Co jsou kurzy Alfa?

Co jsou kurzy Alfa? Jsou kurzy Alfa biblické?

Kurzy Alfa
Kurzy Alfa vznikly v londýnském křesťanském sboru Holy Trinity Brompton (HTB) v roce 1977 jako kurz pro nově obrácené křesťany. V roce 1981 byl přidán víkend Ducha Svatého. V roce 1990 se ústřední postavou kurzů stal Nicky Gumbel, který je začal používat k evangelizaci nevěřících lidí. Následně se ze sboru HTB rozšířily po celém světě. Stejně jako Daniel Kolenda, tak i sbor HTB a bratr Gumbel, jsou zastánci Torontského požehnání (nekontrolovatelný smích, štěkání, lví řvaní, hadí syčení pod démonickou mocí), které mělo za následek démonskou invazi do církví po celém světě. Kurzy Alfa jsou v současnosti považovány za prověřený a vysoce efektivní evangelizační nástroj. Je to pravda?

Kurzy Alfa v ČR
V ČR, v rámci ekumenismu, kurzy Alfa pořádá řada církví: Římsko-katolická církev, Adventisté sedmého dne, Církve bratrské, Křesťanská společenství… Římsko-katolická církev do těchto kurzů zahrnuje: modloslužbu, uctívání „svatých“, Mariánský kult, papežství… Adventisté sedmého zase zákonictví (Sobotu)… Charismatici falešné učení o uzdravení z fyzických nemocí, které je prosáklé magií (okultismem)…

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21.století, Efeským 5,6-11

1. Kurzy Alfa jsou některými církvemi považovány za moderní křesťanství, speciální metodu, jak dovést lidi ke Kristu. Toto je silně nebiblické a závadné! Moderní křesťanství? Bůh je neměnný, stálý. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky! Speciální metodu? Žádné metody, postupy, ale Duch Svatý!

„Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 1,17

Velký pozor na to, aby někdo nechtěl vlastní silou dovést nevěřícího člověka ke Kristu! Žádný člověk jiného člověka k pravému Kristu nepřivedl! Člověk může maximálně druhého člověka vlastní silou dovést k falešnému kristu. Falešných bohů a kristů je všude spoustu!

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada),“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 8,5

Pokud někdo tvrdí, že díky němu někdo uvěřil v pravého Krista, nehovoří pravdu. Když kážeme evangelium, tak to znamená, že jsme pouhými služebníky a prostředníky! Poznání, víru dává výhradně Bůh. To, že většina lidí Boha odmítá, to je další věc. Respektujme svobodnou vůli člověka!

Já Hospodin se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni.“
Bible, překlad 21.století, Malachiáš 3,6

„Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky“
Bible, překlad 21.století, Židům 13,8

2. Jedna církev, která pořádá zmíněné kurzy, píše na své stránce:

„Alfa kurz je jednou z forem nové evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím živého Ježíše Krista. Je to nenátlakový, zábavný a společenský program, který nabízí během patnácti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry.“

Forma nové evangelizace? To je silně závadné, protože je v tom lidská technika! Vyučování křesťanů a evangelizace mají být z Ducha Svatého, ne z člověka. Zábavný a společenský program? Bůh není nějaká párty, šou!

“Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.”
Bible, překlad 21.století, 2. Timoteus 4,3-4

Hovořit o nenátlakovém systému, který je silně nátlakový (manipulativní), je hřích.

3. Bůh je jen láska. Lidem je prezentován falešný bůh, falešné evangelium! Biblický Bůh není pouze láska, dobrotivý a milosrdný, biblický Bůh je také poučující a trestající (Bůh soudce). Účelově zakrývat Boha jako trestajícího a soudce, to je hřích!

“Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.”
ČSP, Izaiáš 45,7

“Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte.”
Bible, překlad 21.století, Lukáš 12,4-5

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Bible, překlad 21.století, Juda 1,5

„Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. Vždyť  koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní.“
Bible, překlad 21.století, Židům 12,5-8

Nekažte evangelium s tím, že když někdo uvěří, tak se tady bude mít automaticky dobře po všech stránkách (že nebude mít soužení, nemoci, nezažije pronásledování atd.).

„I tomuto městu zvěstovali evangelium. Poté, co tu získali mnoho učedníků, vydali se na zpáteční cestu do Lystry, Ikonia a Antiochie. Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení.
Bible, překlad 21.století, Skutky 14,21-22

„Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás;“
Bible, překlad 21.století, Jan 15,20

„Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 10,34-36

Všechno dokonalé, to máme zaslíbené až v Nebi.

„Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží příbytek mezi lidmi. Bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť  minulé věci pominuly.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21, 3-4

Křesťané tady zažívají mnohá soužení, pronásledování, kdo se však spoléhá na Ducha Svatého, kdo žije Duchem Svatým, podle Boží vůle, ten se má dobře po duchovní stránce (zažívá Boží pokoj).

4. Někteří křesťané (zejména charismatici) učí „křtu Duchem Svatým“, k němuž dochází odděleně od spasení. Toto je falešné učení!

V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!“
Bible, překlad 21.století, Efeským 1,13-14

5. Kázání evangelia bez pokání je obrovským problémem těchto kurzů. Evangelium bez pokání, to je falešné evangelium a falešný kristus! Lidi musíme konfrontovat s jejich hříchem. Přesně tak to dělal Pán Ježíš.

