Potrat je vražda!

Co je interrupce? Je umělé přerušení těhotenství (interrupce, potrat) vražda, hřích?

Interrupce (potrat) je umělé přerušení těhotenství. Interrupce se provádí až do 12. týdne těhotenství, v případě zdravotních problému až do 24. týdne těhotenství, a v případě velmi závažných problémů s plodem kdykoliv.

Zdravotní rizika
Komplikace mohou nastat během samotného zákroku, může např. dojít k protržení děložní stěny. Vzácně může nastat infekce po potratu, což může mít za následek děložní jizvení. Děložní zajizvení může vést k neplodnosti. Některé ženy po interrupcích mají problém přijít do jiného stavu, anebo těhotenství udržet. Další věc je psychická a morální rovina. Hodně žen má po prodělaném potratu velké výčitky svědomí. Některé ženy dokonce upadají do hluboké deprese.

Nenarozené dítě
Nenarozené dítě je ten nejzranitelnější člověk, který existuje. Mnoho nenarozených dětí je vražděno dnes a denně! Nenarozené děti jsou zabíjeny na operačních sálech v nemocnicích. Lékaři zabíjí ty nejslabší z nás, zabíjí bezbranné, kteří se nemají možnost bránit a protestovat! Zabíjení nenarozených dětí je jeden z největších zločinů, který se v naší době páchá! Je to hrubé porušení práva na život. Nenarozený člověk možná nemá žádná pozemská práva, ale má práva daná svým Stvořitelem. Je potřeba si uvědomit fakt, že člověk je na světě proto, že to Bůh tak chtěl.

„Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě.“
Bible, překlad 21.století, Jeremiáš 1,5

potrat

Je potřeba si uvědomit, že Bůh nás utvořil v lůně matky:

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!“
Bible, překlad 21.století, Žalm 139,13-16

Bůh jasně říká, co pro Něj znamenají nenarozené děti:

„Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a už z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 1,13-15

Znásilnění, incest, ohrožení zdraví matky
Co v případě znásilnění, incestu nebo ohrožení zdraví matky? Zde nutno podotknout, že 95% vykonaných potratů je z důvodu, že ženy dítě nechtějí. Tento článek je tedy hlavně určen těmto ženám. V případě znásilnění, incestu může žena dát dítě k adopci nebo anonymně do babyboxu. V případě ohrožení zdraví matky (nebo vývojové a genetické vady plodu) se modlete za uzdravení a dotazujte se Boha, co máte dělat. Myslete na to, že to může být zkouška od Boha!

Potrat při zjištění Downova syndromu
Zabití nenarozeného dítěte při zjištění Downova syndromu je nepřijatelné. Děti s Downovým syndromem žijí normální život. V České republice se rodí stále méně dětí s Downovým syndromem, ovšem přibývá potratů pro tuto „vadu“. Lékaři totiž v těchto případech často doporučují usmrcení plodu a vyděšené matky tomuto nátlaku podlehnou. Zde je opět potřeba moudrosti a nepodléhat nátlaku lékařů!!!

Měl být Nick Vujicic zabit?
Nick Vujicic je muž, který se narodil bez rukou a nohou (video zde). I přes svůj handicap píše knihy, cestuje po celém světě, má ženu a dítě. Věří v Boha a je pro mnoho lidí inspirací. Měl snad být Nick Vujicic zabit?

„Nepotřebuji ruce a nohy, potřebuji Boha“
Nick Vujicic

Pro ženy
Některé ženy říkají, že si se svým tělem mohou dělat, co chtějí. Není to tak. Lidská těla nejsou naše, máme je pouze propůjčeny (a máme se o ně dobře starat). Skutečný vlastník lidských těl je biblický Bůh, který to tady všechno stvořil a udržuje. Ženy často zabíjí nenarozené děti jen pro své pohodlí. Je to egoismus, který se může ženě pořádně vymstít. Když už dítě nechcete, proč ho nedáte k adopci, nebo do babyboxu?

zabité dítě

Pro muže
Zabití nenarozeného dítěte není jen věcí matek, ale i otců. Otcové, braňte ženám v zabíjení vašich dětí! Je vaše povinnost bránit vašeho syna nebo dceru!

Pro lékaře vykonávající potraty
Lékaři, jste to vy, kdo usmrcujete nenarozené děti, které patří Bohu. Lékařská etika a nařízení vám přikazují, že nesmíte pacienty poškodit, že musíte zajistit záchranu jejich života. Možná to nevíte, ale sloužíte (démonickým) silám, které nás lidi strašně nenávidí. Jednou povstanete před Bohem, v tu chvíli budete mít velký problém. Podobný problém budou mít učitelé, kteří vyučují podvodnou nauku, která se nazývá evoluce.

Démonické obsazení je více než pravděpodobné
Žena, který dobrovolně podstoupila umělé přerušení těhotenství, obětovala dítěte ďáblu. Šlo doslova o satanistickou oběť! Vzhledem k těmto okolnostem, je vysoce pravděpodobné, že došlo k přenosu démonických bytostí do jejího těla (démonické obsazení člověka). Proto mají ženy po umělém přerušení těhotenství výčitky svědomí, deprese, psychické problémy.

V minulosti jsem byla na umělém přerušení těhotenství. Co mám dělat?
Čiň pokání (hřích poznat, vyznat ho Bohu v pokojíku a opustit) ze svého hříšného jednání! Navaž osobní vztah s Ježíšem a setrvej v modlitbách. Potom teprve uvidíš, jak tvůj předchozí život byl nenaplněný a prázdný. Přijmi Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána vírou a pokáním. Řekni Mu všechny své hříchy včetně potratu a lituj jich, nechtěj dělat nic hříšného. On je tak hodný, že ti všechno odpustí a už nikdy nepřipomene. Najdi si společenství křesťanů ve tvém okolí a sdružuj se s nimi. Nech se pokřtít ve vodě ponořením, zkontrolovat na démonické obsazení (vymítání démonů) a vzývej Ježíšovo jméno!

„Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 22,16

Může vás zajímat:
Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele
Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?
Co je biblické pokání?
Bůh ti dá klid a pokoj
Uvěřil jsem v Boha, co dál?
Bůh a manželství
Měj Boha vždycky na prvním místě
Evoluce je velký podvod!