„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

Vytržený verš „Nesuď, abys nebyl souzen“ rádi používají nejen nevěřící, ale i někteří křesťané, když jiný křesťan odhaluje a upozorňuje na falešné učení nebo hříchy jiného křesťana. Osobně se domnívám, že se jedná o nejzneužívanější a nejpřekroucenější verš z celého Písma.

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať  ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 7,1-5

Jde o satanovu past
Velmi špatné je, když se někdo tímto způsobem (vytrženým veršem) snaží, naprosto nepochopitelně a nebiblicky, umlčet jakoukoli kritiku (i tu oprávněnou). Pokud takto někdo jedná, slouží tomu zlému. Málokdo si uvědomuje, že bezmyšlenkovité používání verše „Nesuď, abys nebyl souzen“, je satanova past, do které se chytá hodně dnešních křesťanů. Pokud tento verš takto používáš, sám nespravedlivě soudíš (posuzuješ) jiného člověka a vlastními slovy se odsuzuješ!

„Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 12,36-37

Nesmíme nikdy soudit?
„Nesuď, abys nebyl souzen“ – Pán Ježíš nemyslel nesouzení absolutně. Satan se tímto vytrženým veršem z kontextu snaží přesvědčit křesťany, ať  nesoudí vůbec. Pokud vám někdo bezmyšlenkovitě řekne “nesuď”, tak tím říká “Nikdy nic nerozsuzuj, nezkoumej, nekritizuj, nenapomínej… Nikdy nic neprověřuj Písmem!“. „Nesuď, abys nebyl souzen“ je velká satanova zbraň a past. Satan je mistr v zastrašování. Satan si často používá strach, aby nás ovládl a svedl k hříchu. Pokud vezmeme verš „Nesuď, abys nebyl souzen“ v kontextu, tak zjistíme, že Ježíš hovoří o nespravedlivých soudech přetvařujících se lidí. Nespravedlivý soud je i ten, když někomu bezmyšlenkovitě řekneme „Nesuď, abys nebyl souzen“.

Satan nám vnucuje lež, že nesmíme nikdy žádného našeho sourozence v Kristu soudit – posuzovat, rozsuzovat jeho učení… Satan křesťanům, skrz démonickou sugesci, vnucuje, ať  často a agresivně používají „Nikdy nesuď, abys nebyl souzen!“. Jak víme, satan rád zachází do extrémů, satan miluje radikalismus. Radikalismus v jakékoliv podobě je velmi nebezpečný a je od satana. Jak víme, satan je od počátku lhář, podvodník a velký překrucovač Písma.

Písmo jasně říká, že křesťané mají a musí soudit (rozsuzovat, zkoumat) – vytvářet proces, kdy pátrají po pravdě. Každý takový soud by měl být na základě Písma. Pokud by se nesmělo soudit absolutně, tak by se žádný křesťan ani nemohl kárat. Písmo jasně říká, že se máme navzájem kárat. A pokud by někdo ze svých hříšných skutků odmítl činit pokání, máme ho dokonce vyloučit z církve (samozřejmě v lásce, mírnosti a pokoře). Tento proces se logicky neobejde bez soudního procesu, kdy zjišťujeme skutečnosti. Toto se musí dít vždy na základě Písma a svědectví našich sourozenců. Pokud by se dotyčný v budoucnosti odvrátil od svého hříšného jednání, můžeme ho samozřejmě vzít zpět do církve.