“Řekl jim: Tak je psáno – Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům.”
Bible, překlad 21.století, Lukáš 24,46-47

“Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Bible, překlad 21.století, Marek 1,15

Co je pravé pokání? Hřích na základě usvědčující moci Ducha Svatého poznáme, vyznáme ho Bohu v „pokojíku“ a nepokračujeme v něm.

“Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Bible, překlad 21.století, Skutky 26,20

Výhradně pravé evangelium!
Čiň učedníky, kaž evangelium, ale ať  je to výhradně pravé evangelium Ježíše Krista, ať  v tom není nucení, manipulace.

„Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.“
Bible, překlad 21.století, 2. Timoteus 4,2

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať  už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať  je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet! Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, nepochází od člověka. Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21.století, Galatským 1,6-12

Obrovské náboženské probuzení?
Kurzy Alfa a další „speciální evangelizace a techniky“ často pořádají církve, které jsou upnuty na obrovské náboženské probuzení, které má údajně přijít na úplném konci času – těsně před druhým Ježíšovým příchodem. Já ale v Bibli nic takového nečtu. Já v Bibli čtu o velkém odpadnutí od Boha v posledním času, následování démonských nauk, obrovském soužení, pronásledování křesťanů… Bible říká, že většina lidí kráčí po cestě, které vede do „pekla“ – většina lidí skončí v „pekle“.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 7,13-14

Já dokonce v Bibli čtu, že mnozí křesťané budou být chtít spaseni, ale nebudou moci. Proč? Do Božího království vejde pouze ten, kdo má víru v pravého Krista a kdo koná Boží vůli.

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 13,22-28

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21.století, Matouš 7,22-23

Závěr
Někteří křesťané považují kurzy Alfa za nejlepší a nejefektivnější vyučování křesťanů, zároveň také za skvělou prezentaci křesťanství a dokonalý evangelizační nástroj. Toto není pravda. Pravda je taková, že jde o lidský nástroj, ne o Boží. To je ten největší problém! Vyučování, kázání i evangelizace mají být výhradně z Ducha Svatého. Duchem Svatým překrýváme svou tělesnost, v které není nic dobrého.

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

„Víme, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 7,14-20

Nástroj, který je založený na citové manipulaci, nátlaku, účelově vyvolaných emocích, manažerských metodách a předem dané technice (viz. Příručka pro přípravu týmu, Průvodce Alfou), to je manipulativní (ďábelský) nástroj. Jde o lidskou snahu zmechanizovat Boha, udělat z něj mechanický stroj, z kterého po určitém úkonu něco automaticky vypadne. Bůh automat, to je falešný bůh! Kurzy Alfa je nástroj, který nápadně podobá naučeným jehovistickým technikám, které souvisí s manipulací a falešným kristem. Pozor, kde je lidská manipulace, tam jsou démoni aktivní!

Nalákat člověka na otevřenou diskusi a zároveň uspořádat jednostranně zaměřenou přednášku, jejíž argumentace je podle předem daných technik, to není z Ducha.

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 8,14

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Bible, překlad 21.století, Zacharijáš 4,6

„Běda umíněným synům, je Hospodinův výrok, kteří provádějí plán, ale ne ode mne, a vylévají úlitbu, ale ne podle mého ducha, jen aby vršili hřích na hřích; těm, kteří zamýšlejí sestoupit do Egypta – avšak mých úst se přitom nedoptávají,“
ČSP, Izaiáš 30,1-2

Evangelizovat lidi na základě psychologie, manipulace, metod, postupů, technik, rétorických schopností, zkušeností, polopravd (polopravda je lež) apod. , to je od ďábla. Všechno toto je z těla a uhašuje to Ducha Svatého. Je to Duch Svatý, kdo přesvědčuje a usvědčuje lidi, ne člověk nebo lidská metoda. Nechtěj vlastní silou kázat o Kristu, pořádat evangelizace, přivést člověka k pokání a víře v Krista, zaplnit sbor… Nech se vést Duchem Svatým, ne vlastní rozumností, tělem.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 3,5

Kurzy Alfa lidi zavádí k falešnému kristu, přes kterého nikdo nemůže být spasen! V Alfě nejsou prezentovány pouze nepřesnosti, neúplnosti, ale někdy i doslova bludy (o Bohu Otci, o Ježíši Kristu, o Duchu Svatém, o hříchu, o spasení…). Kurzy Alfa, pokud jsou prezentovány zmíněným způsobem, jsou významným antikristovým nástrojem.

“Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.”
Bible, překlad 21.století, 2. Jan 9-11

Je kriticky důležité, aby křesťan kázal pravé, celé, nezměněné evangelium. Pokud evangelium doplňujeme, přikrášlujeme, překrucujeme, oklešťujeme (zamlčujeme pokání, existenci ďábla a jeho démonů atd.), kážeme falešné evangelium (falešného krista), jsme služebníci démonů. Hlásej výhradně pravdivé evangelium Ježíše Krista! Ježíš učil jasné, jednoduché a „nezaobalené“ pravdy. Stůj v pravdě a miluj pravdu! Amen.

“Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.”
Bible, překlad 21.století, 1. Tesalonickým 2,4

„Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: „Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Bible, překlad 21.století, Marek 1, 14-15

Může vás zajímat:
Ne silou ani mocí, ale mým Duchem!
Bůh je neměnný, stálý
Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi!
Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?
Duch Svatý přivádí člověka k pokání
Křesťan a sebeklam