Duch Svatý, mluvení v jazycích

Kdo je Duch Svatý? Co znamená mluvení v jazycích?

Bůh existuje ve třech osobách: Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Je to jeden Bůh ve třech osobách, viz. Trojjediný Bůh. Rozhodně nejde o tři různé bohy. Bůh je v Nebi, Ježíš je po Jeho pravici a Duch Svatý je zde na zemi. Duch Svatý je v Bibli též nazýván jako Přímluvce, Utěšovatel nebo Duch pravdy.

Duch Svatý je: život, mocný, silný, utěšitel, učitel, pomocník, rádce, přibližuje ti Boha, skrze tebe volá k Bohu…

Křesťan by měl Ducha Svatého poslouchat a naslouchat, co mu radí. Pokud je člověk biblicky pokřtěný a pln Ducha Svatého, hovoří v cizích jazycích. To je znamení přítomnosti Ducha Svatého. Pod mocí Ducha Svatého i lidé padají. Rozhodně tím nemyslím srážení lidí, jak to někdy vidíme na některých křesťanských akcích – Torontské požehnání, Benny Hinn.

Jak získám Ducha Svatého?
Požádej znovuzrozeného křesťana a nech se pokřtít Duchem Svatým. Po vodním křtu na odpuštění hříchů by měla následovat modlitba za dar Ducha Svatého. Duch Svatý je duchovní dar od Boha…

„Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Matouš 3,11

„Jan vydal svědectví: „Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.“
Jan 1,32-33

Ducha svatého obdržíš po křtu v Duchu svatém…

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.“
Jan 3,5–7

Pokud ti Bůh dá Ducha Svatého, je stále s tebou po všechny dny tvého života…

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“
Jan 14,16-17

Ještě nutno upozornit, že někdo dostane Ducha Svatého už při pozvání Ježíše do svého života (Skutky 10, 45-48). Nelekejte se tedy, když začnete mluvit v jazycích.

Duch Svatý a pročítání Bible
Přítomnost Ducha Svatého je velmi důležitá při pročítání Bible. Duch Svatý křesťanům ozřejmuje, co vlastně v Bibli čtou (je vykladač Bible). Kdo nemá dar Ducha Svatého, nemůže správně vykládat Bibli.

Mluvení v jazycích
Duch Svatý je pro křesťany úžasný dar. Mluvíš k Bohu řečí Boha. Znamení přímtoného Ducha Svatého je mluvení v nových jazycích…

„Potom jim řekl: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích“
Marek 16,15-17

Nebraňte se mluvit v jazycích…

„Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích.“
1. Korintským 14,39

Jazyky jsou pro křesťany…

„Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví naopak není pro nevěřící, ale pro věřící. Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován.“
1. Korintským 14,22-24

Modlení v jazycích
Když se modlíš v jazycích, lidi tomu nerozumí, ale Bůh ano…

„Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím.“
1. Korintským 14,1-2

Když se modlíš v jazycích, tvé srdce volá k Bohu, v tu chvíli vedeš ten nejupřímnější rozhovor s Bohem, modlíš se, nádherně chválíš Pána atd. Pro křesťana je to velmi dobré. Někdy člověk neví, za co se modlit, nebo jak to říct, Duch Svatý to ale ví a říká to Pánu.

Když se modlíš v jazycích, satan tomu vůbec nerozumí, je zmatený a třese se, bojí se, neví, co se bude dít. I proto jsou modlitby v jazycích tak důležité.

Když se modlíš v jazycích, nepřemýšlíš, modlí se Duch Svatý…

„Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí.“
1. Korintským 14,14

Je dobré žádat Pána o výklad…

„Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat.“
1. Korintským 14,13

Bible a Duch Svatý

Duch Svatý stojí za proroctvími…

„Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“
2. Petr 1,20-21

Když kážeš evangelium, Duch Svatý ti pomáhá…

„Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu“
Lukáš 4,18

Duch Svatý křesťanům dává odvahu evangelizovat, smělost…

„Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky! Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.“
Skutky 4,29

Duch Svatý nám pomáhá v naší slabosti a prosí za nás (podle Boží vůle)…

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Římanům 8,26-27

Duch Svatý má obrovskou moc…

„Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.“
Lukáš 4,18

Skrz Ducha Svatého nás Bůh proměňuje…

„My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.“
2. Korintským 3,18

Přijměte moc Ducha svatého…

„Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“
Skutky 1,8

Duch Svatý křesťany vede k uctívání Boha…

„Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Jan 4,23-24

V naší moci je bránit Duchu Svatému působit v nás…

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
1. Tesalonickým 5, 16-19

„Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.“
Efeským 4,30

Pozor! Kdo by rouhal proti Duchu Svatému (vysmíval se Mu), dopouští se neodpustitelného hříchu…

„Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem.“
Marek 3,28-29

Kázání o Duchu Svatém

Derek Prince – Jak být veden Duchem svatým 1/2

Derek Prince – Jak být veden Duchem svatým 2/2

Sdílejte: