„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

Vytržený verš „Nesuď, abys nebyl souzen“ rádi používají nejen nevěřící, ale také někteří křesťané, když jiný křesťan odhaluje a upozorňuje na falešné učení nebo hříchy jiného křesťana. Osobně se domnívám, že se jedná o nejzneužívanější a nejpřekroucenější verš z celého Písma.

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať  ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 7,1-5

Jde o satanovu past
Velmi špatné je, když se někdo tímto způsobem (vytrženým veršem) snaží, naprosto nepochopitelně a nebiblicky, umlčet jakoukoli kritiku (i tu oprávněnou). Pokud takto někdo jedná, slouží tomu zlému. Málokdo si uvědomuje, že bezmyšlenkovité používání verše „Nesuď, abys nebyl souzen“ je satanova past, do které se chytá hodně dnešních křesťanů. Pokud tento verš takto (bezmyšlenkovitě) používáš, sám nespravedlivě soudíš (posuzuješ) jiného člověka a vlastními slovy se odsuzuješ!

„Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 12,36-37

Nesmíme nikdy soudit?
„Nesuď, abys nebyl souzen“ – Pán Ježíš nemyslel nesouzení absolutně. Satan se tímto vytrženým veršem z kontextu snaží přesvědčit křesťany, ať  nesoudí vůbec. Pokud vám někdo bezmyšlenkovitě řekne “nesuď”, tak tím říká: nikdy nic nerozsuzuj, nezkoumej, nekritizuj, nenapomínej, nikdy nic neprověřuj Písmem… „Nesuď, abys nebyl souzen“ je velká satanova zbraň a past. Satan je mistr v zastrašování. Satan rád používá strach, aby nás ovládl a svedl k hříchu. Pokud vezmeme verš „Nesuď, abys nebyl souzen“ v kontextu, tak zjistíme, že Ježíš hovoří o nespravedlivých soudech přetvařujících se lidí. Nespravedlivý soud je i ten, když někomu bezmyšlenkovitě řekneme „Nesuď, abys nebyl souzen“!

Satan nám vnucuje lež, že nesmíme nikdy žádného našeho sourozence v Kristu soudit – posuzovat, rozsuzovat jeho učení… Satan křesťanům, skrz démonickou sugesci, vnucuje, ať  často a agresivně používají „Nikdy nesuď, abys nebyl souzen!“. Jak víme, satan rád zachází do extrémů, satan miluje radikalismus. Radikalismus v jakékoliv podobě je velmi nebezpečný a je od satana. Jak víme, satan je od počátku lhář, podvodník a velký překrucovač Písma.

Písmo jasně říká, že křesťané mají a musí soudit (rozsuzovat, zkoumat) – vytvářet proces, kdy pátrají po pravdě. Každý takový soud by měl být na základě Písma. Pokud by se nesmělo soudit absolutně, tak by se žádný křesťan ani nemohl kárat. Písmo jasně říká, že se máme navzájem kárat. A pokud by někdo ze svých hříšných skutků odmítl činit pokání, máme ho dokonce vyloučit z církve (samozřejmě v lásce, mírnosti a pokoře). Tento proces se logicky neobejde bez soudního procesu, kdy zjišťujeme skutečnosti. Toto se musí dít vždy na základě Písma a svědectví dalších sourozenců. Pokud se dotyčný v budoucnosti odvrátí od svého hříšného jednání, můžeme ho samozřejmě vzít zpět do církve.

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 5,9-13

„Psal jsem vám v listu, abyste se nesměšovali s smilníky. Ale ne všelikterak s smilníky tohoto světa, neb s lakomci, nebo s dráči, aneb s modláři, sic jinak musili byste z tohoto světa vyjíti. Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesměšovali s takovými, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce, neb opilec, neb dráč. S takovým ani nejezte. Nebo proč já mám i ty, kteříž jsou vně, souditi? Však ty, kteříž jsou vnitř, vy soudíte? Ty pak, kteříž jsou vně, Bůh soudí. Vyvrztež tedy toho zlého sami z sebe.“
Kralická, 1. Korintským 5,9-13


„Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 18,14-16

Bez souzení se křesťan neobejde!
Pokud někdo odhaluje a upozorňuje na falešná křesťanská učení, je často označován za arogantního, pyšného, nemilujícího… Satan tímto křesťanům nalhává, že mají tolerovat falešná učení a hřích křesťanů. V církvích je někdy skutečně hřích tolerován, což je určitě špatně. Hřích je někdy tolerován díky tomu, aby církev nepřišla o „desátky“ a dary. A někdy to může být obojí dohromady. Co rozhodně musíme, je nazývat hřích hříchem. Tragické je, že dnešní církve málokdy soudí, rozlišují (co je biblické a co je nebiblické). Díky tomu křesťané padají do různých satanových pastí (během vymítání démonů musíš „svazovat démony“, žádný křesťan nemůže být démonicky obsazenýhexagram je symbol pravých Židů atd.). Vedení těchto církví se bojí, že je někdo napadne veršem: „Nesuď, abys nebyl souzen“. A tehdy se satan směje! Další věc je, že dnešní církve odmítají zkoumat duchy. To je opravdu velmi závažné! Vždyť  Písmo nám jasně říká, že musíme rozlišovat, zkoumat duchy (Ne všichni duchové jsou od Boha!).

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Díky nerozsuzovaní učení, nezkoumání proroctví, nerozlišování duchů, vyučují některé církve falešné evangelium (falešného krista) a následují falešné (démonické) duchy a nauky. Díky tomu vidíme v některých církvích mocně působit falešné duchy (satana, démony).

„Proroci ať  mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,29

Díky nezkoumání duchů, některé církve a konkrétní křesťané doslova dychtí po novém Torontském požehnáním (např. Daniel Kolenda – článek + videa Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání), které bylo velkým křesťanským úletem. Během Torontského požehnání došlo k otevřené spolupráci křesťanů se satanem a jeho démony. Tato spolupráce, díky démonickému obsazení některých křesťanů, trvá dodnes.

Doporučený článek k prostudování: Posedlost démonem

Video: Projevy Torontského požehnání 4.
Nahlásit nefunkční video

Rozhodně není závadné sledovat kázání křesťanských učitelů (pokud nejde o falešné učitele), vždy ale musíme rozsuzovat (zahájit soudní proces), všechno si ověřovat, ne bezhlavě věřit nějakému učení, které může na první pohled vypadat dobře (dává smysl atd.). Pokud se SPOLÉHÁME na to, co někdo někde prohlásil (kázání, kniha…),  můžeme otevírat bránu démonům!

Pokud mají křesťané zkoumat duchy a odhalovat falešné křesťanské učitele/proroky, pak musí rozsuzovat podle kritérií Písem. Pokud tímto způsobem identifikujeme falešného učitele, tak níže uvedený verš říká, že s žádným falešným učitelem nemáme mít nic společného – takovému člověku se máme vyhýbat (nemáme poslouchat jeho kázání, nemáme číst jeho knihy – knihy mění mysl, nemáme ho žádným způsobem podporovat v jeho hříchu – nedávat mu dary, nekupovat jeho knihy atd.).

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

V žádném případě nesmíme označovat falešné učení za pravé. Jak rozeznáme falešné učení od pravého? V rámci Písma musíme soudit (rozsuzovat) – vytvářet soudní proces, kdy pátráme po pravdě.

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 5,20

To ale samozřejmě neznamená, že máme falešné učitele tzv. odepsat. Na místě je nejen láska k nim, ale i přímluvné modlitby k Bohu (za odvrácení se od falešného učení atd.).

Musíme zkoumat křesťanská učení
Písmo říká, že musíme soudit, zkoumat, rozsuzovat kázání všech křesťanských učitelů (jaké mají učení, zda je jejich učení v souladu s Písmem). V lásce a s úctou kontrolujte každé kázání (s Biblí a Duchem Svatým, ženy se svým manželem (pokud ho mají), ne s křesťanskou knihou, příručkou, lidským myšlením…). Je potřeba si uvědomit, že někteří „křesťané“ nemají Boha Bible (mají falešného ježíše)! Někteří z těchto „křesťanů“ dokonce vyučují křesťany, pořádají evangelizační akce, publikují křesťanské knihy a příručky, „prorokují“, dělají falešné zázraky… O těchto lidech Ježíš hovoří následovně:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Je potřeba důrazně varovat, že jsou mezi křesťany vlci v ovčím rouše (často jsou tito lidé nazýváni jako strůjci zázraků, za kterými stojí mnoho lidí), kteří někdy velmi kamuflážovaně a  zákeřně nastavují křesťanům širokou cestu, která vede do „pekla“.

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

K tomu ještě musím dodat, že úcta k člověku nikdy nesmí převážit úctu k pravdě! I kdyby ten nejzbožnější člověk sešel z úzké cesty (což se může stát), křesťané jsou povinni ho na tuto skutečnost upozornit. Jsem doslova zděšen z toho, jak někteří křesťané nebiblicky jednají, když vystoupíte proti „Bohem pomazanému člověku“. Prosím vás, Bohem pomazaný (pokřtěný Duchem Svatým) je každý křesťan – Co znamená “pomazání”? Kdo je “pomazaný”?.

„Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 1,21-22

Vytrženým veršem „Nesuď, abys nebyl souzen“ často reagují křesťané, když jim „saháme“ na jejich lidskou modlu. Touto modlou často bývá nějaký evangelista, který je znám po celém světě. Modla v jakékoliv podobě je hřích!

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 22,14-15

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

Suďme křesťanskou literaturu
Mnoho dnešních křesťanů vykládá Písmo křesťanskou knihou. Někteří křesťané se spoléhají na to, co napsal ve své knize jiný křesťan. Pokud se spoléháme na něčí zkušenosti nebo učení, nerozsuzujeme, tím pádem můžeme očekávat problémy. Takový člověk se otevírá démonickým bytostem, neboť odsunl Boha tzv. na vedlejší kolej (upřednostňuje člověka před Bohem). Vemte si, kolik je všude falešných evangelistů, kteří publikují knihy (stačí navštívit nějaký křesťanský e-shop). Argument, že Bůh ke křesťanům může skrz knihu hovořit, je pravdivý, ale ve skutečnosti to je satanův podvod. Problém je slovo „může“. Skrz Písmo k tobě Bůh hovoří vždycky! Pokud chceš nechat Boha hovořit, začni číst Bibli. Pravda je taková, že mnoho křesťanů zbohatlo z prodeje svých knih (evangelium prosperity).

Satan je velký překrucovač Božího Slova. Satan často křesťanům vnucuje: neber Písmo tak vážně, tohle zní logičtěji, přidej si k tomu něco, bude to vypadat líp, alespoň něco malého… Satan miluje lež, která se podobá pravdě. Právě toto často vidíme v křesťanské literatuře. Kdo káže jiného Ježíše, káže jiné (falešné) evangelium. Falešný Ježíš je často prezentován v křesťanských knihách!

Křesťanská literatura se může pro některé křesťany stát modloslužbou. Každá modloslužba zastiňuje Boží přítomnost. Za každou modloslužbou stojí božstvo – démonická aktivita, která může vést k démonickému obsazení. Soustřeď se na Boha – na Boží Slovo. Nenásleduj učení jednoho člověka, učení křesťanského hnutí… Nenásleduj člověka, ale Boha.

Suďte zázraky
Bůh (Boží moc) i dneska dělá velké zázraky! Pozor však na „křesťany“, kteří ve jménu falešného ježíše dělají falešné zázraky. Za falešným ježíšem stojí satan! Písmo nás před těmito lidmi důrazně varuje! Suďte každé uzdravení, zda je opravdu od Boha Bible. Někdy to vypadá tak dobře, ale je za tím satan a jeho démoni. V okultismu také dochází k fyzickému uzdravování lidí, např. v kvantové terapii.

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ.

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

Co znamená, že si  máme všechno prověřovat? Všechno. Nejen učení křesťanů, ale i zázraky, které se dějí v Kristově jménu (může se jednat o falešné zázraky ve jménu falešného krista). Pokud někdo z vás viděl nějaký zázrak, ověřte si ho, zda tento zázrak opravdu vykonal Bůh Bible. Pozor na lidi, kteří mají víru ve falešného ježíše a hrnout se do uzdravování (vidíme je na „uzdravovacích“ akcích, které jsou označeny za „křesťanské“). Ve falešného ježíše věří lidé, kteří věří, že z kříže jsou uzdraveny všechny fyzické nemoci už v tomto věku, a tudíž si je můžeme u Boha nárokovat (oprávněný požadavek) tím, že stačí uzdravení přijmout silnou osobní vírou (žiji jako uzdravený, nevolám k Bohu, upnu se na sebe…). Toto je manipulace s Bohem! Pozitivní vyznávání nemoci – vyznávat, že jsem uzdravený, i když nejsem, to je ukázkový příklad magie, šarlatánství a pozvánka k démonské parazitaci!

Doporučený článek k prostudování: Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?

