Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání

Všude slyšíme, že má člověk mít rád svůj život, má meditovat, cvičit jógu a myslet pozitivně. Dnešním lidem je ze všech stran vnucováno, že pozitivní myšlení přináší úspěch, lepší vztahy, zdraví, štěstí, spokojenost, vnitřní klid… Jednoduše řečeno, pozitivní myšlení má být nástroj k tomu, aby měl člověk lepší život. Je to skutečně pravda? Je pozitivní myšlení klíč k úspěchu?

Pravda o pozitivním myšlení
Pozitivní myšlení podle „odborníků“ v sobě skrývá velkou sílu a moc. Opravdu? Ano, ale jde magickou moc, která je úzce spojena satanem a jeho démony! Pravda o sám sebou vynuceném pozitivním myšlení je taková, že negativně deformuje osobnost člověka, maskujte pocity, manipuluje emoce, vede do depresí a mnoho dalšího negativního. Nedílnou součástí technik pozitivního myšlení je sebehypnóza, autosugesce (něco si člověk vsugerovává pořád dokola, aby tomu uvěřil za účelem zhmotnění). Autosugesce je sebemanipulace (dobrovolně se chci manipulovat). Sugesce ve všech podobách je manipulace. Manipulace je ve všech podobách (i pozitivní manipulace) spojena s démony – člověk zve do svého života démony, se kterými spolupracuje na zhmotnění něčeho. Pokud člověk manipuluje, dochází k démonické aktivitě, člověk je do určité míry pod vlivem démonů.

Dopady technik pozitivního myšlení
Dopady pozitivního myšlení mohou mít pro člověka fatální následky. Praktikováním technik pozitivního myšlení se člověk otevírá démonickým mocnostem, díky tomu mohou démoni člověka zcela ovládnout (démonické obsazení člověka), protože se jim dobrovolně (chtěl to) otevřel (vydal). Démonické obsazení člověka jen tak nastat nemůže, tomu se člověk musí otevřít sám. Pozitivní myšlení je jedna z cest, jak do člověka mohou vstoupit démoni a působit v něm.

Pozitivní myšlení a křesťan
Sám sebou vynucené pozitivní myšlení je neslučitelné s křesťanstvím, neboť  se chce člověk vlastní silou ovlivňovat, manipulovat. Velký problém je, že takový člověk nestojí v pravdě, ale ve lži, iluzi. Jedná se o hřích, proto to přitahuje démony. Boží slovo nám říká, že se křesťané mají spoléhat na Boha (nechávat se vést Duchem Božím) a žít v pravdě. Křesťan nemá žít ve lži, v sebeklamu, mimo realitu.

„Petr a apoštolové odpověděli: „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 5,29

„Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
Bible, překlad 21.století, Žalm 25,5

„Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 12,22

„Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Bible, překlad 21.století, Jan 4,23

„neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.“
Bible, překlad 21.století, Efeským 5,9

„Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě.“
Bible, překlad 21.století, Jakub 3,14

„Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.
Bible, překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,9-12

Lež na všech úrovních (polopravda, milosrdná lež…) je od ďábla!

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible, překlad 21.století, Jan 8,44