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 5,9-13

„Psal jsem vám v listu, abyste se nesměšovali s smilníky. Ale ne všelikterak s smilníky tohoto světa, neb s lakomci, nebo s dráči, aneb s modláři, sic jinak musili byste z tohoto světa vyjíti. Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesměšovali s takovými, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce, neb opilec, neb dráč. S takovým ani nejezte. Nebo proč já mám i ty, kteříž jsou vně, souditi? Však ty, kteříž jsou vnitř, vy soudíte? Ty pak, kteříž jsou vně, Bůh soudí. Vyvrztež tedy toho zlého sami z sebe.“
Kralická, 1. Korintským 5,9-13


„Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 18,14-16

Bez souzení se křesťan neobejde!
Pokud někdo odhaluje a upozorňuje na falešná křesťanská učení, je často označován za arogantního, pyšného, nemilujícího… Satan tímto křesťanům nalhává, že mají tolerovat falešná učení a hřích křesťanů. V církvích je někdy skutečně hřích tolerován, což je určitě špatně (je to satanovo působení tam). Někdy je za tím démonické zajetí představitelů církví. Jindy jde církvím o to, aby církev nepřišla o „desátky“ a dary. A někdy to může být obojí dohromady. Co rozhodně musíme, je nazývat hřích hříchem. Tragické je, že dnešní církve málokdy soudí, rozlišují (co je biblické a co je nebiblické), díky tomu křesťané padají do satanových pastí (tvrdí, že při vymítání démonů musíme „svazovat démony“; žijí ve falešném pocitu bezpečí, že křesťan nemůže být démonicky obsazený; vyučují, že podmínka spasení je striktní dodržování Soboty; tvrdí, že „vševidoucí oko“ je symbolika Boha Bible, tvrdí, že hexagram (údajná Davidova hvězda) není z okultismu, že je to symbol dobra….). Vedení těchto církví se bojí, že je někdo napadne veršem: „Nesuď, abys nebyl souzen“. A tehdy se satan směje! Další věc je, že dnešní církve odmítají zkoumat duchy. To je opravdu velmi závažné! Vždyť  Písmo nám jasně říká, že musíme rozlišovat, zkoumat duchy (Ne všichni duchové jsou od Boha!).

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Díky nerozsuzovaní učení, nezkoumání proroctví, nerozlišování duchů, vyučují některé církve falešné evangelium (falešného Krista) a následují falešné (démonické) duchy a nauky. Díky tomu vidíme v některých církvích mocně působit falešné duchy (satana, démony).

„Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,29

Díky nezkoumání duchů, některé církve a konkrétní křesťané doslova dychtí po novém Torontském požehnáním (např. Daniel Kolenda – článek + videa Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání), které bylo velkým křesťanským úletem. Během Torontského požehnání došlo k otevřené spolupráci křesťanů se satanem a jeho démony. Tato spolupráce, díky démonickému obsazení některých křesťanů, trvá dodnes.

Video: Projevy Torontského požehnání 4.
Nahlásit nefunkční video

Torontské požehnání – více videí zde

Po novém Torontském požehnáním touží zejména křesťané, kteří vyznávají učení Hnutí Víry. Podle kazatelů Hnutí Víry, biblická víra není to, že věříš v Ježíše Krista, ale to, že žiješ jako uzdravený, nemáš strach, nevoláš k Bohu – více kázání R.Bindera Jsme ospravedlněni skrze víru (nová stránka). Víra těchto lidí nestojí na Bohu Bible, ale na tom, co říkáš a děláš (předmětem jejich víry není Bůh Bible, ale lidé!). To je nebiblický výklad toho, co je víra. Někteří křesťané, kteří vyznávající učení Hnutí Víry, jdou do extrému tím, že tvrdí, že se v žádném případě nesmíme modlit za své uzdravení k Bohu Bible (žadonit o uzdravení), ale jen přikazovat nemoci (více článek Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?). Tito lidé tvrdí, pokud by ses modlil za své uzdravení, mohlo by tě to velmi poškodit na zdraví (mohlo by dojít i ke smrti!). Tito lidé svým jednáním a vyučováním velmi významně napadají Boží svrchovanost. Tímto totiž tvrdí, že Bůh není svrchovaný, což znamená, že Bůh není Bohem. Kdo nevěří v Boží svrchovanost (např. tím, že Bůh nemá pod plnou kontrolou naše nemoci, uzdravení), nemá Boha Bible. Pokud v rámci biblických měřítek soudíme učení Hnutí Víry, tak musíme zjistit, že tito lidé mají falešného boha, falešného Krista. Jedná o falešné a nebezpečné učení, díky kterému se lidé rouhají Bohu.

