Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

Je hexagram symbol pravého židovství?
Značná část věřících se mylně domnívá, že hexagram ✡ (šesticípá hvězda) je symbol pravověrných Židů. Pravda je taková, že symbolem pravověrných Židů je sedmiramenný svícen (Menora), jehož zhotovení přikázal sám Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaj (Exodus 25,31).

Menora

Mnozí hexagram nazývají jako „Davidova hvězda“. Kde se tento název vzal? V Bibli se o tzv. Davidově hvězdě nic nepíše. Pravda je taková, že je to ďáblův výmysl, resp. výmysl židovsko-sionistické rodiny Rothschild (falešných Židů), která přes média (která vlastní), lidstvu vnutila tento podvodný název. Každému obeznámenému s okultními symboly je jasné, že hexagram vždycky byl a dodnes je okultní symbol.

Hexagram je prastarý okultní symbol, který dodnes používají okultisté a satanisté (v jejich učení, při rituálech apod.)! Ve středověku ho používali druidové během nejdůležitějšího svátku čarodějnic, který se jmenoval Halloween. Mimochodem, druidským knězem byl Winston Churchill, který byl také Svobodným zednářem. Hexagram je velmi oblíben také v Kabale (židovský okultismus – Golem a další protibožské aktivity) a ve Svobodném zednářství (okultismus). Mimochodem, Kabala je úzce spojená se Svobodným zednářstvím. Hlavním pramenem zednářského okultismu je Kabala (je přímo v základu). To potvrdil významný zednář Albert Pike (1809-1891) ve své knize „Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry“ (česky: „Zásady a dogmata Svobodných zednářů Skotského ritu starého a přijatého“) v roce 1872. Pike byl zednář 33. stupně (nejmocnější zednář USA), okultista. Díky tomuto propojení je mezi židovskými kabalisty a zednáři silné pouto sympatie (to potvrdil v roce 1889 časopis Jewish Chronicle).

Pokud se vrátím zpátky k hexagramu, tak nelze nezmínit, že je to jeden z nejmocnějších symbolů okultismu. Hexagram je velmi oblíbený v židovské Kabale.

Kabala
Original Kabala (náhled do Kabaly)

„Hex“ je součástí různých kouzelnických formulí, mj. slouží k proklínání. Další věc je, že geometricky a numericky odkazuje k číslu 666 (číslo šelmy ze Zjevení).

hexagram
Hexagram = 666

Hexagram v křesťanství
Strašný název tohoto odstavce, že? Je neuvěřitelné, že hexagram je oblíbený v některých křesťanských sborech! Na tom je vidět, jak velkou působnost mají temné síly v některých církvích! Hexagram lze spatřit, nejen u některých letničních, ale i v římském katolicismu (na budovách katolických kostelů atd.). V některých dnešních církvích ho lze spatřit na velmi viditelných místech, např. v pozadí za kazatelnou. Viděl jsem ho dokonce vyobrazený přímo na kazatelně, na hudebních nástrojích, na oblečení… Na jednom křesťanském e-shopu jsem viděl triko, na kterém byl potisk hexagramu a uvnitř něj (v jeho centru) byl smějící se smajlík. To mi připomínalo smějícího se ďábla!

Někteří dnešní křesťané se rádi ukazují s oficiální vlajkou Izraele, která se „pyšní“ modrým hexagramem. Hexagram na izraelské vlajce představuje číslo šelmy 666! Byl jsem v šoku, když jsem viděl křesťany mávající izraelskou vlajkou během bohoslužby! Toto se např. dělo během křesťanského festivalu Awakening Europe v Praze. Mávat okultním symbolem na křesťanském shromáždění, to už není jenom tzv. přes čáru, je to vrchol neúcty k Bohu, zesměšňování křesťanství… Takové jednání velmi uráží Pána Ježíše Krista, protože jde o vyvyšování a uctívání ďábla a jeho moci. Vyvyšování a uctívání ďábla je antikristovské (hříšné) jednání!

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible, překlad 21.století, Izaiáš 5,20

Fakt, že značná část dnešních křesťanů uctívá antikristovskou symboliku, značí o tom, že se nacházíme v závěru dějin. Co dneska vidím, je mnoho oklamaných a zhypnotizovaných křesťanů.

Stát Izrael a hexagram
Stát Izrael byl založen v roce 1948 jako právnická osoba. Nebyl obnoven původní Izrael, který byl v biblických dobách. Nevidím, že by se tam striktně dodržoval Zákon, že by tam někdo dělal zápalné oběti Hospodinu. Další věc je, že území dnešního Izraele je mnohem menší, než bylo v biblických dobách. Neexistuje biblické proroctví, které by říkalo, že bude obnoveno přesné území původního Izraele. Není žádná spekulace, že založení Izraele byl cílený výsledek dlouhodobého plánování a úsilí sionistů. Ale pozor, všechny vládní moci tvoří Bůh (na základě příkazu, dopuštěním atd.)! Je to tedy tak, že to byl Bůh, kdo založil současný pozemský Izrael. I když je území dnešního Izraele mnohem menší, než bylo v biblických dobách, židovský stát existuje. Aby se naplnilo starozákonní proroctví, Bůh dovolil nebo přikázal tomu zlému, aby pomocí lidí založil Izrael a přivedl židovský národ zpět. To se děje od roku 1948. Bůh však neslíbil plošnou spásu celému izraelskému národu (to nebylo ani v biblických dobách), jak někteří tvrdí! Bůh všechny lidi sjednotil v jeden lid – v Duchovní Izrael (Římanům 11,32). Když v Písmu stojí, že všechen Izrael bude spasen, řeč je o Duchovním Izraeli (o Kristově církvi). Židovská „rouška“ u některých Židů už dávno „zmizela“, proto vidíme mesiánské Židy. Mesiánští Židé se nenacházejí pouze v Izraeli, ale po celém světě.

„Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.“
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 4,14-16

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 21,20

Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu. Každý člověk, nad kterým se Bůh smiluje (ukáže mu pravdu), může Krista na základě svobodné vůle přijmout nebo odmítnout. Dneska Krista odmítá většina část obyvatel Izraele (tím se neliší od ostatních států). Díky tomu vidíme v Izraeli ohavnosti: propagaci LGBT komunity, Tel Aviv byl LGBT komunitou zvolen „světovým městem homosexuálů“, každoročně se tady pořádají Gay Pride průvody kopírující Sodomu a Gomoru (které povoluje izraelská vláda), okultní obřady u Zdi nářků – židovští kabalisté tady rituálně „přivádějící na svět“ boha Ejn Sofa, na izraelských univerzitách se studuje Kabala jako vědecký obor, Izrael velmi významně podporuje existenci mimozemských civilizací v UFO, Izrael popírá celosvětovou potopu (Noeho)… Vládní systém Izraele jde silně proti Bohu Stvořiteli! Křesťan nemá žít ve lži. Je potřeba, aby se každý křesťan podíval pravdě do očí, uvědomoval si pravdu a v pravdě žil!

Izrael, Tel Aviv, Gay Pride průvody kopírující Sodomu a Gomoru

Jak jsem již psal, na izraelské vlajce se nachází modrý hexagram. Kde se vzal okultní symbol na oficiální izraelské vlajce? Hledejme za tím již zmíněnou rodinu Rothschild (židovské okultisty), která po roce 1948 darovala všechny pozemky, které na území Izraele vlastnila, do majetku státu, včetně pozemků v okolí Caesareje. Dnes v Izraeli (v Tel Avivu) vidíme ulici, která se nazývá Rothschildův bulvár. Jde o jednu z nejrušnějších a nejdražších ulic ve městě, která je zároveň jednou z hlavních turistických atraktivit. Mimo jiné tady sídlí významné finanční instituce. Rodina Rothschild pomáhala (hlavně finančně) při budování sionistického hnutí. Sionistické hnutí převzalo hexagram od Rothschildů (možná na jejich příkaz). V podstatě lze říct, že znak dnešního Izraele je modrá verze Rothschildova „červeného hexagramu“ („roth schild“ německy znamená „červený znak“). Ve skutečnosti to nebyl jedinec – Theodor Hercl, kdo byl zakladatel sionistického hnutí, ale Rothschildové a spol.

Někteří křesťané v souvislosti s dnešním Izraelem hovoří o „křesťanském sionismu“. To je naprostý nesmysl a zatahování okultismu do křesťanství! Vždyť sionisté jsou od samého počátku nepřátelé Církve (rasisti a okultisti)! O „křesťanském sionismu“ hovoří např. John Hagee. Hagee dlouhodobě vyzývá izraelskou vládu, aby vykonávala preventivní vojenské údery na okolní státy (vyzývá, aby docházelo k účelové likvidaci lidí!) Mimochodem, Hagee vyučuje, že Ježíš nepřišel, aby byl Mesiášem, viz. jeho kniha „In Defense of Israel“ (česky: „Na obranu Izraele“)!

Falešné židovství
Co se týče Židů (nejen v Izraeli, ale po celém světě), kteří neuznávají Krista za Mesiáše, ti jsou antikristové, kteří neuctívají Boha Stvořitele. Podle většiny dnešních Židů je Starý zákon (Tóra) kniha mýtů a příběhů, porozumět mu je možné pouze studiem Talmudu a Kabaly. V Talmudu stojí: „Můj synu, hleď si více dodržování slov písařů než slov Tóry“ (Eruvin 21b). Talmud je posvátná židovská kniha, která mj. učí, že Židé jsou nadřazená božská rasa. Talmud je prokazatelně silně rasistický nástroj falešných Židů, ve kterém stojí, že životy ne-Židů nemají žádnou cenu. V Talmudu také stojí, že Ježíš Kristus je dnes v pekle a vaří se tam v horkých výkalech (Gittin 57a). V podstatě lze hovořit o židovsko-talmudsko-kabalistické víře (falešné víře), ne o víře v Hospodina. Pravda je taková, že dnešní Judaismus není učení Starého zákona! Nelze o hovořit o Judaismu, ale o falešném Judaismu. Většina Židů má smotané všechno dohromady – Tóru, Talmud, Kabalu. Oni nevěří ve stvoření popisované v Genesis. Věří v boha (hovoří o něm v ženském rodu), který vše stvořil skrze tzv. sefiry, které jsou uspořádány do tzv. stromu života. Skrze tyto sefiry mají být řízeny všechny světy. „Judaisté“ věří ve skryté a odhalené světy, mimozemské civilizace… Vidíme tam velké upnutí se na „vesmíry“, „energie“, numerologii…

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 5,12

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,36

„Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť  jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv už na ně dopadá.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 2,14-16

“Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21. století, 2. Jan 7-11

Pokud pominu fakt, že pravý Žid je dnes ten, kdo má Krista za Pána a Spasitele, tak za „pravého Žida“ lze z určitého pohledu považovat Žida, který striktně dodržuje Zákon. Takový člověk byl měl dodržovat Desatero, obětovat zvířata Hospodinu, dodržovat židovské svátky, které mají svůj původ v Tóře (např. Chanuka nemá původ v Tóře), atd. Existuje vůbec někdo takový? „Pravý Žid“ rozhodně není kabalista u Zdi nářků, který tam vzývá božstvo!

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 2,28-29

Synagoga satanova
V knize Zjevení je zmíněno proroctví o falešných Židech („kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou“), které Ježíš nazval Synagogou satanovou (Bible 21: Shromáždění satanovo).

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

Z tohoto proroctví plyne, že se Synagoga satanova bude maskovat za „Boží vyvolené“, jako „Izrael“, rasu vyvolenou Bohem. Půjde o falešné, lživé židovské podvodníky, které povede sám ďábel. Jejich cílem bude zničit křesťanství, zotročit lidstvo… Kdy se toto proroctví naplní? Osobně se domnívám, že se to již plní. Dneska vidíme falešné Židy používající hexagram, kteří dlouhodobě vlastní světová média (šířící podvodné, částečné, účelové informace, dezinformace, strach a paniku), která lidstvu vsugerovala, že když věříte v pravdu ohledně falešných Židů, jste antisemita (nenávidíte Židy). Pokud dneska nesouhlasíte s politikou Izraele (která je mimořádně agresivní), jste označeni za antisemitu. Kritika Izraele a antisemitismus není totéž! Pokud kritizujete prokazatelně zločinné jednání izraelské tajné služby Mosad, jste označeni za antisemitu. Pokud se zmíníte o tom, že sionisticko-židovská komunita (židovští okultisté) má kontrolu nad mezinárodním podnikáním a prosazuje globalismus (globální centralizovanou diktaturu – Nový světový řád), jste označeni za antisemitu. Pokud někdo kritizuje rasistický Talmud a čarodějnickou Kabalu, je označen za antisemitu. To je důkaz toho, že proroctví o Synagoze satanově se naplňuje přímo před našima očima. Pravděpodobně je to tak, že Synagoga satanova je tady stovky let, ale až nyní získala globální moc.

