Potrat je vražda!

Co je interrupce? Je umělé přerušení těhotenství (interrupce, potrat) vražda?

Interrupce (potrat) je umělé přerušení těhotenství. Interrupce se provádí až do 12. týdne těhotenství, v případě zdravotních problému až do 24. týdne těhotenství, a v případě velmi závažných problémů s plodem kdykoliv.

Zdravotní rizika
Komplikace mohou nastat během samotného zákroku, může např. dojít k protržení děložní stěny. Vzácně může nastat infekce po potratu, což může mít za následek děložní jizvení. Děložní zajizvení může vést k neplodnosti. Některé ženy po interrupcích mají problém přijít do jiného stavu, anebo těhotenství udržet. Další věc je psychická a morální rovina. Hodně žen má po prodělaném potratu velké výčitky svědomí. Některé ženy dokonce upadají do hluboké deprese.

Nenarozené dítě
Nenarozené dítě je ten nejzranitelnější člověk, který existuje. Miliony nenarozených dětí je vražděno dnes a denně! Nenarozené děti jsou zabíjeny na operačních sálech v nemocnicích. Zabíjíme ty nejslabší z nás, zabíjíme bezbranné, kteří se nemají možnost bránit a protestovat. Zabíjení nenarozených dětí je jeden z největších zločinů, který se v naší době páchá! Je to hrubé porušení práva na život. Nenarozený člověk možná nemá žádná pozemská práva, ale má práva daná svým Stvořitelem. Je potřeba si uvědomit fakt, že člověk je na světě proto, že to Bůh tak chtěl.

“Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě.”
Bible, Jeremiáš 1,5

potrat

Bůh nás utvořil v lůně matky:

“Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!”
Bible, Žalm 139,13-16

Bůh jasně říká, co pro Něj znamenají nenarozené děti:

“Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a už z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým.”
Bible, Lukáš 1,13-15

Znásilnění, incest, ohrožení zdraví matky
A co v případě znásilnění, incestu nebo ohrožení zdraví matky? Zde nutno podotknout, že 95% vykonaných potratů je z důvodu, že ženy dítě nechtějí. Tento článek je tedy hlavně určen těmto ženám. V případě znásilnění, incestu může žena dát dítě k adopci nebo anonymně do babyboxu. V případě ohrožení zdraví matky (nebo vývojové a genetické vady plodu) se modlete za uzdravení a dotazujte se Boha. Myslete na to, že to může být zkouška od Boha!

Potrat při zjištění Downova syndromu
Zabití nenarozeného dítěte při zjištění Downova syndromu je nepřijatelné. Děti s Downovým syndromem žijí normální život. V České republice se rodí stále méně dětí s Downovým syndromem, ovšem přibývá potratů pro tuto “vadu”. Lékaři totiž v těchto případech často doporučují usmrcení plodu a vyděšené matky tomuto nátlaku podlehnou. Zde je opět potřeba moudrosti a nepodléhat nátlaku lékařů.

Měl být Nick Vujicic zabit?
Nick Vujicic je muž, který se narodil bez rukou a nohou (video zde). I přes svůj handicap píše knihy, cestuje po celém světě, má ženu a dítě. Věří v Boha a je pro mnoho lidí inspirací. Měl snad být Nick Vujicic zabit?

“Nepotřebuji ruce a nohy, potřebuji Boha”
Nick Vujicic

Pro ženy
Některé ženy říkají, že si se svým tělem mohou dělat, co chtějí. Není to tak. Lidská těla nejsou naše, máme je pouze propůjčeny (a máme se o ně dobře starat). Skutečný vlastník je Bůh. Ženy často zabíjí nenarozené děti jen pro svoje pohodlí. Je to egoismus, který se vám může pořádně vymstít. Když už dítě nechcete, proč ho nedáte k adopci, nebo do babyboxu?

zabité dítě

Pro muže
Zabití nenarozeného dítěte není jen věcí matek, ale i otců. Otcové, braňte ženám v zabíjení vašich dětí! Je vaše povinnost bránit vašeho syna nebo dceru!

Pro lékaře vykonávající potraty
Lékaři, jste to vy, kdo usmrcujete nenarozené děti, které patří Bohu. Lékařská etika a nařízení vám přikazují, že nesmíte pacienty poškodit, že musíte zajistit záchranu jejich života. Možná to nevíte, ale sloužíte silám, které nás lidi strašně nenávidí. Jednou povstanete před Bohem, v tu chvíli budete mít velký problém. Podobný problém budou mít učitelé, kteří vyučují satanovu nauku, která se nazývá evoluce.

Video: Vraždění neviňátek…genocida občanů ČR

V minulosti jsem byla na potratu. Co mám dělat?
Navaž osobní vztah s Ježíšem a setrvej v modlitbách. Potom teprve uvidíš, jak tvůj předchozí život byl nenaplněný a prázdný. Přijmi Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána vírou a pokáním (víra je dar od Boha). Řekni Mu všechny svoje hříchy včetně potratu a lituj jich, nechtěj dělat nic hříšného. On je tak hodný, že ti všechno odpustí a už nikdy nepřipomene. Najdi si společenství křesťanů ve tvém okolí a sdružuj se s nimi. Nech se pokřtít a vzývej Jeho jméno! Přesně, jak stojí v Bibli:

“Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.”
Bible, Skutky 22,16

Podrobnosti najdeš v našem článku Uvěřil jsem v Boha, co dál?