Derek Prince

Derek Prince (1915-2003) se narodil v Indii (ve městě Bangalore) britským rodičům. Byl mezinárodně uznávaný britský letniční kazatel. Hlavní Derekův dar spočíval v jasném a jednoduchém způsobu, jakým vykládal Bibli a její učení. Jeho nedenominační a nesektářský přístup způsobil, že jeho vyučování jsou stejně důležitá a užitečná pro lidi všech ras a každého náboženského prostředí. Derek byl též znám svým učením o démonech (jak vymítat démony). Nikdy nepůsobil v rámci žádné církve a jeho slogan byl „Zasáhnout nezasažené a učit nepoučené“.

Derek Prince
Derek Prince

Derek studoval na Eton College a Cambridge University ve Velké Británii. Také studoval hebrejštinu a aramejštinu na Hebrew University v Jeruzalémě (Izrael). Derek ovládal mnoho světových jazyků. V období 2. světové války sloužil v britské armádě, kde přijal Ježíše Krista za Pána  Spasitele.

Derek vystupoval v rádiovém vysílání Derek Prince Legacy Radio, což byl velmi úspěšný pořad, který se vysílal každý den. Jeho vysílání zahrnovalo překlady do arabštiny, čínštiny, chorvatštiny, malgaštiny, mongolštiny, ruštiny, samojštiny, španělštiny a jazyka ostrova Tonga. Derek vydal více než 50 knih, více než 450 audio kazet a 150 videokazet, z nichž mnohé byly přeloženy a publikovány ve více než 80 jazycích.

Torontského požehnání
Derek se v 90. letech minulého století připojil k zastáncům tzv. Torontského požehnání, které úzce souvisí s Hnutím Víry, a které odstartovalo novodobou démonskou invazi do církevních organizací. Vzhledem k těmto okolnostem je možné, že se Derek účastnil „svatého smíchu“ (záchvaty neovladatelného smíchu, vydávání zvířecích zvuků, projevy opilosti, třes končetin…). To může souviset i s jeho démonským obsazením.

Démonské obsazení
Derek sám připustil, že během nejlepších let své kariéry měl v sobě hned několik démonů: „ducha deprese“ „ducha hněvu“, „ducha rozpačitosti“ a „ducha strnulosti.“ Podle jeho vlastních slov, tito démoni z Princeho odcházeli postupně a poslední, (duch strnulosti) jej opustil až v jeho 79 letech.

„Byl jsem již mnoho let kazatelem plného evangelia, ale měl jsem různé vnitřní problémy. Zmíním se jen o jednom, který je běžný: deprese. Trpěl jsem záchvaty deprese… Modlil jsem se, postil jsem se, ale nic to nepomáhalo. Čím víc jsem se postil, tím to bylo horší. Dlouho jsem pro svoji situaci nenacházel řešení, až jsem jednoho dne četl Izaiáše 61,3… a dám jim okrasu místo popela, olej veselí místo smutku, oděv chvály místo ducha sevřeného.“ Náhle jsem uviděl, že mým problémem je duch sevření… je to osoba… jedná se o jakéhosi rodinného ducha.“
Derek Prince

„Křečovité škubání trvalo několik málo minut, pak jsem odpočíval a mé tělo ochablo. Bůh mi ukázal, že jsem byl osvobozen od ducha „strnulosti“ (o tom jsem nikdy před tím neslyšel). Ukázal mi také kudy a jak se tento duch do mě mohl dostat. Narodil jsem se v Indii – v roce 1915 – v té době byla lékařská zařízení na relativně primitivní úrovni. Místní doktor brzy zjistil, že mé nohy nejsou stejné. Doporučil, abych ležel na zádech s jednou nohou v dlaze – trvalo to několik měsíců. Od té doby jsem nemohl dělat určité běžné pohyby. Po mém osvobození jsem začal zakoušet novou volnost pohybů.“
Derek Prince

Druhy démonů, rady při vymítání démonů
Derek vždy mluvil o tom, že démonů je mnoho druhů: Démon pochybnosti, zapomnětlivosti, nenávisti, mluvení, nerozhodnosti, hněvu, pomlouvání, násilnosti, kouření, rakoviny, alkoholismu, deprese, schizofrenie, rozpačitosti, kompromisu, obtěžování, nevíry, zuřivosti, vraždy, rouhání, cizoložství, žárlivosti, homosexuality, pedofilie, masturbace, návykové závislosti, obžerství, migrény…

Rady při vymítání démonů:

„Duch strachu obvykle vychází se vzlykáním. Často je to kašlání, jindy výkřik nebo řev. Duch zlosti nebo vraždy často vychází s řevem…“
Derek Prince

„Při vysvobozování od démona masturbace vysvobozované osobě ztuhnou a zkřiví se prsty. Často při tom pociťují svědění v prstech. Měl jsem už stovky takových případů, a vždy to byl problém masturbace. Jakmile uvidím tyto symptomy, hned vím, oč se jedná. V mnoha případech je tohoto zlého démona třeba vyhnat specielně z prstů.“
Derek Prince

„Pokud se ti dere na rty výkřik a ty ho potlačíš, zabráníš tím odchodu zlého ducha.“
Derek Prince

„Neplač, nemluv v jazycích, nepoužívej jméno Ježíš, ale nech démona odejít. Zdůrazňuji vždy lidem: modlení nechte na mně a vy ho jen nechte odejít. Vaše modlení bude jen překážkou… Poslechnete-li mne, může z vás v několika vteřinách postupně vyjít i tucet démonů.“
Derek Prince

I křesťan naplněný Duchem svatým může mít démony
Derek tvrdil, že cest ke vstupu démonů do Duchem naplněných křesťanů je hodně. Já jako pisatel tohoto příspěvku to potvrzuji. A pokud si někdo myslí, že znovuzrozený křesťan (včetně pastorů) nemůže mít démony, žije ve velkém omylu! Satan a jeho démoni se soustřeďují hlavně na pastory! Každý pastor by se měl nechat zkontrolovat (vymítání démonů) min. 3x do roka. Nutno podotknout, že satan je chytrý, lidem velmi často předkládá velkou část pravdy a malou část lži. Několik málo procent lži např. stačí k vyučování/provozování falešného náboženství atd.

Autoexorcismus
Derek hovořil i o tzv. autoexorcismu. Ne však o autoexorcismu skrze modlitbu, nýbrž hyperventilací – vydechnutí démona po několika hlubokých výdeších ústy. K tomu bych chtěl dodat to, že během autoexorcismu není dobré mluvit (modlit se). Ovšem před autoexorcismem je modlitba nutností (třeba i týdny předem), konzultovat to s Bohem (zda to mám vůbec vykonávat, jak a kdy to dělat atd.). Od věci není ani „hodit“ křesťanský půst.

„Jsi-li věřící, pak máš autoritu ve jménu Ježíše vymítat démony. Z koho? Z koho jiného než především ze sebe samotného? Začni u sebe.“
Derek Prince

„Křest v Duchu nedostaneš modlením, ale pitím Ducha. Obdobně démony nevyženeš modlením, ale vymítáním resp. vydechováním… Začni spolupracovat s Duchem svatým. Jak? Začni vydechovat. Možná, že první vydechnutí bude jen lidským výdechem, i druhé, i třetí. V řadě vydechnutí pak začneš vydechovat ještě něco jiného, tvého nepřítele.“
Derek Prince