Bible říká: Ruce pryč od falešných křesťanských učitelů!
Žijeme ve zvláštní době, kdy se křesťané odvracejí od Písma a bezmezně se spoléhají na učení a zkušenosti jiných křesťanů. To je pro Boha velký problém!

„Tak praví Hospodin: Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 118,8

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 37,34

„V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 62,9

Určitě není závadné poslouchat/číst kázání křesťanských učitelů (pokud nejde o falešné učitele), vždy ale musíme rozsuzovat (zahájit soudní proces), všechno si ověřovat, ne bezhlavě věřit nějakému učení, které může na první pohled vypadat dobře (dává smysl atd.). Pokud se SPOLÉHÁME na to, co někdo někde prohlásil (kázání, kniha…),  můžeme otevírat bránu démonům!

Pokud mají křesťané zkoumat duchy a odhalovat falešné křesťanské učitele/proroky, pak musí rozsuzovat podle kritérií Písem, a následně soudit ty, kteří v tomto testu neobstojí. Níže uvedený verš říká, že s žádným falešným učitelem nemáme mít nic společného – takovému člověku se máme vyhýbat (nemáme poslouchat jeho kázání, nemáme číst jeho knihy – knihy mění mysl, nemáme ho žádným způsobem podporovat v jeho hříchu – nedávat mu dary, nekupovat jeho knihy atd.).

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

V žádném případě nesmíme označovat falešné učení za pravé. Jak rozeznáme falešné učení od pravého? V rámci Písma musíme soudit (rozsuzovat) – vytvářet soudní proces, kdy pátráme po pravdě.

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 5,20

To ale samozřejmě neznamená, že máme falešné učitele tzv. odepsat. Na místě je nejen láska k nim, ale i přímluvné modlitby k Bohu (za odvrácení se od falešného učení atd.).

Musíme zkoumat křesťanská učení
Písmo říká, že musíme soudit, zkoumat, rozsuzovat kázání všech křesťanských učitelů (jaké mají učení, zda je jejich učení v souladu s Písmem). V lásce a s úctou kontrolujte každé kázání (s Biblí a Duchem Božím, ženy se svým manželem (pokud ho mají), ne s křesťanskou knihou, příručkou, lidským myšlením…). Je potřeba si uvědomit, že někteří „křesťané“ nemají Boha Bible (mají falešného Ježíše)! Někteří z těchto „křesťanů“ dokonce vyučují křesťany, pořádají evangelizační akce, publikují křesťanské knihy a příručky, prorokují, dělají zázraky… O těchto lidech Ježíš hovoří následovně:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Tento verš říká, že existují lidé, kteří si říkají křesťané, ale křesťané nejsou. Tito lidé si myslí, že věří a vyučují pravého Krista („Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu…“), ale vzhledem k tomu, že zachází dále a nezůstávají v učení Kristově, mají falešného Krista (falešného boha). Každé falešné učení nás nejen zavádí na scestí, dokonce nás izoluje od pravého Boha. Každé nebiblické učení je pouhým lidským příkazem, vymyšleným a vytvořeným člověkem. Kdo věří a praktikuje falešné učení, neuctívá Boha Bible.

„Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Tito falešní křesťané káží ve jménu falešného boha (mohou mu říkat Kristus), ve jménu tohoto boha dělají mocné činy (např. může docházet k uzdravování lidí), ale káží falešné evangelium (= mají falešného boha/Krista), proto je Ježíš nikdy neznal. Všimněte si, že v tom verši stojí „nikdy jsem vás neznal“ (ne určité časové údobí, ale nikdy)! Pozor tedy na křesťanské akce, kde vystupují falešní křesťané, kteří mají falešného Krista. Tito lidé ve jménu falešného Krista (ducha) dělají falešné zázraky (rozsuzujme proroky podle ovoce, ne podle zázraků!), nebiblické rituály – nebiblické vymítání démonů (např. „svazují démony“), vytvářejí tzv. „ohnivé tunely“…. Pokud v rámci Písma rozsuzujeme „ohnivé tunely“, tak zjistíme, že se jedná o nebiblické rituály. Pokud děláme nebiblické rituály, přivoláváme démony!

