Jaký je skutečný význam Vánoc?

Jsou Vánoce křesťanské svátky narození Ježíše Krista? Mohou křesťané slavit Vánoce?

Vánoce podle wikipedie
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Předchází jim doba adventní a Štědrý den jako příprava na vlastní svátek. K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se Vánoce v mnoha zemích chápou především jako svátky pokoje, rodiny a lásky a lidé je slaví v rodinách bez ohledu na náboženské vyznání. Zvyku dávat dárky hojně využívá obchod a reklama. Obyvatelé ČR si na Vánoce půjčují průměrně 7 300 korun, zpravidla půjčkou u nebankovní instituce. Tyto půjčky stahují někdy obyvatele do dluhové pasti, a zaplatí někdy věřiteli násobně více než činí půjčená částka.

Vánoce podle „světa“
„Svět“ (satan) lidem vnucuje, že Vánoce musí všichni slavit. „Svět“ tvrdí, že je nutné zachovávat lidové/pohanské zvyky jako vánoční stromek, jmelí, betlém, vánoční dárky, koledu, štědrovečerní večeři atd. Bezbožní rodiče svým dětem vnucují podvodnou myšlenku (podle české tradice), že dárky nosí Ježíšek. „Svět“ bere Vánoce jako svátky lásky a pokoje, kdy se sejdou všichni příbuzní. „Svět“ sice bere Vánoce jako svátky lásky a pokoje, jenže realita je taková, že dnešní jsou Vánoce pro mnohé lidi období stresu a spěchu (satan lidi zaměstnává, zotročuje). Bezbožní lidé podléhají satanovu podvodu a mylně se domnívají, že se o vánocích narodil Ježíš Kristus (některé falešné církevní organizace je v tom ještě podporují).

Ježíšek
Je víc než jasné, že „Ježíšek“ je odvozenina/zdrobnělina od Jména Ježíš (Kristus). Satan tím lidem vnucuje podvodnou myšlenku, že Ježíš byl bezvýznamný člověk, který žil a umřel. „Ježíšek“ je výraz, který má zesměšnit (urazit) Ježíše Krista a minimalizovat Jeho moc. Ježíš není žádný malý, Ježíš je Bůh (nejvyšší autorita nad vším stvořeným)! Ježíš je Pán pánů a Král králů, po jehož druhém příchodu, který bude spojen s koncem historie lidstva (konec světa), by měl dychtit každý křesťan.

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 3,21-22

Historie vánoc
Dnešní Vánoce mají pohanský původ v dávném Babylonu a pohanském Římě. Za vlády římského císaře Aureliána (okolo roku 200 n.l.), se slavil svátek Narození Slunce. Císař Aurelián měl myšlenku slavit zimní slunovrat. Dlouhá staletí lidé věřili, že se v noci z 24. na 25. prosince zrodí bůh Slunce. Lidé oslavovali boha Slunce půstem, různými obřady, drobnými dárky atd. To mělo usmířit falešné bohy, zajistit bohatou úrodu a mírové soužití bez válek. Později byl křesťany vyměněn tento zvyk za oslavu narození Ježíše Krista. Dnešním křesťanům satan vnucuje, že se Ježíš Kristus narodil 25. prosince. Pro dnešní světské lidi jsou Vánoce především komerční záležitostí (a symbolem hříchu – modloslužby, zadlužování se, obžerství…).

Vánoce podle Bible
V Bibli nikde nenaleznete, že křesťané mají oslavovat narození Ježíše Krista. První křesťané Ježíšovo narození neoslavovali. Bible nikde neuvádí datum narození Ježíše Krista. Bible neříká, že Vánoce jsou křesťanský svátek, že křesťané mají Vánoce slavit. Nemáme si snad jako křesťané Ježíše připomínat vůbec? Máme. Ježíš ustanovil uctívat Jeho památku Večeří Páně. Večeři Páně křesťané vykonávají mnohokrát do roka (když se sejdou). Na Ježíše samozřejmě můžeme myslet i při modlitbě.

