Plnění Boží vůle je někdy nelehké
Pokud si někdo myslí, že při plnění Boží vůle musíme mít nutně dobré pocity, žije ve velkém omylu. Bůh po nás může chtít věci, které se nám nemusí líbit. Plnění Boží vůle může v některých případech znamenat, že budeme vykonávat velmi nepříjemné věci. Někdy můžeme přijít o křesťanské společenství, které navštěvujeme. Jindy můžeme přijít o finanční prostředky. A jindy je zase Boží vůle může souviset s naším neuzdravením. To musíme respektovat. Boží vůle může být i to, že máme zkoušky a soužení.

„Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 3,17

Máš problém s hledáním Boha?
Pokud jsi přijal Ježíše Krista za Pána a Spasitele, máš nové srdce…

„Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 36,26

Měj Boha vždycky na prvním místě…

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,37-39

Ve všem a pořád se spoléhej na Otce…

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 25,4-5

Buď pokorný, odmítej pýchu…

„Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 18,12

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 5,6-7

Podřizuj se Otci, přibližuj se k Němu a On se přiblíží k tobě…

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 4,7-8

Pokud budeš chtít Boha opravdu nalézt, nalezneš Ho…

„Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 4,29

Závěr
Ne všechno, co na první pohled vypadá dobře, je od Boha (Awakening Europe, Hnutí Víry, Bethel Church, mariánská zjevení…). A ne všechno, z čeho máš dobré pocity, je ku tvému prospěchu. Nejen lidi ze světa, ale i křesťané se někdy rozhodují podle vlastních pocitů (chtíčů). Mnoho křesťanů se spoléhá na sebe, ne na Boha. Když máme problém, v první řadě přemýšlíme, jak ho vyřešit vlastním úsilím. Až se pro nás stává situace neřešitelná, upneme se k Bohu. To je špatná cesta.

„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 5,7

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,5

Měj v sobě nepřetržitou a maximální pokoru a chtění poznání Boha. Maximální pokora je důležitá! Bůh mluví hlavně k pokorným lidem! Naše první myšlenka musí vždycky nejprve směřovat k Otci. Za všech okolností se musíme spoléhat na Boha, ne na vlastní síly a rozumnost. Je to právě lidskost (tělesnost), co nás odvádí od Boha a co stojí za naším hříchem. Hlavně nikdy nic nesvádějme na satana a jeho démony! Já říkám, že nikdo nejde do „pekla“ se zavázanýma očima. Vždyť  máme Ducha Božího (Rádce a Utešovatele), který nás vede životem. Máme Písmo, což musíme upřednostňovat před křesťanskou literaturou. Křesťanská literatura jsou pouhé názory a zkušenosti lidí. To nás může dovést na špatnou cestu – úzká a široká cesta. Pouze v Písmu je absolutní pravda! Tak proč hltat něčí názory?

„Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 6,6

Celý den buď na Boha nepřetržitě napojený (chození v Duchu). Měj na mysli, že jednou spasený – navždy spasený, je satanův podvod! Pokud budeš chodit v Duchu, Duch tě bude usvědčovat z případných nepravostí (na místě je pokání). Pokud budeš chodit v Duchu, Duch ti bude dávat klid a pokoji. Duch bude potvrzovat tvé spasení!

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
CSP, Římanům 8,16

„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
Bible, překlad 21. století, Jan 1,12