O globálním spiknutí hovoří Písmo:

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 2,2-4

Jak poznám, že nějaký stát ovládá Synagoga satanova? V každé zemi, kde má Synagoga satanova značný vliv (nebo jí absolutně ovládá), je v prvé řadě tvrdě odsuzováno a trestáno, když někdo kritizuje falešné Židy označující se hexagramem. Tyto země se řídící spíše duchem rasistického Talmudu než Evangeliem. Jde o zadlužené země, které jsou zcela závislé na podvodném finančním systému, který má pod správou Synagoga satanova. Tyto země produkují nesmyslné a nelogické zákony, které terorizují občany a dělají z nich poslušné ovce. Dneska vidím, že prakticky všechny vlády (včetně naší) jedou podle not globální elity. I nevěřící se zaráží nad jednotou myšlení dnešních politiků. Je to démonické.

„Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají zázračná znamení a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,13-14

Dneska už neexistují suverénní státy, existují státy, které skrz finance ovládají vlastníci bank a korporací – Synagoga satanova. Pro Synagogu satanovu jsou občané pouhá pracovní síla a kráčející dluhy.

Synagoga satanova potlačuje svobodu projevu. Synagoze satanově jde o úplnou ztrátu soukromí člověka. Synagoga satanova účelově vytváří prostředí strachu, psychologický a ekonomický teror na občany. Oni moc dobře vědí, že člověk, který se bojí, je lépe ovladatelný, manipulovatelný. Nástrojem k vyvoláním strachu a paniky je současná „epidemie koronaviru“. V tomto případě jde také o to, dotáhnout Nový světový řád do finální verze. Synagoga satanova pracuje přes centrální banky (které dluží sionistickým bankovním domům), organizace (OSN, EU, WHO atd.), dobročinné organizace, média, hudební a filmový průmysl, školský systém, vědu… Pokud se někdo o tomto zmíní, je označen za konspirátora. Synagoga satanova s oblibou, přes své nástroje, označuje pravdu za konspiraci. Není žádným tajemstvím, že Satanova synagoga ovládá informační pole na celém světě. Všechna mainstreamová média na světě čerpají od agentur, které vlastní Synagoga satanova. Jde o agentury AP, AFP a Reuters. Jejich velkým tažením proti lidem a Bohu je genderová ideologie, transhumanismus (pomocí vědy a technologií chtějí vytvořit „člověka“ Nového světového řádu) a další démonické nauky. Jak jsem již zmínil, jejich cílem je likvidace křesťanství. Synagoga satanova aktivně spolupracuje s Římsko-katolickou církví, která se úspěšně spojuje s protestanty (chtějí sjednotit všechna náboženství pod jedno – falešné)! Papež je jejich oddaný služebník, který jedná podle jejich pokynů. Další věc je, že Synagoga satanova chce zničit tradiční rodinu. Co dneska vidíme, je destrukce tradiční rodiny, obhajoba LGBT komunity… Nelze nezmínit, že jim také jde o likvidaci evropské civilizace a národních států. Migranti, kteří řízeně přicházejí do Evropy, tento úkol plní spolehlivě.

Není žádným tajemstvím, že pod Synagogu satanovu spadají známé židovské klany (nadnárodní oligarchické klany): Rothschild, Morgan, Soros a další. Pokud v dobrém propagujete hexagram, propagujete tyto arcizločince, o které pečuje sám ďábel (dává jim peníze, moc…)! Dá se předpokládat, že Synagoga satanova má „smlouvu s ďáblem“.

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť  k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 12,12

Biblické proroctví nás varuje před Synagogou satanovou (shromážděním falešných Židů) – mimořádnou satanskou mocí uplatňovanou v poslední době. Proč dnešní pastoři a kazatelé nevarují Boží lid před tímto extrémním zlem? Protože v některých dnešní církvích má velké slovo ďábel a jeho služebníci (démoni). Dnešní křesťané dobrovolně pouští démony do církví! Toto se děje na základě falešného křesťanského učení, nebiblických rituálů, uhašování Ducha, spoléhání se na člověka, vlastní pocity, logiku, křesťanskou literaturu, světské informace… Některé církve a konkrétní křesťané jdou do extrému tím, že se doslova klaní falešnému židovství (antikristovství)!

„A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 19,20

Hexagram (symbolika 666) je předmětem uctívání a klanění v některých křesťanských sborech!!!

Upínání se na Izrael, rodokmeny
V některých církvích je tak velké upnutí se na pozemský Izrael, židovské rodokmeny a hexagram, že dochází k hříchu modlářství a vzývání božstva. Pokud se toto někde děje, ďábel je maximálně spokojený. Pokud máme něco (člověka, zvíře, národ, stát, křesťanský sbor, službu Bohu…) na modlářské úrovni, hřešíme (na místě je naše pokání)!

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

Dneska se nemáme upínat na rodokmeny, nemáme vyvyšovat etnikum. Pokud křesťan ukazuje na rasovou nadřazenost, produkuje rasismus. Takový křesťan jedná hříšně, nebezpečně a jde proti Bohu.

“Ať  už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.”
Bible, překlad 21.století, 1. Timoteus 1,4

“Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.”
Bible, překlad 21.století, Titus 3,9

“Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 3,28

Shrnutí
Chápu, když izraelskou vlajku propaguje státní příslušník Izraele. Nechápu, proč se uctívá v některých křesťanských sborech jako symbol židovství. Je potřeba si uvědomit, že hexagram není žádná Davidova hvězda. Hexagram je satanovým symbolem, zatímco Menora (bez hexagramu) je Božím symbolem. Pokud nějaký křesťan vyučuje, že je hexagram symbol pravověrných Židů, vyučuje falešně. Hexagram má prokazatelně přímou spojitost s okultismem, čarodějnictvím, falešným židovstvím, Synagogou satanovou… To ví dokonce i mnoho nevěřících. Nechápu, jak to může nevědět křesťan.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,21-22

„Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou.“
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 13,8

„a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Bible, překlad 21.století, 2. Timoteus 2,26

Hexagram, ani žádný jiný okultní symbol („vševidoucí oko“ atd.), nesmí být uctíván v křesťanských sborech, v křesťanských rodinách… Je minimálně ostuda, když tuto symboliku křesťan uctívá. Křesťan by se neměl upínat na Stát Izrael, Židy, hexagram, ale na Ježíše. Dokonce jsem viděl, že se prodávají roušky s hexagramem. Člověk, který tuto roušku nosí, má hexagram (666) přímo na ústech (ďábel má pod kontrolou jeho ústa)! Je nepřípustné, aby se hexagram vystavoval a užíval během chval Bohu nebo během kázání s tím, že jde o symbol pravověrných Židů. Uctívat Boha Stvořitele antikristovským symbolem (třema šestkama), to opravdu nelze. Tak se uctívá ďábel! Pokud se někde v církvi oslavuje, uctívá satanova symbolika, můžeme hovořit o čarodějnictví v církvi, o uctívání démonů, o místu, kde má velké slovo ďábel a jeho démoni. Pokud se někde v církvi uctívá satanova symbolika, tak tato církev ztrácí moc, protože se dobrovolně vydala démonům! Pokud někdo oslavuje, uctívá satanovu symboliku, zasvěcuje sebe a místo démonům. Démoni pak mají legální právo na člověku parazitovat. Člověk, který je pod démonickou sugescí a manipulací, může umanutě šířit falešné učení, falešně prorokovat, dělat nebiblické rituály (rituál „svazování démonů“, rituál „ohnivých tunelů“…), v jeho rodině bývají časté nepokoje (hádky, neshody atd.), je tam nutkavá inklinace k falešnému židovství a okultní symbolice (její obdiv, uctívání apod.)… V některých případech se může jednat o zdémonizované osoby (Jak rozpoznat démonické obsazení?)! Často je to tak, že se démon chce nechat propagovat nebo označit (proto zdémonizovaní lidé propagují a uctívají okultní symboliku, nechávají tetovat…).

