Je lidská duše smrtelná?

Mají všichni lidé (spasení i nespasení) zaslíbený život věčný? Je lidská duše smrtelná?

Člověk je jedinečnou bytostí ducha, duše a těla. Někteří křesťané tvrdí, že každá duše je nesmrtelná. Tito křesťané tvrdí, že všichni lidé (kompletně a bez výjimek) mají zaslíbený život věčný – buďto v Nebi (u Boha), nebo v „pekle“ (kde údajně krutě mučí hříšné lidi démoni, které později v tomto mučení nahradí Bůh). Je toto biblický názor? Podle mého výkladu Písma, není. Nespaseným nebyl zaslíbený život věčný. Písmo o smrtelnosti duše hovoří hned na několika místech:

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 10,28

„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.“
ČSP, Matouš 10,28

„A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.“
Kralická, Matouš 10,28


„Vždyť mně patří všechny duše, patří mi jak duše otcova, tak i duše synova. Duše, která hřeší, ta zemře.“
ČSP,Ezechiel 18,4

„Aj, všecky duše mé jsou, jakož duše otcova, tak i duše synova mé jsou. Duše, kteráž hřeší, ta umře.“
Kralická, Ezechiel 18,4


Duše, která hřeší, ta zemře.“
ČSP, Ezechiel 18,20

Duše, kteráž hřeší, ta umře.“
Kralická, Ezechiel 18,20


„A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 5,11-12

„A totoť jest svědectví to, že život věčný dal nám Bůh, a ten život v Synu jeho jest. Kdožť má Syna Božího, máť život; kdož nemá Syna Božího, života nemá.“
Kralická, 1. Jan 5,11-12


„Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život.“
Překlad 21.století, 1.Jan 3,15

„Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.“
ČSP, 1. Jan 3,15

Věčný život
Písmo na 22 místech hovoří o věčném životě pro pravé křesťany. Například:

„Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 6,23

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
ČSP, Římanům 6,23


„Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“
Bible, překlad 21.století, Jan 6,40

„A tatoť  jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť  jej vzkřísím v den nejposlednější.“
Kralická, Jan 6,40

Co je opak věčného života? Záhuba, věčné zničení. Písmo jasně hovoří o absolutním zničení všech nespasených v „pekle“ (ohnivém jezeře, Gehenně).

„Neboť  Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,16

„Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“
Kralická, Jan 3,16


„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
Bible, překlad 21. století, 2. Tesalonickým 1,8-9

V plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, jenž neznají Boha a neposlouchají evangelium Pána našeho Jezukrista, Kteříž pomstu ponesou, věčné zahynutí, zahnáni jsouce od tváři Páně a od slávy moci jeho“
Kralická, 2. Tesalonickým 1,8-9


„Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 3,7

„A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
ČSP, 2. Petr 3,7


„Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest!
Bible, překlad 21. století, Malachiáš 3,19

Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev.
ČSP, Malachiáš 3,19


„Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby tě strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo tě viděli. Všichni, kdo tě znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením – zanikl jsi navěky!
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 28,18-19

„Pro množství svých zvráceností jsi špatností svého obchodování znesvětil své svatyně. I vyvedl jsem z tvého středu oheň a ten tě strávil, proměnil jsem tě v popel na zemi před očima všech, kteří tě vidí. Všichni mezi národy, kdo tě znají, se nad tebou zhrozili, stal ses výstrahou a už navěky nebudeš.“
ČSP, Ezechiel 28,18-19


„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!
Bible, překlad 21. století, Žalm 37,34

„Očekávej na Hospodina a dbej na jeho cestu. On tě vyvýší a obsadíš zemi, až budou ničemové vyhlazeni, uvidíš to!
ČSP, Žalm 37,34

Druhá smrt
Během viditelného druhého Ježíšova příchodu nastane první vzkříšení a křesťané budou uchváceni do Nebe (nastane konec pozemského času). Tento Ježíšův příchod (vzkříšení) nastane v nejposlednější den (Jan 6,38-40, 44, 54), kdy historie lidstva bude ukončena. Poté nastane „tisíciletého království“. Tisíc let je samozřejmě symbolika, protože u Boha se neměří čas.

„Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 20,6

„Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.“
Kralická, Zjevení 20,6


„Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“
Bible, překlad 21.století, 2.Petr 3,8

„Ale tato jedna věc nebudiž před vámi skryta, nejmilejší, že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den.“
Kralická, 2.Petr 3,8

Následně nastane vzkříšení nespasených, kteří budou v „pekle“ zlikvidováni. Druhá smrt je v Písmu uvedena v souvislosti s ohnivým jezerem, což je symbol druhé smrti.

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.
Kralická, Zjevení 21,8

„Šoel“/“hádes“
Písmo nás učí, že existuje duchovní prostor, které Písmo nazývá „šeol“ (hebrejsky) a „hádes“ (řecky), nebo také hrob, podsvětí… V tomto prostoru jsou pro den soudu a vzkříšení „uloženy“ duše spasených i nespasených:

„Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 24,13-14

„Šoel“/“hádes“ je místo, které je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro nespasené.

„Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 16,26

Ježíš po ukřižování sestoupil do tohoto místa, ne nikam do místa, kde lidé v tělech prožívají muka. V mnoha překladech Bible nejsou překladatelé důslední v překládání hebrejských a řeckých slov pro „šeol“/„hádes“ a „peklo“.

Jedná se o „říši ticha“, kde duše „čekají“ na vzkříšení:

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 115,17

„Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši mlčení!
Bible, překlad 21. století, Žalm 94,17

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible, překlad 21. století, Kazatel 9,5-6

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!
Bible, překlad 21. století, Kazatel 9,10

„Šoel“/“hádes“ není prostor, kde jsou lidé ve fyzických tělech, která se mohou pohybovat atd. Není to prostor, kde jsou krvelační démoni a vězeňské cely, ve kterých jsou krutě mučeni nespasení. Údajní návštěvníci „pekla“ (Kenneth Hagin, Daniel Ekechukwu… – videa zde) tvrdí, že zde dochází k nepřetržitému trýznění, šikanování a ponižování nespasených. Démoni prý zde mají obrovská fyzická těla. Nespasení jsou zde prý nuceni pít kyselinu, démoni jim trhají maso, ženy jsou nuceni pořád dokola se líčit atd. K údajným návštěvníkům „pekla“ nutno dodat, že tito lidé, na základě svých údajných zážitků z „pekla“, vydělávají nemalé peníze (evangelium prosperity).

Závěr
Místo, kde jsou nespasení v tělech mučeni démony, neexistuje. „Peklo“, resp. ohnivé jezero bude sloužit k věčnému zániku lidské bytosti, což bude mít trvalé následky (věčné oddělení od Boha). Duše, která hřeší, zemře – nespasení budou zlikvidováni v Gehenně, kde skutečně bude pláč a skřípění zubů. Písmo nás tedy učí, že nespaseným nebyl zaslíben život věčný.

Může vás zajímat:
Je možná návštěva Nebe a „pekla“?
Existuje „peklo“? Jaká je pravda o „pekle“?
V jakých tělech jsou lidé v Nebi a “pekle”?