Pokud křesťan s určitým záměrem používá sám sebou vynucené pozitivní myšlení, odmítá Boží vedení, spoléhá se sám na sebe, odsunuje Boha tzv. na druhou kolej (jako při každé modloslužbě). Pokud křesťan používá pozitivní myšlení k tomu, aby sám o sobě (bez Boha a sugestivně) něco zhmotnil, změnil způsob svého myšlení tak, že si dostatečně dlouho dobu opakuje nepravdu (svou osobní představu), aby došlo k jejímu zhmotnění, vykonává sebemanipulaci, zve do svého života démony. K tomuto nelze nezmínit satanovu taktiku pro oklamání lidstva: 100x opakovaná lež se stává pravdou. Tuto taktiku satan používá dlouhodobě a takřka všude (věda, školství, média, ekologie, politika, armáda…). Křesťan, který z vlastní vůle pořád dokola opakuje lež nebo svou vlastní představu (křesťané používají výraz „pozitivní vyznávání“), např. jsem uzdravený, jsem uzdravený, jsem uzdravený… (pokud to neodpovídá skutečnosti, vsugerovávám si podvod!), tuto lež (podvod) zautomatizuje, což může mít za následek, že jí může brát za fakt, pravdu. Nějaký křesťan může po tomto nebiblickém rituálu (!) říkat, že byl pozitivním vyznáváním uzdraven Boží mocí, ale není to tak, protože došlo jen ke zmanipulování sama sebe – k „psychosomatickému uzdravení“. Takové počínání je pro Boha ohavnost, protože jde o podvod (člověk klame sebe i Boha)! Technikou pozitivního myšlení a vyznávání, ďábel démonickou sugescí nutí křesťany, nejen transformovat lidské myšlení do podvodného myšlení, ale i uhašovat Ducha svatého. Pozitivní myšlení, pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění něčeho, uhašuje Ducha svatého! Pokud křesťan uhašuje Ducha svatého, zcela jistě nastanou v jeho životě problémy! Pozitivní myšlení a vyznávání za účelem zhmotnění něčeho, pochází z okultismu, ne z křesťanství! Tyto techniky se praktikují v hinduismu, v józe atd.

Existuje skupina křesťanů, která nebiblicky tvrdí, že v co člověk sám o sobě (bez biblického Boha, modlitby) věří a říká (vyznává), to se zhmotní. Toto je magické myšlení! Tímto způsobem křesťané provozují magii (okultismus)! Magie je o psychologii a manipulaci, o uvolňování vlastní lidské síly – síly, která je podstatně větší než je ona sama. Křesťané, kteří provozují magické myšlení (pozitivní vyznávání atd.), svou osobní vírou a slovem požadují zhmotnění něčeho (uzdravení, finance atd.) – nějakého boha. Ve svém světě vzývají tohoto boha a dobrovolně se s tímto bohem spojují a uctívají ho. Takto křesťané si vytvářejí své bohy, kterým následně slouží. Tito křesťané se stávají otroky vlastního přání, vlastního modlářství. Tito křesťané otevřeně a dobrovolně hřeší, spolupracují s démony. Je pravděpodobné, že jde o démonicky obsazené křesťany.

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 8,5-6

Video: Hnutí víry – pozitivní vyznávání
Nahlásit nefunkční video

Pozitivním myšlením a vyznáváním si křesťan hraje na boha. Nadpřirozené uzdravení z nemoci může vykonat pouze démonická nebo Boží moc, ne samotné vyznávání nepravdy. Pokud se modlíme k biblickému Bohu za uzdravení, Bůh může (pokud to bude Jeho vůle) nadpřirozeně vyléčit z nemoci nás nebo jiného člověka. Pokud cyklicky a sugestivně vyznáváme uzdravení (přikazujeme, vynucujeme si uzdravení), vykonáváme nebiblický (okultní, magický) rituál. Okultní rituál = démoni! V těchto případech nedojde k nadpřirozenému uzdravení Boží mocí. Pokud byl někdo tímto okultním rituálem uzdraven z nemoci, došlo pouze k „psychosomatickému uzdravení“ (v těchto případech se nemoc „vrátí“ – proto Hnutí Víry vyučuje, jak si udržet uzdravení), anebo léčil démon. Nejen v magii, ale i v dalších směrech okultismu (lidové léčitelství, reiky, homeopatie, kvantová terapie…) může docházet k uzdravení z fyzických nemocí. Pokud léčí démon, je tam vždycky něco za něco, zpravidla nastávají psychické potíže, deprese, člověk prožívá dlouhodobé strachy, nastávají rodinné problémy atd.

Pozitivní myšlení vyvolává v křesťanech (ve všech lidech) pýchu, a to je velmi nebezpečné! Pýcha je přímá cesta k hříchu. Pýcha člověku přináší soužení a duchovně ho znečišťuje.