S hexagramem (antikristovskou symbolikou) je úzce spojen dnešní pozemský Stát Izrael (Stát Izrael jako právnická osoba). Jenom někteří Židé, kteří žijí v pozemském Izraeli, slouží Bohu. Izrael je dnes jediný stát na světě, který neskrytě propaguje okultní symbol představující antikristovskou vládu nad světem a všemi národy. Hexagram, který představuje číslo 666, je nejen symbolické číslo antikristovské vlády, je to též starobylé vyobrazení ďábla!

Silné démonické působení v Izraeli se mj. projevuje tzv. Jeruzalémským syndromem, který postihuje některé návštěvníky poutních míst v Izraeli včetně Jeruzaléma. Jde o těžký psychický stav člověka, jehož původcem je démon. Člověk se považuje za některou biblickou postavu. Postižený může mít zrakové a sluchové iluze, halucinace, magické myšlení, může být agresivní, nervózní, dezorientovaný…

Ve Státě Izrael se nacházejí krásná biblická místa. Osobně bych se tam rád podíval. Pokud se ale podíváme pravdě do očí, musíme si přiznat, že Stát Izrael (vládní moc), stejně jako ostatní státy včetně ČR, je pod mocí ďábla. V tomto příspěvku je řeč právě o Státu Izrael jako o právnické osobě, o jeho systému vládnutí (jak jsem už psal v úvodu). Boží slovo říká, že celý svět leží pod mocí ďábla. To znamená, že většina lidí žije iluzi, protože ďábel do určité míry zasahuje do všeho. Z této iluze může člověka vysvobodit pouze víra v Krista.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 5,19

Pozor, Bůh je samozřejmě svrchovaně nad ďáblem!!! Ďábel může dělat pouze to, co mu Bůh dovolí. Bůh Ježíš má veškerou moc na nebi i na Zemi (Matouš 28,18), ne ďábel. Proto se nebudeme bát ďábla a jeho poskoků, současného zločinného systému, který pomocí ďábla nastolila Synagoga satanova. Synagoga satanova vede předem prohraný boj! Boží slovo říká, že křesťané nemají mít strach. Vždyť  za námi stojí ten Nejvyšší, před kterým se chvěje každý démon včetně ďábla. Neměj strach, skrz Ducha Svatého si užívej Božího pokoje!

„Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.“
ČSP, Zjevení 3,9

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible, překlad 21. století, Jakub 2,19

„Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 3,14

„Ve vašich srdcích ať  vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 3,15

Tento příspěvek je výklad Ježíšova proroctví o falešných Židech (Zjevení 3,9). Z tohoto příspěvku rozhodně neplyne, že máme nevěřící lidi, falešné Židy, Synagogu satanovu, pozemský Stát Izrael, okultisty, satanisty zavrhovat, opovrhovat jimi! Náš zápas není proti krvi a tělu… Nikdy si nemyslete, že člověk, který celý život páchá obrovské zlo, nemůže být spasen. Každý může činit pokání a přijmout Krista za Pána a Spasitele! Rozhodnutí je v danou chvíli na každém.

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
Bible, překlad 21. století, 2. Tesalonickým 1,7-9

Jestli mohu poprosit a doporučit, modlete se a postěte se za židovský národ, žehnejte židovskému národu (samozřejmě i dalším národům). Vždyť  spása je z Židů! Modlete se za mír v Izraeli a dalších zemích (těžké boje jsou např. na Ukrajině), za Synagogu satanovu, za židovské kabalisty vzývající démony, za církve a konkrétní křesťany, kteří uctívají hexagram a další okultní symboliku… Amen.

„Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 3,9

Může vás zajímat:
Vše o Státu Izrael
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Stát Izrael není to stejné, co země izraelská
Mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem
Kdo žehná Izraeli, bude požehnán?
Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?
Jaký je skutečný význam hexagramu?
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Co je Kabala?
Antikrist, znamení šelmy
Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?
Pravda o magii