Video: Daniel Kolenda a „ohnivé tunely“ (Jesus Conference)
Nahlásit nefunkční video

Falešné zázraky dělá falešný bůh (satan)! Falešní křesťané, ve jménu falešného Krista, se snaží vymítat démony, ale toto „vymítání démonů“ je jen divadlo démonů – tito lidé spolupracují se satanem a jeho démony (to je samozřejmě nevědomá spolupráce). Může se jednat o evangelisty prosperity, kteří si zakládají na prosperitě (prosperita v uzdravení, finanční – výdělky z prodeje křesťanské literatury atd.). Kázáním pravého evangelia nelze vydělat hodně peněz! Může se jednat o evangelisty, kteří vyznávají učení Hnutí Víry. Tady vidíte, jak je kriticky důležité, zkoumat duchy, protože ne všichni DUCHOVÉ a ZÁZRAKY (např. uzdravení) pochází od Boha Bible (1.Jan 4,1)!!! Tím rozhodně nezpochybňuji, že Pán Ježíš může vyléčit naše nemoci. Pán Ježíš léčí i dnes, osobně jsem se o tom přesvědčil.

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 8,5-6

Je potřeba důrazně varovat, že jsou mezi křesťany vlci v ovčím rouše (často jsou tito lidé nazýváni jako strůjci zázraků, za kterými stojí mnoho lidí), kteří někdy velmi kamuflážovaně a  zákeřně nastavují křesťanům širokou cestu, která vede do „pekla“.

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

K tomu ještě musím dodat, že úcta k člověku nikdy nesmí převážit úctu k pravdě!!! I kdyby ten nejzbožnější člověk sešel z úzké cesty (což se může stát), křesťané jsou povinni ho na tuto skutečnost upozornit. Jsem doslova zděšen z toho, jak někteří křesťané nebiblicky jednají, když vystoupíte proti „Bohem pomazanému člověku“. Prosím vás, Bohem pomazaný je každý křesťan – Co znamená “pomazání”? Kdo je “pomazaný”?.

„Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.“
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 1,21-22

Tito křesťané často reagují vytrženým veršem „Nesuď, abys nebyl souzen“. Takto často reagují křesťané, když jim „saháme“ na jejich lidskou modlu. Touto modlou často bývá nějaký evangelista, který je znám po celém světě. Modla v jakékoliv podobě je hřích. Jako křesťané víme, že pokud nebudeme činit z modloslužby pokání, čeká nás „peklo“. Existuje skupina křesťanů, která tvrdí, že křesťan nemusí činit pokání, protože by to byl skutek, pro který by si chtěl křesťan vysloužit spasení. O tomto křesťanském směru více v kázání zde. Někdo může mít za modlu nějakého křesťanského kazatele, křesťanskou literaturu, Stát Izrael (Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?), jiný zase mobilní telefon (Může křesťan používat mobilní telefon?), zvíře (Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?)… Každý z nás tzv. ujíždíme na něčem jiném, ale výsledek nevyznané modloslužby je stejný – pekelný oheň. To stojí v Písmu.