Večeře Páně v Písmu:

„Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že už neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“ Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: „To je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte ale – ruka mého zrádce je na stole vedle mé. Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 22,17-22

Vánoce jsou pro satana velmi významné období!
Satan se nás už od mala snaží vychovávat. Chce, aby co nejvíc lidí bylo součástí „světa“, kterému vládne. Satan nás vychovává nejen skrz vzdělávací systém (školu), ale i televizi. Televize je pro něj velmi významný nástroj k ovládání (manipulování) lidí. Satan pomocí televize (masové hypnózy) manipuluje lidstvo celoročně, ovšem o Vánocích se to děje zesíleně (satan zákeřně útočí na lidské city, emoce). Lidé během Vánoc doslova dychtí po pohádkách, které jim nabízejí televizní stanice. Tyto pohádky jsou plné magie, kouzel, čarodějnictví, humanismu a rouhání se Bohu. V mnoha pohádkách nalezneme nejen brutalitu a nemilosrdnost, ale i nebiblickou zásadu „oko za oko – zub za zub“. Proto v lidech roste agresivita, bezohlednost…

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘ Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 5,38-39

V některých pohádkách je možno vidět, jak nám satan vnucuje spiritismus (vyvolávání duchů). V některých pohádkách různí duchové komunikují s lidmi a ti se od nich dozvídají různé věci. V novodobých pohádkách je grázl vnímán jako hrdina (např. v pohádce Já, padouch). Satan v tomto případě děti učí, že grázl má být obdivován. V mnoha pohádkách je čert (jako služebník satana), prezentován jako líná a hloupá bytost, kterou lze lidskou silou (bez Boha) přelstít. Jako křesťané víme, že satan má své pomocníky – démony, kteří rozhodně nejsou žádní hlupáci. Démoni jsou mimořádně inteligentní bytosti, které nás lidi doslova nenávidí. Mnoho křesťanů si myslí (možná i díky pohádkám, kde je čert/démon prezentován jako hlupák), že by démonickou obsazenost ihned na sobě poznalo. Někteří křesťané se dokonce mylně domnívají, že křesťan nemůže být démonicky obsazený! To je opravdu velký blud – článek Může mít křesťan démona? Ano!.

Závěr
Ježíš nemá s dnešními Vánocemi nic společného. Vánoce je období, kdy je ve velkém rozsahu uctíváno božstvo (démoni). Ať se nám to líbí nebo ne, Vánoce mají ryze pohanský původ (jde o pohanské zvyky a rituály). Mohou křesťané slavit Vánoce? Je dodržování tradic Vánoc pro křesťana hřích? Jako křesťané se můžeme se o Vánocích scházet s rodinou, ale neměl by to být pro nás extrémně významný den. Hlavně neberte Vánoce jako oslavu narození Ježíše Krista! Vánoce pro nás nesmí být modloslužba (zotročení)! Každá modloslužba je hřích! Pozor také na uctívání božstva (démonů)! Musíme si uvědomit, že vánoční zvyky vůbec nejsou křesťanské (biblické). Pokud chceme striktně dodržovat vánoční zvyky, může se jednat o pohansko-okultní rituály, za kterými stojí démoni. Pozor také na pohanské symboly Vánoc (stromeček, zapalování adventního věnce…), tyto předměty se mohou stát okultními předměty, za kterými též stojí démoni (může dojít k uctívání démonů). Satan si velmi zakládá na rituálech a symbolice. Toto mnozí křesťané velmi podceňují! Proto je Římsko-katolická církev samá satanova symbolika včetně tzv. „vševidoucího oka“ a hexagramu (šesticípé hvězdy).

Pokud provozujeme pohanské praktiky, rozhodně tím neuctíváme Boha Bible.

„Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 10,2

Tento příspěvěk byl publikován: 24.10.2018

Může vás zajímat:
Advent, Vánoce
Mikuláš, čert a anděl
Pohádky o pekle a čertech
Sledování televize je pro člověka nebezpečné!
Jaký je skutečný význam Velikonoc?
Pravda o hypnóze
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Peace symbol je falešný symbol míru
Evoluce je velký podvod!
Satan v hudebním průmyslu