Suďme tvrdé srážení lidí na znak
Bible se zmiňuje o padání pod Boží mocí. Na některých „křesťanských“ akcích však nevidíme padání pod Boží mocí, nýbrž tvrdé a bezohledné srážení lidí magickou silou – člověk pouhým mávnutím ruky (příkazem „oheň“ – příkazem Bohu!) sráží lidi k zemi (jakoby by ty lidi srazila silná tlaková vlna). Toto dokáže podle vlastních slov evangelista Daniel Kolenda. Ale i další evangelisté: Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Andres Bisonni, Chris Oyakhilome, David Owuo, Shepherd Bushiri… O ničem takovém se Bible nezmiňuje! Toto jsou magicko-čarodějnické rituály!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: Demonstrace srážení lidí (kundalini) – pastor Chris, Benny Hinn, prorok Bushiri, prorok Angel
Nahlásit nefunkční video

Je biblické chodit „nasávat“ duchovní energii z hrobů?
Suďme, zda je biblické „nasávat“ na hřbitově duchovní energii, která se má údajně nacházet na mrtvém člověku (jeho ostatcích). Někteří křesťané si lehají na hroby velkých zemřelých mužů a žen s modlitbou, aby na ně přešla jejich moc (pomazání). Křesťané tyto rituály dělají na základě jednoho verše ze Starého zákona, kdy byl jeden muž vhozen do Elíšova hrobu, když spadl na jeho ostatky, tak byl na základě Boží moci vzkříšen. Písmo říká, že toto se tam událo. Nic víc. Tento verš rozhodně neříká, že máme něco takového dělat – vykopávat hroby a házet tam zemřelé lidi, aby Bůh někoho z nich vzkřísil. Už vůbec to neznamená, že jako křesťané máme chodit „nasávat“ duchovní energii z hrobů, aby přešla na nás. Pokud tedy tyto rituály soudíme na základě Písma, zjišťujeme, že se jedná o nebiblické a závadné rituály. Tyto rituály nejsou vůbec křesťanské – úzce souvisí se spiritismem (démony). Křesťané takto naprosto nevhodně zatahují okultismus do křesťanství.

Tyto nebiblické rituály, podle jeho vlastních slov, dělá Benny Hinn, který chodí „nasávat“ duchovní energii na hrob Kathryn Kuhlmanové. I Ben Fitzgerald, který je ředitel společnosti GODfest Ministries Inc. (právnická osoba z USA), která pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe, chodí „nasávat“ duchovní energii na hřbitovy.

Video: Ben Fitzgerald chodí „nasávat“ duchovní energii na hroby
Nahlásit nefunkční video

Ben Fitzgerald pochází z kontroverzního křesťanského společenství Bethel Church, kde se vyučují nebiblické věci a dějí nebiblické rituály, více zde. Je opravdu na pováženou, zda by měl křesťan navštěvovat Awakening Europe, neboť zde vystupuje hodně evangelistů vyznávající učení Hnutí Víry. Například Todd White, který otevřeně prosazuje slučování charismatiků a letničních s Římsko-katolickou církví (videa zde). Tito lidé chtějí svým jednáním vytvořit ekumenu! K tomu nutno dodat, že je jen jedna víra! A není to samozřejmě jen Todd White. Něco podobného proběhlo na Awakening Europe v Praze (2017). Je takové duchovní sjednocování od Boha Bible? Chcete být duchovně jednotní s falešným náboženstvím? Křesťané mají být jednotní, ne ale s někým, kdo má falešného boha. Chcete, aby ve vašem sboru kázal katolický kněz o Marii, která se podle katolíků za nás u Boha přimlouvá? Písmo nám říká, že máme falešné učitele odmítat. Suďte to…

Video: Spojení protestantských církví s Římsko-katolickou církví (Awakening Europe, Praha 2017)
Nahlásit nefunkční video

Zůstaňme ještě chvíli u Awakening Europe v Praze (2017) a suďme tuto akci Písmem. Pokud se podíváme na níže uvedené video, tak vidíme místo nepokoje (hluk, chaos, zmatek). Duch svatý se nezjevuje v takovém zmatku a rámusu. Síly satanových pomocníků jsou velmi často spojeny s hlukem a řevem (např. rocková hudba). Hlučná hudba šokuje smysly, lidé jsou hypnotizováni, manipulováni… Křesťanská hudba má být podmanivá a melodická, ne toto. Nebo snad někomu připadá, že se tady uctíval Bůh Bible?

Video: Awakening Europe, Praha 2017 (místo nepokoje, Ben Fitzgerald a další)
Nahlásit nefunkční video

Další verš
Zastánce absolutního nesouzení a neposuzování křesťanského učení by mohl namítnout, že se v Písmu nachází ještě další verš, který hovoří o tom, že křesťané nesmí nikdy nikoho soudit. Pojďme se na to podívat:

„Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať  jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe – vždyť sám děláš to, co soudíš!“
Bible, překlad 21. století, Římanům 2,1

Pokud tento verš vezmeme v kontextu, tak zjistíme, že zde apoštol Pavel hovoří o lidech, kteří nevěří v Pána Ježíše Krista. Jde o lidi, kteří soudí hřích a přitom sami hřeší. Není pochyb o tom, že se jedná o nespravedlivý soud.

„Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš: „Nekraď,“ a přitom sám kradeš? Říkáš: „Necizolož,“ a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona?“
Bible, překlad 21. století, Římanům 2,21-23

Komu se chceš zalíbit?
Problém některých křesťanů je, že se v prvé řadě chtějí zalíbit lidem. Tito křesťané si zakládají na tom, co o nich řeknou ostatní lidé. Pokud to tak máš, tak odsunuješ Boha tzv. na druhou kolej – máš problém s Bohem.

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,10

Někteří křesťané se obávají, že pokud začnou spravedlivě soudit (podle Bible), že je někdo označí za zlé, že budou napadeni veršem „Nesuď, abys nebyl souzen“… Pokud to tak máš, jsi křesťan, který se chce zalíbit lidem, ne Bohu. Za takovým jednáním bývá strach (satan rád zastrašuje křesťany). Pokud se strach dostane na modlářskou úroveň, tak se člověk stane otrokem strachu (satana) a hřeší. Nebuďte otroky strachu, nebojte se nazývat hřích hříchem… Nebojte se říkat biblickou pravdu (samozřejmě v lásce, mírnosti a pokoře), Ježíš se také nebál říkat pravdu. Nemějte strach z lidí, nebojte se lidí, ale Boha. V prvé řadě se soustřeďte na to, co na vaše jednání řekne Bůh.

Doporučené kázání k prostudování: Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 14,7

Závěr
Mohou křesťané soudit (vytvářet soudní proces) druhé? Ano. Toto souzení však musí být spravedlivé, ne unáhlené. Souzení se také musí dít v lásce, mírnosti a pokoře. Nesuď na základě svých emocí, pocitů, intuice, logiky, zdání… Nesuď podle toho, jaké má člověk vzdělání, vzhled, majetek… Suď v rámci Písem. Písmo napadá lidi, usvědčuje je z hříchu, vytváří pohoršení…

Pokud by křesťan nesoudil vůbec, dostal by se na širokou cestu. Pán Ježíš sám mnohokrát, ne obecně, ale jmenovitě, odsoudil a ukázal faleš – konkrétní farizeje a zákoníky. Soudit je povinností každého křesťana, aby ocenil dobro a odhalil zlo (faleš, hřích).

„Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“
Bible, překlad 21.století, Jan 7,24

„Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
ČSP, Židům 4,12

Pokud někoho soudíme, káráme a posuzujeme na základě Písma, tak jednáme v souladu s Písmem. Kárání našich sourozenců by mělo být vždycky v lásce a mírnosti, neměl by tam být hněv, soupeření (já jsem lepší než ty, ty máš horší hříchy…) ani chtíč pro finální Boží soud (zničení v Geheně). Je potřeba si uvědomit, že kárání, upozorňování na falešné nauky, není ničím negativním. Ve skutečnosti to je zájem o jiného člověka – chceme jeho dobro, odvrácení se od hříchu. Jako křesťané se určitě máme modlit a postit za své sourozence, kteří vyučují a praktikují falešné nauky. Modleme se za to, ať  procitnou a přestanou vyučovat toto učení. Jako křesťané, na základě přímluvných modliteb a postů, doufáme v jejich pokání. Pokud to takto máme, tak soudíme spravedlivě a nikoho neodsuzujeme finálním soudem, jak se někteří křesťané mylně domnívají, a jak to někdy někomu podsouvají (někdy až sugestivně). Tito křesťané bezmyšlenkovitě (nespravedlivě – ne na základě Písma) soudí, čímž se chytají do satanových pastí. Pokud si někdo myslí, že někdo někoho odsuzuje finálním soudem („peklo“), tak je to z jeho strany čirá spekulace a nespravedlivý soud, neboť  do lidského srdce žádný člověk nevidí (tam vidí výhradně Bůh). Osobně se domnívám, že málokterý křesťan odsuzuje svého sourozence v Kristu k finálnímu soudu. Křesťané přeci ví, že něco takového není v jejich kompetenci. Co vidím, je fakt, že mnoho věřících, verš „Nesuď, abys nebyl souzen“, zneužívá a vlastními slovy se odsuzuje. Amen.

Může vás zajímat:
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Kvantová terapie je satanův podvod
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Může mít křesťan démona? Ano!
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?