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 22,14-15

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

Suďme křesťanskou literaturu
Mnoho dnešních křesťanů vykládá Písmo křesťanskou knihou. Někteří křesťané se spoléhají na to, co napsal ve své knize jiný křesťan. Pokud se spoléháme na něčí zkušenosti nebo učení, nerozsuzujeme, tím pádem můžeme očekávat problémy. Takový člověk se otevírá démonickým mocnostem, protože odsunuje Boha tzv. na vedlejší kolej (upřednostňuje člověka před Bohem). Vemte si, kolik je všude falešných evangelistů, kteří publikují knihy (stačí navštívit nějaký křesťanský e-shop). Argument, že Bůh ke křesťanům může skrz knihu hovořit, je pravdivý, ale ve skutečnosti to je satanův podvod. Problém je slovo „může“. Skrz Písmo k tobě Bůh hovoří vždycky! Pokud chceš nechat Boha hovořit, začni číst Bibli. Pravda je taková, že mnoho křesťanů zbohatlo z prodeje svých knih (evangelium prosperity). Dneska hodně křesťanů cestuje do Nebo nebo do „pekla“ (Je možná návštěva Nebe a „pekla“?). Zajímavé je, že tito křesťané na svých zážitcích, které jsou údajně od Boha, vydělávají nemalé peníze. Tito lidé bohatnou z prodeje svých knih, ve kterých líčí, co se v Nebi a „pekle“ v jejich přítomnosti událo.

Velký problém s Bohem mají ženy křesťanky, které publikují knihy, ve kterých se snaží prezentovat své učení. Pokud rozsuzujeme v rámci Písma, učení a poučování od ženy by měl každý křesťan (muž) odmítat, jinak jí podporuje v hříchu a sám sebe vystavuje riziku přijetí falešného učení. Žena nesmí vyučovat a poučovat křesťana žádným způsobem – osobně, telefon, Skype, videa na YouTube… Žena může pouze vyučovat a poučovat jiné ženy a děti. Z Písma víme, že žena má tendenci, se nechat oklamat, viz. Eva v Ráji. Více kázání Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům.

Satan je velký překrucovač Božího Slova. Satan často křesťanům vnucuje: neber Písmo tak vážně, tohle zní logičtěji, přidej si k tomu něco, bude to vypadat líp, alespoň něco malého… Satan miluje lež, která se podobá pravdě. Právě toto často vidíme v křesťanské literatuře. Kdo káže jiného Ježíše, káže jiné (falešné) evangelium. Falešný Ježíš je často prezentován v křesťanských knihách!

Křesťanská literatura se může pro některé křesťany stát modloslužbou. Každá modloslužba zastiňuje Boží přítomnost. Za každou modloslužbou stojí božstvo – démonická aktivita, která může vést k démonickému obsazení. Soustřeď se na Boha – na Boží Slovo. Nenásleduj učení jednoho člověka, učení křesťanského hnutí… Nenásleduj člověka, ale Boha.

Suďte zázraky
Bůh (Boží moc) i dneska dělá velké zázraky! Pozor však na „křesťany“, kteří ve jménu falešného Ježíše dělají falešné zázraky – Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ. Za falešný ježíšem stojí satan! Písmo nás před těmito lidmi důrazně varuje! Suďte každé uzdravení, zda je opravdu od Boha Bible. Někdy to vypadá tak dobře, ale je za tím satan a jeho démoni. Jako křesťané víme, že i satan dokáže dělat velké zázraky (pokud mu to Bůh dovolí).  Vždyť  i v okultismu dochází k fyzickému uzdravování lidí, např. v kvantové terapii. Jsou nevěřící lidé, kteří bez modlitby vkládají ruce na nemocné a satanovou mocí dochází k jejich uzdravení (tam je samozřejmě něco za něco).

Proto rozsuzujte zázraky, zda jsou opravdu od Boha Bible. Zde platí nejen verš z 1. Jana 4,1, ale i další verš:

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

Co znamená, že si  máme všechno prověřovat? Všechno. Nejen učení křesťanů, ale i zázraky, které se dějí v Kristově jménu (může se jednat o falešné zázraky ve jménu falešného krista). Pokud někdo z vás viděl nějaký zázrak, ověřte si ho, zda tento zázrak opravdu vykonal Bůh Bible. Pozor na lidi, kteří mají víru ve falešného ježíše a hrnout se do uzdravování (vidíme je na „uzdravovacích“ akcích, které jsou označeny za „křesťanské“). Ve falešného ježíše věří lidé, kteří věří, že z kříže jsou uzdraveny všechny fyzické nemoci už v tomto věku, a tudíž si je můžeme u Boha nárokovat tím, že stačí uzdravení přijmout silnou osobní vírou (žiji jako uzdravený, nevolám k Bohu, upnu se na sebe…). Pozitivní vyznávání nemoci – vyznávat, že jsem uzdravený, i když nejsem, to je ukázkový příklad magie, šarlatánství a pozvánka k démonské parazitaci!

Doporučený článek k prostudování: Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?

Suďme tvrdé srážení lidí na znak
Bible se zmiňuje o padání pod Boží mocí, co však dneska vidíme na některých „křesťanských“ akcích, není padání ale tvrdé srážení lidí magickou silou – člověk pouhým mávnutím ruky (příkazem „oheň“ apod.) sráží lidi k zemi (jakoby je srazila silná tlaková vlna). Toto dokáže podle vlastních slov evangelista Daniel Kolenda. Ale i další evangelisté: Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Andres Bisonni, Chris Oyakhilome, David Owuo, Shepherd Bushiri… O ničem takovém se Bible nezmiňuje! Toto jsou magicko-čarodějnické rituály!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: Demonstrace srážení lidí (kundalini) – pastor Chris, Benny Hinn, prorok Bushiri, prorok Angel
Nahlásit nefunkční video

Je biblické chodit „nasávat“ duchovní energii z hrobů?
Suďme, zda je biblické „nasávat“ na hřbitově duchovní energii, která se má údajně nacházet na mrtvém člověku (jeho ostatcích). Někteří křesťané si lehají na hroby velkých zemřelých mužů a žen s modlitbou, aby na ně přešla jejich moc (pomazání). Křesťané tyto rituály dělají na základě jednoho verše ze Starého zákona, kdy byl jeden muž vhozen do Elíšova hrobu, když spadl na jeho ostatky, tak byl na základě Boží moci vzkříšen. Písmo říká, že toto se tam událo. Nic víc. Tento verš rozhodně neříká, že máme něco takového dělat – vykopávat hroby a házet tam zemřelé lidi, aby Bůh někoho z nich vzkřísil. Už vůbec to neznamená, že jako křesťané máme chodit „nasávat“ duchovní energii z hrobů, aby přešla na nás. Pokud tedy tyto rituály soudíme na základě Písma, zjišťujeme, že se jedná o nebiblické rituály. Tyto rituály nejsou vůbec křesťanské – úzce souvisí se spiritismem (démony). Křesťané takto naprosto nevhodně zatahují okultismus do křesťanství.

Tyto nebiblické rituály, podle jeho vlastních slov, dělá Benny Hinn, který chodí „nasávat“ duchovní energii na hrob Kathryn Kuhlmanové. I Ben Fitzgerald, který je ředitel společnosti GODfest Ministries Inc. (právnická osoba z USA), která pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe, chodí „nasávat“ duchovní energii na hřbitovy.

Video: Ben Fitzgerald chodí „nasávat“ duchovní energii na hroby
Nahlásit nefunkční video

Ben Fitzgerald pochází z kontroverzního křesťanského společenství Bethel Church, kde se vyučují nebiblické věci a dějí nebiblické rituály, více zde. Je opravdu na pováženou, zda by měl křesťan navštěvovat Awakening Europe, neboť zde vystupuje hodně evangelistů vyznávající učení Hnutí Víry. Například Todd White, který otevřeně prosazuje slučování charismatiků a letničních s Římsko-katolickou církví (videa zde). Tito lidé chtějí svým jednáním vytvořit ekumenu! K tomu nutno dodat, že je jen jedna víra! A není to samozřejmě jen Todd White. Něco podobného proběhlo na Awakening Europe v Praze (2017). Je takové duchovní sjednocování od Boha Bible? Neříká snad Písmo, že na konci věků bude jedna velká falešná církev? Chcete být duchovně jednotní s falešným náboženstvím? Křesťané mají být jednotní, ne ale s někým, kdo má falešného boha. Chcete, aby ve vašem sboru kázal katolický kněz o Marii, která se podle katolíků za nás u Boha přimlouvá? Písmo nám říká, že máme falešné učitele odmítat. Suďte to…