„Potom řekl: „Člověka špiní to, co z něj vychází. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Bible, překlad 21.století, Marek 7,19-22

Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 18,12

Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Bible, překlad 21.století, Jakub 4,6

Závěr
Dnešním lidem jsou (ďáblem) ve velkém rozsahu doporučovány, nejen kurzy, ale i knihy o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání (i v křesťanství – Kenneth Hagin, Benny Hinn, Reinhard Bonnke a další). Lidé je kupují s tím, že tam naleznou návod, jak se dostat k prosperitě (úspěchu v životě, uzdravení z nemoci atd.). Tyto knihy učí lidi žít v iluzi (podvodu) a nalhávat si, že je vše krásné, i když to tak není. Tyto knihy učí, že se má člověk spoléhat na člověka (sám na sebe nebo na jiného člověka), ne na biblického Boha. Na základě pozitivního myšlení fungují světské podvodné manipulační systémy, které akcentují iluzorní budoucnost, přičemž odvádí pozornost od přítomnosti. Křesťané též žijí pro věci budoucí (věčný život v Nebi), ale zároveň jim Boží slovo říká, že mají žít v realitě, ne v sebeklamu.

Ať to víme nebo ne, člověkem vynucované a cyklické pozitivní myšlení a vyznávání (za účelem zhmotnění něčeho), je manipulace dláždící pekelnou cestu. Toto se týká všech lidí, nevěřících i křesťanů. Nevěřte výrazům: pozitivní vyznávání, pozitivní manipulace, pozitivní sugesce apod. To je jako bílá a černá magie. Magie je ve všech podobách zase jenom magie (okultismus). Ďábel lidem vsugerovává, že co je „pozitivní“ je dobré a co je „negativní“ je špatné. Pozitivní automaticky neznamená dobré! Co vypadá z našeho pohledu „pozitivní“, to může být z Božího pohledu „negativní“ (a naopak). Proto Boží slovo křesťanům říká, že se nemají spoléhat na sebe (na svou omezenost, tělesnost), ale na Boha, modlit se k Bohu, chodit v Duchu, nechat se řiďit Duchem…

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 3,5

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,25

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

„Normálně“ myslet, neznamená, že myslím špatně. Spoléhat jen na své pozitivní myšlení (na sebe bez Boha) je široká cesta, která vede do „pekla“. To je jako vejít do klece se šelmou a věřit, že se mi díky pozitivní myšlení nemůže nic stát. Šelma vás zabije, ať  myslíte pozitivně nebo ne. Proto je potřeba žít v realitě a v pravdě. Jako křesťané můžeme něco chtít, za naše potřeby se máme modlit k biblickému Bohu ve víře a bez pochybností, ale vždycky by to mělo být v souladu s Boží vůlí.

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Bible, překlad 21.století, Matouš 6,7-10

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 4,1-2

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 12,2

Na úplný závěr musím zdůraznit, že pozitivní myšlení a vyznávání za účelem zhmotnění něčeho (cykličností, sebehypnózou si vsugerovávám, že jsem uzdravený atd.), je nebiblické. Jde o magický rituál, kterým zveme do svého života démony! Z křesťanů se stávají okultisté! Pozitivní vyznávání není modlitba k Bohu, neboť modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Pozitivním vyznáváním (příkazem a sebemanipulací) chce člověk vlastní silou (bez Boha) něco (vlastní představy) zhmotnit. Zdůrazňuji, že je to magie (okultismus)! Magie je víra získat nadpřirozenou schopnost a vyšší moc. Mág (kouzelník, čaroděj) spolupracuje s inteligentní duchovní bytostí (démonem), která mu umožňuje dělat nadpřirozené věci. Pokud se magie provozuje v křesťanství (to vidíme hlavně v křesťanském směru Hnutí Víry), může (pokud to Bůh dopustí) dojít k uzdravení démonickou mocí, démoni se mohou demonstrovat různými způsoby. K rozsáhlé demonstraci démonické moci docházelo během tzv. torontské požehnání, jehož obnovu požaduje přední evangelista CfaN Daniel Kolenda (viz. článek Torontské požehnání – Light the fire again).

Nežijte viděním, rozsuzujte učení a rituály, zkoumejte duchy, žijte Duchem Božím… Amen.

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,9-11

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 4,1

Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-22

Může vás zajímat:
Pozor na démonickou sugesci, démonickou manipulaci
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Kvantová terapie je satanův podvod
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Co je okultismus?
Může mít křesťan démona? Ano!
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)