Duch Svatý, mluvení v jazycích

Kdo je Duch Svatý? Co znamená mluvení v jazycích?

Bůh existuje ve třech osobách: Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Je to jeden Bůh ve třech osobách. Rozhodně nejde o tři různé bohy. Bůh je v nebi, Ježíš je po Jeho pravici a Duch Svatý je zde na zemi. Duch Svatý je v Bibli též nazýván jako Přímluvce, Utěšovatel nebo Duch pravdy.

Duch Svatý je: život, mocný, silný, utěšitel, učitel, pomocník, rádce, přibližuje ti Boha, skrze tebe volá k Bohu…

Křesťan by měl Ducha Svatého poslouchat a naslouchat, co mu radí. Pokud je člověk biblicky pokřtěný a pln Ducha Svatého, hovoří v cizích jazycích. To je znamení přítomnosti Ducha Svatého. Pod mocí Ducha Svatého i lidé padají.

Jak získám Ducha Svatého?
Požádej znovuzrozeného křesťana a nech se pokřtít Duchem Svatým. Po vodním křtu by měla následovat modlitba za dar Ducha Svatého. Duch Svatý je duchovní dar od Boha…

„Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Matouš 3,11

„Jan vydal svědectví: „Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.“
Jan 1,32-33

Ducha svatého obdržíš po křtu v Duchu svatém…

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.“
Jan 3,5–7

Pokud ti Bůh dá Ducha Svatého, je stále s tebou po všechny dny tvého života…

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“
Jan 14,16-17

Ještě nutno upozornit, že někdo dostane Ducha Svatého už při pozvání Ježíše do svého života (Skutky 10, 45-48). Nelekejte se tedy, když začnete mluvit v jazycích.

Duch Svatý a pročítání Bible
Přítomnost Ducha Svatého je velmi důležitá při pročítání Bible. Duch Svatý křesťanům ozřejmuje, co vlastně v Bibli čtou. Kdo nemá dar Ducha Svatého, nemůže správně vykládat Bibli.

Mluvení v jazycích
Duch Svatý je pro křesťany úžasný dar. Mluvíš k Bohu řečí Boha. Znamení přímtoného Ducha Svatého je mluvení v nových jazycích…

„Potom jim řekl: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích“
Marek 16,15-17

Nebraňte se mluvit v jazycích…

„Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích.“
1. Korintským 14,39

Jazyky jsou pro křesťany…

„Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví naopak není pro nevěřící, ale pro věřící. Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován.“
1. Korintským 14,22-24

Modlení v jazycích
Když se modlíš v jazycích, lidi tomu nerozumí, ale Bůh ano…

„Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím.“
1. Korintským 14,1-2

Když se modlíš v jazycích, tvé srdce volá k Bohu, v tu chvíli vedeš ten nejupřímnější rozhovor s Bohem, modlíš se, nádherně chválíš Pána atd. Pro křesťana je to velmi dobré. Někdy člověk neví, za co se modlit, nebo jak to říct, Duch Svatý to ale ví a říká to Pánu.

Když se modlíš v jazycích, satan tomu vůbec nerozumí, je zmatený a třese se, bojí se, neví, co se bude dít. I proto jsou modlitby v jazycích tak důležité.

Když se modlíš v jazycích, nepřemýšlíš, modlí se Duch Svatý…

„Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí.“
1. Korintským 14,14

Je dobré žádat Pána o výklad…

„Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat.“
1. Korintským 14,13

Bible a Duch Svatý

Duch Svatý stojí za proroctvími…

„Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“
2. Petr 1,20-21

Když kážeš evangelium, Duch Svatý ti pomáhá…

„Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu“
Lukáš 4,18

Duch Svatý křesťanům dává odvahu evangelizovat, smělost…

„Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky! Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.“
Skutky 4,29

Duch Svatý nám pomáhá v naší slabosti a prosí za nás…

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Římanůn 8,26-27

Duch Svatý má obrovskou moc…

„Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.“
Lukáš 4,18

Skrz Ducha Svatého nás Bůh proměňuje…

„My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.“
2. Korintským 3,18

Přijměte moc Ducha svatého…

„Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“
Skutky 1,8

Duch Svatý křesťany vede k uctívání Boha…

„Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Jan 4,23-24

V naší moci je bránit Duchu Svatému působit v nás…

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
1. Tesalonickým 5, 16-19

„Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.“
Efeským 4,30

Sdílejte: