Bůh a manželství

Manželství je dneska v krizi. Polovina manželství končí rozvodem. Dneska je takový trend, že se mladí neberou vůbec. Vyhovuje jim to, jak z finančních důvodů (stát to podporuje), tak i důvodu jisté „svobody“. Někteří lidé dokonce berou manželství jako přežitek. To vše přináší citovou nestabilitu dětí, morální a sociální nestabilitu rodin. Je narušen sociální systém společnosti, jejímž základem je rodina a manželství. Ani křesťanská manželství nejsou vzorová. Křesťanská rodina má být místo, kde rodiče vedou děti k Bohu a učí je milovat Boha.

Bible je návod, jak máme žít. Co se týče manželství, Bible říká vše přímo a jasně…

Manželství Bůh neodsuzuje. Zároveň zdůrazňuje manželskou věrnost.

„Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela.“
Bible, 1. Korintským 7,9

„Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh“
Bible, Židům 13,4

Bůh je autorem manželství. Manželství je Bohem stvořené a požehnané. Boží požehnání se týká i plození dětí. Rozmnožování je Boží stvořitelský řád.

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“
Bible, Genesis, 1,27-28

Muž a žena se díky manželství „stanou jedním tělem“.

„Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“
Bible, Efeským 5,31

Manželka není mužovým majetkem, je to dar od Boha.

„Hospodin Bůh také řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu.“ (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi.“
Bible, Genesis, 2,18-22

Manželství není soukromá záležitost. Bůh je svědkem manželského vztahu, On je autor manželství. Bůh je svědkem našeho slibu a požaduje naprostou věrnost ženy i muže! Každé křesťanské manželství má Boha jako pomocníka, který stráží jejich manželství. Bůh nám říká, že manželství je závazek.

„Ptáte se: „Proč?“ Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle smlouvy! Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí.“
Bible, Malachiáš 2,14-15

Za jakých okolností může muž ukončit manželství? Ježíš říká: „Co Bůh spojil, člověče nerozděluj.“. Zároveň dodává, že je možné ukončil manželství z důvodu cizoložství.

„Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: „Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?“
„Copak jste nečetli,“ odpověděl jim, „že Stvořitel je od počátku ‚učinil jako muže a ženu‘ a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo‘? A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj.“
Namítli mu: „Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka má dostat rozlukový list?“
Odpověděl jim: „To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží.“
Bible, Matouš 19,3-9

manzele

Manželská věrnost je pro Boha důležitá! Pokud se podíváme jinam do Bible, zjistíme, že pokud si manželka najde jiného muže, cizoloží. Pokud ale zemře její manžel, není cizoložnicí a může si najít nového muže (křesťana).

„Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila.“
Bible, Římanům 7, 2-3

„Každý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží.“
Bible, Lukáš 16,18

Pán Ježíš upozorňuje muže, že nemají ukončovat manželství (kromě případu smilstva manželky), jinak svou ženu uvádí do cizoložství, a to i toho muže, který si jí vezme.

„Já vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží.“
Bible, Matouš 5,32

Bůh nám říká, že ve svazku manželském můžeme vykonávat sex. Manželský sex je Bohem požehnaný! Neodpírejte se jeden druhému! Zároveň nás upozorňuje, že sex mimo manželství je špatný (hřích).

„Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně.“
Bible, Přísloví 5,18-19

Neodpírejte jeden druhému pohlavní styk, leda po vzájemné dohodě.

„Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Neodpírejte se jeden druhému – jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout.“
Bible, 1. Korintským 7,3-5

Bible nám také říká, že se muži mají chovat ke svým manželkám hezky a mají je milovat.

„A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu. Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě!“
Bible, Efezským 5,25–28

Zároveň Písmo říká, že ženy mají své muže poslouchat a podřizovat se jim. Muž vede rodinu a je za ni zodpovědný.

„Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo – církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat jako církev poslouchá Krista.“
Bible, Efezským 5,22–24

Písmo také říká, že muži mají své ženy milovat a nesmí je fyzicky ani slovně napadat.

„Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.“
Bible, Koloským 3,19

Žiju ve smilstvu, co mám dělat?
Sjednej nápravu, a to okamžitě. Pokud žiješ ve smilstvu, odprosti se od toho a čiň pokání. Cizoložstvo, smilstvo je sex mimo manželství. Sex mimo manželství je velké znesvěcení Božího daru. Sex je možný pouze a bez výjimky ve svazku manželském. Mysli na to, že Bůh je sice láska, také ale je spravedlivý a trestající!

„Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.“
Bible, Galatským 5,19-21

Může vás zajímat:
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Homosexualita, homosexuální chování
Eutanazie, asistovaná sebevražda
Potrat je vražda!
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích