Benny Hinn

Benny Hinn (nar. 1952) je evangelista, který pochází z Izraele. V 15 letech se přestěhoval se svou rodinou do Toronta (Kanada). V roce 1983 se přestěhoval do Orlanda (USA). Zde založil sbor Orlando Christian Center. Brzy na to začal organizovat shromáždění s uzdravovací službou po celých USA. Hinn byl blízký přítel a příležitostný spolupracovník (mj. v duchovní oblasti) Reinharda Bonnkeho. Hinn sponzoruje společnost CfaN.

Nebiblické, závadné učení
Benny Hinn věří, že existuje devět božských osob, neboť každá z osob Trojice má dle Hinna ducha, duši a tělo. Toto je falešné křesťanské učení!

„Devět osob v Trojici“
Benny Hinn

„Boží požehnání je přítomné (přetrvává) v hrobech“
Benny Hinn

Citace Benny Hinna naleznete ve videu níže.

Video: Citace učitelů Hnutí Víry včetně Bennyho Hinna
Nahlásit nefunkční video

Benny Hinn vyučuje, že máme moc poroučet životu a smrti, promlouvat věci k jejich existenci. Nic takového nás Písmo neučí! Písmo nás učí, že pouze Bůh může promlouvat věci k existenci.

Video: Benny Hinn (Hnutí Víry) – lidé mají moc poroučet životu a smrti
Nahlásit nefunkční video

Benny Hinn vyučuje, že uzdravení by nemělo být oddělováno od spásy. Myslí to snad tak, že uzdravení je podmínkou spásy?

Video: Benny Hinn: Uzdravení by nemělo být oddělováno od spásy
Nahlásit nefunkční video

Falešný prorok
Ukázalo se, že Benny Hinn je falešný prorok…

Video: Benny Hinn a jeho falešná proroctví
Nahlásit nefunkční video

Vzkříšení z mrtvých
Benny Hinn v minulosti tvrdil, že se na jeho akci událo vzkříšení z mrtvých. Toto později popřel…

Video: Benny Hinn a jeho lži
Nahlásit nefunkční video

Další kontroverze
Hinn při vystoupeních používá prvky dobře promyšlené manipulace, hypnózy a sugesce. Ve správné chvíli publiku řekne, ať ho finančně podpoří. Hinn je velmi bohatý člověk a vede okázalý život, vlastní luxusní nemovitosti, dokonce má soukromé letadlo. Při svých velkolepých uzdravovacích akcích jeho tým vybírá peníze. Kdo nemá hotovost, jsou k dispozici předtištěné šeky. Někteří věřící mu s nadějí na vykoupení či uzdravení odevzdají všechen svůj majetek. Hinn dokáže během jedné akce vydělat v přepočtu miliony korun. Jedna členka jeho týmu tvrdí, že při jedné akci pro 2000 lidí se vybraly příspěvky ve výši více než 18 milionů korun. Hinn proslul finančními skandály, nechybí ani falešná uzdravení a svědectví.

Pán Ježíš řekl:

„Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,7-10

Benny Hinn žehná šekům
Benny Hinn žehná šekům

Video: Benny Hinn vybíra peníze za uzdravení
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn – evangelista prosperity
Nahlásit nefunkční video

Video: Byznys Bennyho Hinna
Nahlásit nefunkční video

Benny Hinn a Kathryn Kuhlmanová
Benny Hinn tvrdí, že americká evangelistka Kathryn Kuhlmanová (1907-1976) ho seznámila s Duchem svatým, když navštívil její shromáždění v Pittsburgu. Hinn dále tvrdí, že v ten den viděl kolem jejího obličeje jemnou mlhu, a sám prožíval pocit elektřiny. Když se později vrátil domů, Duch svatý ho prý tahal na kolena z postele. Hinn také často navštěvuje její hrob, kde prý získává moc Ducha svatého. Nutno podotknout, že Hinn má velmi podobné schopnosti jako Kuhlmanová – pouhým mávnutím svých rukou (nebiblickými příkazy „oheň“ atd.) dokáže porážet lidi, dokonce celé zástupy. O tom později.

Benny Hinn s Kathryn Kuhlmanovou

Benny Hinn proklíná lidi
Benny Hinn si velmi zakládá na údajném „speciálním pomazání“…

„Proklínám každého muže a každou ženu, kteří se postaví proti tomuto pomazání. Proklínám muže, který se opováží povědět slovo proti této službě.“
Benny Hinn

Benny Hinn

Video: Benny Hinn proklíná
Nahlásit nefunkční video

Proklínání v Bibli

„Ať  jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!“
Bible, překlad 21. století,Numeri 24,9

„Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří.“
ČSP, Lukáš 6,28

„Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?“ křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. „Pojď ke mně,“ hulákal na Davida, „a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!“
David mu ale odpověděl: „Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes tě Hospodin sevře do mé ruky, zabiju tě a useknu ti hlavu.“
Bible, překlad 21. století, 1. Samuel 17,43-46

Kletba
Pokud je to vědomé a záměrné, člověk otevřeně spolupracuje s démony! Pokud člověk proklíná jiného člověka (může to být nevědomé), napomáhá démonům vykonat zlo na jiném člověku. Čím více je proklínající člověk v kontaktu s démony (okultismus, satanské rituály, kundaliny, jóga, hypnóza…), tím účinnější jeho kletba je. Jsme Boží děti a Bůh nás ochraňuje, ale kletby můžeme ve jménu Krista lámat. Určitě není na místě všude hledat prokletí (jako Hnutí Víry), ale také to nepodceňovat. Modlete se, ať vás Pán ochraňuje od všeho zlého.

Opravdu je Benny Hinn služebník Boží?

Přečtěte si: Pozor na falešné proroky, učitele

Padání pod Boží mocí?
Benny Hinn praktikuje srážení lidí na znak nebiblickými příkazy, např. oheň“. O padání pod Boží mocí nemůže být ani řeč, neboť jde o velmi surové pády. Toto bezohledné srážení lidí je spojené s plazením po zemi (jako had), vydáváním zvířecích zvuků, nekontrolovatelné záškuby končetin apod. Toto nemá nic společného s Duchem Božím! Toto je magie démonů!!!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: Benny Hinn praktikuje kundaliny
Nahlásit nefunkční video

Co dokáže Benny Hinn, dokáže (s pomocí démonů) i prorok Shepherd Bushiri z Afriky…

Video: Prorok Shepherd Bushiri
Nahlásit nefunkční video

I prorok Emmanuel Makandiwa též z Afriky…

Video: Prorok Makandiwa
Nahlásit nefunkční video

A také prorok Anointed Andrew, který také pochází z Afriky…

Video: Prorok Andrew
Nahlásit nefunkční video

Tady máte pastora Chrise, Proroka Passiona…

Video: Sestřih – Benny Hinn, Prorok Passion, pastor Chris
Nahlásit nefunkční video

A tady řádí indický evangelista Daniel Mohan Singh…

Video: Daniel Mohan Singh
Nahlásit nefunkční video

A ještě Emmanuel Masih…

Video: Emmanuel Masih
Nahlásit nefunkční video

Pojďme se ještě podívat, jak praktikují kundaliny okultisté v Indii…

Další videa:

Video: Benny Hinn, Světové modlitební centrum v Louisville (srpen 2018)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Brazílie, São Paulo (2018)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Aliso Viejo, Kalifornie (červenec 2018)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Brazílie, São Paulo (2013)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Miami (2011)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Atlanta (2010)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Severní Karolína (2010)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn – kundalini
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn v Paříži (2017)
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn, Toronto (1999)
Nahlásit nefunkční video

Video: Falešné zázraky Bennyho Hinna, Reinharda Bonnkeho
Nahlásit nefunkční video

Podobná videa naleznete ve článcích: Kenneth Hagin, Chris Oyakhilome, Nebezpečí kundalini, Torontské požehnání, Démonické projevy v církvích.

Závěr
Benny Hinn během shromáždění používá manipulaci, hypnózu, magii. Toto je vždy spojeno s ďáblem s démony! Za Bennyho Hinna se určitě musíme modlit a držet křesťanské posty! Rozhodně není na místě nenávist či soupeření!

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Video: Benny Hinn – manipulace
Nahlásit nefunkční video

Na úplný závěr několik veršů z Bible:

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,7

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve vzpouře jako Korach!“
Bible, překlad 21. století, Juda 1,11

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 33,31

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,2-4

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 4,3-5

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?