Video: Spojení protestantských církví s Římsko-katolickou církví (Awakening Europe, Praha 2017)
Nahlásit nefunkční video

Zůstaňme ještě chvíli u Awakening Europe v Praze (2017) a suďme tuto akci Písmem. Pokud se podíváme na níže uvedené video, tak vidíme místo nepokoje (hluk, chaos, zmatek). Duch svatý se nezjevuje v takovém zmatku a rámusu. Síly satanových pomocníků jsou velmi často spojeny s hlukem a řevem (např. rocková hudba). Hlučná hudba šokuje smysly, lidé jsou hypnotizováni, manipulováni… Křesťanská hudba má být podmanivá a melodická, ne toto. Nebo snad někomu připadá, že se tady uctíval Bůh Bible?

Video: Awakening Europe, Praha 2017 (místo nepokoje, Ben Fitzgerald a další)
Nahlásit nefunkční video

Rozvraceči církve
Rozhodně máme dávat pozor (soudit) na křesťany rozvratníky, kteří jsou pro církev velkým nebezpečím. Často to jsou vlažní křesťané, kteří si myslí, že mají svůj vztah s Bohem v pořádku, ale opak je pravdou. Vlažný křesťan často hovoří polopravdy (což je lež), žije v intrikách… Jsou to lidé, od kterých můžeme očekávat tzv. „kudlu do zad“. Vlažný křesťan se může účastnit všech aktivit církve, jeho křesťanské aktivity mohou být nadprůměrné! Vlažnost ve víře, to je nedostatek lásky k Bohu. Více kázání o vlažnosti – Nejsi vlažný křesťan?.

„Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni. Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“
Bible, CSP, Titus 3,10

„Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou.“
Bible, překlad 21. století, Titus 3,10

Znamení šelmy
Chce mi snad namluvit zastánce absolutního nesouzení, že křesťané nesmí soudit, co všechno je znamení šelmy? Písmo jasně říká, že toto soudit musíme!

„Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 14,9,12

Další verš
Zastánce absolutního nesouzení a neposuzování křesťanského učení by mohl namítnout, že se v Písmu nachází ještě další verš, který hovoří o tom, že křesťané nesmí nikdy nikoho soudit. Pojďme se na to podívat:

„Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe – vždyť sám děláš to, co soudíš!“
Bible, překlad 21. století, Římanům 2,1

Pokud tento verš vezmeme v kontextu, tak zjistíme, že zde apoštol Pavel hovoří o lidech, kteří nevěří v Pána Ježíše Krista. Jde o lidi, kteří soudí hřích a přitom sami hřeší. Není pochyb o tom, že se jedná o nespravedlivý soud.

„Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš: „Nekraď,“ a přitom sám kradeš? Říkáš: „Necizolož,“ a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona?“
Bible, překlad 21. století, Římanům 2,21-23

Komu se chceš zalíbit?
Problém některých křesťanů je, že se v prvé řadě chtějí zalíbit lidem. Tito křesťané si zakládají na tom, co o nich řeknou ostatní lidé. Pokud to tak máš, tak odsunuješ Boha tzv. na druhou kolej – máš problém s Bohem.

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,10

Někteří křesťané se obávají, že pokud začnou spravedlivě soudit (podle Bible), že je někdo označí za zlé, že budou napadeni veršem „Nesuď, abys nebyl souzen“… Pokud to tak máš, jsi křesťan, který se chce zalíbit lidem, ne Bohu. Za takovým jednáním bývá strach (satan rád zastrašuje křesťany). Pokud se strach dostane na modlářskou úroveň, stáváme se otroky strachu (mocností) a hřešíme. Strach může být na úrovni modloslužby. Jak jsem již psal (a stojí to i v Bibli), každá modla je hřích. Nebuďte otroky strachu, nebojte se nazývat hřích hříchem… Nebojte se říkat biblickou pravdu (samozřejmě v lásce, mírnosti a pokoře), Ježíš se také nebál říkat pravdu. Nemějte strach z lidí, nebojte se lidí, ale Boha. V prvé řadě se soustřeďte na to, co na vaše jednání řekne Bůh.

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 14,7

Závěr
Mohou křesťané soudit? – Mohou křesťané vytvářet soudní proces, ve kterém v rámci Písma, pátrají po pravdě? Musí! Písmo o tom hovoří jasně (Jan 7,24)! Souzení se musí dít v lásce, mírnosti a pokoře. Pokud by křesťan nesoudil, může se velmi lehce dostat na širokou cestu. Pán Ježíš sám mnohokrát, ne obecně, ale jmenovitě, odsoudil a ukázal faleš – konkrétní farizeje a zákoníky. Soudit je povinností každého křesťana, aby ocenil dobro a odhalil zlo (faleš, hřích). Má se ale jednat o spravedlivé soudy, ne unáhlené. Soudit máme vždy na základě Písma! Ať se nám líbí nebo ne, Písmo napadá lidi, usvědčuje je z hříchu, vytváří pohoršení… Buďme za Písmo vděční!

„Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
Bible, CSP, Židům 4,12

Nutno říct, že nesmíme soudit křesťany na základě svých emocí, pocitů, intuice, logiky, zdání… Nesmíme soudit podle toho, jaké má člověk vzdělání, podle vzhledu, majetku… Vždy musíme soudit spravedlivým soudem!

„Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“
Bible, překlad 21.století, Jan 7,24

Pokud někoho soudíme, káráme a posuzujeme na základě Písma, tak jednáme v souladu s Písmem. Kárání našich sourozenců by mělo být vždycky v lásce a mírnosti, neměl by tam být hněv, soupeření (já jsem lepší než ty, ty máš horší hříchy…) ani chtíč pro finální Boží soud. Je potřeba si uvědomit, že kárání, upozorňování na falešné nauky, není ničím negativním, jak to může na první pohled vypadat. Ve skutečnosti to je zájem o jiného člověka, chceme jeho dobro – odvrácení se od hříchu. Jako křesťané se určitě máme modlit a postit za své sourozence, kteří vyučují a praktikují falešné nauky. Modleme se za to, ať  procitnou a přestanou vyučovat toto učení. Jako křesťané, na základě přímluvných modliteb a postů, doufáme v jejich pokání. Pokud to takto máme, tak soudíme spravedlivě a nikoho neodsuzujeme finálním soudem (pekelný oheň), jak se někteří křesťané mylně domnívají, a jak to někdy někomu podsouvají (někdy až sugestivně). Tito křesťané bezmyšlenkovitě (nespravedlivě – ne na základě Písma) soudí, čímž se chytají do satanových pastí. Pokud si někdo myslí, že někdo někoho odsuzuje finálním soudem („peklo“), tak je to z jeho strany čirá spekulace a nespravedlivý soud, neboť  do lidského srdce žádný člověk nevidí (tam vidí výhradně Bůh). Osobně se domnívám, že málokterý křesťan odsuzuje svého sourozence v Kristu k finálnímu soudu. Křesťané přeci ví, že něco takového není v jejich kompetenci. Co vidím, je fakt, že mnoho věřících, verš „Nesuď, abys nebyl souzen“, zneužívá a vlastními slovy se odsuzuje. Amen.

Může vás zajímat:
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Kvantová terapie je satanův podvod
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Může mít křesťan démona? Ano!
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?