Křesťanské písně – texty

Křesťanské písně

Seznam písní

Ať Tvá živá voda
Ať tu sláva Pánova
Ať požehnán je Bůh
Ať srdce mé Tebe vídá
Bouře
Bůh je síla má
Bůh mě spasil
Daniel
Dobrořeč duše má Hospodinu
Hosana
Nádherný
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen
Je dokonáno
Jako laň dychtí (Žalm 42)
Kam kráčíte
Ó Pane otevři mé rty
Hospodin jest můj pastýř
Hoden je Beránek (Píseň spasených)
Immanuel
Můj Králi, má spáso
Můj Bůh je láska
Není vždy slunce na obloze
Chci jít za Tebou
Chci, Pane, chválit Tě
Tvé svaté jméno
Otče náš nebeský
Pojď, teď je ten čas
Rájem
Tobě patří chvála
Ty jsi jediný Bůh
Ty jsi Král
Vyvyšuji Tebe Pane
Vzdáváme ti chválu
Vzývám jméno Ježíš
Zpívej haleluja
Zpívat píseň lásky smím